Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2050(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0181/2016

Predkladané texty :

A8-0181/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0230

Prijaté texty
PDF 359kWORD 83k
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. mája 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Grécka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na päť predchádzajúcich žiadostí o mobilizáciu EGF súvisiacich s maloobchodným sektorom,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. apríla 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2016/000 TA 2016 – Technická pomoc na podnet Komisie)(4),

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0181/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce; keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pomáha pracovníkom, ktorí boli prepustení z malých a stredných podnikov a nadnárodných spoločností, a to nezávisle od politík alebo záujmov, ktoré viedli k rozhodnutiu o uzavretí, najmä v prípade nadnárodných spoločností; keďže nariadenie o EGF a obchodná politika Únie by sa mali ďalej zamerať na to, ako zachovať pracovné miesta, výrobu a know-how v rámci Únie;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre pracovníkov, ktorí ju potrebujú, by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii EGF;

C.  keďže Grécko predložilo žiadosť EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Stredná Macedónia (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) a Tesália (Θεσσαλία) (EL14) a keďže sa očakáva, že na opatreniach sa zúčastní 557 prepustených pracovníkov, ako aj 543 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), sú vo veku do 30 rokov a pochádzajú z tých istých regiónov; keďže títo pracovníci boli prepustení po konkurze a zatvorení spoločnosti Supermarket Larissa ABEE;

D.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Grécko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 6 468 000 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 10 780 000 EUR;

2.  konštatuje, že finančný príspevok bude určený pre 557 prepustených pracovníkov, z ktorých je 194 mužov a 363 žien;

3.  pripomína, že ďalším 543 mladým ľuďom mladším ako 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, v tom istom regióne môžu by poskytnuté personalizované služby, ako je profesijné poradenstvo v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

4.  konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od doručenia žiadosti od gréckych orgánov 26. novembra 2015 až do ukončenia posúdenia toho, či sú splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku 14. apríla 2016, a informovala o tom Európsky parlament 15. apríla 2016;

5.  konštatuje, že sa očakáva, že okrem 557 prepustených pracovníkov sa 543 mladých ľudí mladších ako 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), z tých istých regiónov zapojí do opatrení a budú im poskytnuté personalizované služby spolufinancované z EGF; konštatuje, že žiadosť gréckych orgánov o zahrnutie osôb NEET do týchto opatrení je dôsledkom nedostatku pracovných miest v regióne v porovnaní s vysokým počtom uchádzačov o zamestnanie, pričom v Thessalii je 73,5 % nezamestnaných osôb bez práce dlhšie ako 12 mesiacov (Eurostat);

6.  konštatuje, že v dôsledku hlbokej recesie, v ktorej sa grécke hospodárstvo nachádza a po ktorej nasledoval pokles spotreby domácností a kúpnej sily, bol objem maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom v roku 2015 o viac ako 30 % nižší ako na začiatku krízy v roku 2008; konštatuje, že predaj v spoločnosti Supermarket Larissa kopíroval rovnaký klesajúci trend;

7.  preto konštatuje, že spoločnosť Supermarket Larissa, t. j. družstvo malých predajní potravín, ktorá vznikla v roku 1986 a mala 42 predajní a 600 zamestnancov, nedokázala prekonať svoje straty a musela zatvoriť svoje obchody v druhom štvrťroku 2014; upozorňuje, že tomu nebolo možné zabrániť úspornými opatreniami, najmä znížením miezd (-30 %), opätovným prerokovaním nájomného a odložením dátumu splatnosti faktúr; konštatuje, že táto situácia nastala aj v dôsledku radikálneho obmedzenia úverov pre podniky v situácii, keď kvantitatívne uvoľňovanie Európskej centrálnej banky nedokázalo stimulovať poskytovanie úverov; konštatuje, že tento prípad je dramatickým dôsledkom trvalého tlaku na Grécko zo strany veriteľov a európskej politiky úsporných opatrení;

8.  víta skutočnosť, že grécke orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 26. februára 2016, teda pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

9.  poznamenáva, že opatrenia na podporu príjmov budú prísne obmedzené na maximálne 35 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, ako sa uvádza v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

10.  konštatuje, že napriek niektorým úsporným opatreniam, ktoré družstvo prijalo, ako je znižovanie miezd, opätovné prerokovanie nájomných zmlúv, predĺženie dátumu splatnosti faktúr, ponuka lacnejších výrobkov a zníženie prevádzkových nákladov, muselo začať zatvárať predajne jednu po druhej;

11.  konštatuje, že opatrenia, ktoré Grécko pripravuje pre prepustených pracovníkov a osoby NEET, sú zahrnuté do týchto kategórií: profesijné poradenstvo; odborná príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie; príspevok na založenie podniku; príspevok na účasť a odbornú prípravu; príspevok na mobilitu;

12.  berie na vedomie pomerne vysokú sumu (15 000 EUR), ako súčasť personalizovaných služieb, ktorú môžu pracovníci alebo osoby NEET dostať, ak založia vlastný podnik; zároveň konštatuje, že veľký počet prepustených pracovníkov má skúsenosti s podnikaním, čo zvyšuje ich šance na úspech v tomto odvetví;

13.  berie na vedomie možnosť, že niektoré nové podniky budú mať formu sociálnych družstiev, a v tejto súvislosti víta úsilie gréckych orgánov o posilnenie odvetvia sociálneho hospodárstva v Grécku;

14.  konštatuje dôležitosť začatia informačnej kampane s cieľom osloviť osoby NEET, ktoré by mohli byť vhodné na tieto opatrenia; pripomína svoju pozíciu, pokiaľ ide o potrebu pomôcť osobám NEET trvalým a udržateľným spôsobom;

15.  víta skutočnosť, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po ďalšej konzultácii so zástupcami príjemcov a sociálnymi partnermi;

16.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

17.  zdôrazňuje dôležitosť zlepšovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a očakáva, že táto príprava ponúkaná v rámci koordinovaného balíka naplní potreby tak prepustených pracovníkov, ako aj samotného podnikateľského prostredia;

18.  vyzýva Komisiu, aby v budúcich návrhoch uviedla podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú potenciál rásť, a teda poskytovať ľuďom prácu, a aby zbierala podstatné údaje o dosahu financovania z EGF vrátane kvality pracovných miest a o miere opätovného začlenenia dosiahnutého prostredníctvom EGF;

19.  konštatuje, že grécke orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie;

20.  oceňuje zdokonalený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

21.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

22.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0112.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(žiadosť Grécka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/990.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia