Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2043(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0182/2016

Pateikti tekstai :

A8-0182/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/05/2016 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0229

Priimti tekstai
PDF 350kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Rezoliucija
 Priedas

2016 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0182/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Prancūzija pateikė paraišką „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 49 skyriui (Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais) ir 52 skyriui (Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla), įvairiose žemyninės Prancūzijos vietose, ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 2 132 atleisti darbuotojai, atitinkantys reikalavimus EGF paramai gauti; kadangi prašymas pateiktas po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl „MoryGlobal“ likvidavimo teismo sprendimu ir pateikta paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“;

E.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Prancūzija turi teisę gauti finansinę 5 146 800 EUR paramą pagal tą reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 8 528 000 EUR;

2.  pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo paraiškos gavimo iš Prancūzijos valdžios institucijų (gauta 2015 m. lapkričio 19 d.) termino, 2016 m. balandžio 7 d. baigė vertinti, ar paraiška atitinka EGF finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną apie savo vertinimą pranešė Parlamentui;

3.  mano, kad darbuotojai iš įmonės „MoryGlobal“ atleisti dėl to, kad bendrai sumažėjo fiziniai išdirbiai Europoje, taigi ir vežamų krovinių kiekis, krovinių vežimo keliais sektoriuje kilo kainų karas, todėl nuo 2007 m. Prancūzijoje vis mažėjo šio sektoriaus veiklos maržos ir daugėjo nuostolių, kilo bankrotų banga ir, be kitų įmonių, bankrutavo įmonė „Mory-Ducros“ ir vėliau įmonė „MoryGlobal“, kuri buvo perėmusi ir darbinusi 2 107 buvusius įmonės „Mory-Ducros“ darbuotojus;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. balandžio mėn. patvirtinta ir buvusių 2 513 įmonės „Mory-Ducros“ darbuotojų skirta EGF parama(4) siekia 6 052 200 EUR;

5.  pažymi, kad iki šiol sausumos transporto ir transportavimo vamzdynais sektoriuje pateiktos dar dvi EGF paraiškos: „EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros“ ir „EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich“, abiejose nurodyta pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, dėl kurios tame sektoriuje atleisti 2 804 darbuotojai, priežastis; pažymi, kad kai kurios abiejų paraiškų priemonės yra panašios;

6.  pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 2015 m. balandžio 23 d., t. y. likus pakankamai laiko iki sprendimo dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui priėmimo;

7.  palankiai vertina tai, kad Prancūzija socialinį planą, kurį vykdant taip pat finansiškai dalyvauja įmonė „MoryGlobal“, pradėjo taikyti dar prieš tai, kai iš EGF buvo gautos papildomos lėšos; palankiai vertina tai, kad priemonės, kurioms prašoma EGF paramos, neapima priemonių, nurodytų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, t. y. išmokų, o parama yra nukreipta į priemones, turinčias tikrą pridėtinę vertę užtikrinant būsimą atleistų darbuotojų grąžinimą į darbo rinką;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos apima konsultantų ekspertų grupės teikiamas atleistų darbuotojų konsultavimo ir orientavimo paslaugas, kurios papildo socialinį planą ir profesinio saugumo sutartį (pranc. Contrat de Sécurisation professionnelle), finansuojamą Prancūzijos valstybės, siekiant padėti darbuotojams sugrįžti į darbo rinką; atkreipia dėmesį į tai, kad trys konsultantų grupės darbą organizuojantys rangovai – tai tie patys rangovai, kurie teikė paslaugas iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams; tikisi, kad Komisija ir Prancūzijos valdžios institucijos griežtai laikysis principo, pagal kurį agentūroms bus mokama remiantis pasiektais rezultatais;

9.  pažymi, kad rangovų (BPI, „Sodie“ ir „AFPA Transitions“) užduotis yra suteikti pagalbą atleistiems darbuotojams, padėti rasti jiems būdus, kaip išlikti darbo rinkoje ir susirasti naujų darbo vietų teikiant prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, kaip antai, organizuojant kolektyvinius ir individualius informacinius susitikimus, siūlant pagalbą keičiant profesinę veiklą ir įsidarbinant naujoje darbo vietoje;

10.  mano, kad 55–64 metų amžiaus darbuotojų grupei kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus su galimomis socialinės atskirties pasekmėmis; taigi mano, kad tokie darbuotojai, kurie sudaro 19 proc. paramos gavėjų, kuriems turi būti taikomi siūlomi veiksmai, turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu pagal EGF reglamento 7 straipsnį;

11.  pažymi, jog Prancūzija nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tikslinių paramos gavėjų atstovais ir socialiniais partneriais;

12.  primena, kad, remiantis EGF reglamento 7 straipsniu, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; teigiamai vertina tai, kad Prancūzija visapusiškai patikino, jog siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus ir tai bus suderinta priemonė, skirta prisitaikyti prie pasaulinių iššūkių, kad būtų pasiektas darnus ekonomikos augimas, kaip nurodyta Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. įgyvendinimo Europoje vertinime(5);

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad konsultantų grupės darbą organizuojantys rangovai – tai tie patys rangovai, kurie teikia paslaugas iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams; ragina Komisiją pateikti paramos, teikiamos iš įmonės „Mory-Ducros“ atleistiems darbuotojams, išlaidų efektyvumo analizę, nes ši paraiška yra susijusi su paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“ ir tie patys rangovai teikia prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

14.  atsižvelgia į konkrečios darbo rinkos svarbą, kadangi Prancūzijai tenka didžiausia dalis ES-28 sausumos transporto paslaugų sektoriaus pridėtinės vertės;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad Prancūzijos valdžios institucijos patvirtino, jog siūlomi veiksmai nėra finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad jie papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

16.  primena, kad EGF parama papildo nacionalines priemones ir neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos atsakingos valstybės narės ar bendrovės;

17.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, atsiradusį dėl naujo tvarkaraščio, ir į galimą tokio trūkumo poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

18.  pakartoja savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

19.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/738 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros“) (OL L 117, 2015 5 8, p. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

(Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/989.)

Teisinė informacija - Privatumo politika