Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2043(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0182/2016

Indgivne tekster :

A8-0182/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2016 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0229

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 73k
Torsdag den 26. maj 2016 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0182/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Frankrig har indgivet ansøgning EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE revision 2, hovedgruppe 49 (Landtransport og rørtransport) og hovedgruppe 52 (Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport) på hele det franske fastland, og at 2 132 af de afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at anmodningen er fremsat efter den retslige likvidation af MoryGlobal og er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i henhold til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Frankrig derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 5 146 800 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 8 528 000 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de franske myndigheder den 19. november 2015 til færdiggørelsen den 7. april 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag gav Parlamentet meddelelse om sin vurdering;

3.  mener, at afskedigelserne i MoryGlobal er knyttet til det generelle fald i det fysiske output i Europa, der har ført til et fald i de mængder, som skulle transporteres, og en priskrig i sektoren vejgodstransport, hvilket har ført til en konstant forringelse af driftsmarginerne og til en række tab for sektoren i Frankrig siden 2007 efterfulgt af en bølge af konkurser, herunder Mory-Ducros' konkurs og senere konkursen hos MoryGlobal, der genansatte 2 107 af Mory-Ducros' tidligere arbejdstagere;

4.  påpeger, at EGF-støtten, der blev godkendt i april 2015(4), til 2 513 tidligere arbejdstagere hos Mory-Ducros, udgør 6 052 200 EUR;

5.  bemærker, at sektoren for landtransport og rørtransport til dato har været genstand for to andre EGF-ansøgninger: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros og EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberösterreich, der begge var baseret på den internationale finansielle og økonomiske krise, og som vedrørte 2 804 afskedigelser i denne sektor; bemærker, at adskillige foranstaltninger i de to ansøgninger ligner hinanden;

6.  bemærker, at de franske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 23. april 2015 før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

7.  glæder sig over, at den franske stat iværksatte en social plan, hvortil MoryGlobal også bidrager økonomisk, før der blev givet supplerende midler fra EGF; påskønner, at den støtte, som ønskes fra EGF, ikke omfatter foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, nemlig tilskud, men er rettet mod foranstaltninger med reel merværdi for den fremtidige reintegration på arbejdsmarkedet af de arbejdstagere, der er blevet afskediget;

8.  noterer sig, at de individualiserede tilbud, der skal ydes, og som EGF medfinansierer, omfatter rådgivning og vejledning, der leveres af et hold rådgivende eksperter ud over den sociale plan og Contrat de Sécurisation Professionnelle, der finansieres af den franske stat med det formål at hjælpe arbejdstagerne med at vende tilbage til beskæftigelse; bemærker, at de tre kontrahenter, som indgår i holdet af rådgivere, er dem, som leverer ydelser til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros; forventer, at Kommissionen og de franske myndigheder nøje overholder princippet om, at betalingerne til agenturerne vil blive foretaget på grundlag af opnåede resultater;

9.  noterer sig, at kontrahenterne (BPI, Sodie og AFPA Transitions) har til opgave at bistå de afskedigede arbejdstagere og hjælpe disse med at finde løsninger, der gør det muligt for dem at blive på arbejdsmarkedet og finde nye job, ved hjælp af individualiserede tilbud såsom kollektive og individuelle informationsmøder, jobskifte og vejledning hen imod ny beskæftigelse;

10.  mener, at arbejdstagerne i aldersgruppen 55-64 år har en højere risiko for langtidsledighed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet, hvilket potentielt kan medføre social udstødelse; mener derfor, at disse arbejdstagere, der tegner sig for mere end 19 % af de personer, som forventes at modtage støtte under de foreslåede foranstaltninger, har særlige behov, hvad angår den individualiserede tilgang over for dem, jf. artikel 7 i EGF-forordningen;

11.  bemærker, at Frankrig har anført, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at Frankrig har givet alle nødvendige garantier for, at de foreslåede foranstaltninger vil supplere de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, som en kombineret foranstaltning for tilpasning til globaliseringens udfordringer med henblik på at sikre bæredygtig økonomisk vækst, som det fremhæves i vurderingen af gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2007-2014(5);

13.  bemærker, at de kontrahenter, der indgår i holdet af rådgivere, er de samme, som leverer ydelser til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros; opfordrer Kommissionen til at få udarbejdet en evaluering af omkostningseffektiviteten af den igangværende støtte til de afskedigede arbejdstagere fra Mory-Ducros, da den aktuelle ansøgning er en opfølgning på ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, og de individualiserede tilbud leveres af de samme kontrahenter;

14.  bemærker det specifikke arbejdsmarkeds sårbarhed, eftersom Frankrig har den største andel af merværdi i EU-28 inden for sektoren for landtransport;

15.  noterer sig, at de franske myndigheder bekræfter, at de foreslåede foranstaltninger ikke modtager økonomisk støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter, og at de supplerer de tiltag, som finansieres af strukturfondene;

16.  gentager, at støtte fra EGF er et supplement til nationale foranstaltninger og ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne i medlemsstaterne at gennemføre;

17.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

18.  erindrer om sin opfordring til Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/738 af 29. april 2015 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, fra Frankrig) (EUT L 117 af 8.5.2015, s. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Frankrig EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/989).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik