Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2003(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0180/2016

Teksty złożone :

A8-0180/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/05/2016 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0231

Teksty przyjęte
PDF 239kWORD 74k
Czwartek, 26 maja 2016 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanno
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna (2016/2003(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o zezwolenie na pobranie danych od firm telekomunikacyjnych na temat połączeń telefonicznych z numerem, z którego korzysta Gianluca Buonanno, który to wniosek w dniu 20 listopada 2015 r. przekazał zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli we Włoszech i który ogłoszono na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 grudnia 2015 r., w związku z postępowaniem karnym wszczętym przed sądem pierwszej instancji w Vercelli w imieniu Gianluki Buonanna w sprawie telefonicznych pogróżek, jakie jego zdaniem otrzymał od nieznanego rozmówcy na swój numer telefonu komórkowego w dniu 14 kwietnia 2015 r. (nr ref. sprawy 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Gianluki Buonanna zgodnie z art. 9 ust. 5 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 68 konstytucji Republiki Włoskiej,

–  uwzględniając art. 4 ustawy nr 140 z 20 czerwca 2003 r. ustanawiający uregulowania wykonawcze do art. 68 konstytucji i dotyczący ścigania osób sprawujących wysokie funkcje państwowe(2),

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 i art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0180/2016),

A.  mając na uwadze, że zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli przekazał wniosek o zezwolenie na pobranie danych od firm telekomunikacyjnych na temat połączeń telefonicznych z numerem, z którego korzysta wybrany we Włoszech poseł do Parlamentu Europejskiego Gianluca Buonanno, w związku z postępowaniem karnym wszczętym przed sądem pierwszej instancji w Vercelli w imieniu tego posła w sprawie telefonicznych pogróżek, jakie jego zdaniem otrzymał od nieznanego rozmówcy na swój numer telefonu komórkowego w dniu 14 kwietnia 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swojego państwa członkowskiego z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu tego państwa członkowskiego;

C.  mając na uwadze, że art. 68 konstytucji Republiki Włoskiej stanowi, że „członka Parlamentu nie wolno poddać przeszukaniu osobistemu lub dokonać przeszukania w jego domu, nie wolno go aresztować lub w inny sposób pozbawić wolności ani zatrzymać bez zgody Parlamentu, chyba że wykonuje się prawomocne orzeczenie sądowe lub jeżeli danego członka Parlamentu zatrzymano w trakcie popełniania przestępstwa, w przypadku którego obowiązkowo stosuje się areszt flagrante delicto; monitorowanie rozmów lub połączeń telefonicznych członka Parlamentu, lub też zajęcie jego korespondencji także wymaga takiej zgody”;

D.  mając na uwadze, że art. 4 ustawy nr 140 z 20 czerwca 2003 r. ustanawiający uregulowania wykonawcze do art. 68 konstytucji i dotyczący ścigania osób sprawujących wysokie funkcje państwowe stanowi m.in., że w razie potrzeby uzyskania danych dotyczących połączeń telefonicznych członka Parlamentu właściwy organ powinien zwrócić się o zezwolenie izby parlamentarnej, której członkiem jest dana osoba;

E.  mając na uwadze, że wniosek o uchylenie immunitetu Gianluki Buonanna dotyczy dostępu organu śledczego do zapisu połączeń telefonicznych numeru telefonu komórkowego członka Parlamentu w dniu, w którym – jak twierdzi – otrzymał telefony z pogróżkami;

F.  mając na uwadze, że we wniosku o uchylenie immunitetu zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli przyznaje, że nie jest jasne, czy ten przywilej parlamentarny stosuje się także w sprawach, w których członek Parlamentu miałby być ofiarą przestępstwa; mając na uwadze, że zastępca prokuratora twierdzi, iż niezależnie od tego najwłaściwsza wykładnia krajowego prawa prowadzi do wniosku, że ten przywilej powinien przysługiwać członkom Parlamentu niezależnie od ich usytuowania w postępowaniu; mając na uwadze, że zastępca prokuratora nie przedstawia jednak krajowego orzecznictwa na poparcie swojego twierdzenia;

G.  mając na uwadze, że Parlament Europejski nie jest właściwy dla wykładni krajowych przepisów o przywilejach i immunitetach członków Parlamentu; mając na uwadze, że wydaje się jednak wskazane przypomnieć, że celem art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej jest w pierwszym rzędzie zagwarantowanie niezależności posłów poprzez zapobieżenie sytuacji, w której w trakcie trwania sesji Parlamentu Europejskiego wywierano by na nich naciski w postaci gróźb aresztowania lub wszczęcia postępowania karnego; mając na uwadze, że z okoliczności niniejszej sprawy bezsprzecznie wynika, że na posła nie wywierano nacisków, ponieważ postępowanie dotyczy pogróżek zarzucanych przez samego posła jako ofiary pogróżek telefonicznych;

H.  mając na uwadze, że z powyższego wynika, iż zastępca prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli nie musiał składać wniosku o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pozyskanie danych dotyczących połączeń telefonicznych Gianluki Buonanna w dniu 14 kwietnia 2015 r.;

I.  mając na uwadze, że niezależnie od powyższego wydaje się wskazane gwoli pewności prawnej, by ad cautelam przychylić się do wniosku zastępcy prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli;

1.  postanawia uchylić immunitet Gianluki Buonanna;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji zastępcy prokuratora przy sądzie pierwszej instancji w Vercelli we Włoszech oraz Gianluce Buonanno.

(1) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, z dnia 20 czerwca 2003 (GURI Nr 142, z dnia 21 czerwca 2003).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności