Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2016

Ingivna texter :

A8-0182/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0229

Antagna texter
PDF 262kWORD 74k
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 26 maj 2016 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0185 –C8-0136/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014‑2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0182/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Frankrike lämnade in ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace revision2 klassificeras under huvudgrupperna 49 (Landtransport; transport i rörsystem) och 52 (Magasinering och stödtjänster till transport) i hela Frankrike. 2 132 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna. Ansökan lämnades in efter det att MoryGlobal satts i konkurs och är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory‑Ducros.

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda vid underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och egenföretagare som har upphört med sin verksamhet.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Frankrike därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 5 146 800 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 8 528 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor från och med den dag då ansökan mottogs från de franska myndigheterna, den 19 november 2015, fram till att kommissionen avslutade sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, den 7 april 2016 och underrättade parlamentet om detta samma dag.

3.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid MoryGlobal är kopplade till den allmänna nedgången i fysisk produktion i Europa, som har resulterat i minskade volymer som ska transporteras och utlöst ett priskrig inom vägtransportsektorn, vilket har lett till en stadig försämring av driftsmarginalerna och en rad förluster för sektorn i Frankrike sedan 2007. Parlamentet noterar att detta har åtföljts av en våg av konkurser, inbegripet för Mory-Ducros och därefter för MoryGlobal, som återanställde 2 107 av Mory-Ducros före detta arbetstagare.

4.  Europaparlamentet betonar att det stöd från fonden för 2 513 före detta arbetstagare vid Mory-Ducros som godkändes i april 2015(4) uppgår till 6 052 200 EUR.

5.  Europaparlamentet noterar att sektorn för landtransport och transport i rörsystem hittills har varit föremål för två andra ansökningar till fonden: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros and EGF/2011/001 AT/Nieder- und Oberoesterreic, båda med grund i den globala finansiella och ekonomiska krisen, avseende 2 804 uppsägningar inom denna sektor. Parlamentet noterar att flera åtgärder inom de båda ansökningarna är likartade.

6.  Europaparlamentet konstaterar att de franska myndigheterna den 23 april 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att Frankrike hade infört ett friställningsprogram, i vilket företaget MoryGlobal också deltar ekonomiskt, innan man fick tilläggsbetalningen från fonden. Parlamentet uppskattar att det stöd som begärdes från fonden inte omfattar åtgärder enligt artikel 7.1 b i förordningen om fonden, dvs. bidrag, utan är inriktat på åtgärder med ett verkligt mervärde för de uppsagda arbetstagarnas framtida återintegrering på arbetsmarknaden.

8.  Europaparlamentet konstaterar att de individanpassade tjänster som ska medfinansieras av fonden består av råd och vägledning från konsulter med expertis på området och tillkommer utöver friställningsprogrammet och yrkessäkerhetsavtalet (Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), som finansieras av den franska staten för att hjälpa arbetstagarna tillbaka till arbetslivet. Parlamentet noterar att de tre uppdragstagare som ingår i konsultgruppen också tillhandahöll tjänster till arbetstagare som sades upp av Mory-Ducros. Parlamentet förväntar sig att kommissionen och de franska myndigheterna strikt följer principen om att betalningar till företagen ska göras på basis av uppnådda resultat.

9.  Europaparlamentet noterar att aktörernas (BPI, Sodie och AFPA Transitions) uppgift är att bistå de uppsagda arbetstagarna och hjälpa dem att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att hålla sig kvar på arbetsmarknaden med nya arbeten, med hjälp av individanpassade tjänster såsom allmänna och individuella informationsmöten, övergångar på arbetsmarknaden och vägledning rörande nya jobb.

10.  Europaparlamentet anser att arbetstagare i åldersgruppen 55–64 år i högre grad riskerar långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden med eventuell social utestängning som följd. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare, som utgör över 19 % av de stödmottagare som förväntas omfattas av de föreslagna åtgärderna, har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

11.  Europaparlamentet noterar att Frankrike har förklarat att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter.

12.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet gläder sig över att Frankrike har lämnat alla nödvändiga garantier för att de föreslagna åtgärderna kommer att kompletteras med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna som en kombinerad åtgärd för att anpassa sig till globala utmaningar i syfte att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt, vilket betonades i The European Globalisation Adjustment Fund 2007-2014 European Implementation Assessment1a (Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2007–2014 - bedömning av genomförandet på EU‑nivå)(5).

13.  Europaparlamentet noterar att de uppdragstagare som ingår i konsultgruppen också tillhandahöll tjänster till arbetstagare som sades upp av Mory-Ducros. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla en utvärdering av kostnadseffektiviteten av det beviljade stödet till de uppsagda arbetstagarna vid Mory-Ducros, eftersom föreliggande ansökan är en uppföljning av ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros och de individanpassade tjänsterna ska tillhandahållas av samma aktörer.

14.  Europaparlamentet beaktar den specifika arbetsmarknadens sårbarhet, eftersom Frankrike har den högsta andelen av mervärdet för EU-28 inom sektorn för landtransport.

15.  Europaparlamentet betonar att de franska myndigheterna bekräftar att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

16.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden ska komplettera nationella åtgärder och inte får ersätta åtgärder som åligger medlemsstaterna eller företagen.

17.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

18.  Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissonen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som rör ansökningar om medel ur fonden.

19.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/738 av den 29 april 2015 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, från Frankrike) (EUT L 117, 8.5.2015, s. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

(ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2016/989.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy