Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0314(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0232

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 463kWORD 72k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1523 και το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2015)0677),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0017/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0170/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η Σουηδία αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας ανάγκης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός της εξαιτίας της έντονης μετατόπισης των μεταναστευτικών ροών. Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Σουηδία ζήτησε επισήμως την αναστολή των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου.
(5)  Η Σουηδία αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας ανάγκης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός της εξαιτίας της έντονης μετατόπισης των μεταναστευτικών ροών. Στις 8 Δεκεμβρίου 2015 η Σουηδία ζήτησε επισήμως την αναστολή των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει διττή πρόκληση, ως χώρα πρώτης άφιξης και, ταυτόχρονα, ως χώρα τελικού προορισμού.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το 2015 η Σουηδία εμφάνισε μακράν τον υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό αιτούντων διεθνή προστασία στην ΕΕ (11 503 αιτούντες άσυλο ανά εκατομμύριο κατοίκων).
(9)  Το 2015 η Σουηδία εμφάνισε μακράν τον υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό αιτούντων διεθνή προστασία στην ΕΕ (11 503 αιτούντες άσυλο ανά εκατομμύριο κατοίκων) και τον Μάρτιο του 2016 δέχθηκε συνολικά 170 104 αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων 73 331 παιδιά, περιλαμβανομένων και 36 181 ασυνόδευτων ανηλίκων.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η Σουηδία βρίσκεται επίσης σε δυσχερή κατάσταση λόγω της σημαντικής πρόσφατης αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων, αφού ένας στους τέσσερις αιτούντες διεκδικεί καθεστώς ασυνόδευτου ανηλίκου.
(10)  Η Σουηδία βρίσκεται επίσης σε δυσχερή κατάσταση λόγω της σημαντικής πρόσφατης αύξησης του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων, αφού το ένα τέταρτο των αιτούντων υποστηρίζουν πως είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες και χρειάζονται πρόσθετους πόρους προκειμένου να τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε περίθαλψη, αξιοπρεπή στέγαση και εκπαίδευση, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για το άσυλο.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου