Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0153/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0153/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 22
CRE 25/05/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0235

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 562kWORD 183k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου ((2015/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τις διατάξεις σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», και ειδικότερα τον στόχο της για μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας κατά 25% έως το 2020, γεγονός που θα οδηγήσει σε έξοδο 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια, και την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών για τη διασφάλιση επαρκούς εισοδηματικής στήριξης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2013,

–  έχοντας υπόψη την κοινότητα πρακτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (GenderCop) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και ειδικότερα την ομάδα εργασίας της GenderCop για τη φτώχεια και την ένταξη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το ετήσιο συνέδριο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που πραγματοποιήθηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Αύγουστο 2015 σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΕ για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1) και της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 2010(3) ενόψει της έγκρισης της οδηγίας 2011/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 με συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(13),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2014 και πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής «Single parents and employment in Europe» (Μόνοι γονείς και απασχόληση στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών, καθώς και την συνημμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0040/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0153/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο αριθμός των γυναικών σε κατάσταση φτώχειας υπερβαίνει σταθερά εκείνον των ανδρών, με περίπου 64,6 εκατομμύρια γυναίκες επί του παρόντος να ευρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας έναντι 57,6 εκατομμυρίων ανδρών(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της φτώχειας στους άνδρες και τις γυναίκες είναι διαφορετικός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ28 το 2014, σε ποσοστό 46,6% πριν από τις κοινωνικές παροχές και σε ποσοστό 17,7% μετά τις κοινωνικές παροχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά φτώχειας των γυναικών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες των ομάδων κινδύνου, όπως ηλικιωμένες γυναίκες, άγαμες, μόνες μητέρες, λεσβίες, αμφιφυλόφιλες, διεμφυλικές γυναίκες και γυναίκες με αναπηρία, τα ποσοστά φτώχειας των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες είναι ίδια στο σύνολο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 38,9% του πληθυσμού, και το 48,6% των ανύπαντρων γυναικών στην ΕΕ28 δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε απρόβλεπτες δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει ότι οι γυναίκες αποτελούν το φτωχότερο τμήμα του πληθυσμού παγκοσμίως και ότι ο αριθμός των γυναικών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε αγροτικές περιοχές έχει αυξηθεί κατά 50% από το 1975, ότι οι γυναίκες εργάζονται τα δύο τρίτα των ωρών εργασίας παγκοσμίως και παράγουν το ήμισυ των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά, εντούτοις, εισπράττουν μόνο το 10% των παγκόσμιων εσόδων και κατέχουν λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ιδιοκτησίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, η οποία επιτυγχάνεται με την αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, είναι προς όφελος όχι μόνο των γυναικών αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών, ως στόχος, χρονολογείται από τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, να εξασφαλίσουν ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν πλήρως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω της εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας τον Μάιο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, τόσο η επίσημη όσο και η άτυπη, συντελεί τα μέγιστα στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης και των πολλαπλών μορφών διακρίσεων, μέσω της προώθησης του διαλόγου, της διαφάνειας και της κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα άτομα που ήδη διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, τα οποία πολύ πιθανόν να είναι γυναίκες, ευρίσκονται σε ευάλωτη θέση στην αγορά εργασίας και σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, ιδίως τα μέλη ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσανάλογο κίνδυνο διακρίσεων, λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους, στην απασχόληση (19%), στην εκπαίδευση (19%), στη στέγαση (13%), στην υγειονομική περίθαλψη (10%) και στην πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες (8%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνεπάγεται δυσανάλογους κινδύνους για την οικονομική και κοινωνική τους ευημερία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας που ζήτησε η Επιτροπή και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, επιπλέον της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, έχουν διευρύνει τις ανισότητες και πλήξει ιδίως τις γυναίκες, επιδεινώνοντας την κατάσταση ανέχειας των γυναικών και αποκλείοντάς τες ολονέν και περισσότερο από την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών, καθώς και η παροχή ποιοτικών και δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα αυτό έχει περιορισθεί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες κινδυνεύουν περισσότερο με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (49,8%, αντί του 25,2% του μέσου νοικοκυριού με συντηρούμενα τέκνα, αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών)(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014, σύμφωνα με την Eurostat, οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 56,6% των μονογονεϊκών νοικοκυριών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών και οι συνέπειές της μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μορφωτικό χάσμα μεταξύ παιδιών από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο έχει αυξηθεί (σε 11 χώρες, η προσχολική εκπαίδευση και αρωγή σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 0 και 3 ετών δεν υπερβαίνει το 15%)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο μετάδοσής της φτώχειας στις μελλοντικές γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εκπαίδευσης επαρκούς ποιότητας είναι παράγοντας που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ ο κίνδυνος εγκατάλειψης του σχολείου αυξάνεται σημαντικά από μια σειρά παράγοντες που σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή, όπως η έλλειψη σταθερότητας, η βία ή οι κακές συνθήκες στέγασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν έχουν καν καταχωριστεί στην αγορά εργασίας ή εγγραφεί ως άνεργες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ εκείνες που απασχολούνται έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου καθώς και σε γενικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτώχειας έχει ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ελλιπή κοινωνική συμμετοχή όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την δικαιοσύνη, την δια βίου μάθηση, τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, την αξιοπρεπή στέγαση και διατροφή, το νερό και την ενέργεια, την πρόσβαση και την συμμετοχή στον πολιτισμό και την ενημέρωση, τον αθλητισμό και τις δημόσιες μεταφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επένδυση σε πολιτικές στήριξης των γυναικών βελτιώνει επίσης και τις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών τους, ιδίως δε των παιδιών τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ανέρχεται σε 16,3% και ότι οι άτυπες και επισφαλείς μορφές των συμβάσεων εργασίας θίγουν επίσης τις γυναίκες περισσότερο από ό,τι τους άνδρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά οι γυναίκες που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα συναντούν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις, διότι οι παραδοσιακοί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διστάζουν να χορηγήσουν δάνεια θεωρώντας ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο και έχουν λιγότερες πιθανότητες να οδηγήσουν σε ανάπτυξη τις επιχειρήσεις τους και να κάνουν κερδοφόρες επενδύσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εργάζονται συχνά ως οικιακές βοηθοί, και απασχολούνται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να εμπίπτουν στην εθνική εργατική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κυρίως οι γυναίκες χωρίς χαρτιά που διατρέχουν κίνδυνο να υποχρεωθούν σε καταναγκαστική εργασία και να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στον συγκεκριμένο τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα από ό,τι οι άνδρες την ευθύνη της φροντίδας των ηλικιωμένων, των ασθενών ή εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, καθώς και των παιδιών, και ότι διακόπτουν πιο τακτικά τη σταδιοδρομία τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη συμμετοχή και μεγαλύτερες περιόδους αεργίας στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος φτωχοποίησης μειώνεται με τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ή φροντίδα για άλλα εξαρτώμενα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι λιγοστά κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει ή υπερβεί τους στόχους της Βαρκελώνης, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ο ισότιμος επιμερισμός των ευθυνών παροχής φροντίδας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των διαστάσεων της φτώχειας μεταξύ των γενεών, η αντιμετώπιση της κατάστασης των κοριτσιών και των νεαρών γυναικών που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας έχει καίρια σημασία για την καταπολέμηση της αύξησης του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο της ΕΕ των 27, οι μόνες μητέρες που βρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας σε ποσοστό 34% έναντι ποσοστού 17% άλλων οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία και έχουν παιδιά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 39% λόγω των ανισορροπιών που δημιουργούνται εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και την πρόσβαση στην απασχόληση, των διακρίσεων, και των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στο ύψος των συντάξεων συνιστούν εμπόδιο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αξιοπρεπή συνταξιοδοτικά καθεστώτα για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταξιοδοτική απόκλιση μειώθηκε κατά την περίοδο 2006-2012 στις χώρες όπου εφαρμόστηκε η οδηγία 2006/54/ΕΚ(16)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κινδύνου της φτώχειας συνδέεται στενά με τις δημοσιονομικές περικοπές που πλήττουν την εκπαίδευση, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις υπηρεσίες φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν κύριο μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ότι η καλή εκπαίδευση συνιστά μία από τις πλέον αποτελεσματικές διαθέσιμες στρατηγικές για την επιτυχία στην αγορά εργασίας και την έξοδο από τον κύκλο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική οικονομική επιβάρυνση της μη δωρεάν εκπαίδευσης, λόγω του άμεσου και έμμεσου κόστους που συνεπάγεται, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι τα αγόρια στο σχολείο, αλλά ότι συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ή εμποδίζονται στο να μετατρέψουν αυτή την εκπαιδευτική επιτυχία σε επαγγελματική καταξίωση λόγω οικογενειακών και άλλων πιέσεων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που καλλιεργεί ευρέως η κοινωνία είναι ριζωμένα στην πατριαρχία και επιφυλάσσουν για τη γυναίκα έναν ρόλο υποταγής στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα αυτά αναπτύσσονται από την παιδική ηλικία και αντανακλώνται στις επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ατόμων μέχρι και την αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες περιορίζονται πολύ συχνά σε καθήκοντα «φιλικά προς τις γυναίκες», εξακολουθούν να μην αμείβονται επαρκώς και υποεκπροσωπούνται σε τομείς, όπως τα μαθηματικά, οι επιστήμες, οι ΤΠΕ και η μηχανολογία, καθώς και σε θέσεις ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ανδροκρατούμενοι τομείς αποτελούν το πρότυπο για τον καθορισμό των μισθών, οδηγούν σε διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας στην Ένωση περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, όπως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους στόχους της στρατηγικής περιλαμβάνεται η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι να εξασφαλιστεί ότι το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών θα έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση έναντι του σημερινού μέσου όρου που ανέρχεται σε 37,9%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος των γυναικών έχει υπερβεί το 42,3% έναντι αντίστοιχου ποσοστού για τους άνδρες της τάξης του 33,6%·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά της φτώχειας, ως ενός εκ των πέντε μετρήσιμων στόχων της στρατηγικής, απαιτείται σημαντική νέα πολιτική ώθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν εκτός εάν η πολιτική κατά της φτώχειας περιλαμβάνει μια ισχυρή διάσταση του φύλου, με την υιοθέτηση εθνικών πολιτικών για την προστασία των γυναικών ιδιαίτερα έναντι του κινδύνου της φτώχειας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός καθώς και η οικονομική εξάρτηση των γυναικών μπορεί να είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για τα θύματα της βίας κατά των γυναικών, καθώς και αντιστρόφως, δεδομένου ότι η βία έχει συνέπειες για την υγεία των γυναικών και συχνά οδηγεί σε απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια στέγης, κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό περιλαμβάνεται η δυσανάλογα ευάλωτη κατάσταση σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πολλές γυναίκες που υφίστανται την εν λόγω βία συνεχίζουν να ζουν με τους θύτες τους διότι εξαρτώνται οικονομικά από αυτούς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί όπλο για την καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών εφόσον έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, πράγμα που συνεπάγεται πολλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη·

Φτώχεια και εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

1.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως της γυναικείας φτώχειας, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξαρτώνται περισσότερο από αυτές τις υπηρεσίες·

2.  τονίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται και να συμμετέχουν οι άνδρες στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας·

3.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στον συνδυασμό της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, παρέχοντας συνθήκες εργασίας φιλικές προς την οικογένεια, όπως προσαρμόσιμα ωράρια εργασίας και δυνατότητα τηλεργασίας· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτών ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, φροντίδας για εξαρτώμενα άτομα και ηλικιωμένους, και ιδίως βρεφονηπιακών σταθμών και ιδρυμάτων μακροχρόνιας περίθαλψης, συμβάλλει στον κοινωνικό αποκλεισμό, στο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο απασχόλησης, αμοιβών και συντάξεων· τονίζει ότι η ίση πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και οικονομικά προσιτή μέριμνα, σε τυπική, άτυπη, και μη τυπική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες οικογενειακής υποστήριξης έχει καθοριστική σημασία για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, για την διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και τη διάσπαση του κύκλου της φτώχειας καθώς βοηθά τις γυναίκες να αποκτήσουν αυτονομία και τα κατάλληλα προσόντα για τη εξασφάλιση της απασχόλησης·

4.  αποδοκιμάζει τις πολιτικές λιτότητας οι οποίες, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού φτώχειας, ιδίως στις γυναίκες·

5.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν και να κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσων πολιτικής και χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελώνης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την βελτιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των κοινωνικών επενδύσεων και του κανονισμού Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών μέριμνας και συνδρομής για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα· προτείνει τη χορήγηση ειδικών πόρων από την Επιτροπή, στο πλαίσιο μηχανισμού συγχρηματοδότησης, με σκοπό την παροχή κινήτρων υπέρ συγκεκριμένων περιοχών στις οποίες υπάρχει έλλειψη υποδομών εκπαίδευσης και αρωγής στην προσχολική ηλικία και τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαμηλά·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που υπερασπίζονται, αξιοποιούν και προωθούν τις δωρεάν και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της δικαιοσύνης· επισημαίνει ότι είναι θεμελιώδους σημασίας οι δημόσιες υπηρεσίες να διαθέτουν τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που έχουν ανάγκη για την επίτευξη των στόχων τους·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προκειμένου οι γυναίκες, ιδίως εκείνες που εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο της φτώχειας, να μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία με πλήρη απασχόληση ή, εφόσον το προτιμούν, να έχουν πρόσβαση σε θέσεις μερικής απασχόλησης ή απασχόλησης με ευέλικτα ωράρια·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία για την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι μητέρες και οι πατέρες σχετικά με τα διάφορα είδη άδειας, και συγκεκριμένα της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας και της άδειας για παροχή φροντίδας, με τις οποίες λαμβάνουν στήριξη ιδίως οι άνδρες να αναλάβουν ενεργά τον ρόλο τους ως πατέρες, η οποία θα επιτρέπει μια δικαιότερη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών και θα δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα μιας ισότιμης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, που θα ενισχύσει την οικονομική τους ανεξαρτησία· λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το ζήτημα αυτό, η οποία υπερβαίνει τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν νομοθεσία για την προστασία ή την ενίσχυση των δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας και των γονικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, το 2010, μόνο το 2,7% των ατόμων που έκαναν χρήση του δικαιώματος γονικής άδειας ήταν άνδρες, ποσοστό που καταδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα γονικής άδειας·

9.  εκφράζει εκ νέου την απογοήτευσή του για την απόσυρση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας έπειτα από πολυετείς προσπάθειες που αποσκοπούσαν στην άρση του αδιεξόδου και, επομένως, τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας για τους ευρωπαίους πολίτες· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση που να περιλαμβάνει υποχρεωτικό δικαίωμα άδειας πατρότητας με αποδοχές· κρίνει αναγκαία τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη για καλύτερη εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μια ισχυρότερη κοινωνική διάσταση του φύλου και στόχους για την ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας·

10.  επικροτεί την πρόταση σχετικά με τη θέσπιση άδειας για παροχή φροντίδας, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής σχετικά με ένα νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες·

Φτώχεια και εργασία

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που ευνοούν την απασχόληση των γυναικών και την ένταξη κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων γυναικών στην αγορά εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την εκπαίδευση, και να επενδύσουν περισσότερο σε εκστρατείες κατάρτισης και ενημέρωσης, διασφαλίζοντας ότι τα προσόντα θα υπερισχύσουν στην επακόλουθη ενσωμάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στη συνεχή κατάρτιση εφόσον προσφέρει στις γυναίκες τα απαραίτητα προσόντα για την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, και τους δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί την ενίσχυση της προώθησης των κλάδων των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών για τα νεαρά κορίτσια με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών στερεότυπων και την καταπολέμηση του μακροχρόνιου χάσματος στην απασχόληση και τις αποδοχές ζητεί τη δημιουργία οικονομικά προσιτών και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών παροχής φροντίδας, προσαρμόσιμων αλλά όχι επισφαλών ρυθμίσεων για τον χρόνο εργασίας προς όφελος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση του διαχωρισμού ανδρών και γυναικών με βάση το επάγγελμα και τον τομέα, ιδίως στον κόσμο των επιχειρήσεων και σε θέσεις ευθύνης

12.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση σε πίστωση, καθώς και σε χρηματοπιστωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό στον τομέα των επιχειρήσεων, και για την αύξηση του ποσοστού εκπροσώπησής τους στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή επενδυτικά σχέδια, και να προωθήσουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα στο βαθμό που συμβάλλει στη γενική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις, μεταξύ άλλων με μέσα μικροπίστωσης, ιδίως όσον αφορά ευάλωτες γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, και να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τα προγράμματα αυτοαπασχόλησης με μη επισφαλή τρόπο· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της ανταλλαγής και της προώθησης βέλτιστων πρακτικών, της καθοδήγησης, των γυναικείων προτύπων και άλλων μορφών στήριξης για τις άνεργες γυναίκες·

13.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της μεταρρύθμισης των μακροοικονομικών, κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας ώστε να συμβαδίζουν με τις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη για τις γυναίκες· της αναθεώρησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του ποσοστού φτώχειας και της ανάπτυξης στρατηγικών για την προώθηση της δίκαιης κατανομής του πλούτου·

14.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα σε επισφαλείς και χαμηλόμισθες θέσεις και με μη τυποποιημένες συμβάσεις εργασίας· επισημαίνει ότι μια άλλη πτυχή της επισφαλούς εργασίας είναι η έκταση της μη εκούσιας μερικής απασχόλησης, που συμβάλλει στον κίνδυνο φτώχειας και που έχει αυξηθεί από το 16,7% στο 19,6% της συνολικής απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να επιτείνουν τις προσπάθειές τους κατά της αδήλωτης εργασίας, των επισφαλών θέσεων εργασίας και την κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μηδενικού ωραρίου σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τα υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας στις γυναίκες, με αρνητικό αντίκτυπο στο εισόδημα και στην κοινωνική ασφάλιση και προστασία των γυναικών και αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των συστάσεων εκείνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO/ΔΟΕ) που αποσκοπούν να μειώσουν την έκταση της επισφαλούς εργασίας(17), όπως είναι η ανάλυση και ο περιορισμός των συνθηκών υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμβάσεις επισφαλούς εργασίας, και η μείωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν με διαδοχικές τέτοιες συμβάσεις, μετά το πέρας του οποίου θα πρέπει να τους προσφέρεται η δυνατότητα σύμβασης αορίστου χρόνου·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες καταλαμβάνουν όλο και συχνότερα χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και είναι θύματα διακρίσεων·

16.  επισημαίνει ότι υπάρχουν νέες κατηγορίες γυναικών που σε συνθήκες φτώχειας, αποτελούμενες από νέες ελεύθερες επαγγελματίες, και, ως εκ τούτου, καταδικάζουν ένα μεγάλο τμήμα των νέων γυναικών πτυχιούχων σε επισφαλή επαγγελματικό βίο και σε εισόδημα που σπανίως κατορθώνει να υπερβεί το όριο της φτώχειας (νεόπτωχοι)·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να εξαλειφθεί η μισθολογική διαφορά και να μειωθεί το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· σημειώνει ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των αμοιβών έχουν θεμελιώδη σημασία για το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, και καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης όταν πρόκειται για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες που συνδέονται με την επίσημη αναγνώριση του επαναπροσδιορισμού φύλου ενός ατόμου, ή η έλλειψη των εν λόγω διαδικασιών, επηρεάζουν τη θέση των διεμφυλικών ατόμων στην αγορά εργασίας, ιδίως όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση, το ύψος της αμοιβής τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη και τις συνταξιοδοτικές παροχές τους·

19.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν συντάξεις που μετά βίας υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, λόγω διαφόρων αιτιών, όπως η διακοπή ή η παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να αφοσιωθούν στην οικογένεια, η επικράτηση συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ή η εργασία τους στην επιχείρηση του συζύγου, ιδίως στους τομείς του εμπορίου και της γεωργίας, χωρίς μισθό ούτε συμμετοχή σε πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χαρακτηρίζει «την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας» ως έναν από τους βασικούς τομείς δράσης στη νέα στρατηγική της για την ισότητα των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση με τίτλο «New Strategy for Gender Equality and Women's Rights post 2015» (Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών μετά το 2015), ούτως ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω στρατηγική·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι όσοι αναστέλλουν προσωρινά την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να αφοσιωθούν στην ανατροφή παιδιών ή στη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, θα μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, διατηρώντας το δικαίωμα επιστροφής στην προηγούμενη θέση τους και το δικαίωμα επαγγελματικής ανέλιξης·

22.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ και να εξετάσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και να αξιολογήσει κατά πόσον τα εν λόγω συστήματα επιτρέπουν στα νοικοκυριά να καλύπτουν βασικές προσωπικές ανάγκες· ενθαρρύνει για μια ακόμα φορά τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατώτατη εθνική σύνταξη, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το όριο της φτώχειας·

23.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες συνταξιούχοι είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, η οποία συχνά ζει στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν το θέμα της μείωσης της συνταξιοδοτικής ανισότητας μεταξύ των φύλων ως έναν οικονομικό στόχο· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα ώστε να εγγυώνται πάντα επαρκείς συντάξεις σε όλους και να εξαλειφθεί η συνταξιοδοτική ανισότητα· εκτιμά ότι στους μηχανισμούς αντιμετώπισης της συνταξιοδοτικής ανισότητας περιλαμβάνονται η αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων με σκοπό την ισότητα γυναικών και ανδρών, και οι αναπροσαρμογές στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, στα συστήματα γονικής άδειας, και στις άλλες παροχές υπέρ της πατρότητας/μητρότητας· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα επιμερισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου και νομικού χωρισμού, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει ότι τα επαγγελματικά συστήματα σύνταξης γήρατος λειτουργούν όλο και περισσότερο βάσει ασφαλιστικών κριτηρίων, και τούτο πιθανόν να προκαλέσει πολλά κενά στην κοινωνική προστασία(18)· τονίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει να θεωρούνται ως συστήματα αποδοχών και ότι, κατά συνέπεια, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει και για τα εν λόγω συστήματα·

σχετικά με τη φτώχεια: γενικές συστάσεις

24.  σημειώνει ότι τα άτομα που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες καταβάλλουν συχνά υψηλότερο μοναδιαίο κόστος από ό,τι τα άτομα με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για ίδια αγαθά και υπηρεσίες τα οποία είναι απαραίτητα για την κοινωνική και οικονομική τους επιβίωση, ιδίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του νερού· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους προμηθευτές και τους φορείς εκμετάλλευσης με σκοπό την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης και κοινωνικής τιμολόγησης υπέρ των πλέον ευάλωτων ατόμων, ιδίως στον τομέα της παροχής νερού και ενέργειας με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής ένδειας των νοικοκυριών·

25.  επισημαίνει εκ νέου τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, στην ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών στον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα και στις επιστημονικές σταδιοδρομίες, και στην διάσπαση του κύκλου της φτώχειας μέσω της συμμετοχής των γυναικών σε τομείς όπου υποεκπροσωπούνται, όπως οι επιστήμες, η τεχνολογία, η μηχανολογία και οι επιχειρήσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στόχους για την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις· τονίζει το ρόλο της μη τυπικής εκπαίδευσης· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν επενδύσεις στην εκπαίδευση κοριτσιών και γυναικών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους ως αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομιών και των σχεδίων ανάκαμψής τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στις νεαρές γυναίκες κατά τη μετάβασή τους από την τυπική εκπαίδευση στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μεταδίδουν τις δημοκρατικές αξίες με στόχο την ενθάρρυνση της ανοχής, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού στις διαφορές μεταξύ φύλων, μειονοτήτων, εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων υπενθυμίζει τη σημασία του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής για την αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων και τη δυνητική τους αξία να βοηθήσουν κοινωνικά ευάλωτους νέους να βρουν το δρόμο τους·

26.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι γυναίκες με παιδιά υφίστανται διακριτική μεταχείριση στον χώρο εργασίας τους επειδή είναι μητέρες και όχι επειδή η εργασιακή τους απόδοση είναι χαμηλότερη από αυτήν των συναδέλφων τους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά τη θετική εικόνα των μητέρων ως εργαζομένων και να καταπολεμήσουν το φαινόμενο της «ποινής της μητρότητας» που έχουν διαπιστώσει πολλαπλές έρευνες·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, ιδίως το ΕΚΤ, όπως και το ΕΤΣΕ, να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να καταπολεμηθεί η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών· τονίζει ότι το ποσοστό του 20% ως το μερίδιο του ΕΚΤ που προορίζεται για μέτρα κοινωνικής ένταξης και σχέδια κοινωνικής καινοτομίας θα πρέπει να αξιοποιείται πιο ενεργά για να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα μικρά τοπικά έργα που αποσκοπούν στη χειραφέτηση των γυναικών που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν περισσότερες εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής σε έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ·

28.  ζητεί μηχανισμούς χρηματοδότησης που να παρέχουν κίνητρα για την επίτευξη ίσης εκπροσώπησης σε τομείς στους οποίους υπάρχει ανισότητα μεταξύ των φύλων και τονίζει ότι χρειάζονται ξεχωριστά δεδομένα για κάθε φύλο για να κατανοηθεί καλύτερα η κατάσταση των κοριτσιών, των αγοριών, των αντρών και των γυναικών, και, συνεπώς, για να καταστεί δυνατή η παροχή αποτελεσματικότερων λύσεων στο πρόβλημα των ανισοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αναλυτικά στοιχεία με βάση το φύλο και την ηλικία σχετικά με την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως το Erasmus +, η Δημιουργική Ευρώπη και η Ευρώπη για τους Πολίτες·

29.  υπενθυμίζει ειδικότερα το δικαίωμα των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών, να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, το οποίο αποτελεί μια από τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών κοινωνιών· τονίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης των μεταναστών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών, υπό το φως της επίμονης μεταναστευτικής κρίσης· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ένταξη και την απασχολησιμότητα και ότι ενδεχόμενη αδυναμία των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω πολιτιστικό διαχωρισμό και να επιδεινώσει τις κοινωνικές διαιρέσεις· τονίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τόσο στους προσφυγικούς καταυλισμούς όσο και στις πόλεις υποδοχής, που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας και συνοδεύεται από γλωσσική και ψυχολογική υποστήριξη, δεν πρέπει να υπονομεύεται από γραφειοκρατικά και διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα·

30.  υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτό το πεδίο οι εθελοντικές οργανώσεις και ο τριτογενής τομέας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους· υπενθυμίζει τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της εθελοντικής εκπαίδευσης και σε άλλες δραστηριότητες και στην ενίσχυση και βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, για παράδειγμα για τους πρόσφυγες και τα άπορα παιδιά·

31.  τονίζει ότι οι επιπτώσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά μπορεί να τα συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και να έχουν ως συνέπεια τη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας· τονίζει ότι σε όλα τα κράτη μέλη ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των παιδιών συνδέεται στενά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων τους, και ιδίως με εκείνο των μητέρων τους, την κατάσταση των γονέων στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους κατάσταση, καθώς και τις μορφές οικογενειακής υποστήριξης που προσφέρονται από τα κράτη μέλη· συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν σε όλους τους νέους πρόσβαση στη δωρεάν και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ανεξαρτήτως ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης· τονίζει το ρόλο του σχολικού προσανατολισμού για τα παιδιά ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει την ανάγκη στήριξης των εφήβων μητέρων, για τις οποίες η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί το πρώτο βήμα προς τη φτώχεια, μέσω προγραμμάτων για τη συνέχιση των σπουδών τους· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της παιδικής ευημερίας βάσει τριών πυλώνων: και συγκεκριμένα, της πρόσβασης σε επαρκείς πόρους και του συνδυασμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιότητας, και της συμμετοχής των παιδιών σε αποφάσεις που τα επηρεάζουν, καθώς και σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο η πρόσβαση σε πληροφορίες να καταστεί εύκολα προσιτή σε ισότιμη βάση, ιδίως στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής οικονομικής στήριξης·

32.  επισημαίνει ότι η μη αναγνώριση των οικογενειών ΛΟΑΔΜ από πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται χαμηλότερο εισόδημα και υψηλότερο κόστος διαβίωσης για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· εκτιμά ότι η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση αποτελεί μέσο καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας που οφείλεται στην περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις σε βάρος μειονοτήτων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου· καλεί, εν προκειμένω, το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· ζητεί, επιπλέον, να συμπεριληφθεί ρητά η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου σε οποιαδήποτε μελλοντική αναδιατύπωση των οδηγιών για την ισότητα των φύλων· εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη φορέων και οργανισμών που παρέχουν στήριξη σε θύματα διακρίσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων εθνικών φορέων υποβολής καταγγελιών και των σχετικών διαδικασιών·

33.  ζητεί την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, και την αναθεώρησή της με την επιβολή στις εταιρείες της υποχρέωσης να λάβουν μέτρα ή να καταρτίσουν σχέδια σχετικά με την ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την εξάλειψη του διαχωρισμού, το σχεδιασμό συστημάτων αμοιβής και μέτρων για τη στήριξη της σταδιοδρομίας των γυναικών·

34.  επιβεβαιώνει τη σημασία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης σε νεαρή ηλικία, εφόσον αυτό έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη λήψη οικονομικών αποφάσεων σε μεγαλύτερη ηλικία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαχείριση των δαπανών και των εσόδων· συνιστά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες και κορίτσια που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και περιθωριοποιημένες κοινότητες και ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

35.  διαπιστώνει ότι η έλλειψη εισοδήματος του συντρόφου αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μπορεί να συμβάλει στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό των γυναικών· επισημαίνει τη συχνά επισφαλή κατάσταση των χηρών και των διαζευγμένων γυναικών καθώς και των μόνων μητέρων που έχουν αναλάβει, βάσει δικαστικής απόφασης, την επιμέλεια των παιδιών, για τις οποίες θα πρέπει να ορίζεται επαρκής διατροφή· διαπιστώνει ότι η μη καταβολή διατροφής στις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους μπορεί να τις οδηγήσει στη φτώχεια· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαζευγμένες γυναίκες είναι ευάλωτες στις διακρίσεις και την φτώχεια, και ότι αυτό αποτελεί απόδειξη του ότι οι γυναίκες δεν διαθέτουν ακόμα πλήρη οικονομική ανεξαρτησία, εξ ου και η ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας και να εξαλειφθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

36.  τονίζει ότι η συγκέντρωση στοιχείων για τις δαπάνες και τα έσοδα των νοικοκυριών πρέπει να συμπληρώνεται από εξατομικευμένα στοιχεία, ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανισότητες λόγω φύλου εντός των νοικοκυριών·

37.  εμμένει στην άποψη ότι η μακροοικονομική πολιτική πρέπει να συνάδει με την πολιτική για την κοινωνική ισότητα· επαναλαμβάνει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για μακροοικονομικές νομισματικές πολιτικές ή πολιτικές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

38.  επαναβεβαιώνει τη στήριξή της όσον αφορά την πρωτοβουλία για την κατάρτιση προϋπολογισμού αναφοράς και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό του, μεταξύ άλλων για τις ανισότητες λόγω φύλου εντός των νοικοκυριών·

39.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διενεργηθούν έρευνες σχετικά με την απώλεια στέγης των γυναικών, καθώς και τα αίτια και τους καθοριστικούς παράγοντες του φαινομένου αυτού, διότι τα τρέχοντα στοιχεία δεν αποτυπώνουν επαρκώς το φαινόμενο· σημειώνει ότι στα ειδικά ανά φύλο στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκαταλέγονται η οικονομική εξάρτηση λόγω φύλου, η προσωρινή στέγαση και η αποφυγή χρήσης κοινωνικών υπηρεσιών·

40.  υπογραμμίζει ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο επηρεάζει τα θύματα, και ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συμμετέχουν οι δράστες αυτών των πράξεων στα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ανεξάρτητα από ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα ή κοινωνική θέση και ότι έχει ολοένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στον κίνδυνο περιθωριοποίησης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· σημειώνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ικανότητά τους να ξεφύγουν από καταστάσεις βίας λόγω φύλου με την λήψη προληπτικών μέτρων· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να διασφαλίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών που είναι θύματα βίας οιασδήποτε μορφής, είτε πρόκειται για την ενδοοικογενειακή βία, την εμπορία, ή την πορνεία, και να αναλάβουν δράση προκειμένου να τις επανεντάξουν στην αγορά εργασίας, επίσης με τη χρήση μέσων, όπως του ΕΚΤ· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των διαθέσιμων πληροφοριών όσον αφορά τις νομικές υπηρεσίες για τα θύματα βίας·

41.  τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, ιδίως εκείνης που είναι σε βάρος των γυναικών· επισημαίνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή τους και τη δυνατότητά τους να ξεφύγουν από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ότι οι γυναίκες που εξαντλούν την άδεια μετ’ αποδοχών που δικαιούνται, κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και την οικονομική ανεξαρτησία τους· επισημαίνει ότι η πρόσφατη καθιέρωση της άδειας για λόγους οικογενειακής βίας στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ έχει προσφέρει σε πολλά εργαζόμενα πρόσωπα προστατευμένη απασχόληση για όσο διάστημα ασχολούνται με τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας, π.χ. μέσω του χρόνου που τους παρέχει για ιατρικές επισκέψεις, παράσταση σε δικαστήρια και για άλλα διαβήματα που πρέπει να διεκπεραιωθούν σε τέτοιες περιστάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν εάν είναι εφικτή και ποια πιθανά αποτελέσματα θα έχει η καθιέρωση ενός συστήματος ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για τα θύματα και τους επιζώντες καταστάσεων ενδοοικογενειακής βίας, στις περιπτώσεις που η έλλειψη άδειας μετ' αποδοχών δεν επιτρέπει στα θύματα να διατηρήσουν την απασχόλησή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας και για την παροχή βοήθειας στα θύματα αυτής της βίας, την προώθηση της καλύτερης γνώσης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους, και την προστασία της οικονομικής τους ανεξαρτησίας·

42.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να προσυπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ζητεί να αναληφθεί επειγόντως πρωτοβουλία για τη θέσπιση οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να παρουσιάσει ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και να θεσπίσει Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της έμφυλης βίας·

43.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μέσω της στόχευσης των προτύπων που εξυμνούν τη βία· υπογραμμίζει ότι τα στερεότυπα και οι δομές που αποτελούν τη βάση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών πρέπει να καταπολεμηθούν με προληπτικά μέτρα, μέσω εκστρατειών και συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα της ανδροκρατικής νοοτροπίας σε εθνικό επίπεδο·

44.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως βασικό εργαλείο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ως ευκαιρία για να εξέλθουν οι γυναίκες από τη φτώχεια·

45.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας μέσω της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών αυτών, και στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησής τους καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για αυτές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ποιοτικές κοινοτικές, κοινωνικές και δημόσιες υποδομές με σκοπό τη βελτίωση του γενικού βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές·

46.  θεωρεί ότι πολλές πτυχές της φτώχειας, και ιδίως της φτώχειας των γυναικών, παραγνωρίζονται, ιδίως η έλλειψη πρόσβασης των γυναικών στον πολιτισμό και στη συμμετοχή στην κοινωνία, και καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη για την εξασφάλιση πρόσβασης όλων των γυναικών στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην ψυχαγωγία, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, στις γυναίκες με αναπηρία και στις μετανάστριες· θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι δείκτες σοβαρής υλικής στέρησης αποκλείουν τους παράγοντες πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνική συμμετοχή και, ως εκ τούτου, δίνουν μια ελλιπή μόνον εικόνα του φαινομένου της φτώχειας· ζητεί να αναπτυχθούν άλλοι δείκτες για την αξιολόγηση του αποκλεισμού όσον αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συμμετοχή, και, ειδικότερα, της επίδρασής του στον φαύλο κύκλο της φτώχειας καθώς και των διαγενεακών του επιπτώσεων·

47.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και στην εκπαίδευση, ότι έχουν περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και ότι οι κοινωνικές παροχές που τους χορηγούνται δεν επαρκούν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της φτώχειας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να παρέχουν στις γυναίκες με αναπηρία την ιδιαίτερη μέριμνα που χρειάζονται προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, και να προτείνουν μέτρα για την διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας μέσω της λήψης πρόσθετων μέτρων και μέτρων στήριξης, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

48.  ζητεί την ανάληψη περισσότερο φιλόδοξης δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, η οποία πλήττει δυσανάλογα τα νοικοκυριά άγαμων μητέρων, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με αρχηγό γυναίκα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ορισμό για την ενεργειακή ένδεια, στον οποίο λαμβάνονται υπόψη πτυχές του φαινομένου που συνδέονται με το φύλο, και να τον συμπεριλάβουν στη μελλοντική αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· επισημαίνει τον μείζονα ρόλο των κοινοτικών πρωτοβουλιών για την ενέργεια, όπως οι συνεταιρισμοί, στην ενίσχυση της θέσης των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας, ιδίως των γυναικών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης·

49.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επιδιώξει τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά που θα εξασφαλίζει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη που απειλείται από φτώχεια θα έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και επαρκή διατροφή· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να αντιμετωπίζει την κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες· επισημαίνει ότι στην πρωτοβουλία «Εγγύηση για τη Νεολαία» πρέπει να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου·

50.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συλλέξουν στατιστικά στοιχεία αναλυόμενα ανά φύλο και να θεσπίσουν νέους εξατομικευμένους δείκτες όσον αφορά τις γυναίκες και τη φτώχεια, ως μέσο παρακολούθησης των επιπτώσεων που έχουν οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης για τις γυναίκες και τη φτώχεια προκειμένου να αναπτύξουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την καταπολέμηση της φτώχειας, εστιάζοντας στις ομάδες που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο φτώχειας και ανεξάρτητα από τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

51.  επισημαίνει τον ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη χειραφέτηση και την ένταξη των γυναικών που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις·

52.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διαδικασίες ανάληψης δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων που προάγουν και διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως γυναικών και κοριτσιών, στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη σε όλα τα επίπεδα·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στον προϋπολογισμό τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου ως εργαλείο που θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα αντιμετωπίζουν τις διαφοροποιημένες επιπτώσεις·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της φτώχειας με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε περιοχές πληττόμενες από ακραία φτώχεια και που διαθέτουν πολύτιμη τεχνογνωσία στην τοπική κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αποτελεσματική συνεργασία σε τοπικό επίπεδο·

55.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτών) και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ισότητας των φύλων, στην υλοποίηση της ισότητας των φύλων, με σκοπό την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης· τονίζει ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και προώθηση πρακτικών ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, με σκοπό να διευκολυνθεί ο συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· τονίζει τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή της ισότητας γυναικών και ανδρών στην εργασία, καθώς και άλλων μέσων, όπως είναι οι κώδικες δεοντολογίας, η έρευνα ή οι ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων·

o
o   o

56.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE C 233 E της 28.9.2006, σ. 130.
(2) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 31.
(3) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 162.
(4) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(5) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(6) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 9.
(7) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 60.
(8) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 75.
(9) ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 8.
(10) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 6.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0050.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode =t2020_50&language=en
(15) Save the Children, «Παιδική φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη», Βρυξέλλες, 2014, σ. 14.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015) 547546_EN.pdf, σ.11.
(17) Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, Πολιτικές και κανονισμοί για την καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_ oldagepensionspublication3march2011_en.pdf.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου