Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2050(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0181/2016

Внесени текстове :

A8-0181/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/05/2016 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0230

Приети текстове
PDF 516kWORD 87k
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8‑0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид петте предходни заявления за финансово участие на ЕФПГ, свързани със сектора на търговията на дребно,

—  като взе предвид своята резолюция от 13 април 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8‑0181/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) подпомага работници, които са съкратени от малки и средни предприятия и многонационални дружества, независимо от политиките или интересите, които са довели до решението за закриването им, особено по отношение на последните; като има предвид, че Регламентът за ЕФПГ и търговската политика на Съюза следва допълнително да поставят акцент върху запазването на работните места, производството и производствения ноу-хау в рамките на Съюза;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за нуждаещи се работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най‑ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 по NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), в регионите от ниво 2 по NUTS Централна Македония (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) и Тесалия (Θεσσαλία) (EL14) и като има предвид, че мерките се очаква да обхванат 557 съкратени работници, както и 543 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs) на възраст до 30 години от същите региони; като има предвид, че работниците са били съкратени след обявяването в несъстоятелност и закриването на Supermarket Larissa ABEE;

Г.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производители надолу по веригата и/или самостоятелно заети лица, които са прекратили своята дейност;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 6 468 000 EUR по този регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 10 780 000 EUR;

2.  Отбелязва, че целевата група включва 557 съкратени работници, от които 194 са мъже и 363 жени;

3.  Припомня, че освен това персонализирани услуги, като професионално ориентиране, могат да бъдат осигурени и за 543 млади хора на възраст до 30 години, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs) в същия регион, в рамките на Инициативата за младежка заетост;

4.  Отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици след получаване на заявлението от гръцките органи на 26 ноември 2015 г. преди да финализира оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 14 април 2016 г. и че е уведомила Парламента за нея на 15 април 2016 г.;

5.  Отбелязва, че освен 557-те съкратени работници в мерките се очаква да участват и да получат персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, 543 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs) на възраст до 30 години от същите региони; отбелязва, че искането на гръцките органи за включване на NEETs в тези мерки е поради липсата на работни места в региона, съпоставена с високия брой търсещи работа, като в Тесалия 73,5% от безработните лица са без работа в продължение на над 12 месеца (по данни на Евростат);

6.  Отбелязва, че в резултат на дълбоката рецесия на гръцката икономика, последвана от спад в потреблението на домакинствата и в покупателната им способност, обемите на търговията на дребно с храни, напитки и тютюн през 2015 г. са с повече от 30% по-ниски спрямо обемите в началото на кризата през 2008 г.; отбелязва, че продажбите на Supermarket Larissa следват същата низходяща тенденция;

7.  Отбелязва следователно, че Supermarket Larissa, кооперация от малки хранителни магазини, създадена през 1986 г., с 42 магазина и 600 работници, не успява да компенсира своите загуби и е принудена да затвори своите магазини през второто тримесечие на 2014 г.; посочва, че това не е могло да бъде предотвратено от мерките за строги ограничения на разходите и по-специално намаляването на заплатите с 30%, предоговарянето на условията за наем и отлагането на падежа на сметките; отбелязва, че това положение се дължи и на драстичното намаляване на заемите за предприятията в ситуация, при която увеличаването на паричната маса от страна на Европейската централна банка не успя да даде тласък на отпускането на заеми; отбелязва, че става въпрос за драматичен резултат от постоянния натиск на кредиторите върху Гърция и европейската политика на бюджетни ограничения;

8.  Приветства факта, че гръцките органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 26 февруари 2016 г., преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  Отбелязва, че финансирането на мерките в подкрепа на доходите ще бъде строго ограничено до максимум 35% от общите разходи за целия съгласуван пакет от персонализирани услуги, както е предвидено в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  Отбелязва, че въпреки че кооперацията е приложила мерки за строги ограничения, като намаляване на заплатите, предоговаряне на условията за наем, отлагане на падежа на сметки, предлагане на по-евтини продукти и намаляване на оперативните разходи, тя е била принудена да започне да затваря магазините си един след друг;

11.  Отбелязва, че планираните от Гърция мерки за съкратените работници и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), включват следните категории: професионално ориентиране; обучение, преквалификация и професионално обучение; участие за започване на стопанска дейност; парична помощ за участие и парична помощ за обучение; парична помощ за мобилност;

12.  Отбелязва сравнително високата сума (15 000 EUR), предвидена за работниците или NEETs, които ще започнат собствена стопанска дейност; отбелязва в същото време, че значителен брой от съкратените работници имат опит в областта на предприемачеството, което увеличава шансовете им за успех в този сектор;

13.  Отбелязва вероятността някои от новите стопански дейности да бъдат под формата на социални кооперации и приветства в този контекст усилията на гръцките органи в подкрепа на сектора на социалната икономика в Гърция;

14.  Отбелязва, че е важно да се стартира информационна кампания, която да достигне до NEETs, които биха могли да отговарят на условията за участие в мерките; припомня позицията си относно необходимостта да се помага на NEETs по траен и устойчив начин;

15.  Приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил установен след по-нататъшни консултации с представители на бенефициентите от целевата група и социалните партньори;

16.  Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17.  Подчертава необходимостта от подобряване на пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и със стопанската среда;

18.  Призовава Комисията да предоставя повече подробности в бъдещите предложения относно секторите, които имат потенциал за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

19.  Отбелязва, че гръцките органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза;

20.  Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск във връзка с новия график и потенциалното му отражение върху ефективността на проучването на случаите;

21.  Припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0112.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(заявление от Гърция – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/990.)

Правна информация - Политика за поверителност