Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2050(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0181/2016

Předložené texty :

A8-0181/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/05/2016 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0230

Přijaté texty
PDF 430kWORD 84k
Čtvrtek, 26. května 2016 - Brusel Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na pět předchozích žádostí o příspěvek z EFG vztahujících se k maloobchodnímu sektoru,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2016/000 TA 2016 - Technická pomoc z podnětu Komise)(4),

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0181/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce; vzhledem k tomu, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) přináší výhody pracovníkům, kteří byli propuštěni z malých a středních podniků a nadnárodních společností, bez ohledu na politiky nebo zájmy, které motivovaly rozhodnutí o uzavření, obzvláště v případě těch posledně jmenovaných; vzhledem k tomu, že nařízení o EFG a obchodní politika Unie by se měly dále soustřeďovat na zachování pracovních míst, výroby a know-how v rámci Unie;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie potřebným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z EFG;

C.  vzhledem k tomu, že Řecko podalo žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa o finanční příspěvek z EGF kvůli propouštění v hospodářském odvětví v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeného do oddílu 47 (maloobchod, kromě maloobchodu s motorovými vozidly) v regionech NUTS 2 Střední Makedonie (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) a Thessálie (Θεσσαλία) (EL14), a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 557 propuštěných zaměstnanců i 543 mladých lidí z týchž regionů, kteří jsou mladší 30 let a nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“); vzhledem k tomu, že pracovníci byli propuštěni po úpadku a uzavření společnosti Supermarket Larissa ABEE;

D.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř měsíců musí počet propuštěných pracovníků dosáhnout nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Řecko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 6 468 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 10 780 000 EUR;

2.  bere na vědomí, že finanční příspěvek bude určen pro cílovou skupinu 557 propuštěných pracovníků, kterou tvoří 194 mužů a 363 žen;

3.  připomíná, že dalších 543 mladých lidí ve věku do 30 let žijících ve stejném regionu, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, bude moci v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí využít individualizovaných služeb, jako je např. odborné poradenství;

4.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí žádosti od řeckých orgánů dne 26. listopadu 2015 do dokončení svého posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, dne 14. dubna 2016 a uvědomila Parlament dne 15. dubna 2016;

5.  bere dále na vědomí, že se očekává, že kromě 557 propuštěných pracovníků bude opatření a individualizované služby spolufinancované z EFG využívat v rámci regionu dalších 534 mladých lidí ve věku do 30 let, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“); bere na vědomí, že žádost řeckých orgánů na zahrnutí osob NEET do těchto opatření vychází z nedostatku pracovních míst v regionu ve srovnání s velkým počtem uchazečů o zaměstnání, přičemž 73,5 % nezaměstnaných v Thessalii je nezaměstnaných více než 12 měsíců (Eurostat);

6.  bere na vědomí, že v důsledku hluboké recese řeckého hospodářství, po níž se snížila spotřeba domácností a kupní síla, byly objemy maloobchodního prodeje potravin, nápojů a tabákových výrobků v roce 2015 o více než 30 % nižší než objemy prodejů v počátcích krize v roce 2008; bere na vědomí, že prodej podniku Supermarket Larissa byl součástí stejné sestupné tendence;

7.  bere tedy na vědomí, že Supermarket Larissa, družstvo malých potravinových obchodů založené v roce 1986, které tvořilo 42 obchodů a zaměstnávalo 600 pracovníků, nedokázal své ztráty překonat a nakonec byl nucen své obchody během druhého čtvrtletí roku 2014 uzavřít; zdůrazňuje, že se tomu nepodařilo zabránit ani úspornými opatřeními jako snižování mezd (- 30 %), nové sjednání nájemních smluv a odkládání splatnosti faktur; bere na vědomí, že tato situace vznikla také kvůli drastickému omezení půjček podnikům, v situaci, kdy kvantitativní uvolňování ze strany Evropské centrální banky nevedlo k opětovnému nastartování půjček; bere na vědomí, že tento případ je dramatickým výsledkem pokračujícího tlaku věřitelů na Řecko a evropskou politiku úsporných opatření;

8.  vítá skutečnost, že řecké orgány začaly dne 26. února 2016 dotčeným pracovníkům poskytovat individualizované služby, a to před tím, než bylo přijato rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navrhovaný koordinovaný balíček opatření;

9.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou striktně omezena do maximální výše 35 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, jak stanoví nařízení o EFG, a že takové akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo v odborné přípravě;

10.  bere na vědomí, že i když družstvo zavedlo určitá úsporná opatření, jako je snižování mezd, nová sjednání nájemních smluv, odložení splatnosti faktur, nabízení výrobků za nižší ceny a snížení provozních nákladů, bylo nuceno obchody jeden po druhém zavřít;

11.  bere na vědomí, že opatření, která Řecko plánuje pro propuštěné pracovníky a osoby NEET, lze rozdělit do těchto kategorií: odborné poradenství; školení, přeškolování a odborné vzdělávání; příspěvek pro začínající podnik; účastnický příspěvek a příspěvek na odbornou přípravu; příspěvek na mobilitu;

12.  bere na vědomí, že v rámci individualizovaných služeb mají pracovníci nebo osoby NEET, které si založí vlastní podnik, získat poměrně vysokou částku (15 000 EUR); bere současně na vědomí, že značný počet propuštěných pracovníků má zkušenosti s podnikáním, což zvyšuje jejich šance na úspěch v tomto odvětví;

13.  bere na vědomí možnost, že některé z těchto nových podniků nabydou podoby sociálních družstev, a vítá v této souvislosti úsilí řeckých orgánů o posílení sektoru sociální ekonomiky v Řecku;

14.  bere na vědomí, že je zapotřebí zahájit informační kampaně zaměřené na osoby NEET, které by mohly být způsobilé v rámci těchto opatření; připomíná svůj postoj, že je třeba, aby pomoc osobám NEET byla prováděna trvalým a udržitelným způsobem;

15.  vítá skutečnost, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb vznikl na základě dalších konzultací se zástupci příjemců a sociálními partnery;

16.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

17.  zdůrazňuje, že je nutné zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou, a očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku opatření nabízena, bude odpovídat potřebám pracovníků i podnikatelského prostředí;

18.  vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích poskytovala více podrobných údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a lze proto očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, včetně kvality pracovních míst a míry opětovného začleňování na trh práce dosažené prostřednictvím zásahů EFG;

19.  bere na vědomí, že řecké orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie;

20.  oceňuje, že Komise zavedla v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového časového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

21.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

22.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

23.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

24.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0112.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

(žádost Řecka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2016/990.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí