Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2346(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 23
CRE 25/05/2016 - 23

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 513kWORD 121k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Μη δασμολογικοί φραγμοί στην ενιαία αγορά
P8_TA(2016)0236A8-0160/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά (2015/2346(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence» (Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά της Ευρώπης - Ανάλυση και Τεκμήρια) (SWD(2015)0202),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση για την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και την Ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη των υπηρεσιών κοινοβουλευτικής έρευνας του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(2),

–  έχοντας υπόψη την έκδοση του Οκτωβρίου 2015 για τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0160/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά συμβάλλει σημαντικά στις ευρωπαϊκές οικονομίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις, την ψηφιακή οικονομία και το σύνολο του δικαίου καταναλωτών θα είχε ως αποτέλεσμα οικονομικά οφέλη αξίας από 651 δισεκατομμύρια έως 1,1 τρισεκατομμύριο EUR ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 5% έως 8,63% του AEΠ της EE·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 και πλέον έτη μετά την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, οι αδικαιολόγητοι μη δασμολογικοί φραγμοί (ΜΔΦ) εξακολουθούν να επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΔΦ μπορεί να οφείλονται στον προστατευτισμό και να συνοδεύονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες που συχνά είναι δυσανάλογες προς τους στόχους τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι η ενιαία αγορά των υπηρεσιών αποτελεί το 70% περίπου της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο 20% του ενδοενωσιακού εμπορίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25% των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων υπάγονται σε ρυθμιστικό πλαίσιο μόνο σε ένα κράτος μέλος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι τα δυνητικά οφέλη από μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσαν να ανέρχονται σε 415 περίπου δισεκατομμύρια EUR ετησίως και η αύξηση του ΑΕΠ σε περίπου 0,4% για το 2020, αλλά ότι υφίστανται πολλά κενά στην νομοθεσία της ΕΕ που παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2% των νέων ΜΜΕ, των πολύ μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων έχουν προβεί σε διασυνοριακή επέκταση μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους καταναλωτές, τα κενά στην ενιαία αγορά, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ κατά τρόπο ατελή ή που δεν συνάδει προς τους στόχους της ενιαίας αγοράς, οδηγούν σε πολλές περιπτώσεις σε μη ικανοποιητική επιλογή προϊόντων και σε ακριβότερα αγαθά και υπηρεσίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθίσταται προφανές ότι το κόστος των αλυσίδων εφοδιασμού είναι υψηλότερο για τις επιχειρήσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τα δικά τους προϊόντα να είναι πιο ακριβά ή να έχουν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που προορίζονται για επιχειρήσεις, πράγμα το οποίο βλάπτει την ανταγωνιστικότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία ενθαρρύνεται μέσω μιας ανταγωνιστικής αγοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυπλοκότητα του σημερινού καθεστώτος ΦΠΑ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ΜΔΦ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό φορολογικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και πολυεθνικών εταιρειών μπορούν να θεωρηθούν ως αδικαιολόγητοι ΜΔΦ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο επιχειρήσεις όσο και μεμονωμένα άτομα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ενιαίας αγοράς εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας και ποιότητας της πληροφόρησης, των υπηρεσιών υποστήριξης και των επιγραμμικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα υψηλές διοικητικές επιβαρύνσεις και σημαντικές δαπάνες συμμόρφωσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των φραγμών και δαπανών είναι αποσπασματική και σποραδική, και ότι δεν υπάρχει ποσοτική ανάλυση ούτε σαφής προσδιορισμός των φραγμών και του κόστους, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολο τον καθορισμό προτεραιοτήτων στις δράσεις της πολιτικής·

I. Πλαίσιο και στόχοι πολιτικής

1.  αντιλαμβάνεται ότι παρά την εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών από την 1η Ιουλίου 1968, η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από ΜΔΦ, όπως αδικαιολόγητοι εθνικοί τεχνικοί κανόνες και κανονιστικές και μη κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τα προϊόντα, τους παρόχους υπηρεσιών και τους όρους παροχής υπηρεσιών, ή γραφειοκρατία· τονίζει ότι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς απαιτεί την επείγουσα ανάληψη δράσης τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ΜΔΦ·

2.  κατανοεί ότι οι ΜΔΦ αποτελούν δυσανάλογη ρυθμιστική δράση ή ρυθμιστική δράση που εισάγει διακρίσεις η οποία καταλήγει σε επιβάρυνση ή δαπάνη την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνει η εταιρία που επιθυμεί να εισέλθει σε αγορά, και το οποίο δεν επιβαρύνει εταιρίες που ήδη ευρίσκονται στην αγορά, ή σε δαπάνη που επιβαρύνει τις μη εθνικές εταιρίες και στην οποία δεν υπόκεινται οι εγχώριες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής όπως η προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των καταναλωτών ή της απασχόλησης·

3.  αναγνωρίζει ότι λόγω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μπορεί να ανακύπτουν διαφορές σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι σε όλα τα επίπεδα της διεργασίας λήψης ρυθμιστικών αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη τα μέτρα να είναι αναλογικά και να υπηρετούν θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι η συνέπεια και η συνοχή της πολιτικής και της ρυθμιστικής πρακτικής μπορούν να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των ΜΔΦ·

4.  πιστεύει ότι όπου παρόμοιοι ΜΔΦ μπορούν να δικαιολογούνται ως αναλογικοί, οι πληροφορίες σχετικά με τις αποκλίνουσες εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και η σχετική παροχή πληροφοριών για την κοινοποίηση και η ολοκλήρωση διαδικασιών όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη· θεωρεί ότι η εφαρμογή του παρόντος συστήματος το οποίο έχει διαρθρωθεί γύρω από ένα διαφοροποιημένο φάσμα σημείων επαφής, συμπεριλαμβανομένων των σημείων επαφής για τα προϊόντα καθώς και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, έχει αποδειχθεί ασυνεπής μεταξύ των κρατών μελών και υπερβολικά περίπλοκη· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν και να εξορθολογιστούν υφιστάμενα εργαλεία της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ, προκειμένου να καταστεί απλούστερη η διασυνοριακή τους επέκταση· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στον εξορθολογισμό και τη βελτίωση αυτών των συστημάτων, και ειδικότερα στην ανάγκη για ταχεία βελτίωση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και τα επόμενα βήματα έως το τέλος του 2016· τονίζει ότι με το να γίνει πιο ανοικτό και προσβάσιμο όσον αφορά τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, το κράτος μέλος προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις·

5.  χαιρετίζει ως θετικό βήμα την πρωτοβουλία για την ενιαία ψηφιακή πύλη που εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά, σε βοήθεια και επίλυση προβλημάτων και στις εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα στην ΕΕ·

6.  θεωρεί ότι προκειμένου να εξαλειφθούν οι ΜΔΦ έχει σημασία να συνεργαστούν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη λειτουργία του συστήματος SOLVIT, ειδικότερα σε γεωγραφικές ή βιομηχανικές περιοχές όπου οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν συχνά το SOLVIT και όπου οι υποθέσεις που υποβάλλονται δεν αναλαμβάνονται όλες από την αρμόδια αρχή·

7.  υπογραμμίζει ότι για πολλές εταιρίες, ειδικότερα ΜΜΕ, που επιδιώκουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές σε άλλα κράτη μέλη, παρόμοια επέκταση θα εξακολουθεί να αποτελεί από τη δική τους οπτική γωνία «διεθνές εμπόριο»· τονίζει ότι οι ΜΜΕ, οι νεοσύστατες και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, και κυρίως οι επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας πρέπει να έχουν πλήρη δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσω διασυνοριακού εμπορίου·

8.  εκτιμά ότι ένα από τα καθήκοντα της Ένωσης και των μεμονωμένων κρατών μελών της θα πρέπει να είναι η ενδεχόμενη κατάργηση των ΜΔΦ όπου οι φραγμοί αυτοί δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή δεν στηρίζουν τους στόχους που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι η Ευρώπη βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς·

9.  επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά και η στρατηγική για την ενιαία αγορά της Ευρώπης περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν σύντομα και με αποφασιστικότητα προκειμένου να μειωθούν οι ΜΔΦ της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι έχει μεγάλη σημασία οι πρωτοβουλίες αυτές να βασίζονται στις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου και στα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία, όπως η εναρμόνιση και η αμοιβαία αναγνώριση·

II. Οριζόντιοι μη δασμολογικοί φραγμοί

10.  πιστεύει ότι οι διαφορές στην ταχύτητα της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και η ακριβής εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών σε εθνικό επίπεδο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και ποικίλες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

11.  θεωρεί ότι στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή καταργεί περιττές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν γρήγορα και να καταργούν αντίστοιχες εθνικές διατάξεις·

12.  θεωρεί ότι η εκτεταμένη μη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της Ένωσης είναι επιζήμια για την ενιαία αγορά και για τους καταναλωτές· θεωρεί επίσης ότι η βραδεία διεργασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να επωφελούνται από μια αδικαιολόγητη παράταση της προθεσμίας για τη συμμόρφωση· ζητεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να ενθαρρύνει περαιτέρω τη νοοτροπία συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί γρήγορα το θέμα της μη συμμόρφωσης των κρατών μελών·

13.  εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στο γεγονός ότι ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις προσθέτουν στις οδηγίες τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο συμπληρωματικές διατάξεις, επιδίδονται δηλαδή στον αποκαλούμενο «κανονιστικό υπερθεματισμό» (gold-plating)·

14.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι έχει αυξηθεί η ένταση και ο αριθμός των ελέγχων που έχουν επιβληθεί πρόσφατα σε αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι έλεγχοι αυτοί να είναι αναλογικοί και δικαιολογημένοι και να μην συνιστούν διακρίσεις·

15.  τονίζει ότι η ασυνεπής επιβολή των υφιστάμενων ορθά μεταφερθέντων κανόνων από τα κράτη μέλη προκαλεί την ίδια ζημία στην ενιαία αγορά όπως και η καθυστερημένη μεταφορά· θεωρεί ότι η συμμόρφωση και η επιβολή καθίστανται πιο δύσκολες όταν κοινά χρησιμοποιούμενοι ορισμοί, όπως «ιχνηλασιμότητα» ή «διάθεση στην αγορά» λαμβάνουν διαφορετική έννοια σε διαφορετικά τμήματα της νομοθεσίας·

16.  πιστεύει ότι η ασυνεπής εφαρμογή των ίδιων κανόνων στα διάφορα κράτη μέλη μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει νέους αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ελαχιστοποιηθούν οι αποκλίσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο·

17.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός ομοιόμορφης εφαρμογής·

18.  σημειώνει ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται διαφορές σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων, στις οποίες εξακολουθούν να προσκρούουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό πλαίσιο, τόσο σε επίπεδο περιορισμών, όσο και σε επίπεδο διαφορών μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι αυτό υποχρεώνει αναίτια τις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προκειμένου να συμμορφώνονται με πολλαπλά πρότυπα ή με επανάληψη δοκιμών, και με τον τρόπο αυτό να περιορίζεται το ενδο-ενωσιακό εμπόριο, να μειώνεται η ανάπτυξη και να εμποδίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας·

19.  πιστεύει ότι επειδή οι οικονομίες κλίμακας περιορίζονται από την ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών σειρών προϊόντων, οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις επιβαρύνονται δυσανάλογα, με πολλούς τρόπους, είτε νομικούς είτε οικονομικούς ή άλλους·

20.  εφιστά την προσοχή στα χαμηλά μέχρι σήμερα επίπεδα διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων, δεδομένου ότι λιγότερο από 20% του συνόλου των δημόσιων συμβάσεων στην Ένωση δημοσιεύονται σε πανευρωπαϊκές πλατφόρμες και μόλις 3,5% των συμβάσεων ανατίθενται σε επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους· τονίζει τις δυσχέρειες που συναντούν οι ενδιαφερόμενοι, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν σε διαδικασίες διασυνοριακών δημοσίων συμβάσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, τις οποίες τα κράτη μέλη θα έπρεπε να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Απρίλιο 2016· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τη νομοθεσία αυτή, περιλαμβανομένων των εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικών διεργασιών δημοσίων συμβάσεων·

21.  τονίζει ότι το κόστος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΦΠΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ΜΔΦ· ζητεί την υποβολή προτάσεων για μια πρακτική απλούστευση του ΦΠΑ·

22.  αναγνωρίζει ότι διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ σε όλη την Ένωση θα μπορούσαν να λειτουργούν ως ΜΔΦ· υπογραμμίζει ότι η μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για την πληρωμή του ΦΠΑ (VAT MΟSS) συνιστά έναν καλό τρόπο που συμβάλλει στην υπέρβαση αυτού του εμποδίου και στηρίζει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ στις διασυνοριακές τους δραστηριότητες· έχει επίγνωση ότι εξακολουθούν να παραμένουν ορισμένα προβληματικά σημεία ήσσονος σημασίας σχετικά με το VAT MOSS· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά την καταβολή του ΦΠΑ·

23.  πιστεύει ότι πολλές εθνικές διοικητικές πρακτικές οδηγούν σε αδικαιολόγητους μη δασμολογικούς φραγμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τυποποιήσεις εγγράφων από εθνικούς φορείς ή υπηρεσίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στις οποίες περιλαμβάνονται η απόδοση προτεραιότητας στη διαλειτουργικότητα και στην ηλεκτρονική υπογραφή, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις τους βασιζόμενα σε παραδείγματα όπως αυτά στην Εσθονία και τη Δανία, παρέχοντας περισσότερες και καλύτερα προσβάσιμες ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων, χωρίς να επηρεάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· πιστεύει ότι η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εταιρείες, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στην ενημέρωση ούτε να φέρνει σε μειονεκτική θέση τους πολίτες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες·

24.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια δυναμική προσέγγιση της επιβολής της νομοθεσίας στην πράξη, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς εφαρμόζονται δεόντως από τα κράτη μέλη· θεωρεί επ’ αυτού ότι η διαδικασία της εφαρμογής των οδηγιών που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο πρέπει να συντονίζεται καλύτερα, παραδείγματος χάριν μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων μεταφοράς που θα διοργανώνει η Επιτροπή και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται σε πρώιμο στάδιο οι διαφορές μεταξύ κρατών μελών·

III. Τομεακοί μη δασμολογικοί φραγμοί

Ενιαία αγορά αγαθών

25.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για αγαθά τα οποία δεν είναι εναρμονισμένα σε επίπεδο Ένωσης, και σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη έχουν εθνικούς, πολύ συχνά διαφορετικούς, κανόνες για προϊόντα, αλλά με τον ίδιο βασικό στόχο·

26.  τονίζει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν επίγνωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού όταν πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

27.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη βελτίωση της εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, τα σχέδια της Επιτροπής για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την αναθεώρηση του κανονισμού αμοιβαίας αναγνώρισης· θεωρεί ότι η εναρμόνιση αποτελεί επίσης αποτελεσματικό εργαλείο για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, για αγαθά και υπηρεσίες·

Ενιαία αγορά υπηρεσιών

28.  εφιστά την προσοχή στα προβλήματα για τους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, στον τομέα των μεταφορών και των κατασκευών, τα οποία απορρέουν από τις πολλαπλές και ποικίλες αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις όσον αφορά άδειες, εγγραφές, εκ των προτέρων κοινοποιήσεις ή απαιτήσεις πραγματικής εγκατάστασης· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών παρόχων υπηρεσιών, γεγονός αντίθετο προς την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί περαιτέρω η ηλεκτρονική διοίκηση και ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών·

29.  τονίζει ότι σημαντικό εμπόδιο στην ενιαία αγορά συνιστά ειδικότερα η ελλιπής και αποκλίνουσα εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα σαφές και ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στις υπηρεσίες να αναπτύσσονται μέσα σε μία αγορά που προστατεύει τους εργαζομένους και τους καταναλωτές και με το οποίο θα διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά της ΕΕ δεν αντιμετωπίζουν περιττά ρυθμιστικά εμπόδια ασχέτως της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας·

31.  εφιστά επίσης την προσοχή στους αδικαιολόγητους ή δυσανάλογους περιορισμούς σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τη νομική μορφή των παρόχων υπηρεσιών και τη μετοχική και διαχειριστική δομή τους, καθώς και σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς στην κοινή άσκηση του επαγγέλματος· τονίζει ότι ορισμένοι από τους εν λόγω περιορισμούς αποτελούν ενδεχομένως δυσανάλογα ή αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί συνεκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας των κανονιστικών απαιτήσεων και περιορισμών που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες·

32.  τονίζει ότι η υποχρέωση κοινοποίησης που περιέχεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματική για τη μείωση ή την εξάλειψη των αδικαιολόγητων ΜΔΦ, αλλά έχει παραμεληθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την εκ νέου εστίαση στη διαδικασία κοινοποίησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, επειδή μέσω της έγκαιρης δέσμευσης, είναι δυνατό να αναθεωρούνται τα εθνικά μέτρα προκειμένου να επιλύονται ζητήματα πριν ανακύψουν· πιστεύει ακόμη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καλούνται να παρέχουν λεπτομερέστερες αιτιολογήσεις όταν εισάγουν νέα ρυθμιστικά μέτρα· τονίζει τη θετική εμπειρία που προέκυψε από τη διαδικασία κοινοποίησης για τα προϊόντα και θεωρεί ότι η εμπειρία αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη βελτίωση της διαδικασίας για τις υπηρεσίες·

33.  υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς λόγω των καθηκόντων γενικού συμφέροντος που τους ανατίθενται, και ότι ως εκ τούτου οι κανόνες που καθορίζονται από τις δημόσιες αρχές για την καλή τους λειτουργία δεν αποτελούν ΜΔΦ· υπενθυμίζει σχετικά ότι οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται στην οδηγία για τις υπηρεσίες·

34.  επισημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με ορισμένες απαιτήσεις που αφορούν την οργάνωση του κράτους προέλευσής τους, περιλαμβανομένων των οργανωτικών συστημάτων πιστοποίησης, γεγονός που καθιστά την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών υπερβολικά περίπλοκη ενώ, ταυτόχρονα, αποθαρρύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και επαγγελματιών στον τομέα των κατασκευών·

35.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα εν λόγω εμπόδια, μεταξύ άλλων, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω βελτιωμένης αμοιβαίας αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, νομοθετικής δράσης· τονίζει ότι τα μελλοντικά μέτρα, όπως το προταθέν διαβατήριο υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις αλλά να δώσουν λύσεις στο ζήτημα των ΜΔΦ·

36.  καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί των προβλημάτων που οφείλονται στον κατακερματισμό του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, τα οποία δυσκολεύουν πολίτες και επιχειρήσεις αλλοδαπής, ιδίως ΜΜΕ, όταν αυτοί επιχειρούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος·

37.  επισημαίνει ότι ορισμένες από τις ρυθμίσεις των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση και την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων μπορεί να είναι δυσανάλογες και να δημιουργούν περιττά ρυθμιστικά εμπόδια, τα οποία παρακωλύουν την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα καθώς και την κινητικότητα των παρόχων υπηρεσιών σε κατοχυρωμένα επαγγέλματα· αναγνωρίζει παρόλα αυτά ότι έχει σημασία να διασφαλίζονται ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ποιότητα της κατάρτισης, και να υποστηρίζονται τα επιτυχημένα συστήματα επαγγελματικών προσόντων·

38.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι πρέπει να προωθούνται τα συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης ως παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

39.  χαιρετίζει την αμοιβαία άσκηση αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε κατά τα τελευταία δύο έτη· πιστεύει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους οι οποίες είναι καλά σχεδιασμένες και ενθαρρύνουν τον ειλικρινή διάλογο μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να είναι αποτελεσματικές στο να ενθαρρύνουν την αλλαγή· προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επεκτείνουν την εν λόγω πρακτική, κυρίως σε άλλους τομείς της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

40.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις προτεραιότητες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων σχετικά με την απελευθέρωση ορισμένων επαγγελμάτων στα κράτη μέλη·

Ενιαία αγορά για το λιανικό εμπόριο

41.  εξαίρει την αξιολόγηση από ομότιμους για τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κατά την περίοδο 2014-2015, η οποία έδειξε ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης συχνά αντιμετωπίζουν δυσανάλογες και άσκοπες προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας στην ενιαία αγορά·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διεργασία ελευθέρωσης του δυναμικού για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και την υλοποίηση του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

43.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εισάγουν κανόνες που συνεπάγονται διακρίσεις εις βάρος οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα της λιανικής ή χονδρικής πώλησης βάσει της επιφάνειας του χώρου όπου ασκείται η δραστηριότατα, του μεγέθους της επιχείρησης ή της προέλευσης του κεφαλαίου, γεγονός το οποίο αντιβαίνει προς την ιδέα της ενιαίας αγοράς και προς τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και περιορίζει την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας·

44.  επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που επιβάλλουν περιορισμούς στις δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής, και οι οποίες αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ και είναι δυσανάλογες μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικούς φραγμούς εισόδου, πράγμα που οδηγεί στο άνοιγμα λιγότερων νέων αγορών, παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και καταλήγει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι ορισμένα μέτρα, περιλαμβανομένων των αμοιβών και των τελών επιθεώρησης, είναι δυνατόν να λειτουργούν ως ΜΔΦ εάν δεν δικαιολογούνται από στόχους δημόσιας πολιτικής· πιστεύει ότι όλοι οι επιχειρησιακοί περιορισμοί που τίθενται στις δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής δεν θα πρέπει να περιορίζουν αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα τις δραστηριότητες αυτές, και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε μια de facto διάκριση μεταξύ των φορέων της αγοράς·

45.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει βέλτιστες πρακτικές για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με σκοπό να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

46.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των επιχειρησιακών περιορισμών στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο στην ενιαία αγορά, και να υποβάλει, όπου απαιτείται, προτάσεις μεταρρύθμισης και έκθεση για την ανάλυση αυτή την άνοιξη του 2017·

47.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποστολής δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου προς όφελος, ιδίως, των ΜΜΕ και των καταναλωτών·

IV. Συμπεράσματα

48.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέσα στο 2016, συνεκτική επισκόπηση των ΜΔΦ στην ενιαία αγορά και ανάλυση των μέσων αντιμετώπισης των φραγμών αυτών, καθιστώντας σαφή τη διαφορά μεταξύ των ΜΔΦ και των ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην επίτευξη ενός θεμιτού στόχου δημόσιας πολιτικής ενός κράτους μέλους με αναλογικό τρόπο, περιλαμβανομένης και μιας φιλόδοξης πρότασης για την εξάλειψη αυτών των ΜΔΦ το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ενιαίας αγοράς·

49.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εξετάζει εγκαίρως την πολιτική της ΕΕ και την ανάληψη νομοθετικής δράσης σε αναδυόμενους τομείς συνοδευόμενη από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδίως με ΜΜΕ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πρωτίστως ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με την ενιαία αγορά αντί να δημιουργούν νέες, πρόσθετες νομοθετικές πράξεις για ζητήματα τα οποία καλύπτονται ήδη από τις ισχύουσες διατάξεις·

51.  καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τις εργασίες της σχετικά με την επιβολή και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ενιαία αγορά· πιστεύει ότι η έγκαιρη παρέμβαση όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή τις διαδικασίες εφαρμογής που αποτελούν αδικαιολόγητους ΜΔΦ μπορεί να είναι αποτελεσματική, τα δε αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν πιο εύκολα από ό,τι μέσω διαδικασιών επί παραβάσει· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι για σοβαρές ή συνεχείς παραλήψεις ή κακές εφαρμογές του ενωσιακού δικαίου, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα, περιλαμβανομένης της απόδοσης προτεραιότητας στις διαδικασίες επί παραβάσει, για να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

52.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες επί παραβάσει και τα στάδια που προηγούνται αυτών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια στον τομέα αυτό και να τηρούνται δεόντως οι κανόνες εμπιστευτικότητας·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να θεωρούν την ενιαία αγορά ως μια κοινή πρωτοβουλία που απαιτεί συντονισμένη και συλλογική συντήρηση και αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ ανταγωνιστική· πιστεύει ότι αυτοί οι οποίοι εν τέλει υποφέρουν από τις επιπτώσεις των αδικαιολόγητων ΜΔΦ είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στις εγχώριες αγορές, και αντιμετωπίζουν υψηλότερες δαπάνες, χαμηλότερη ποιότητα και λιγότερες επιλογές· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις οριζόντιες ανησυχίες τους για την ενιαία αγορά καθώς και στον προσδιορισμό των τομέων που απαιτούν δράση κατά προτεραιότητα, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, προκειμένου να διατηρηθεί και να διευρυνθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 84.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου