Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0623/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 432kWORD 94k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Διατλαντικές ροές δεδομένων
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 16, 47 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1) (στο εξής «η οδηγία για την προστασία των δεδομένων»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(3) και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 2000 (την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ροή δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (COM(2013)0846),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 27ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τη λειτουργία του ασφαλούς λιμένα από την προοπτική των πολιτών της ΕΕ και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ (COM(2013)0847) (την ανακοίνωση περί ασφαλούς λιμένα),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (EΕ:C:2015:650),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 6ης Νοεμβρίου 2015 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης Schrems της 3ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το αμερικανικό νομοσχέδιο του 2015 περί δικαστικής προσφυγής το οποίο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Ομπάμα και κατέστη νόμος στις 24 Φεβρουαρίου 2016 (H.R.1428),

–  έχοντας υπόψη τον αμερικανικό νόμο περί ελευθερίας του 2015(5),

–  έχοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών σημάτων των ΗΠΑ που ορίζονται στην προεδρική οδηγία πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28)(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 29ης Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διατλαντικές ροές δεδομένων: Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσω ισχυρών διασφαλίσεων» (COM(2016)0117),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 01/2016 της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την Ιδιωτικότητα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και σχετικά με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(7), καθώς και το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σε συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ(8)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων και διευκρίνισε ότι το επαρκές επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα πρέπει να νοείται ως «ουσιαστικά ισοδύναμο» με την προστασία που παρέχεται στην Ένωση, πράγμα που πυροδότησε την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με το πώς πρέπει να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προστασία των δεδομένων σημαίνει προστασία των ανθρώπων τους οποίους αφορούν τα υπό επεξεργασία δεδομένα, και ότι η προστασία αυτή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζει η Ένωση (άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και η ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι όλα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία πρέπει να προστατεύονται και να εξισορροπούνται ως προς τα άλλα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν εξετάζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί το περιεχόμενο των εφαρμοστέων κανόνων της εν λόγω χώρας που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία της ή τις διεθνείς δεσμεύσεις της, καθώς και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που επηρεάζουν μια διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στη νομοθεσία και τις πρακτικές που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς, αλλά πρέπει να καλύπτει επίσης όλες τις πτυχές του πλαισίου που ισχύει για την εν λόγω χώρα ή τον εν λόγω τομέα, και συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο, την επιβολή του νόμου, την εθνική ασφάλεια και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της ενωσιακής οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ελεύθερη ροή δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 60% των εταιρειών που εξαρτώνται από τη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα, η οποία τούς επέτρεψε να αντλήσουν οφέλη από τις εναρμονισμένες και χαμηλού κόστους διαδικασίες συμμόρφωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των ΗΠΑ και της ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 25 % των παγκόσμιων εξαγωγών και πάνω από το 30 % των παγκόσμιων εισαγωγών· ότι η οικονομική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο, δεδομένου ότι οι συνολικές διατλαντικές εμπορικές ανταλλαγές το 2014 είχαν αξία 1,09 τρισεκατομμύρια USD, σε σύγκριση με τις συνολικές εμπορικές ανταλλαγές των ΗΠΑ με τον Καναδά και την Κίνα που είχαν αξία αντιστοίχως 741 δισεκατομμύρια USD και 646 δισεκατομμύρια USD·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι οι πυκνότερες στον κόσμο — κατά 50 % υψηλότερες απ’ ό,τι οι ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ασίας και σχεδόν διπλάσιες από τις ροές δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής — και ότι η μεταφορά και η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι στενές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο στις εμπορικές δραστηριότητες όσο και τον τομέα επιβολής του νόμου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση 01/2016 η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 χαιρέτισε τις σημαντικές βελτιώσεις που επιφέρει η Ασπίδα Προστασίας για την ιδιωτικότητα σε σύγκριση με την απόφαση Ασφαλούς Λιμένα και ειδικότερα την προσθήκη βασικών ορισμών, τους μηχανισμούς που θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η εποπτεία του καταλόγου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα και τις υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές εξετάσεις συμμόρφωσης, και ότι η Ομάδα Εργασίας εξέφρασε επίσης έντονες ανησυχίες σχετικά τόσο με τις εμπορικές πτυχές όσο και την πρόσβαση δημόσιων αρχών σε δεδομένα που μεταβιβάζονται βάσει της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι ακόλουθες χώρες και εδάφη: Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς, Φερόες Νήσοι, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ, Ουρουγουάη, Ισραήλ, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία έχουν αναγνωρισθεί ότι προσφέρουν επαρκή επίπεδα προστασίας των δεδομένων, και τους έχει προσφερθεί προνομιακή πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην «Ασπίδα Προστασίας» σε σύγκριση με την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα, και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωση βασικών ορισμών, όπως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «επεξεργασία» και «υπεύθυνος ελέγχου», για τους μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν για την εξασφάλιση της εποπτείας του καταλόγου της «Ασπίδας Προστασίας» και για τις υποχρεωτικές πλέον εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις της συμμόρφωσης·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, που παραμένουν ζωτικές και για τους δύο εταίρους· υπογραμμίζει ότι μια συνολική λύση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να σέβεται το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα· υπενθυμίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων όταν μεταφέρονται στον βασικό διεθνή εμπορικό εταίρο της·

3.  επιμένει ότι η ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα πρέπει να είναι συμβατή με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, καθώς και με τις συναφείς αποφάσεις τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

4.  σημειώνει ότι στο Παράρτημα VI (επιστολή του Robert S. Litt, Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (ODNI)) αποσαφηνίζεται ότι, βάσει της προεδρικής οδηγίας πολιτικής αριθ. 28 (στο εξής «PPD-28»), η μαζική συλλογή προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών μη Αμερικανών πολιτών εξακολουθεί να επιτρέπεται σε έξι περιπτώσεις· επισημαίνει ότι αυτή η μαζική συλλογή πρέπει μόνο να είναι «όσο το δυνατόν πιο προσαρμοσμένη» και «εύλογη», κάτι που δεν ικανοποιεί τα αυστηρότερα κριτήρια της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που ορίζει ο Χάρτης·

5.  υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια δικαίου, και ειδικότερα οι σαφείς και ομοιόμορφοι κανόνες αποτελούν κεφαλαιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση επιχειρήσεων και ιδίως ΜΜΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν αντιμετωπίζουν ανασφάλεια δικαίου να αντιμετωπίσουν εκτεταμένη αβεβαιότητα και υφίστανται σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην ικανότητα να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού·

6.  χαιρετίζει τη θέσπιση του μηχανισμού άσκησης προσφυγών από μεμονωμένα άτομα στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα· καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα πολυπλοκότητα έτσι ώστε να κάνουν τη διαδικασία φιλική προς τον χρήστη και αποτελεσματική·

7.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των «γραπτών διαβεβαιώσεων» που παρέχονται από τις ΗΠΑ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό ενός διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος θα συνεργάζεται με ανεξάρτητες αρχές για να παρέχει απαντήσεις στις εποπτικές αρχές της ΕΕ που διοχετεύουν ατομικά αιτήματα σε σχέση με τις κρατικές παρακολουθήσεις· θεωρεί ωστόσο ότι το νέο αυτό όργανο δεν είναι αρκετά ανεξάρτητο και δεν διαθέτει επαρκείς εξουσίες για την αποτελεσματική άσκηση και επιβολή των καθηκόντων του·

9.  χαιρετίζει τον εξέχοντα ρόλο που επιφυλάσσει το πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα στις αρχές προστασίας δεδομένων των κρατών μελών σε σχέση με την εξέταση και διερεύνηση αξιώσεων που συνδέονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και σε σχέση με την αναστολή της μεταβίβασης δεδομένων, καθώς και την υποχρέωση με την οποία επιφορτίζεται το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου να διευθετεί παρόμοιες καταγγελίες·

10.  αναγνωρίζει ότι η Ασπίδα Προστασίας για την Ιδιωτικότητα είναι μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, το εμπόριο, την ασφάλεια και συναφή δικαιώματα και στόχους κοινού ενδιαφέροντος· καλεί κατά συνέπεια όλα τα μέρη να συνεργασθούν για τη δημιουργία και τη σταθερή βελτίωση πρακτικών, κοινών διεθνών πλαισίων και εγχώριας νομοθεσίας που θα επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους·

11.  επιμένει ότι η ασφάλεια δικαίου για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη διατλαντική επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα και την μακροπρόθεσμη εφαρμογή των μέσων που επιτρέπουν αυτήν τη διαβίβαση, η συμβατότητά τους τόσο με το πρωτογενές όσο και με το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εργασίας που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 στη γνώμη της 01/2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης επάρκειας για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από ΕΕ-ΗΠΑ·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τις ευθύνες της βάσει του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας για την Ιδιωτικότητα, σε σχέση με τη διεξαγωγή περιοδικών ουσιαστικών επανεξετάσεων της διαπίστωσης επάρκειας και της νομικής της αιτιολόγησης, ιδίως στο φως της εφαρμογής του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων σε δύο χρόνια·

14.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να προωθήσει περαιτέρω βελτιώσεις στη ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την ιδιωτικότητα, με δεδομένες τις τρέχουσες αδυναμίες της·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(3) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0388.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου