Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2003(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0180/2016

Predkladané texty :

A8-0180/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0231

Prijaté texty
PDF 258kWORD 73k
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 26. mája 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna (2016/2003(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o povolenie na vyžiadanie údajov od telefonických spoločností v súvislosti s telefonickou prevádzkou čísla, ktoré používa Gianluca Buonanno, ktorú podal 20. novembra 2015 zástupca prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli v Taliansku a ktorá bola prednesená v pléne 14. decembra 2015, v súvislosti s trestným konaním, ktoré začal všeobecný súd vo Vercelli na podnet Gianlucu Buonanna v súvislosti s telefonickými vyhrážkami, ktoré údajne dostal od neznámeho volajúceho na svojom mobilnom telefónnom čísle 14. apríla 2015 (Ref. č. 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  po vypočutí Gianlucu Buonanna v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 68 Ústavy Talianskej republiky,

–  so zreteľom na článok 4 zákona č. 140 z 20. júna 2003, ktorým sa zakladajú ustanovenia na vykonanie článku 68 ústavy a ktorý sa týka trestného stíhania osôb vo vysokých štátnych funkciách(2),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0180/2016),

A.  keďže zástupca prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli v Taliansku podal žiadosť o povolenie na vyžiadanie údajov od telefonických spoločností v súvislosti s telefonickou prevádzkou čísla, ktoré používa poslanec Európskeho parlamentu zvolený za Taliansko, Gianluca Buonanno, v súvislosti s trestným konaním, ktoré začal všeobecný súd vo Vercelli na podnet uvedeného poslanca v súvislosti s telefonickými vyhrážkami, ktoré údajne dostal od neznámeho volajúceho na svoje mobilné telefónne číslo 14. apríla 2015;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

C.  keďže v článku 68 Ústavy Talianskej republiky sa ustanovuje, že bez súhlasu príslušnej komory parlamentu nesmie byť žiadny poslanec parlamentu podrobený osobnej ani domovej prehliadke, nesmie byť zadržaný ani inak pozbavený osobnej slobody, ani vzatý do väzby, s výnimkou prípadov, keď ide o vykonanie konečného rozsudku súdu alebo keď je poslanec prichytený pri páchaní trestného činu, pre ktorý musí dôjsť k okamžitému zatknutiu. Takýto súhlas je potrebný aj na účely sledovania hovorov alebo komunikácie poslanca alebo na zadržanie jeho korešpondencie;

D.  keďže v článku 4 zákona č. 140 z 20. júna 2003, ktorým sa zakladajú ustanovenia na vykonanie článku 68 ústavy a ktorý sa týka trestného stíhania osôb vo vysokých štátnych funkciách, sa okrem iného ustanovuje, že ak je potrebné získať údaje o telefonickej prevádzke poslanca parlamentu, mal by príslušný orgán požiadať o súhlas tú komoru parlamentu, ktorej je daná osoba členom;

E.  keďže žiadosť o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna sa týka prístupu vyšetrovacích orgánov k záznamom telefonátov z mobilného telefónneho čísla poslanca zo dňa, počas ktorého, podľa tvrdenia poslanca, dostal výhražné telefonáty;

F.  keďže zástupca prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli v žiadosti o zbavenie imunity pripúšťa, že nie je jasné, či sa majú parlamentné výsady uplatňovať aj v prípadoch, keď je poslanec údajnou obeťou trestného činu; keďže však zástupca prokurátora dospel k záveru, že najlepší výklad vnútroštátnej legislatívy je, že výsady by sa mali vzťahovať na poslancov parlamentu bez ohľadu na ich postavenie v konaní; keďže však nepredložil žiadny prípad vnútroštátnej judikatúry na podporu svojho záveru;

G.  keďže nie je úlohou Európskeho parlamentu vykladať vnútroštátne predpisy o výsadách a imunitách poslancov parlamentu; keďže sa však zdá vhodné pripomenúť, že cieľom článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie je predovšetkým zabezpečiť nezávislosť poslancov tým, že sa zabráni akémukoľvek nátlaku vo forme hrozby zadržania alebo súdneho konania voči nim počas zasadaní Európskeho parlamentu; keďže v tomto prípade sa javí ako nesporné, že na dotknutého poslanca nebol vyvíjaný takýto nátlak, pretože trestné konanie sa týka údajných hrozieb, ktoré oznámil samotný poslanec ako obeť telefonických vyhrážok;

H.  keďže vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zdá, že nebolo potrebné, aby zástupca prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli žiadal súhlas Európskeho parlamentu na účely získania údajov týkajúcich sa telefonickej prevádzky Gianluca Buonanna zo dňa 14. apríla 2015;

I.  keďže bez ohľadu na uvedené skutočnosti sa zdá vhodné v záujme právnej istoty žiadosti zástupcu prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli ad cautelam vyhovieť;

1.  rozhodol zbaviť Gianlucu Buonanna imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru zástupcovi prokurátora všeobecného súdu mesta Vercelli v Taliansku a Gianlucovi Buonannovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, z 20. júna 2003 (GURI č. 142 z 21. júna 2003).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia