Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0314(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0170/2016

Ingediende teksten :

A8-0170/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 26/05/2016 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0232

Aangenomen teksten
PDF 249kWORD 67k
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel
Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden *
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden overeenkomstig artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad en artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2015)0677),

–  gezien artikel 78, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0017/2016),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0170/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 5
(5)  Zweden wordt geconfronteerd met een noodsituatie die het gevolg is van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op zijn grondgebied, te wijten aan een sterke verschuiving van migratiestromen. Op 8 december 2015 heeft Zweden formeel verzocht om opschorting van zijn verplichtingen uit hoofde van de Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad.
(5)  Zweden wordt geconfronteerd met een noodsituatie die het gevolg is van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op zijn grondgebied, te wijten aan een sterke verschuiving van migratiestromen. Op 8 december 2015 heeft Zweden formeel verzocht om opschorting van zijn verplichtingen uit hoofde van de Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad, omdat het land voor een dubbele uitdaging staat als land van eerste aankomst en tevens van eindbestemming.
Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 9
(9)  Zweden heeft in 2015 veruit het hoogste aantal verzoekers om internationale bescherming per hoofd van de bevolking in de EU (11 503 verzoekers per miljoen inwoners).
(9)  Zweden had in 2015 veruit het hoogste aantal verzoekers om internationale bescherming per hoofd van de bevolking in de EU (11 503 verzoekers per miljoen inwoners) en naar de stand van maart 2016 in totaal 170 104 verzoekers opgevangen waaronder 73 331 kinderen en 36 181 niet-begeleide minderjarigen.
Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 10
(10)  Ook wordt Zweden met een moeilijke situatie geconfronteerd als gevolg van de recente aanzienlijke stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen: één op vier verzoekers verklaart een niet-begeleide minderjarige te zijn.
(10)  Ook wordt Zweden met een moeilijke situatie geconfronteerd als gevolg van de recente aanzienlijke stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen: één op vier verzoekers verklaart een niet-begeleide minderjarige te zijn, die als zodanig dus speciale behoeften heeft en extra middelen vergt met het oog op toegang tot gezondheidszorg, tot waardig onderdak en tot onderwijs overeenkomstig de EU-asielregeling.
Juridische mededeling - Privacybeleid