Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2050(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0181/2016

Predložena besedila :

A8-0181/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 26/05/2016 - 6.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0230

Sprejeta besedila
PDF 342kWORD 83k
Četrtek, 26. maj 2016 - Bruselj Končna izdaja
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (Uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), in zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), in zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju petih predhodnih vlog ESPG, povezanih z maloprodajnim sektorjem,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2016/000 TA 2016 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0181/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela; ker Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu: ESPG) koristi delavcem, ki so bili odpuščeni iz malih in srednjih podjetij in multinacionalk, neodvisno od politik ali interesov, ki so privedli do sklepa o zaprtju, zlasti za slednje; ker bi se morali Uredba o ESPG in trgovinska politika Unije dodatno osredotočiti na to, kako ohraniti delovna mesta, proizvodnjo in strokovno znanje v Uniji;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za delavce, ki jo potrebujejo, dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev ESPG;

C.  ker je Grčija vložila vlogo EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanj v gospodarskem sektorju v oddelku 47 NACE po reviziji 2 (trgovina na drobno, razen z motornimi vozili) v regijah na ravni 2 NUTS Osrednja Makedonija (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) in Tesalija (Θεσσαλία) (EL14), in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 557 odpuščenih delavcev in tudi 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let ter prihajajo iz istih regij; ker so bili delavci odpuščeni po stečaju in zaprtju podjetja Supermarket Larissa ABEE;

D.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) Uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so jih odpustili njegovi dobavitelji ali proizvajalci v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) Uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Grčija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 6 468 000 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 10 780 000 EUR;

2.  ugotavlja, da je finančni prispevek namenjen 557 presežnim delavcem, od katerih je 194 moških in 363 žensk;

3.  ugotavlja, da naj bi bile tudi za 543 mladih, ki so mlajši od 30 let in niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo ter prihajajo iz iste regije, na voljo prilagojene storitve, kot je poklicno usmerjanje iz pobude za zaposlovanje mladih;

4.  ugotavlja, da je Komisija spoštovala rok dvanajstih tednov od prejema vloge grških organov 26. novembra 2015, saj je oceno skladnosti vloge s pogoji za finančni prispevek dokončala 14. aprila 2016, Parlament pa je obvestila 15. aprila 2016;

5.  ugotavlja, da naj bi v ukrepih poleg 557 odpuščenih delavcev sodelovalo tudi 543 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 30 let ter prihajajo iz istih regij, prav tako pa naj bi bili deležni prilagojenih storitev, sofinanciranih iz ESPG; ugotavlja, da so grški organi za vključitev NEET v te ukrepe zaprosili zaradi pomanjkanja delovnih mest v regiji, če jih primerjamo z visokim številom iskalcev zaposlitve, saj je v Tesaliji 73,5 % brezposelnih oseb brezposelnih že več kot 12 mesecev (Eurostat);

6.  ugotavlja, da je bila posledica globoke recesije v grškem gospodarstvu upad porabe v gospodinjstvih in kupne moči, pri čemer je bil obseg trgovine na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki leta 2015 za več kot 30 % manjši od obsega v letu 2008 ob začetku krize; ugotavlja, da je prodaja v podjetju Supermarket Larissa sledila temu upadu;

7.  zato ugotavlja, da podjetje Supermarket Larissa, zadruga manjših trgovin z živili, ki je bilo ustanovljeno leta 1986, je imelo 42 trgovin in je zaposlovalo 600 delavcev, ni moglo preseči izgub in je moralo svoje trgovine zapreti v drugem četrtletju leta 2014; opozarja, da tega niso mogli preprečiti niti varčevalni ukrepi, zlasti znižanje plač (-30 %), ponovno pogajanje o najemninah in prestavljanje datuma zapadlosti računov; ugotavlja, da je to stanje tudi posledica drastičnega zmanjšanja posojil podjetjem v času, ko kvantitativno rahljanje Evropske centralne banke ni uspelo oživiti posojil; ugotavlja, da je ta primer dramatična posledica nenehnega pritiska upnikov na Grčijo in evropskih varčevalnih politik;

8.  pozdravlja dejstvo, da so grški organi prilagojene ukrepe za prizadete delavce začeli izvajati 26. februarja 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

9.  ugotavlja tudi, da bodo ukrepi za podporo dohodku strogo omejeni na največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v Uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci do pomoči dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

10.  ugotavlja, da je zadruga morala, četudi je uporabila nekatere varčevalne ukrepe, kot so znižanje plač, ponovno pogajanje o najemninah, prestavljanje datumov zapadlosti računov, ponudba cenejših izdelkov in zmanjšanje operativnih stroškov, začeti zapirati trgovine eno za drugo;

11.  ugotavlja, da načrtovani ukrepi Grčije za odpuščene delavce in za NEET spadajo v naslednje kategorije: poklicno usmerjanje; usposabljanje, preusposabljanje in poklicno usposabljanje; prispevek za ustanovitev podjetja; nadomestilo za udeležbo in usposabljanje; nadomestilo za mobilnost;

12.  je seznanjen z razmeroma visokim zneskom (15 000 EUR), ki naj bi ga kot del prilagojenih storitev prejeli delavci oziroma NEET, ki bodo ustanovili svoje podjetje; hkrati ugotavlja, da ima veliko število presežnih delavcev podjetniške izkušnje, kar povečuje njihove možnosti za uspeh v tem sektorju;

13.  je seznanjen z možnostjo, da bodo nekatera nova podjetja prevzela obliko socialnih zadrug, in v zvezi s tem pozdravlja prizadevanja grških oblasti za izboljšanje sektorja socialnega gospodarstva v Grčiji;

14.  ugotavlja, da je pomembno začeti izvajati informacijsko kampanjo, da bi dosegli NEET, ki bi bili lahko upravičeni do teh ukrepov; opozarja na svoje stališče, da je treba NEET pomagati na stalen in trajnosten način;

15.  pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen po dodatnih posvetovanjih s predstavniki upravičencev in socialnimi partnerji;

16.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 Uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

17.  poudarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem, in pričakuje, da bo usposabljanje, ponujeno v okviru usklajenega svežnja, zadovoljilo potrebe tako delavcev kot poslovnega okolja;

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi več podrobnosti v prihodnjih predlogih o sektorjih, ki imajo potencial za rast, in v ta namen zaposli ljudi, kakor tudi zbere utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, vključno s kakovostjo delovnih mest in stopnjo ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo ESPG;

19.  ugotavlja, da so grški organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije;

20.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; ugotavlja, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

21.  ponavlja svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

22.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0112.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(vloga Grčije – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2016/990.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov