Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2050(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0181/2016

Ingediende teksten :

A8-0181/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/05/2016 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0230

Aangenomen teksten
PDF 272kWORD 74k
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Resolutie
 Bijlage

Resolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0210 - C8-0149/2016),

–  gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/2006(1) (EFG-verordening),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2), en met name artikel 12 hiervan,

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013), en met name punt 13,

–  gezien de vijf eerdere EFG-aanvragen in verband met detailhandel,

–  gezien zijn resolutie van 13 april 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie)(4),

–  gezien de trialoogprocedure als bedoeld in punt 13 van het IIA van 2 december 2013,

–  gezien de brief van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken,

–  gezien de brief van de Commissie regionale ontwikkeling,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0181/2016),

A.  overwegende dat de Unie wetgevings- en begrotingsinstrumenten in het leven heeft geroepen om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen of de wereldwijde financiële en economische crisis ondervinden, en hen te helpen bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt; overwegende dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ten goede komt van werknemers die ontslagen zijn door kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals, ongeacht het beleid of de belangen op grond waarvan de beslissing tot sluiting is genomen, met name die van de multinationals; overwegende dat de EFG-verordening en het EU-handelsbeleid zich nader moeten richten op de mogelijkheden om werkgelegenheid, productie en knowhow binnen de Unie te redden;

B.  overwegende dat financiële steun van de Unie aan werknemers in nood flexibel moet zijn en zo snel en efficiënt mogelijk ter beschikking moet worden gesteld, overeenkomstig de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die is goedgekeurd tijdens het overleg van 17 juli 2008, en met inachtneming van het IIA van 2 december 2013 met betrekking tot het nemen van besluiten om gebruik te maken van het EFG;

C.  overwegende dat Griekenland aanvraag EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa heeft ingediend voor een financiële bijdrage van het EFG naar aanleiding van ontslagen in de economische sector die is ingedeeld in NACE Rev. 2 - afdeling 47 (Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen) in de regio's van NUTS-niveau 2 van Centraal-Macedonië (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) en Thessalië (Θεσσαλία) (EL14), en dat 557 ontslagen werknemers, evenals 543 jongeren jonger dan 30 jaar uit dezelfde regio's die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen ("NEET's"), naar verwachting zullen deelnemen aan de maatregelen; overwegende dat de werknemers werden ontslagen na het faillissement en de sluiting van Supermarket Larissa ABEE;

D.  overwegende dat de aanvraag is ingediend op grond van de criteria voor steunverlening van artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening, die vereisen dat binnen een referentieperiode van vier maanden in een onderneming in een lidstaat ten minste 500 werknemers gedwongen zijn ontslagen, met inbegrip van werknemers die gedwongen zijn ontslagen bij leveranciers, respectievelijk downstreamproducenten en/of zelfstandigen die hun werkzaamheden hebben beëindigd;

1.  is het met de Commissie eens dat is voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 4, lid 1, onder a), van de EFG-verordening en dat Griekenland bijgevolg recht heeft op een financiële bijdrage uit hoofde van die verordening ter hoogte van 6 468 000 EUR, wat neerkomt op 60 % van de totale kosten van 10 780 000 EUR;

2.  wijst erop dat de financiële bijdrage gericht zal zijn op 557 werknemers die werden ontslagen, onder wie 194 mannen en 363 vrouwen;

3.  wijst er nogmaals op dat aan nog eens 543 jongeren onder de 30 jaar in dezelfde regio die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen individuele dienstverlening kan worden verstrekt, zoals loopbaanbegeleiding in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;

4.  merkt op dat de Commissie de termijn van twaalf weken na de ontvangst van de aanvraag van de Griekse autoriteiten op 26 november 2015 heeft gerespecteerd, aangezien zij haar beoordeling van de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van een financiële bijdrage afrondde op 14 april 2016 en het Parlement hiervan in kennis stelde op 15 april 2016;

5.  merkt op dat naast de 557 ontslagen werknemers 543 jongeren onder de 30 jaar uit dezelfde regio's die geen werk hebben en evenmin onderwijs of een opleiding volgen ("NEET's") naar verwachting zullen deelnemen aan de maatregelen en door het EFG medegefinancierde individuele diensten zullen ontvangen; merkt op dat het verzoek van de Griekse autoriteiten om deze maatregelen uit te breiden tot NEET's het gevolg is van het feit dat er in de regio te weinig vacatures zijn voor het hoge aantal werkzoekenden, en dat 73,5 % van de werklozen in Thessalië reeds meer dan 12 maanden werkloos is (Eurostat);

6.  merkt op dat, als gevolg van de diepe recessie van de Griekse economie die werd gevolgd door een daling van de huishoudelijke consumptie en koopkracht, de omzet van de detailhandel in levensmiddelen, dranken en tabak in 2015 meer dan 30 % lager is dan bij het begin van de crisis in 2008; merkt op dat de verkopen van Supermarket Larissa dezelfde neergang kenden;

7.  merkt op dat Supermarket Larissa, een in 1986 opgerichte coöperatie van kleine kruidenierswinkels die 42 winkels en 600 werknemers telde, haar verliezen dus niet te boven kon komen en haar winkels tijdens het tweede kwartaal van 2014 moest sluiten; wijst erop dat de bezuinigingsmaatregelen, met name loonsverlagingen (-30 %), het opnieuw onderhandelen over huurovereenkomsten en het uitstel van de vervaldata van facturen, dit niet hebben kunnen voorkomen; merkt op dat deze situatie ook het gevolg is van de drastische vermindering van de kredietverlening aan ondernemingen, in een context waarin de kwantitatieve versoepeling door de Europese Centrale Bank de kredietverlening niet op gang heeft kunnen brengen; merkt op dat dit geval het dramatische gevolg is van de voortdurende druk die schuldeisers uitoefenen op Griekenland en van het Europese bezuinigingsbeleid;

8.  is ingenomen met het feit dat de Griekse autoriteiten op 26 februari 2016 zijn begonnen met het verlenen van de individuele diensten aan de getroffen werknemers, vóór het definitieve besluit over de toekenning van EFG-steun voor het voorgestelde gecoördineerde pakket;

9.  merkt op dat de maatregelen inzake inkomenssteun strikt beperkt blijven tot maximaal 35 % van de kosten van het gehele pakket van individuele dienstverlening, zoals vastgelegd in de EFG-verordening, en dat deze maatregelen afhankelijk gesteld zijn van de actieve participatie van de beoogde begunstigden in activiteiten voor het vinden van werk of opleiding;

10.  merkt op dat de coöperatie, hoewel zij een aantal bezuinigingsmaatregelen heeft genomen, zoals loonsverlagingen, het opnieuw onderhandelen over huurovereenkomsten, uitstel van de vervaldata van facturen, het aanbieden van goedkopere producten en het verlagen van de exploitatiekosten, de ene winkel na de andere moest sluiten;

11.  wijst erop dat de door Griekenland geplande maatregelen voor de ontslagen werknemers en de NEET's zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: loopbaanbegeleiding; opleiding, omscholing en beroepsopleiding; bijdrage aan het opstarten van een bedrijf; toelage bij deelname en opleidingstoelage; mobiliteitstoelage;

12.  wijst op het behoorlijk hoge bedrag (15 000 EUR) dat de werknemers of NEET's die een eigen bedrijf oprichten ontvangen als onderdeel van de individuele dienstverlening; merkt tegelijkertijd op dat een groot aantal van de ontslagen werknemers een ondernemersachtergrond heeft die hun kans op succes in deze sector vergroot;

13.  wijst op de mogelijkheid dat een deel van de nieuwe bedrijven de vorm zal hebben van een sociale coöperatie, en is in dit verband ingenomen met de inspanningen van de Griekse autoriteiten om de sociale economie in Griekenland te versterken;

14.  wijst op het belang van de organisatie van een informatiecampagne om de NEET's te bereiken die voor deze maatregelen in aanmerking kunnen komen; wijst nogmaals op zijn standpunt dat de steun aan de NEET's op permanente en duurzame wijze gehandhaafd dient te worden;

15.  is ingenomen met het feit dat het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening werd vastgesteld via verder overleg met vertegenwoordigers van de begunstigden en de sociale partners;

16.  herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 7 van de EFG-richtlijn het ontwerp van het gecoördineerde pakket gepersonaliseerde diensten in moet spelen op toekomstige arbeidsmarktperspectieven en de op die markten benodigde vaardigheden, en verenigbaar moet zijn met de overgang naar een grondstoffenefficiënte en duurzame economie;

17.  benadrukt dat de inzetbaarheid van alle werknemers moet worden verbeterd door aangepaste opleidingen en verwacht dat de opleiding die in het gecoördineerde pakket wordt aangeboden aan zowel de behoeften van de werknemers voldoet als aan het ondernemingsklimaat;

18.  verzoekt de Commissie om in toekomstige voorstellen meer details te geven over de sectoren met groeipotentieel, waarin dus mensen in dienst kunnen worden genomen, alsook onderbouwde gegevens over de impact van de EFG-financiering te verzamelen, waaronder over de kwaliteit van de banen en het herintredingspercentage dat dankzij het EFG bereikt is;

19.  wijst erop dat de Griekse autoriteiten bevestigen dat voor de subsidiabele maatregelen geen steun uit andere financieringsinstrumenten van de Unie wordt ontvangen;

20.  waardeert de verbeterde procedure die de Commissie op verzoek van het Parlement in het leven heeft geroepen om de toekenning van subsidies te versnellen; neemt nota van de tijdsdruk die het nieuwe tijdschema met zich brengt, en van de mogelijke gevolgen voor de doeltreffendheid van de afhandeling van het dossier;

21.  herhaalt zijn oproep aan de Commissie ervoor te zorgen dat alle documenten in verband met EFG-zaken openbaar toegankelijk zijn;

22.  hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde besluit;

23.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit samen met de voorzitter van de Raad te ondertekenen en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

24.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie, met inbegrip van de bijlage, te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855.
(2) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(3) PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(4) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0112.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

(aanvraag van Griekenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit (EU) 2016/990.)

Juridische mededeling - Privacybeleid