Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2050(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0181/2016

Texte depuse :

A8-0181/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/05/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0230

Texte adoptate
PDF 276kWORD 87k
Joi, 26 mai 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 26 mai 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere cele cinci cereri FEG precedente din sectorul comerțului cu amănuntul,

–  având în vedere rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2016/000 TA 2016 — Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0181/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii; întrucât de Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) beneficiază lucrătorii care au fost disponibilizați din întreprinderi mici și mijlocii și multinaționale, indiferent de politicile sau interesele care au motivat decizia de închidere a întreprinderilor, îndeosebi în cazul celor din urmă; întrucât Regulamentul FEG și politica comercială a Uniunii ar trebui să se concentreze în continuare pe modul în care se pot menține locurile de muncă, producția și know-how-ul pe teritoriul Uniunii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor aflați în dificultate ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

C.  întrucât Grecia a depus cererea EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa solicitând o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2, diviziunea 47 (comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) în regiunile de nivel NUTS 2 Macedonia Centrală (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) și Tesalia (Θεσσαλία) (EL14), și întrucât se preconizează că la aceste măsuri vor participa 557 lucrători disponibilizați, precum și 543 de tineri sub vârsta de 30 de ani care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât lucrătorii au fost disponibilizați în urma falimentului și închiderii întreprinderii Supermarket Larissa ABEE;

D.  întrucât cererea a fost introdusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul FEG, conform cărora contribuția financiară este asigurată cu condiția ca, într-o perioadă de referință de patru luni, să fie concediați cel puțin 500 de lucrători dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Grecia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 6 468 000 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 10 780 000 EUR;

2.  constată că 557 de lucrători disponibilizați, dintre care 194 sunt bărbați și 363 sunt femei vor putea primi contribuția financiară;

3.  reamintește că, pe lângă acești lucrători, pot beneficia de servicii personalizate în cadrul Inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”, cum ar fi orientare profesională, 543 de tineri sub vârsta de 30 de ani din aceeași regiune care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare;

4.  remarcă faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii din partea autorităților elene, depusă de acestea la 26 noiembrie 2015, finalizându-și evaluarea privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare la 14 aprilie 2016, pe care a notificat-o Parlamentului la 15 aprilie 2016;

5.  observă că, pe lângă cei 557 de lucrători disponibilizați, se preconizează să participe la măsurile în cauză și să beneficieze de servicii personalizate cofinanțate de FEG și 543 de tineri sub vârsta de 30 de ani din aceeași regiune care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); observă că solicitarea autorităților elene de a include tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare în aceste măsuri se bazează pe faptul că, în regiunea în cauză, nu se găsesc suficiente locuri de muncă pentru numărul mare de solicitanți, 73,5 % din șomerii din regiunea Tesalia aflându-se în șomaj de mai bine de 12 luni (Eurostat);

6.  constată că, în urma recesiunii profunde suferite de economia elenă, urmată de reducerea consumului și a puterii de cumpărare ale gospodăriilor, volumul comerțului cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun era cu peste 30 % mai mic în 2015 decât volumul de la începutul crizei din 2008; constată că vânzările înregistrate de întreprinderea Supermarket Larissa au urmat aceeași tendință descendentă;

7.  constată, din aceste motive, că întreprinderea Supermarket Larissa, o cooperativă de mici magazine de băcănie înființată în 1986, cu 42 de magazine și 600 de angajați, nu și-a putut acoperi pierderile și a trebuit să își închidă magazinele în al doilea trimestru din 2014; evidențiază faptul că acest deznodământ nu a putut fi împiedicat de măsurile de austeritate luate, cum ar fi reducerile salariale (-30 %), renegocierea contractelor de închiriere și amânarea datei scadenței facturilor; constată că această situație se datorează și reducerii drastice a împrumuturilor acordate întreprinderilor, în contextul în care relaxarea cantitativă introdusă de Banca Centrală Europeană nu a reușit să dea un impuls împrumuturilor; observă că acest caz este rezultatul dramatic al presiunii continue exercitate de creditori asupra Greciei și al politicii europene de austeritate;

8.  salută faptul că autoritățile elene au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 26 februarie 2016, înainte de decizia de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

9.  observă că finanțarea măsurilor de sprijinire a venitului va fi limitată strict la o cotă maximă de 35 % din totalul pachetului coordonat de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG, iar măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

10.  constată că, deși cooperativa a adoptat anumite măsuri de austeritate, cum ar fi reducerea salariilor, renegocierea chiriilor, amânarea datei scadenței facturilor, propunerea unor produse mai ieftine și reducerea costurilor de funcționare, aceasta a fost nevoită să-și închidă magazinele unul câte unul;

11.  observă că măsurile prevăzute de Grecia pentru lucrătorii disponibilizați și pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare se încadrează la următoarele categorii: orientare profesională; formare, recalificare și formare vocațională; contribuție la înființarea unei întreprinderi; alocații pentru participare și alocații pentru formare; alocații de mobilitate;

12.  constată că lucrătorii sau tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare care vor înființa întreprinderi proprii vor primi sume relativ importante (15 000 EUR) în cadrul măsurilor de servicii personalizate; observă, totodată, că un număr mare dintre lucrătorii disponibilizați au experiență de antreprenor, ceea ce le conferă șanse mai mari de a reuși în acest sector;

13.  observă că este posibil ca unele dintre noile întreprinderi să ia forma unor cooperative sociale și salută în acest sens eforturile depuse de autoritățile elene de a stimula sectorul economiei sociale în Grecia;

14.  observă că este important să fie lansată o campanie de informarea a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare care ar putea fi eligibili să participe la aceste măsuri; își reafirmă poziția privind necesitatea sprijinirii tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare în mod permanent și durabil;

15.  apreciază faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în urma unor consultări suplimentare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali;

16.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie sustenabilă și eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor;

17.  subliniază importanța îmbunătățirii șanselor de angajare ale tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și solicită ca măsurile de formare puse la dispoziție în cadrul pachetului coordonat să corespundă atât nevoilor lucrătorilor disponibilizați, cât și celor ale mediului de afaceri;

18.  invită Comisia să includă în propunerile viitoare mai multe detalii cu privire la sectoarele care au potențial de creștere și, deci, posibilități de angajare, precum și să adune date întemeiate cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

19.  observă că autoritățile elene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii;

20.  salută procedura îmbunătățită introdusă de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; ia act de intervalul de timp limitat prevăzut de noul calendar și de potențialul impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

21.  își reamintește apelul adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0112.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cerere din partea Greciei – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2016/990.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate