Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2043(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2016

Predkladané texty :

A8-0182/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0229

Prijaté texty
PDF 353kWORD 85k
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel Finálna verzia
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0182/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Francúzsko predložilo žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 49 (Pozemná doprava a doprava potrubím) a divízie 52 (Skladové a pomocné činnosti v doprave) na celom kontinentálnom území Francúzska a keďže sa očakáva, že sa na týchto opatreniach bude podieľať 2 132 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF; keďže žiadosť vychádza zo súdnej likvidácie spoločnosti MoryGlobal a nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Francúzsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 5 146 800 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 8 528 000 EUR;

2.  poznamenáva, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia žiadosti francúzskych orgánov 19. novembra 2015 do dokončenia svojho posúdenia, či žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie finančného príspevku, 7. apríla 2016 a informovala o ňom Európsky parlament v ten istý deň;

3.  domnieva sa, že prepúšťanie v spoločnosti MoryGlobal súvisí so všeobecným poklesom materiálnej výroby v Európe, čo viedlo k zníženiu objemu prepravy a cenovej vojne v odvetví cestnej nákladnej dopravy, čo vyústilo do neustáleho znižovania prevádzkových marží a k sérii strát v prípade tohto odvetvia vo Francúzsku od roku 2007, po čom nasledovala vlna konkurzov vrátane konkurzu spoločnosti Mory-Ducros a neskôr spoločnosti MoryGlobal, ktorá opätovne zamestnala 2 107 bývalých pracovníkov spoločnosti Mory-Ducros;

4.  upozorňuje, že podpora z EGF pre 2 513 bývalých pracovníkov spoločnosti Mory-Ducros, ktorá bola schválená v apríli 2015(4), predstavuje 6 052 200 EUR;

5.  konštatuje, že do dnešného dňa boli v sektore pozemnej dopravy a dopravy potrubím podané dve ďalšie žiadosti o príspevok z EGF: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreich, pričom obe boli predložené na základe celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy a týkali sa 2 804 prepustených pracovníkov v uvedenom odvetví; konštatuje, že niekoľko opatrení v týchto dvoch žiadostiach je podobných;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že francúzske orgány začali poskytovať personalizované služby postihnutým pracovníkom 23. apríla 2015, teda pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

7.  víta skutočnosť, že Francúzsko prijalo sociálny plán, na ktorom sa finančne podieľa aj spoločnosť MoryGlobal, a to pred prijatím dodatočnej podpory z EGF; oceňuje, že požadovaná pomoc z EGF nezahŕňa opatrenia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, a síce príspevky, ale je zameraná na opatrenia so skutočnou pridanou hodnotou, ktorých cieľom je opätovné začlenenie prepustených pracovníkov na trh práce v budúcnosti;

8.  berie na vedomie, že personalizované služby spolufinancované prostredníctvom EGF, ktoré sa majú poskytovať, pozostávajú z poradenstva a usmernenia poskytovaného tímom odborných poradcov, čo dopĺňa sociálny plán a Contrat de Sécurisation Professionnelle (zmluvu o profesionálnom zabezpečení) financované zo strany francúzskeho štátu na to, aby pracovníkom pomohli pri návrate do zamestnania; poznamenáva, že traja dodávatelia, ktorí vedú tím konzultantov, sú tí, ktorí poskytovali služby pre pracovníkov prepustených zo spoločnosti Mory-Ducros; očakáva, že Komisia a francúzske orgány budú prísne dodržiavať zásadu, podľa ktorej sa platby agentúram majú vyplácať na základe dosiahnutých výsledkov;

9.  poznamenáva, že dodávatelia (spoločnosti Sodie, BPI a AFPA Transitions) budú poskytovať podporu prepusteným pracovníkom a pomáhať im, aby zotrvali na trhu práce a našli si nové pracovné miesta, a to individualizovanými službami, napríklad kolektívnymi a individuálnymi informačnými stretnutiami, zmenou pracovného miesta a poskytovaním pomoci pri hľadaní nových pracovných miest;

10.  zastáva názor, že pracovníci vo veku 55 až 64 rokov sú vystavení vyššiemu riziku dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z trhu práce, čo môže mať za následok sociálne vylúčenie; domnieva sa preto, že uvedení pracovníci, ktorí tvoria viac ako 19 % príjemcov, na ktorých majú byť pripravované kroky zamerané, majú osobitné potreby, pokiaľ ide o poskytnutie personalizovaného prístupu v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF;

11.  poznamenáva, že Francúzsko naznačilo, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný na základe konzultácií so zástupcami cieľových príjemcov a sociálnych partnerov;

12.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta skutočnosť, že Francúzsko poskytlo všetky potrebné záruky, že navrhované opatrenia budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov ako kombinované opatrenie na prispôsobenie sa globálnym výzvam, aby sa dosiahol udržateľný hospodársky rast, ako je zdôraznené v hodnotení vykonávania Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii 2007-2014(5);

13.  poznamenáva, že dodávatelia, ktorí vedú tím konzultantov, poskytujú aj služby pracovníkom prepusteným zo spoločnosti Mory-Ducros; vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie nákladovej účinnosti prebiehajúcej podpory prepusteným pracovníkom spoločnosti Mory-Ducros, keďže súčasná žiadosť nadväzuje na žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros a personalizované služby poskytujú tí istí dodávatelia;

14.  berie do úvahy citlivý charakter osobitného pracovného trhu, keďže Francúzsko má najvyšší podiel z krajín EÚ-28, pokiaľ ide o pridanú hodnotu v rámci odvetvia služieb pozemnej dopravy;

15.  berie na vedomie potvrdenie francúzskych orgánov, že v súvislosti s navrhovanými opatreniami nedostávajú finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie a že sa dopĺňajú s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

16.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF je doplnková k vnútroštátnym opatreniam a nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty alebo spoločnosti;

17.  oceňuje zdokonalený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

18.  pripomína svoju požiadavku Komisii, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

19.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

20.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/738 z 29. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Francúzsko) (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť Francúzska – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/989.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia