Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2050(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0181/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0181/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 432kWORD 89k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τις πέντε προηγούμενες αιτήσεις για χρήση του ΕΤΠ από τον τομέα λιανικών πωλήσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0181/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζει εργαζομένους που απολύθηκαν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από πολυεθνικές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή τα συμφέροντα που υπαγόρευσαν τις αποφάσεις για κλείσιμο, ιδίως των πολυεθνικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός του ΕΤΠ και η εμπορική πολιτική της Ένωσης πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στο πώς θα διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας, η παραγωγή και η τεχνογνωσία εντός της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που βρίσκονται σε ανάγκη πρέπει να έχει δυναμισμό και να παρέχεται το ταχύτερο και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, σε συμφωνία με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 ως προς τη λήψη αποφάσεων για την ενεργοποίηση του ΕΤΠ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για οικονομική συνδρομή του ΕΤΠ μετά τις απολύσεις στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας NACE αναθεώρηση 2 Κλάδος 47 (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14), και ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 557 απολυθέντες και 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ/NEETs) στις ίδιες περιφέρειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν μετά την πτώχευση και το κλείσιμο της Σουπερμάρκετ Λάρισα ABEE·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων σε διάστημα τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή των αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 6 468 000 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους των 10 780 000 EUR·

2.  παρατηρεί ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά θα έχει στόχο 557 εργαζομένους που απολύθηκαν, από τους οποίους 194 είναι άνδρες και 363 γυναίκες·

3.  υπενθυμίζει ότι σε άλλους 543 νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια περιοχή, θα μπορούσαν να προσφερθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως επαγγελματικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης από τις ελληνικές αρχές, στις 26 Νοεμβρίου 2015, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 14 Απριλίου 2016 και την κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Απριλίου 2016·

5.  σημειώνει ότι, επιπροσθέτως προς τους 557 απολυθέντες εργαζομένους, αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα και να λάβουν εξατομικευμένες υπηρεσίες με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ 543 νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών ευρισκόμενοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στις ίδιες περιφέρειες· σημειώνει ότι το αίτημα των ελληνικών αρχών να συμπεριληφθούν και ΕΑΕΚ στα εν λόγω μέτρα οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας στην περιοχή σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό ατόμων που αναζητούν εργασία, δεδομένου ότι το 73,5% των ανέργων στη Θεσσαλία είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών (Eurostat)·

6.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, την οποία ακολούθησε πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και της αγοραστικής δύναμης, το επίπεδο των συναλλαγών στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού ήταν το 2015 κατά περισσότερο από 30% χαμηλότερο από ό,τι στις αρχές της κρίσης το 2008· σημειώνει ότι οι πωλήσεις της Σουπερμάρκετ Λάρισα ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία·

7.  σημειώνει ότι η Σουπερμάρκετ Λάρισα, ένας συνεταιρισμός μικρών παντοπωλείων που ιδρύθηκε το 1986, με 42 καταστήματα και 600 εργαζομένους, δεν μπόρεσε να καλύψει τις ζημίες της και αναγκάστηκε να κλείσει τα καταστήματά της στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2014· σημειώνει ότι τα μέτρα λιτότητας και ιδιαίτερα οι περικοπές μισθών (-30%), η επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων και η αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών δεν απέτρεψαν το κλείσιμο· σημειώνει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης στη δραστική μείωση των επιχειρηματικών δανείων, σε μια συγκυρία όπου η ποσοτική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν οδήγησε σε επανεκκίνηση των δανειοδοτήσεων· σημειώνει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι το δραματικό αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης που ασκούν οι πιστωτές στην Ελλάδα και της ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας·

8.  επικροτεί το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές άρχισαν, στις 26 Φεβρουαρίου 2016, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους, πριν από την απόφαση για τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα περιοριστούν σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΕTΠ, και ότι οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι, παρόλο που ο συνεταιρισμός εφάρμοσε ορισμένα μέτρα λιτότητας, όπως περικοπές μισθών, επαναδιαπραγμάτευση των μισθώσεων, αναβολή της ημερομηνίας λήξης των λογαριασμών, προσφορά φθηνότερων προϊόντων και μείωση του κόστους λειτουργίας, αναγκάστηκε να αρχίσει να κλείνει τα καταστήματά του το ένα μετά το άλλο·

11.  παρατηρεί ότι τα μέτρα που σχεδίασε η Ελλάδα για τους απολυθέντες εργαζομένους και για τους ΕAΕK περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: επαγγελματικός προσανατολισμός· κατάρτιση, επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και επαγγελματική κατάρτιση· συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση· επίδομα συμμετοχής και επίδομα κατάρτισης· επίδομα κινητικότητας·

12.  σημειώνει το μάλλον υψηλό ποσό (15 000 EUR) που πρόκειται να λάβουν, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι ή οι ΕΑΕΚ που θα ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις· σημειώνει, ταυτοχρόνως, ότι πολλοί από τους απολυμένους εργαζομένους διαθέτουν επιχειρηματικό υπόβαθρο που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε αυτόν τον τομέα·

13.  επισημαίνει το ενδεχόμενο ορισμένες από τις νέες επιχειρήσεις να λάβουν τη μορφή κοινωνικών συνεταιρισμών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για ενίσχυση του τομέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα·

14.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθεί εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να ενημερωθούν οι ΕΑΕΚ που θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμοι για τα μέτρα αυτά· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την ανάγκη παροχής βοήθειας στους ΕΑΕΚ με μόνιμο και βιώσιμο τρόπο·

15.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίσθηκε ύστερα από περαιτέρω διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των δικαιούχων και κοινωνικούς εταίρους·

16.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

17.  επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της απασχολησιμότητας όλων των εργαζομένων μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα καλύπτει στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σε μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, να προσλάβει ανθρώπους και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

19.  σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

20.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· επισημαίνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον πιθανό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

21.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0112.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση της Ελλάδας – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2016/990.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου