Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2050(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0181/2016

Indgivne tekster :

A8-0181/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/05/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0230

Vedtagne tekster
PDF 269kWORD 73k
Torsdag den 26. maj 2016 - Bruxelles
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til de fem tidligere EGF-ansøgninger vedrørende detailsektoren,

–  der henviser til sin beslutning af 13. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2016/000 TA 2016 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)(4),

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0181/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet; der henviser til, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) kommer arbejdstagere, som er blevet afskediget fra små og mellemstore virksomheder og multinationale selskaber, til gode, uanset hvilke politikker eller interesser, der har ligget til grund for beslutningen om lukning, navnlig for så vidt angår sidstnævnte virksomheder; der henviser til, at EGF-forordningen og Unionens handelspolitik i højere grad bør fokusere på, hvordan arbejdspladser, produktion og knowhow kan bevares inden for Unionen;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, som har behov herfor, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af EGF;

C.  der henviser til, at Grækenland har indgivet ansøgning EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa om økonomisk støtte fra EGF som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 ("Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler") i NUTS 2-regionerne Centralmakedonien (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) og Thessalien (Θεσσαλία) (EL14), og at 557 afskedigede arbejdstagere og 543 unge under 30 år, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), fra de samme regioner forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at det var konkursen og lukningen af Supermarket Larissa ABEE der gav anledning til afskedigelserne;

D.  der henviser til, at ansøgningen blev indgivet med henvisning til interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Grækenland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 6 468 000 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 10 780 000 EUR;

2.  bemærker, at det finansielle bidrag vil fokusere på 557 afskedigede arbejdstagere, hvoraf 194 personer er mænd og 363 er kvinder;

3.  minder om, at yderligere 543 unge under 30, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse eller oplæring i samme region, måske kan modtage individualiserede tilbud, såsom erhvervsvejledning under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

4.  henviser til, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af ansøgningen fra de græske myndigheder den 26. november 2015 til afslutningen af evalueringen af, om betingelserne for bevilling af økonomisk tilskud var opfyldt, den 14. april 2016, hvilket blev meddelt Europa-Parlamentet den 15. april 2016;

5.  bemærker, at der ud over de 557 afskedigede arbejdstagere er 543 unge på under 30, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse eller oplæring (NEET'er), fra de samme regioner, der forventes at deltage i foranstaltningerne og modtage individualiserede tilbud, der samfinansieres fra EGF; bemærker, at de græske myndigheders anmodning om at få NEET'er inkluderet i disse foranstaltninger skyldes manglen på job i regionen sammenlignet med det høje antal arbejdssøgende, idet 73,5 % af de arbejdsløse personer har været uden beskæftigelse i over 12 måneder i Thessalien (Eurostat);

6.  bemærker, at omfanget af detailhandelen med føde-, drikke- og tobaksvarer som følge af den dybe recession i den græske økonomi, der efterfulgtes af et fald i husholdningsforbruget og købekraften i 2015, var over 30 % lavere end det tilsvarende omfang i begyndelsen af krisen i 2008; bemærker, at omsætningen hos Supermarket Larissa fulgte den samme nedadgående tendens;

7.  bemærker derfor, at Supermarket Larissa – et kooperativ bestående af en gruppe mindre købmænd, der blev grundlagt i 1986, bestående af 42 forretninger og 600 ansatte – ikke kunne overvinde sine tab og i sidste ende måtte lukke sine forretninger i andet kvartal af 2014; påpeger, at dette ikke kunne modvirkes af de iværksatte spareforanstaltninger, der bl.a. bestod i lønnedskæring (-30 %), genforhandling af lejekontrakter og udsættelse af forfaldsdatoen på regninger; bemærker, at denne situation også skyldes den drastiske tilbagegang i långivningen til virksomheder, sammenholdt med at Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelsespolitik ikke havde held til at kickstarte långivningen; bemærker, at dette er et dramatisk resultat af det fortsatte pres fra Grækenlands kreditorers side og af den europæiske sparepolitik;

8.  glæder sig over, at de græske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 26. februar 2016, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

9.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne nøje vil blive begrænset til maksimalt 35 % af de samlede omkostninger til den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger som fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, som støtten fokuserer på, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

10.  bemærker, at kooperativet var nødt til at lukke sine forretninger én efter én, selvom det gennemførte nogle spareforanstaltninger, såsom lønnedskæringer, genforhandling af lejekontrakter, udsættelse af forfaldsdatoen på regninger og reduktion af driftsomkostningerne;

11.  bemærker, at de foranstaltninger, som Grækenland planlægger for de afskedigede arbejdstagere og for NEET'er omfatter følgende kategorier: erhvervsvejledning, videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, støtte til virksomhedsetablering, deltagelsesgodtgørelse og uddannelsesstøtte samt mobilitetstillæg;

12.  bemærker det ret høje beløb (15 000 EUR), som arbejdstagere eller NEET'er, der vil starte deres egen virksomhed, vil modtage som en del af de individualiserede tilbud; bemærker, at et stort antal af de afskedigede arbejdstagere har en iværksætterbaggrund, hvilket øger deres chancer for succes i denne sektor;

13.  bemærker muligheden for, at nogle af de nye virksomheder vil tage form af sociale kooperativer, og glæder sig i denne forbindelse over de græske myndigheders bestræbelser på at styrke sektoren for social økonomi i Grækenland;

14.  bemærker vigtigheden af at indlede en oplysningskampagne for at nå ud til de NEET'er, der kunne komme i betragtning under disse foranstaltninger; erindrer om sin holdning om, at det er nødvendigt at hjælpe NEET'er på en varig og bæredygtig måde;

15.  glæder sig over det faktum, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet gennem yderligere høringer med repræsentanter for modtagerne og arbejdsmarkedets parter;

16.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.  understreger nødvendigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpasset erhvervsuddannelse og forventer, at de uddannelsestilbud, der er indeholdt i den samordnede pakke, både vil opfylde arbejdstagernes behov og være tilpasset erhvervsklimaet;

18.  opfordrer Kommissionen til i fremtidige forslag at oplyse nærmere om de sektorer, der har vækstpotentiale og derfor til at ansætte mennesker, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

19.  noterer sig, at de græske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter;

20.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

21.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

22.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

23.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0112.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Grækenland EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2016/990).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik