Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2043(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0182/2016

Texte depuse :

A8-0182/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0229

Texte adoptate
PDF 268kWORD 86k
Joi, 26 mai 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 26 mai 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0182/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Franța a depus cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE a doua revizuire, diviziunea 49 („Transporturi terestre și transporturi prin conducte”) și diviziunea 52 („Depozitare și activități auxiliare pentru transport”), pe ansamblul teritoriului Franței metropolitane și întrucât se preconizează că 2 132 lucrători eligibili pentru contribuții din FEG vor participa la aceste măsuri; întrucât cererea vine în urma lichidării judiciare a întreprinderii MoryGlobal și reprezintă o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  întrucât cererea a fost introdusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, conform cărora contribuția financiară este asigurată cu condiția ca, într-o perioadă de referință de patru luni, să fie concediați cel puțin 500 de lucrători dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Franța are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 5 146 800 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 8 528 000 EUR;

2.  ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii din partea autorităților franceze, la 19 noiembrie 2015, până la finalizarea evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 7 aprilie 2016, și a notificat evaluarea Parlamentului la acea dată;

3.  consideră că disponibilizările din cadrul MoryGlobal sunt legate de tendința generală de declin al producției fizice în Europa, care a dus la reducerea volumelor de mărfuri de transportat și a declanșat un război al prețurilor în sectorul transportului rutier de mărfuri, ceea a avut drept consecință o deteriorare constantă a marjelor operaționale și o serie de pierderi pentru acest sector din Franța începând cu anul 2007, urmate de un val de falimente, inclusiv cel al întreprinderii Mory-Ducros și ulterior al MoryGlobal, care a reangajat 2 107 din foștii angajați ai Mory-Ducros;

4.  subliniază că sprijinul acordat prin FEG pentru cei 2 513 foști angajați ai Mory-Ducros, aprobat în aprilie 2015(4), se ridică la 6 052 200 EUR;

5.  ia act de faptul că, până în prezent, sectorul transporturilor terestre și transporturilor prin conducte a făcut obiectul a alte două cereri FEG: EGF/2014/017 FR/ Mory-Ducros și EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich, ambele fiind justificate de criza economică și financiară mondială, respectiv 2804 concedieri în acest sector; remarcă faptul că în cele două cereri se menționează mai multe măsuri similare;

6.  ia act de faptul că autoritățile franceze au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 23 aprilie 2015, cu mult înainte de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  salută faptul că statul francez a instituit un plan social, la care și MoryGlobal participă financiar, înainte de a obține sume suplimentare din partea FEG; apreciază faptul că asistența solicitată din partea FEG nu include măsurile prevăzute la articolul 7 punctul 1 litera (b) din Regulamentul FEG, și anume alocații, ci este orientată către măsuri cu o reală valoare adăugată pentru viitoarea reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

8.  ia act de faptul că serviciile personalizate care urmează să fie furnizate, cofinanțate de FEG, constau în consilierea și îndrumarea oferite de o echipă de consultanți experți, care vine în completarea planului social și a Contrat de Sécurisation Professionnelle finanțat de statul francez pentru a ajuta lucrătorii să se reintegreze pe piața forței de muncă; ia act de faptul că cei trei contractanți din echipa de consultanți sunt în prezent cei care furnizează servicii lucrătorilor concediați de Mory-Ducros; se așteaptă ca autoritățile franceze și Comisia să respecte strict principiul potrivit căruia plățile către agenții se vor face pe baza rezultatelor obținute;

9.  ia act de faptul că firmele contractante (BPI, Sodie și AFPA Transitions) vor asista lucrătorii concediați și îi vor ajuta să găsească soluții care să le permită să rămână pe piața forței de muncă și să găsească noi locuri de muncă, prin intermediul unor servicii personalizate cum ar fi sesiunile de informare colectivă și individuală, tranziția profesională și îndrumarea spre noi locuri de muncă;

10.  consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii, dar și de excluziune socială; consideră prin urmare că acești lucrători, care reprezintă peste 19% din beneficiarii potențiali ai acestor măsuri, au nevoi specifice de tratament personalizat în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG;

11.  ia act de faptul că Franța a indicat că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali;

12.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută faptul că Franța a dat toate asigurările necesare că măsurile propuse vor fi completate de acțiuni finanțate din fondurile structurale, ca măsuri mixte de adaptare la modificările la nivel global în vederea atingerii unei creșteri economice durabile, astfel cum se relevă în studiul intitulat „Evaluarea implementării la nivel european a Fondului european de ajustare la globalizare în perioada 2007-2014(5)”;

13.  ia act de faptul că contractanții din echipa de consultanți sunt aceeași cu cei care furnizează servicii lucrătorilor concediați de Mory-Ducros; invită Comisia să prezinte o evaluare a raportului eficacitate-preț în ceea ce privește sprijinul acordat în prezent lucrătorilor concediați de la Mory-Ducros, deoarece cererea actuală este o cerere subsecventă cererii EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, iar serviciile personalizate sunt furnizate de aceiași contractanți;

14.  ia act de sensibilitatea acestui sector specific al pieței forței de muncă, dat fiind că Franța are cea mai importantă cotă în UE-28 de valoare adăugată în sectorul serviciilor de transport rutier;

15.  ia act de confirmarea dată de autoritățile franceze că acțiunile propuse nu primesc sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și că acestea sunt complementare cu acțiunile finanțate de fondurile structurale;

16.  reiterează faptul că asistența din partea FEG este complementară măsurilor naționale și nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea statelor membre sau a întreprinderilor;

17.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

18.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Decizia (UE) 2015/738 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prezentată de Franța) (JO L 117, 8.5.2015, p. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cererea din partea Franței – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/989.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate