Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2727(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0623/2016

Viták :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Szavazatok :

PV 26/05/2016 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0233

Elfogadott szövegek
PDF 183kWORD 87k
2016. május 26., Csütörtök - Brüsszel
A transzatlanti adatáramlások
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Az Európai Parlament 2016. május 26-i állásfoglalása a transzatlanti adatáramlásokról HU(2016/2727(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6., 7., 8., 11., 16., 47. és 52. cikkére,

–  tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1) (a továbbiakban: adatvédelmi irányelv),

–  tekintettel a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatra(2),

–  tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) (általános adatvédelmi rendelet) és a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozatra (a védett adatkikötőről szóló határozat),

–  tekintettel „A bizalom helyreállítása az EU–USA adatáramlások tekintetében” címmel a Bizottság által az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz címzett 2013. november 27-i közleményre (COM(2013)0846),

–  tekintettel „A védett adatkikötő működése az uniós polgárok és az EU-ban letelepedett vállalatok szempontjából” című, az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett 2013. november 27-i EU (COM(2013)0847) bizottsági közleményre (a védett adatkikötőről szóló közlemény) ,

–  tekintettel az Európai Bíróság által a C-362/14. sz. Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben hozott, 2015. október 6-i ítéletre (EU: C:2015:650),

–  tekintettel a 95/46/EK irányelv alapján, az Európai Bíróság C-362/14. sz. (Schrems-)ügyben hozott ítéletét követően a személyes adatoknak az Európai Unióból az Amerikai Egyesült Államokba történő továbbításáról szóló, az Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett 2015. november 6-i bizottsági közleményre (COM(2015)0566),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti munkacsoport Schrems-ügyben hozott ítélet következményeiről szóló, 2016. február 3-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Obama elnök által 2016. február 24-én aláírt, a bírósági jogorvoslatról szóló 2015. évi törvényre,

–  tekintettel a 2015. évi „USA Freedom Act” törvényre(5),

–  tekintettel az USA elektronikus hírszerzési tevékenységeinek a 28. elnöki politikai irányelvben (PPD-28) megállapított reformjára(6),

–  tekintettel a „Transzatlanti adatáramlás: erős biztosítékok a bizalom helyreállításáért” címmel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2016. február 29-i bizottsági közleményre (COM(2016)0117),

–  tekintettel a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi pajzs megfelelőségi határozattervezetéről szóló 2016. április 13-i 01/2016. számú véleményére,

–  tekintettel az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésről szóló 2014. március 12-i(7), valamint az európai uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló 2014. március 12-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről szóló 2015. október 29-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Bíróság a C-362/14. számú, Maximillian Schrems kontra adatvédelmi biztos ügyben hozott 2015. október 6-i ítéletében érvénytelenítette a védett adatkikötőről szóló határozatot, és az ítéletben világossá tette, hogy valamely harmadik országban biztosított, megfelelő szintű védelmet úgy kell értelmezni, hogy az „lényegében egyenértékű” az Unióban biztosított védelemmel, és emiatt szükség van az EU–USA adatvédelmi pajzsról folyó tárgyalások lezárására, jogbiztonságot biztosítandó azzal kapcsolatban, hogy a személyes adatokat miként kell továbbítani az EU-ból az USA-ba;

B.  mivel az adatok védelme azok védelmét is jelenti, akikre a feldolgozandó információ vonatkozik, és mivel e védelem az Unió által elismert alapvető jogok közé tartozik (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke);

C.  mivel a személyes adatok védelme, a magánélet és a magáncélú kommunikáció tiszteletben tartása, a biztonsághoz való jog, az információk megismeréséhez és közléséhez való jog és a vállalkozás szabadsága mind alapvető jogok, amelyeket védelmezni kell és egyensúlyba kell hozni;

D.  mivel a harmadik ország által biztosított védelmi szint vizsgálata során a Bizottság köteles értékelni a belföldi jogából, vagy a vállalt nemzetközi kötelezettségeiből eredően ebben az országban alkalmazandó szabályok tartalmát, valamint az e szabályok tiszteletben tartásának biztosítására szolgáló gyakorlatot, mivel ezen intézménynek az adatvédelmi irányelv 25. cikke (2) bekezdésének megfelelően figyelembe kell vennie a személyes adatok harmadik országba való továbbításával kapcsolatos valamennyi körülményt; mivel ezen értékelésnek nem csupán a kereskedelmi és magáncélú személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályokra és gyakorlatokra kell hivatkoznia, de az adott országban vagy ágazatban alkalmazandó keret valamennyi aspektusára ki kell terjednie, különösen, de nem kizárólag, a bűnüldözés, a nemzetbiztonság és az alapvető jogok tiszteletben tartása szempontjaira;

E.  mivel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) az EU gazdaságának leggyorsabban növekvő ágazatát képezik, és egyre inkább függnek az adatok szabad áramlásától; mivel a védett adatkikötőre vonatkozó megállapodásból profitáló vállalatok 60%-át kkv-k teszik ki, és a szerződés lehetővé teszi számukra, hogy egyszerűsített és költséghatékony megfelelési eljárásokat alkalmazzanak;

F.  mivel az USA és az EU gazdasága a világ GDP-jének több mint 50%-át, a világ exportjának 25%-át és a világ importjának több mint 30%-át adja; mivel világszerte az USA és az EU közötti gazdasági kapcsolat értékét tartják a legnagyobbnak, és a teljes transzatlanti kereskedelmet 2014-ben 1,09 billió USD-ra értékelték, miközben az USA és Kanada közötti teljes kereskedelmet 741 milliárd USD-ra, az USA és Kína közötti teljes kereskedelmet pedig 646 milliárd USD-ra tették;

G.  mivel az Egyesült Államok és Európa közötti, határokon átnyúló adatáramlás világviszonylatban a legnagyobb volumenű – 50 %-kal nagyobb, mint az Egyesült Államok és Ázsia közötti adatforgalom, és majdnem kétszerese az Egyesült Államok és Latin-Amerika közötti adatforgalomnak –, és mivel a személyes adatok továbbítása és cseréje alapvető eleme az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok (USA) közötti szoros kapcsolatoknak a kereskedelem és a bűnüldözés területén;

H.  mivel a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport a 01/2016. sz. véleményében üdvözölte az adatvédelmi pajzs által a védett adatkikötőre vonatkozó határozathoz képest elért jelentős javulásokat, és mivel megállapította, hogy különösen a kulcsfontosságú fogalommeghatározások beillesztése, az adatvédelmi pajzsot használó vállalatokat tartalmazó lista felügyeletének biztosítása érdekében létrehozott mechanizmusok és az immár kötelező külső és belső megfelelési felülvizsgálatok kedvező előrelépést jelentenek, és mivel a munkacsoport határozott aggályokat is felvetett mind a kereskedelmi szempontokkal, mind pedig az adatvédelmi pajzs keretében továbbított adatok hatóságok általi hozzáférhetőségét illetően;

I.  mivel eddig az alábbi országokat/területeket ismerték el a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát nyújtó országként: Andorra, Argentína, Kanada, a Feröer szigetek, Guernsey, Man-sziget, Jersey, Uruguay, Izrael, Svájc és Új-Zéland, és kiváltságos hozzáférést kaptak az uniós piachoz;

1.  üdvözli a Bizottság és az Egyesült Államok kormányának arra irányuló erőfeszítéseit, hogy jelentős előrelépést érjenek el az adatvédelmi pajzs tekintetében a védett adatkikötőről szóló határozathoz képest, különösen az olyan kulcsfontosságú fogalmak, mint például a „személyes adatok”, az „adatfeldolgozás” és az „adatkezelő” meghatározásának beillesztése, az adatvédelmi pajzs felügyeletének biztosítását szolgáló mechanizmusok kialakítása és a megfelelőség most már kötelező külső és belső megfelelőségi ellenőrzése révén;

2.  hangsúlyozza a transzatlanti kapcsolatok fontosságát, amelyek továbbra is mindkét fél számára létfontosságúak; hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok és az EU között létrejövő átfogó megoldásnak tiszteletben kell tartania az adatvédelemhez és a magánélethez fűződő jogokat; emlékeztet arra, hogy az EU egyik alapvető célja a személyes adatok védelme, többek között a nagy nemzetközi kereskedelmi partneréhez való továbbítás során;

3.  hangsúlyozza, hogy az adatvédelmi pajzsra vonatkozó megállapodásnak összhangban kell lennie az elsődleges és másodlagos uniós joggal, valamint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó határozataival;

4.  megjegyzi, hogy a VI. melléklet (Robert S. Litt, a Nemzeti Hírszerzés Hivatala Igazgatója (DNI) által küldött levél) pontosítja, hogy a 28. elnöki rendelet (a továbbiakban: „PPD-28”) értelmében hat esetben továbbra is lehetőség van nem egyesült államokbeli személyek személyes adatainak és kommunikációinak tömeges gyűjtésére; rámutat, hogy a tömeges gyűjtésnek csupán „ésszerű és a gyakorlatban megvalósítható mértékben” kell „testre szabottnak” lennie, ami nem felel meg a szükségesség és az arányosság Chartában lefektetett kritériumainak;

5.  emlékeztet arra, hogy a jogbiztonság és különösen a világos és egységes szabályok kulcsfontosságú elemek a vállalkozások fejlesztése és növekedése szempontjából, különösen a kkv-k esetében, annak biztosítása érdekében, hogy ne kerüljenek bizonytalan jogi helyzetbe és működésüket és az Atlanti-óceánt átszelő tevékenységek folytatásának lehetőségét tekintve ne szenvedjenek el súlyos következményeket;

6.  üdvözli, hogy az adatvédelmi pajzs keretében jogorvoslati lehetőséget vezettek be a magánszemélyek számára; felhívja a Bizottságot és az Egyesült Államok kormányát, hogy kezeljék a jelenlegi bonyolultságot, hogy felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék az eljárást;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen az Egyesült Államok által nyújtott „írásbeli biztosítékok” jogi státuszának tisztázására;

8.  üdvözli, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériumában kineveztek egy ombudsmant, aki független hatóságokkal fog együttműködni az uniós felügyeleti hatóságok által a kormányzati megfigyeléssel kapcsolatos kérdésekben továbbított egyéni kérelmekre nyújtott válaszadás érdekében; úgy ítéli meg azonban, hogy ez az új intézmény nem eléggé független, nincs megfelelő hatáskörrel felruházva feladata hatékony gyakorlásához és végrehajtásához;

9.  üdvözli az adatvédelmi pajzsra vonatkozó keret által a tagállami adatvédelmi hatóságoknak adott kiemelt szerepet a személyes adatok tartásához való, az EU Alapjogi Chartájában meghatározott jog védelmével kapcsolatos keresetek kivizsgálása és az adattovábbítások felfüggesztése terén, valamint hogy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma számára kötelezettségként szabták meg e panaszok rendezését;

10.  elismeri, hogy az adatvédelmi pajzs az EU és harmadik országok, köztük az Egyesült államok közötti szélesebb, az adatvédelemről, a kereskedelemről, a biztonságról és a kapcsolódó jogokról és a közös érdekű célkitűzésekről folyó párbeszéd része; felhívja ezért az összes felet, hogy munkálkodjanak együtt olyan működőképes, közös nemzetközi keretek és belföldi jogszabályok megteremtésén és folyamatos javításán, amelyekkel elérhetők e célkitűzések;

11.  hangsúlyozza, hogy az Unió és az Egyesült Államok között továbbított személyes adatokra vonatkozó jogbiztonság elengedhetetlen a fogyasztói bizalommal, a transzatlanti üzleti fejlesztéssel és a bűnüldözéssel kapcsolatos együttműködéshez, melynek hatékonysága és hosszú távú végrehajtása szempontjából alapvető fontosságú, hogy az ilyen adattovábbítások megfeleljenek az elsődleges és másodlagos uniós jognak is;

12.  felhívja a Bizottságot a 29. cikk szerinti munkacsoportnak az EU–USA adatvédelmi pajzs megfelelőségi határozattervezetéről szóló 01/2016. számú véleményében foglalt ajánlások maradéktalan végrehajtására;

13.  felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre az adatvédelmi pajzsra vonatkozó kerettel kapcsolatban azt a feladatát, hogy rendszeresen szigorúan felülvizsgálja a megfelelőségre vonatkozó megállapítását és annak jogi indokolását, különösen az általános adatvédelmi rendelet két év múlva való alkalmazásának fényében;

14.  felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a párbeszédet az Egyesült Államok kormányával annak érdekében, hogy a tárgyalások során még nagyobb előrelépést lehessen elérni az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodás terén, annak jelenlegi hiányosságai fényében;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egyesült Államok kormányának és Kongresszusának.

(1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(2) HL L 350., 2008.12.30., 60. o.
(3) HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
(4) HL L 119., 2016.5.4., 89. o.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0230.
(8) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0388.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat