Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2043(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0182/2016

Predložena besedila :

A8-0182/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0229

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 82k
Četrtek, 26. maj 2016 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/010 FR/MoryGlobal
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Francije – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (Uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), in zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), in zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0182/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila Uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Francija vložila vlogo EGF/2015/010 FR/MoryGlobal za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 49 NACE po reviziji 2 (kopenski promet in cevovodni transport) in v oddelek 52 (skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti), na celotnem ozemlju celinske Francije, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 2132 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG; ker prošnja sledi prisilni likvidaciji podjetja MoryGlobal ter se navezuje na vlogo EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Francija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 5 146 800 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 8 528 000 EUR;

2.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge francoskih organov 19. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 7. aprila 2016 in jo še isti dan posredovala Parlamentu;

3.  meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju MoryGlobal povezano s splošnim upadanjem fizične proizvodnje v Evropi, kar je privedlo do zmanjšanja količine, ki jo je treba prepeljati, in sprožilo cenovno vojno v sektorju cestnega prevoza blaga, zaradi česar so se v Franciji od leta 2007 v tem sektorju stalno zniževale marže in nastajale vrste izgub, čemur je sledil val stečajev, vključno s stečajem podjetja Mory-Ducros in pozneje podjetja MoryGlobal, ki je zaposlilo 2107 nekdanjih delavcev podjetja Mory-Ducros;

4.  poudarja, da podpora iz ESPG za 2513 nekdanjih delavcev podjetja Mory-Ducros, ki je bila odobrena aprila 2015(4), znaša 6 052 200 EUR;

5.  ugotavlja, da sta bili do zdaj za sektor kopenskega prometa in cevovodnega transporta vloženi dve drugi vlogi za sredstva iz ESPG: vloga EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros in vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja in Zgornja Avstrija, ki temeljita na svetovni finančni in gospodarski krizi in se nanašata na 2804 presežne delavce v tem sektorju; ugotavlja, da je več ukrepov v obeh vlogah podobnih;

6.  ugotavlja, da so začeli francoski organi prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 23. aprila 2015, precej pred odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

7.  je zadovoljen, da je Francija, preden je zaprosila za dodatna sredstva iz ESPG, uvedla socialni načrt, v katerem je s sredstvi udeležena tudi družba MoryGlobal; ceni, da pomoč iz ESPG ne vključuje ukrepov iz člena 7(1)(b) Uredbe o ESPG, tj. nadomestil, temveč se osredotoča na ukrepe z dejansko dodano vrednostjo za ponovno zaposlitev odpuščenih delavcev v prihodnosti;

8.  ugotavlja, da so se iz ESPG sofinancirale prilagojene storitve, tj. svetovanje in usmerjanje za presežne delavce, ki ju zagotavlja skupina strokovnih svetovalcev in ki dopolnjujeta socialni načrt in Contrat de Sécurisation Professionnelle, ki ju financira Francija, da bi delavcem pomagala pri ponovnem zaposlovanju; ugotavlja, da trije izvajalci, ki upravljajo skupino svetovalcev, nudijo tudi storitve odpuščenim delavcem podjetja Mory-Ducros; pričakuje, da bodo Komisija in francoski organi dosledno sledili načelu, po katerem se plačila agencijam opravijo na podlagi doseženih rezultatov;

9.  ugotavlja, da je naloga pogodbenih izvajalcev (BPI, Sodie in AFPA Transitions) zagotavljati pomoč presežnim delavcem in jim pomagati poiskati rešitve, ki bi jim omogočale ostati na trgu dela in najti nova delovna mesta, s prilagojenimi storitvami, kot so skupna in individualna informativna srečanja, poklicni prehod in spremljanje na poti k novim zaposlitvam;

10.  meni, da je tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela, kar lahko privede tudi k socialni izključenosti, za delavce v starostnih skupini od 55 do 64 let večje; zato meni, da imajo ti delavci, ki predstavljajo več kot 19 % upravičencev, ki naj bi sodelovali v predlaganih ukrepih, posebne potrebe po prilagojenih storitvah v skladu s členom 7 Uredbe o ESPG;

11.  ugotavlja, da je bil po navedbah Francije usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki bodo prejeli pomoč, in socialnimi partnerji;

12.  opozarja, da bilo treba v skladu s členom 7 Uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire. Pozdravlja, da je Francija dala vsa potrebna zagotovila, da bodo predlagani ukrepi dopolnili ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov, ter tako tvorili kombinirani ukrep za prilagoditev svetovnim izzivom in trajnostno gospodarsko rast, kot je poudarjeno v oceni o izvajanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v obdobju 2007–2014(5);

13.  ugotavlja, da pogodbeni izvajalci, ki upravljajo skupino svetovalcev, nudijo storitve tudi odpuščenim delavcem podjetja Mory-Ducros; poziva Komisijo, naj opravi oceno stroškovne učinkovitosti potekajoče podpore za delavce, ki so postali presežni v podjetju Mory-Ducros, saj je ta vloga nadaljevanje vloge EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, prilagojene storitve pa ponuja isti izvajalec;

14.  je seznanjen z občutljivo naravo specifičnega trga dela, saj ima Francija v sektorju transporta največji delež dodane vrednosti v EU-28;

15.  ugotavlja, da so francoski organi potrdili, da se za predlagane ukrepe ne črpa finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije ter da se dopolnjujejo z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov;

16.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG dopolnjuje nacionalne ukrepe in ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorne države članice ali podjetja;

17.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

18.  znova poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sklep (EU) 2015/738 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros iz Francije) (UL L 117, 8.5.2015, str. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(vloga, ki jo je podala Francija – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/989.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov