Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2043(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0182/2016

Esitatud tekstid :

A8-0182/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/05/2016 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0229

Vastuvõetud tekstid
PDF 260kWORD 73k
Neljapäev, 26. mai 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 26. mai 2016. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „fondi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0182/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisaega, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Prantsusmaa esitas taotluse EGF/2015/010 FR/MoryGlobal, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 49 (maismaaveondus ja torutransport) ja osa 52 (laondus ja veondust abistavad tegevusalad) alla kuuluvas majandussektoris mandri-Prantsusmaal, ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 2132 fondist toetuse saamise tingimustele vastavat koondatud töötajat; arvestades, et see taotlus esitati pärast MoryGlobali kohtulikku likvideerimismenetlust ja on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeede;

E.  arvestades, et taotlus esitati fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohaste sekkumiskriteeriumide alusel, milles on seatud tingimuseks, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kelle on koondanud nimetatud ettevõtte tarnijad või tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Prantsusmaal õigus saada nimetatud määruse alusel 5 146 800 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 8 528 000 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et komisjon pidas kinni Prantsusmaa ametiasutuste esitatud taotluse saabumise kuupäevale 19. novembril 2015. aastal järgnevast 12 nädala pikkusest tähtajast ning viis hinnangu andmise rahalise toetuse andmise tingimustest kinnipidamise kohta lõpule 7. aprillil 2016. aastal ja tegi oma hinnangu samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  on seisukohal, et ettevõttes MoryGlobal toimunud koondamised on seotud tootmise üldise vähenemisega Euroopas, mille tagajärjel vähenes kaubaveo maht ja autoveosektoris puhkes hinnasõda, mis viis tegevusnäitajate pideva halvenemiseni ja selle sektori pideva kahjumini Prantsusmaal alates 2007. aastast, millele järgnes rida pankrotte, sh Mory-Ducros ja hiljem MoryGlobal, mis oli võtnud tööle 2107 Mory-Ducrose endist töötajat;

4.  märgib, et 2015. aasta aprillis heakskiidetud fondi toetus 2513 endisele Mory-Ducrose töötajale(4) on 6 052 200 eurot;

5.  märgib, et praeguseks on maismaaveonduse ja torutranspordi sektorilt fondile laekunud veel kaks taotlust: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros ja taotlus EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, mille mõlema esitamise on tinginud üleilmne finants- ja majanduskriis ja mis puudutavad kokku 2804 töötaja koondamist selles sektoris; märgib, et kahe taotluse mitu meedet on sarnased;

6.  märgib asjaolu, et Prantsusmaa ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 23. aprillil 2015. aastal, aegsasti enne seda, kui esitati taotlus fondi toetuse andmise kohta kooskõlastatud paketi jaoks;

7.  peab tervitatavaks asjaolu, et Prantsusmaa kehtestas enne fondilt lisatoetuse saamist sotsiaalkava, milles rahaliselt osaleb ka MoryGlobal; kiidab heaks asjaolu, et fondilt taotletav abi ei hõlma fondi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud meetmeid, nimelt toetusi, vaid on keskendunud meetmetele, millel on reaalne lisaväärtus koondatud töötajate edaspidise tööturule integreerimise suhtes;

8.  märgib, et fondist kaasrahastatavad individuaalsed teenused, mida osutab ekspertidest nõustajate rühm, hõlmavad nõustamist ja juhendamist lisaks sotsiaalkavale ja Contrat de Sécurisation Professionnelle’ile, mida rahastab Prantsusmaa riik ise, et aidata töötajatel tööturule tagasi pöörduda; märgib, et kolm lepingulist ettevõtjat, kes on välja pannud nõustajate rühma, on samad ettevõtjad, kes osutasid teenuseid Mory-Ducrosest koondatud töötajatele; ootab komisjonilt ja Prantsusmaa ametiasutustelt, et nad järgiksid rangelt põhimõtet, mille kohaselt tuleb teha maksed alltöövõtjatele saavutatud tulemuste põhjal;

9.  märgib, et lepingulised ettevõtjad (BPI, Sodie ja AFPA Transitions) abistavad koondatud töötajaid ja aitavad neil leida lahendusi tööturule jäämiseks ja uusi töökohti, pakkudes selleks individuaalseid teenuseid, nagu ühised ja individuaalsed teabetunnid, ühelt töölt teisele üleminek ja abi seoses uute töökohtadega;

10.  on seisukohal, et 55–64aastaseid töötajaid ähvardab suurem pikaajalise töötuse ja tööturult kõrvaletõrjutuse oht, millel võib olla mõju sotsiaalsele tõrjutusele; on seetõttu seisukohal, et nendel töötajatel, kes moodustavad üle 19 % toetusesaajatest, kelle suhtes eeldatavasti kavandatavaid meetmeid võetakse, on erivajadused seoses individuaalsete teenustega, mida neile vastavalt fondi määruse artiklile 7 osutatakse;

11.  märgib, et Prantsusmaa teadete kohaselt konsulteeriti individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel sihtrühmaks olevate toetusesaajate ja sotsiaalpartnerite esindajatega;

12.  tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tulevasi tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning see peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga; peab tervitatavaks asjaolu, et Prantsusmaa on igati kinnitanud, et kavandatavad meetmed on täienduseks struktuurifondidest rahastatavatele meetmetele kui ühtne meede, mis aitab kohaneda globaalsete muutustega, et saavutada jätkusuutlik majanduskasv, nagu on rõhutatud analüüsis, mis käsitleb hinnanguid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendamise kohta Euroopas aastatel 2007–2014(5);

13.  märgib, et lepingulised ettevõtjad, kes on välja pannud nõustajate rühma, on samad ettevõtjad, kes osutasid teenuseid Mory-Ducrosest koondatud töötajatele; palub komisjonil anda hinnangu Mory-Ducrosest koondatud töötajatele pakutava toetuse kulutasuvuse kohta, sest käesolev taotlus on taotluse EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros järelmeede ja individuaalseid teenuseid osutavad samad lepingulised ettevõtjad;

14.  võtab arvesse konkreetse tööturu tundlikkust, kuna Prantsusmaal on maismaatranspordisektoris ELi 28 liikmesriigi hulgas suurim lisaväärtus;

15.  märgib, et Prantsusmaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest ning et need täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

16.  kordab, et fondi abi on täienduseks riiklikele meetmetele ega tohi asendada meetmeid, mille võtmine on liikmesriikide või äriühingute kohustus;

17.  tunneb heameelt, et tulenevalt Euroopa Parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada, kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

18.  tuletab meelde oma palvet komisjonile tagada üldsuse juurdepääs kõigile fondi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta otsus (EL) 2015/738 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Prantsusmaa) (ELT L 117, 8.5.2015, lk 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta

(Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2016/989).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika