Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2354(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0171/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0171/2016

Συζήτηση :

PV 26/05/2016 - 4
CRE 26/05/2016 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0237

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 590kWORD 218k
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες
Η στρατηγική για την ενιαία αγορά
P8_TA(2016)0237A8-0171/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά (2015/2354(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence» (Στρατηγική για την ενιαία αγορά της Ευρώπης – Ανάλυση και τεκμήρια) (SWD(2015)0202),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά  Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης  «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη II  Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου 2010 του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά  Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου EUR), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της 20ής Νοεμβρίου 2015 με τίτλο «Ex-post evaluation of Late Payment Directive» (Εκ των υστέρων αξιολόγηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative» (Η κατάσταση της αγοράς επίπλων της ΕΕ και μια πιθανή πρωτοβουλία για τα προϊόντα επίπλωσης), τη διενέργεια της οποίας ανέθεσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς του Οκτωβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0171/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά έχει υπάρξει, και παραμένει, ακρογωνιαίος λίθος της ολοκλήρωσης της ΕΕ και κινητήριος δύναμη της αειφόρου ανάπτυξης και της απασχόλησης, διευκολύνοντας το εμπόριο σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελώντας ταυτόχρονα εχέγγυο για μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς παραμένει κεντρικό οικονομικό ζήτημα, ιδίως σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, στο οποίο είναι απαραίτητη μια αγορά με κρίσιμο μέγεθος προκειμένου να ευνοηθεί η ανάδυση καινοτόμων και ανταγωνιστικών παραγόντων στην παγκόσμια σκηνή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη, αλλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν κι άλλες βελτιώσεις στους περισσότερους τομείς – στην προώθηση μιας αγοράς με γνώμονα τις ψηφιακές υπηρεσίες, την ενθάρρυνση των νεοφυών επιχειρήσεων, την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη διασφάλιση της διευκόλυνσης της αγοράς, της τυποποίησης και της χορήγησης άδειας σε επαγγελματίες – εάν εξαλειφθούν τα φυσικά, νομικά και τεχνικά εμπόδια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Κοινοβουλίου, το προσδοκώμενο κέρδος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο EUR (ποσό που αντιστοιχεί σε δυνητικό κέρδος αποδοτικότητας 615 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα από τα σοβαρά εμπόδια στην αύξηση της διαρθρωτικής οικονομικής ανάπτυξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια γνήσια στρατηγική προσέγγιση για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση των αδικαιολόγητων μη δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια γνήσια ενιαία αγορά και να την αντιμετωπίσει ως κοινό περιουσιακό στοιχείο όλων των πολιτών, των εργαζομένων, των οικονομικών φορέων και των κρατών μελών και ότι το δυναμικό της ενιαίας αγοράς θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο εάν απολαύει της πλήρους στήριξης όλων των κρατών μελών σε συνεργασία μεταξύ τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες και οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου στρατηγικού οράματος και, ως εκ τούτου, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή και από την απουσία αντιφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, όπως τα εμπορικά και φορολογικά νομοθετήματα που αφορούν ορισμένους μόνο τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, δυσχεραίνοντας την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, γεγονός το οποίο συνιστά σαφή παραβίαση των αρχών της εσωτερικής αγοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν πρέπει να εξετάζεται χωριστά από τους άλλους τομείς οριζόντιας πολιτικής, και ιδίως από την ψηφιακή ενιαία αγορά, την υγεία, την κοινωνική προστασία και την προστασία των καταναλωτών, το εργατικό δίκαιο και την κινητικότητα των πολιτών, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις εξωτερικές πολιτικές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών και η άρση των εμποδίων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα που απαιτεί προσέγγιση ταχύρρυθμης διαδικασίας από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στην ενιαία αγορά οδηγούν σε λιγότερες επιλογές και σε πιο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες για τους καταναλωτές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας απολαύουν χαμηλού επιπέδου αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζονται από νομικό πλαίσιο ευρωπαϊκού επιπέδου, αλλά μόνο σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη, με διάφορες νομικές μορφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη νομικού πλαισίου της ΕΕ υπονομεύει την ικανότητα αυτών των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της εσωτερικής αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση/απομίμηση συνιστά σοβαρή απειλή στον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αξία του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, γεγονός που εντείνει τις καταστροφικές επιπτώσεις της παραποίησης/απομίμησης στην καινοτομία, στην απασχόληση και στην εικόνα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς θα συνέβαλε σε έναν μεγαλύτερο διασυνοριακό επιμερισμό των κινδύνων και στη δημιουργία αγορών με μεγαλύτερη ρευστότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοπτική έκθεση της διαβούλευσης της Επιτροπής για τον γεωγραφικό αποκλεισμό αποκαλύπτει ότι οι καταναλωτές τάσσονται σθεναρά υπέρ της λήψης νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση του γεωγραφικού αποκλεισμού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι ακόμη αισθητές και ότι το ΑΕγχΠ πολλών κρατών μελών παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2008·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά χαρακτηρίζεται από μονίμως υψηλά ποσοστά ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση αύξησε τον αριθμό των ανέργων κατά περισσότερο από 6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2015 οι άνεργοι στην Ένωση ξεπερνούσαν τα 22 εκατομμύρια·

Στόχοι πολιτικής

1.  υποστηρίζει τους γενικούς στόχους της στρατηγικής της Επιτροπής για την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών: Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», και επικροτεί τις δράσεις της σε βασικούς τομείς με στόχο την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενιαίας αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, και ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και να αναπτυχθούν οι ΜΜΕ· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει οριζόντιες πολιτικές που θα αποσκοπούν σε δικαιότερη και ανταγωνιστικότερη ενιαία αγορά σύμφωνα με τον Τίτλο II της ΣΛΕΕ για τις διατάξεις γενικής εφαρμογής·

2.  επισημαίνει ότι η εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς στην οποία εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ένωσης·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική έχει ως στόχο να συμπληρώσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε άλλους τομείς· θεωρεί ότι, με τη βελτίωση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί, η στρατηγική έχει πολλές δυνατότητες να βοηθήσει στη διασφάλιση οικονομικής ευημερίας, στην αύξηση της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της οικονομίας, στη βελτίωση της διαβίωσης των Ευρωπαίων μέσω συγκεκριμένων μέτρων, καθώς και να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ελκυστική για επενδύσεις και να τη βοηθήσει να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη αποφυγής ανακολουθιών και επικαλύψεων μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών κατά την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και σύμφωνες με τις αρχές της βελτίωσης του νομοθετικού έργου·

4.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη εξάλειψης των εναπομεινάντων φραγμών από την ενιαία αγορά με σκοπό την επίτευξη απτών και γρήγορων αποτελεσμάτων από άποψη ανταγωνιστικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, έρευνας, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων· εκτιμά ότι, για την επίτευξη αυτών των στόχων, θα πρέπει να επιδιωχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση της νομοθεσίας, όπου χρειάζεται και είναι σκόπιμο, με παράλληλη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, και να εγκριθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων φραγμών που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη·

5.  είναι της άποψης ότι η ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» θα πρέπει να θέσει φιλόδοξους στόχους για την επίτευξη άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2020· τονίζει ότι η ενιαία αγορά θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίτευξης του εν λόγω στόχου·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι καινοτόμα όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των τομέων έντασης εργασίας, όπως το λιανεμπόριο και ο κλάδος της φιλοξενίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενσωμάτωση και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

7.  θεωρεί ότι η έκθεση Monti του 2010 με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» θα πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή και να ληφθεί υπόψη κατά τις εργασίες για τη στρατηγική σχετικά με την ενιαία αγορά·

8.  τονίζει ότι στη στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν πρέπει να αγνοείται το δυναμικό που ενέχει ο βιομηχανικός τομέας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

9.  θεωρεί ότι, για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς και να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η εσωτερική ζήτηση, και ειδικότερα η βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, η υιοθέτηση καινοτόμων μέτρων και η επένδυση στην πράσινη οικονομία·

Μια σύγχρονη και περισσότερο καινοτόμος ενιαία αγορά

10.  χαιρετίζει την εστίαση της στρατηγικής σε πτυχές που στοχεύουν στην παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να κλιμακώσουν τις δραστηριότητές τους, να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν στην ενιαία αγορά, διευκολύνοντας έτσι την καινοτομία τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αφορούν ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις απαιτούν άμεσες ενέργειες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα, ωστόσο υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία σε αναξιόπιστες επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τους υφιστάμενους κανόνες, να υποβαθμίζουν τα πρότυπα που ισχύουν για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές ή να αυξάνουν τον κίνδυνο εταιρικής απάτης, εγκληματικών δραστηριοτήτων και εταιρειών ταχυδρομικής θυρίδας·

11.  θεωρεί ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά των οικονομικών της ΕΕ, στις πολύ μικρές και στις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι η ανάπτυξη του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της βελτίωσης των πλαισίων για τα ιδιωτικά κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για τις ΜΜΕ, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της θέσπισης υγιούς νομοθετικού πλαισίου και της πλήρους εφαρμογής της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» σε όλη την ενιαία αγορά, θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

12.  φρονεί ότι, για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, βασικό ρόλο διαδραματίζουν η ελάττωση της γραφειοκρατίας και του κόστους συμμόρφωσης που βαρύνει τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας, παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος·

13.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί μια δέσμη πιθανών αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών για τον ορισμό των «καινοτόμων» νεοφυών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την έγκριση των σχετικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τέτοια κριτήρια και δείκτες·

14.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στο πλαίσιο των πολιτικών για την εσωτερική αγορά, λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στην ΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10-12% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· τονίζει επίσης ότι η κοινωνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα, παρέχει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας·

15.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την πλατφόρμα REFIT να εξετάσει τα εμπόδια στην καινοτομία και να υποβάλει προτάσεις, πέρα από την πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, για τρόπους μείωσης ή άρσης αυτών· τονίζει ότι η διεργασία αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της απασχόλησης και σε υποβάθμιση της προστασίας των καταναλωτών και των περιβαλλοντικών προτύπων· εκτιμά ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση του νομοθετικού έργου, η υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να επανεξεταστεί και, ενδεχομένως, να απλοποιηθεί ώστε να καταστεί κατάλληλη για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει, ενώ κάθε νέα νομοθετική διάταξη θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και ψηφιακή εξ ορισμού και να ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»·

16.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή ρύθμιση μπορεί να ωφελήσει εξίσου επιχειρήσεις και εργαζόμενους και να συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ενιαία αγορά· επισημαίνει το θεματολόγιο της Επιτροπής για την βελτίωση του νομοθετικού έργου, με το οποίο επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων διαμέσου π.χ. της πλατφόρμας του προγράμματος REFIT και η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου· υπογραμμίζει την ανάγκη αξιολόγησης όχι μόνο των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων αλλά και της μακροπρόθεσμης αξίας της νομοθεσίας καθώς και των συνεπειών της μη θέσπισης νομοθεσίας· φρονεί ότι, μέσα από μια βελτιωμένη, αποδοτικότερη και απλούστερη νομοθεσία θα ελαττωθεί η γραφειοκρατία και θα τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος·

17.  θεωρεί ότι, για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, απαιτείται η εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει την ευρωπαϊκή δήλωση για την ανταγωνιστικότητα του Φεβρουαρίου 2016, και ιδίως τη δέσμευση για απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και μείωση του φόρτου, καταβολή προσπαθειών προκειμένου να μειωθεί το συνολικό βάρος των ρυθμίσεων της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις, καθώς και για τον καθορισμό, όπου είναι δυνατόν, στόχων μείωσης του φόρτου σε συγκεκριμένους τομείς· συνιστά να αρχίσουν αμέσως οι εργασίες για τον καθορισμό αυτών των στόχων μείωσης του φόρτου·

18.  φρονεί ότι η ΕΕ οφείλει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, με βάση τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ενιαίας αγοράς, η μεγέθυνση και η δημιουργία θέσεων εργασίας·

19.  επικροτεί την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην Επιτροπή όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς οι νέοι κανόνες που αφορούν τον τόπο παροχής για τον ΦΠΑ επί των ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιηθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, της δυνατότητας για απλοποιημένη προσέγγιση του ΦΠΑ (για την ίδια κατηγορία προϊόντων) στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου·

20.  υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Επιτροπή για εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφυγή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και των πρακτικών φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της στις εργασίες προς μια διαφορετική ανά χώρα υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις υπερεθνικές επιχειρήσεις·

21.  εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι οι διαφορές ως προς εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ευκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, τα φορολογικά καθεστώτα και οι ρυθμίσεις που διέπουν την εργασία, οδηγούν ορισμένες ΜΜΕ σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πολύτιμη στήριξη που παρέχει στις εν λόγω εταιρείες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και προγραμμάτων, όπως τα «Ορίζων 2020», COSME και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και παράλληλα να διερευνήσει τρόπους περαιτέρω διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αυτά και σε άλλα προγράμματα και μέσα, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, π.χ. μειώνοντας τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων σε περιόδους έξι μηνών και απλοποιώντας περαιτέρω τις σχετικές διαδικασίες καθώς και ενισχύοντας την προβολή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια του προγράμματος COSME για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών ενημέρωσης που στοχεύουν στις καινοτόμες νεοσύστατες ΜΜΕ· καλεί όλες τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη στήριξη των επιχειρήσεων, και ιδίως των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο «Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο», να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκστρατείες· θεωρεί ότι η απλοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόσβαση των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε διασυνοριακή βάση·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του δικτύου εκπροσώπων των ΜΜΕ μέσω της ανάληψης μιας σειράς δράσεων – αποφεύγοντας παράλληλα την περαιτέρω γραφειοκρατία – για τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με αυτό το εργαλείο και της προβολής του μεταξύ των ΜΜΕ, την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των επιμέρους εθνικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και των αντίστοιχων εκπροσώπων των ΜΜΕ, και να παρουσιάζει τις δραστηριότητες του δικτύου στο Κοινοβούλιο μία φορά ανά έτος·

23.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές τον Φεβρουάριο 2011, κάθε χρόνο χιλιάδες ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη πτωχεύουν αναμένοντας την πληρωμή των τιμολογίων τους, μεταξύ άλλων από τις δημόσιες διοικήσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και επιβολής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, μορφές επαρκούς αποζημίωσης των εταιρειών στις οποίες οφείλονται χρήματα από δημόσια διοίκηση, ώστε να μην εξαναγκάζονται σε χρεοκοπία εξαιτίας αυτού του γεγονότος·

24.  επικροτεί τη νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, πρωτοβουλία η οποία θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν κανονιστικό περιβάλλον το οποίο αναγνωρίζει ότι χρεοκοπίες ενίοτε συμβαίνουν και μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία, επισημαίνει ωστόσο ότι το κόστος και οι συνέπειες της χρεοκοπίας των εταιρειών δεν πλήττουν μόνο τον ιδιοκτήτη και τους μετόχους της εταιρείας, αλλά και τους πιστωτές της, τους εργαζομένους και τους φορολογουμένους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ευθυγραμμίσει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μειώσει τη διάρκεια και το κόστος των δικαστικών διαδικασιών·

25.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε επαρκή έμφαση στον ειδικό ρόλο της παραδοσιακής μεταποίησης από βιοτεχνίες και ΜΜΕ ως δραστηριότητας που συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στην οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας της μεταποιητικής βιομηχανίας, ιδίως για τους πολύ μικρούς και μικρούς παραγωγούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και για τις λιγότερο βιομηχανοποιημένες περιφέρειες, προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες· εκτιμά ότι η διαμόρφωση μιας πιο δυναμικής πολιτικής για τις ΜΜΕ και τις βιοτεχνίες πρέπει να προωθηθεί ως μία από τις άμεσες προτεραιότητες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για τα επόμενα έτη·

26.  επικροτεί την ενιαία ψηφιακή πύλη της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στη δομή των υφιστάμενων ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης τα οποία καταρτίστηκαν δυνάμει της οδηγίας για τις υπηρεσίες και συνδέονται με άλλα παρόμοια δίκτυα της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλους τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης της ενιαίας ψηφιακής πύλης ώστε να βοηθηθεί η αύξηση των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και η μελλοντική διεθνοποίησή τους με την παροχή ακριβών και σαφών πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες σχετικά με όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και διατυπώσεις για την άσκηση δραστηριότητας σε εγχώριο επίπεδο ή σε άλλη χώρα της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει ενιαίο σημείο πρόσβασης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά, σε βοήθεια και επίλυση προβλημάτων και στις εθνικές και ενωσιακές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα στην ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία εφαρμογή των ανωτέρω·

27.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, είτε δεν γνωρίζουν τους κανόνες που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη είτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση και την κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τους· καλεί την Επιτροπή να διασυνδέσει όλες τις δικτυακές πύλες, τα σημεία πρόσβασης και τους ενημερωτικούς ιστοτόπους σε μια ενιαία δικτυακή πύλη που θα παρέχει στις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις φιλικές προς το χρήστη πληροφορίες, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα·

28.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης από μία ρυθμιστική πύλη σε ένα σύστημα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών πυλών που θα προωθεί την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών από και μεταξύ των αντιπροσώπων επιχειρήσεων και θα συμβάλλει στον ανταγωνισμό των εθνικών επιχειρήσεων και των πολιτών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ·

29.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενίσχυσης και της ορθολογικής οργάνωσης των υφιστάμενων εργαλείων της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ, προκειμένου να απλοποιηθεί η διασυνοριακή τους επέκταση· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ορθολογική και τη βελτίωση των σημείων επαφής για τα προϊόντα και των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης·

30.  υπενθυμίζει ότι υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης ισοδύναμου επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου· επιμένει ότι είναι αναγκαίο όλοι οι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός διαδικτύου στην ενιαία αγορά να λάβουν όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των προϊόντων·

31.  επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και ότι, ενώ μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται πολλές υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται πολλά στοιχεία ενεργητικού, μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και έχει τη δυνατότητα να παράσχει πρόσθετα οφέλη και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά· εφιστά την προσοχή στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που συνεπάγεται η συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών ως προς την εύρεση βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων νομοθετικών λύσεων για τη συνεργατική οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν προτάσεις για την πρόληψη των καταχρηστικών συμπεριφορών στους τομείς της απασχόλησης και της φορολογίας στη συνεργατική οικονομία·

32.  επικροτεί την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη συνεργατική οικονομία, και την πρόθεσή της να εξετάσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί στον τομέα αυτό και να αποσαφηνίσει, μέσω κατευθυντήριων γραμμών, την αλληλεπίδραση μεταξύ των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την εφαρμογή και τη λειτουργία των επιχειρηματικών μοντέλων συνεργατικής οικονομίας· θεωρεί ότι μια κανονιστική παρέμβαση σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, που θα επιτρέπει την έγκαιρη προσαρμογή και επιβολή των κανόνων σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο που απαιτεί ταχείες και αποτελεσματικές προσαρμογές· τονίζει ότι τα υφιστάμενα πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών πρέπει επίσης να τεθούν σε εφαρμογή και να επιβληθούν στην ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την ανάπτυξη και την άνθηση της συνεργατικής οικονομίας·

33.  τονίζει ότι τα νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας που παρέχει η συνεργατική οικονομία, όπως η ασφάλεια πληρωμών, ο γεωγραφικός εντοπισμός θέσης και η ασφάλιση, ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών και, συνεπώς, ζητεί να αξιολογηθεί σε ποιους τομείς τα εκ των υστέρων διορθωτικά μέτρα ενδέχεται να είναι αποτελεσματικότερα από τις εκ των προτέρων κανονιστικές ρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια στη συνεργατική οικονομία, ιδίως στην αυξημένη χρήση της ψηφιακής ταυτότητας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές συναλλαγές, στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την πληρωμή φόρων, στην παροχή διασυνοριακών ασφαλιστικών προγραμμάτων και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την απασχόληση·

34.  θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καινοτόμων υπηρεσιών και η προσωρινή χρήση περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, αλλά με βάση, όπου είναι δυνατόν, παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες, με σκοπό να διαφυλαχθεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την οργάνωση της πρόσβασης και της παροχής τους και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και η ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται ο κατακερματισμός που θα δημιουργούσε εμπόδια στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων· πιστεύει ότι μόνο μια προσέγγιση ενιαίας αγοράς μπορεί να υιοθετηθεί σε σχέση με τη συνεργατική οικονομία, δεδομένου ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς μέσω τοπικών ή εθνικών κανόνων δεν επιτρέπει στις ευρωπαϊκές εταιρείες της συνεργατικής οικονομίας να αναπτυχθούν περαιτέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

35.  εφιστά την προσοχή στον σημαντικό ρόλο των τεχνικών προτύπων της ΕΕ για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο στην ενιαία αγορά· φρονεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν περαιτέρω και εγκαίρως υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα στους τομείς της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας προς όφελος της βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και να προωθηθούν σε διεθνές επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενισχύσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ήδη προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και να εξασφαλίσει ένα πλαίσιο τυποποίησης αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, μεταξύ άλλων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι τα πρότυπα θα πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο προσανατολισμένο στην αγορά, ανοικτό, ανταγωνιστικό και χωρίς περιορισμούς ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμα από τις ΜΜΕ, και να αποφεύγεται ο κίνδυνος κλειστών αλυσίδων αξίας, ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά τη δημοσίευσή τους·

36.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σύστημα τυποποίησης στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και, ολοένα και περισσότερο, των υπηρεσιών· σημειώνει ότι η χρήση των προτύπων σε προαιρετική βάση συνεισφέρει στο ΑΕγχΠ κατά ποσοστό μεταξύ 0,3% και 1% στην Ευρώπη, και ευνοεί την παραγωγικότητα της εργασίας·

37.  υπενθυμίζει ότι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα πρότυπα αναπτύσσονται για την κάλυψη αναγκών που προσδιορίζονται από τη βιομηχανία, ακολουθώντας μια προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνάφεια των προτύπων με την αγορά· τάσσεται υπέρ της δέσμευσης που περιλαμβάνεται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά και αποσκοπεί να διασφαλίσει την παραμονή της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ανάπτυξη προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο· ενθαρρύνει την τυποποίηση που συνάδει με την εφαρμογή μιας διεθνούς προσέγγισης είτε μέσω της ανάπτυξης γενικών διεθνών προτύπων είτε μέσω της αναγνώρισης ισοδύναμων διεθνών προτύπων, κατά περίπτωση· επισημαίνει την πρόθεση για τη θέσπιση πλαισίου και προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες τυποποίησης δυνάμει της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω κοινή πρωτοβουλία εξακολουθεί να καθοδηγείται από αυτή την «εκ των κάτω προς τα πάνω» ανάγκη που προσδιορίζεται από τη βιομηχανία και, ως εκ τούτου, δίδει προτεραιότητα μόνο στην κατάρτιση προτύπων που ανταποκρίνονται στις εντοπισθείσες ανάγκες και παρουσιάζουν αποδεδειγμένη συνάφεια με την αγορά, και δεν συνεπάγεται την αναζήτηση περιττών προτύπων ή απαιτήσεων που δεν συνάδουν με άλλα συναφή πρότυπα που θεσπίζονται·

38.  επισημαίνει ότι η πρόταση κοινής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση θα βασιστεί στην ανεξάρτητη επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, και υποστηρίζει τον στόχο που έχει τεθεί για την ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη δράσεων που θα βελτιώσουν το σύστημα συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης συστάσεων σχετικά με την κατάργηση κάθε είδους αποκλεισμού και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

39.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ), να υποστηρίξει τους ΕΟΤ και τους εθνικούς ομολόγους τους στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, τόσο στην ίδια τη διαδικασία θέσπισης προτύπων όσο και στην υιοθέτηση των προτύπων μετά τη θέσπισή τους· ενθαρρύνει, περαιτέρω, την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τους ΕΟΤ, τους εθνικούς φορείς τυποποίησης και λοιπούς αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της διαφάνειας της διεργασίας τυποποίησης, κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση για το 2016 και τον αντίστοιχο κανονισμό·

40.  θεωρεί ότι οι κοινές πρωτοβουλίες θα πρέπει να θέτουν στο επίκεντρο τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εργασίας, ιδίως με τη θέσπιση διεργασιών για την επανεξέταση της σύνθεσης των τεχνικών επιτροπών και μέτρων για την προώθηση του ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα των διεργασιών, στοιχείο που θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων σε συζητήσεις στο πλαίσιο τεχνικών επιτροπών·

41.  φρονεί ότι η καθιέρωση ενός πιο διαφανούς και προσβάσιμου μηχανισμού προσφυγής θα μπορούσε να καλλιεργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και να επιφέρει βελτιώσεις στις διεργασίες κατάρτισης προτύπων· εκτιμά ότι, όταν ζητείται από την Επιτροπή η κατάρτιση προτύπου μετά τη θέσπιση νομοθεσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου δύναται να διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί κατά την άσκηση δημόσιου ελέγχου και τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πριν ληφθεί απόφαση επίσημης ένστασης, κατά περίπτωση· επισημαίνει ότι κατά τον προσδιορισμό των αιτημάτων τυποποίησης προς ανάθεση σε φορείς τυποποίησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι αρχές της αναλογικότητας και μια προσέγγιση βάσει κινδύνου·

42.  πιστεύει ότι η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προτεινόμενα πρότυπα σε μορφή σχεδίου πριν από την τελική έγκριση δύναται να ενισχύσει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και να διασφαλίσει μια πιο αξιόπιστη διαδικασία, σύμφωνα με τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, έως το τέλος του 2016, έκθεση σχετικά με την εκ μέρους της υλοποίηση της κοινής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση, και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινότητα τυποποίησης όσον αφορά τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ένωσης για το 2016·

44.  ζητεί από την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά·

45.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για πιο αποτελεσματικές και διαφανείς δημόσιες συμβάσεις, μέσω της καλύτερης χρήσης των δεδομένων σχετικά με τις συμβάσεις και της μεγαλύτερης προαιρετικής αξιολόγησης των συμβάσεων σε ορισμένα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών·

46.  ελπίζει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τη διεργασία αναμόρφωσης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων που ξεκίνησε με τις οδηγίες του 2014 προχωρώντας στην κατεύθυνση μιας όλο και περισσότερο εξειδικευμένης ζήτησης στον τομέα των συμβάσεων, με στόχο την επιβράβευση των τεχνολογικών καινοτομιών και της ενεργειακής απόδοσης·

47.  σημειώνει ότι το νέο καθεστώς δημόσιων συμβάσεων του 2014 είναι λιγότερο επαχθές και περιλαμβάνει πιο ευέλικτους κανόνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση άλλων πολιτικών του δημόσιου τομέα καθώς και των κρατών μελών και των τοπικών εξειδικευμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων οι οποίες περιορίζουν τη διασυνοριακή επέκταση και ανάπτυξη των εγχώριων αγορών·

48.  επικροτεί καταρχήν τις πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή για μεγαλύτερη διαφάνεια, αποδοτικότητα και λογοδοσία κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή και η χρήση των νέων οδηγιών της ΕΕ θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της καθιέρωσης νέων μηχανισμών όπως το μητρώο συμβάσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι πιθανά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων δεν πρέπει να οδηγούν σε νέες ή πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι ένας μηχανισμός εκ των προτέρων αξιολόγησης μεγάλων έργων υποδομών θα πρέπει να έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα·

49.  υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει την ανάγκη ταχείας και πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις στο σύνολό της· επισημαίνει την ανάγκη για ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων με σκοπό το άνοιγμα των αγορών στις ΜΜΕ·

50.  υπογραμμίζει τη σημασία του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξαλείψει τις αβεβαιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα συνυπάρξει το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με τα εθνικά και συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ) καθώς και με την πιθανή δημιουργία ενιαίου ΣΠΠ, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τη δημόσια υγεία και το συμφέρον των ασθενών·

51.  παροτρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή έως το 2019 την απαλλαγή της παρασκευαστικής δραστηριότητας από το ΣΠΠ, με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενόσημων και βιοομοειδών φαρμάκων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση και τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην ΕΕ, χωρίς να υπονομεύεται η εμπορική αποκλειστικότητα που χορηγείται στο πλαίσιο του καθεστώτος των ΣΠΠ σε προστατευόμενες αγορές· εκτιμά ότι οι εν λόγω διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φάρμακα στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να συμβάλουν στην αποφυγή της εξωτερικής ανάθεσης της παραγωγής·

52.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη για όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία αποτελέσματα για να προαγάγουν τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων και των διεργασιών τους, μεταξύ άλλων μέσω μείωσης των τελών υποβολής αίτησης και των τελών ανανέωσης και μέσω παροχής διευκολύνσεων μετάφρασης· δίνει έμφαση στη σημασία τόσο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας όσο και των καινοτόμων λύσεων ανοικτών αδειών που ενίοτε ενδείκνυνται περισσότερο για την υποστήριξη της καινοτομίας· τονίζει τη σημασία των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας, εντός των περιορισμών της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, με βάση δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory – FRAND), ) προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα Ε&Α και τυποποίησης και να εξασφαλιστούν δίκαιοι όροι αδειοδότησης·

53.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμελλητί νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των μη γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιο, με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος που θα θέσει τέλος στην ανεπάρκεια και τον υψηλό κατακερματισμό που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στην Ευρώπη, και θα αποφέρει πολλά και ποικίλα θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό ιστό· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός θα προβάλει σαφώς την προστιθέμενη αξία πολλών τοπικών προϊόντων, με προφανή οφέλη για τους σχετικούς παραγωγούς και τις περιοχές αλλά και για την ενημέρωση των καταναλωτών·

54.  επισημαίνει ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αξιοποιείται επαρκώς το δυναμικό που προκύπτει από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)· απευθύνει έκκληση για την κωδικοποίηση των κανόνων-πλαισίου ΣΔΙΤ στα κράτη μέλη, τη διάδοση ορθών πρακτικών και την προώθηση αυτού του μοντέλου·

55.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δομές παροχής συμβουλών και υποστήριξης σε διασυνοριακούς εργαζομένους όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της εργασίας σε άλλο κράτος μέλος·

56.  σημειώνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις και θα εγείρει ζητήματα όσον αφορά τις δεξιότητες, τις νέες μορφές απασχόλησης, τις χρηματοοικονομικές δομές, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, τα οποία θα πρέπει όλα ανεξαιρέτως να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει να ωφελήσει εξίσου εργαζόμενους, επιχειρήσεις και καταναλωτές·

57.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στη στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, πράγμα που εξακολουθεί να αποτελεί φραγμό στη μεγέθυνση της ενιαίας αγοράς· επισημαίνει με ανησυχία ότι το 40%-47% του πληθυσμού της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και ότι η ζήτηση για εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία έχουν μειωθεί κατά 3,2% από το 2010 και μετά, γεγονός που θέτει μεσοπρόθεσμα σε κίνδυνο την ανταγωνιστική θέση της ΕΕ και την απασχολησιμότητα του εργατικού της δυναμικού· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν επενδύσεις στην ψηφιακή εκπαίδευση και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων·

58.  επισημαίνει ότι οι στόχοι της δέσμης για την κινητικότητα στην εργασία θα συμβάλουν σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά· υπογραμμίζει ωστόσο πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα της δέσμης αυτής θα είναι αναλογικά και ότι θα συνυπολογίζονται οι συνέπειες της έντονης κινητικότητας για συγκεκριμένες περιοχές·

59.  επισημαίνει την υποστήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα συστήματα διττής εκπαίδευσης, τα οποία όχι μόνο διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη αλλά επιπλέον συμβάλλουν στη ακριβέστερη προσαρμογή των δεξιοτήτων και των προσόντων των ευρωπαίων εργαζομένων στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά δεν θα υπονομεύει με κανέναν τρόπο τα συστήματα διττής εκπαίδευσης και ότι παράλληλα θα διασφαλίζει την ποιότητα των μαθητειών και ιδίως την προστασία της απασχόλησης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων κατά την ανάπτυξη συστημάτων διττής εκπαίδευσης· πιστεύει ότι, ενώ ένα σύστημα διττής εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απλώς αντιγραφεί και να εφαρμοστεί σε άλλο κράτος μέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει στη στενή σύνδεση μεταξύ διττής εκπαίδευσης και απασχόλησης των νέων·

60.  στηρίζει μέτρα που γεφυρώνουν τα χάσματα της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία· επιπλέον, τάσσεται υπέρ της εφαρμογής, χωρίς καθυστέρηση, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

61.  επικροτεί τη δημιουργία πλατφόρμας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και ενθαρρύνει συγκεκριμένα τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να δεσμευτούν πλήρως για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της πλαστής αυτοαπασχόλησης·

62.  επιμένει ότι, για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση των θέσεων εργασίας, είναι ανάγκη να θεσπιστούν σταθερές διατάξεις υπέρ της ευελιξίας του χρόνου εργασίας, σταθερές συνθήκες εργασίας, κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η «έξυπνη εργασία» για να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής· υπογραμμίζει ότι εν προκειμένω είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι ψηφιακές υποδομές στις αγροτικές περιοχές ώστε οι περιοχές αυτές να μπορέσουν να επωφεληθούν από το ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει το ψηφιακό θεματολόγιο, όπως για παράδειγμα από την τηλεργασία·

63.  τονίζει τη σημασία που έχουν οι ισχυροί και ανεξάρτητοι κοινωνικοί εταίροι, καθώς και ο ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος· επιμένει ότι είναι αναγκαία η κατά περίπτωση συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις συζητήσεις σχετικά με πιθανές εθνικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων·

64.  υπογραμμίζει τη σημασία έναρξης κοινωνικού διαλόγου σχετικά με τις ευκαιρίες και τις μεταβολές που επιφέρει η ενιαία αγορά στον τομέα της απασχόλησης·

Μια βαθύτερη ενιαία αγορά

65.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εργασίες της σχετικά με την επιβολή· επισημαίνει ότι έχουν εγκριθεί ήδη πολλά μέτρα, τα οποία δεν έχουν ακόμα επιβληθεί με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά· επισημαίνει, ακόμα, ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή στα μέσα του 2015, εκκρεμούσαν περίπου 1 090 διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή, με σκοπό τη βελτιωμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, να διασφαλίσει ότι ο διοικητικός συντονισμός, η συνεργασία και η επιβολή θα λάβουν προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα (ΕΕ, και μεταξύ κρατών μελών και εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών) λαμβάνοντας άρτια στοχοθετημένα μέτρα επιβολής, βάσει διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, και μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων από οικονομική άποψη περιπτώσεων αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων φραγμών· πιστεύει ότι, όσον αφορά τα εθνικά μέτρα ή την εφαρμογή, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη και να εξασφαλίζει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τις διαδικασίες επί παραβάσει· τονίζει, εντούτοις, ότι εάν η διαδικασία έγκαιρης παρέμβασης δεν αποφέρει αποτελέσματα, η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επί παραβάσει, για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση που περιλαμβάνεται στη στρατηγική όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης και διαρκούς μηδενικής ανοχής έναντι των παραβάσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενιαία αγορά· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν εάν οι εξουσίες της Επιτροπής δυνάμει των διαδικασιών επί παραβάσει δεν θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις εξουσίες που αυτή διαθέτει στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού·

67.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη μιας ισχυρής νοοτροπίας συμμόρφωσης και επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και της διεύρυνσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), της ανάπτυξης σχεδίων εφαρμογής για νέα βασική νομοθεσία, της διοργάνωσης διαλόγων με τα κράτη μέλη με θέμα τη συμμόρφωση και προγραμμάτων κατάρτισης για τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την επιβολή σε επίπεδο κρατών μελών, και της προώθησης αποτελεσματικότερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν πλήρως ότι θα εφαρμόσουν και θα επιβάλουν τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι θα τηρούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιώδη χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς που δημιουργεί φραγμούς στις οικονομικές δραστηριότητες και στην επιλογή των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν αναλυτικά τους περιττούς περιορισμούς στην ενιαία αγορά οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, να παρουσιάσουν ιδέες για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων όπου χρειάζεται και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις το 2017·

69.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς με συνεκτικό και συνεπή τρόπο και να εφαρμόσουν πλήρως και ορθά τους κανόνες και τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις για συμπληρωματικές δοκιμές και καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους λιανικής, στερώντας κατά αυτό τον τρόπο από τους ευρωπαίους πολίτες τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να ασκεί, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης, πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ορθά, με την κίνηση, εφόσον χρειάζεται, διαδικασίας επί παραβάσει και την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής μέσω προσέγγισης ταχύρρυθμης διαδικασίας·

70.  επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεκτικής ενιαίας εφαρμογής και της ορθής επιβολής των κανόνων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· υπενθυμίζει, ωστόσο, την ανάγκη της πλήρους και εμπεριστατωμένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη·

71.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου από κράτη μέλη σε πολύ πρώιμο στάδιο και να κρατήσει σθεναρή στάση κατά οιωνδήποτε νομοθετικών μέτρων έχουν εγκριθεί ή εκκρεμούν στα εθνικά κοινοβούλια, και τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς·

72.  τονίζει ότι η δέσμευση και η προθυμία των κρατών μελών για την ορθή εκτέλεση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχή εδραίωση της ενιαίας αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εξαλείψουν αδικαιολόγητους και δυσανάλογους φραγμούς στην ενιαία αγορά και να μην λαμβάνουν μέτρα που εισάγουν διακρίσεις και μέτρα προστατευτισμού με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας·

73.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηστή διακυβέρνηση και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να αναλάβουν από κοινού και με προνοητικότητα τον έλεγχο και τη διαχείριση της ενιαίας αγοράς, δίνοντας νέα πολιτική ώθηση μέσω ενοποιημένων εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας αγοράς, τακτικών και θεματικών συζητήσεων σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και σε ειδικές ετήσιες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και μέσω της ένταξης της ενιαίας αγοράς ως πυλώνα διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

74.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει τη δική της σειρά επιστημονικά τεκμηριωμένων, ανεξάρτητων δεικτών για τον βαθμό ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να δημοσιεύονται ως μέρος της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, και ζητεί την έγκριση ενός εγγράφου στρατηγικής από τους προέδρους των οργάνων της ΕΕ – μιας «έκθεσης των πέντε προέδρων» – ως χάρτη πορείας προς μια γνήσια ενιαία αγορά·

75.  τονίζει ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς της με τα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου να συντονιστούν και να διευθετηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των κανόνων για την ενιαία αγορά·

76.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του δικτύου SOLVIT, ιδίως μέσω της επέκτασης της αλληλεπίδρασης μεταξύ SOLVIT, CHAP, EU Pilot και Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου (EEN) για την ορθολογική οργάνωση του ευρύτερου πλαισίου των διαδικασιών καταγγελιών της ΕΕ, και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των ΜΜΕ για την ύπαρξη του δικτύου και τον ρόλο του στην επίλυση των προβλημάτων ερμηνείας που σχετίζονται με την ενιαία αγορά· θεωρεί ότι τα δεδομένα σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν μέσω του δικτύου SOLVIT θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η Επιτροπή εξετάζει πώς να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τη λήψη μέτρων επιβολής· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να επιλύσουν τις πλέον προβληματικές περιπτώσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τον άρτιο εξοπλισμό και την κατάλληλη τοποθέτηση των οικείων εθνικών κέντρων SOLVIT ώστε τα εν λόγω κέντρα να είναι σε θέση να επιτελούν τον ρόλο τους·

77.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια των εθνικών κανόνων συνιστά ζωτικής σημασίας εργαλείο για την εξασφάλιση του διασυνοριακού εμπορίου εντός της ενιαίας αγοράς και τη συμβολή του στον εντοπισμό μη δασμολογικών φραγμών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ευχερέστερη διάθεση των εθνικών τους κανόνων μέσω του Διαδικτύου και σε περισσότερες από μία γλώσσες, προς όφελος της αύξησης του εμπορίου, η οποία θα είναι επωφελής για όλους·

78.  επισημαίνει τη σημασία της τόνωσης της κινητικότητας μέσα από την κατάρτιση, τις μαθητείες, τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus+ και το EURES, τα οποία παρέχουν σε εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες απόκτησης χρήσιμης εμπειρίας·

79.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης δεν εφαρμόζεται σωστά από πολλά κράτη μέλη· αναμένει την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με το σημείο αυτό, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς αγαθών, δεδομένου ότι θα βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση μέσω ενεργειών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και της εξασφάλισης της καλύτερης εφαρμογής και επιβολής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης μέσω της αναθεώρησης του κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να βελτιωθούν τα εργαλεία επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από την ανεπαρκή εφαρμογή ή χρήση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης· επισημαίνει ότι, εάν η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εφαρμοζόταν σωστά από τις αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εστιάσουν αποκλειστικά στην άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ, και όχι στην προσπάθεια υπέρβασης διαφόρων εμποδίων που επιβάλλονται λόγω της μη τήρησης της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη·

80.  θεωρεί επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πιο δυναμική δράση για τον προσδιορισμό των τομέων με μείζονες δυνατότητες όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο και την ψηφιοποίηση, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης·

81.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσαν τα προτεινόμενα εργαλεία πληροφόρησης για την αγορά, καθώς και τη νομική βάση των εν λόγω εργαλείων·

82.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου, της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς από το Συμβούλιο και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πλήρως τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή στην εξεύρεση λύσεων στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει τη σημασία αναγραφής κατάλληλων πληροφοριών επί των προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση, και ιδίως της ένδειξης της χώρας προέλευσης, που είναι καίρια για την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης·

83.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στον τομέα της παραποίησης/απομίμησης και να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα·

84.  τονίζει ότι οι κανονιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις διαφορετικές απαιτήσεις σήμανσης ή ποιότητας δημιουργούν περιττά εμπόδια στις δραστηριότητες των προμηθευτών αγαθών και στην προστασία του καταναλωτή· υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της οικολογικής σήμανσης· καλεί την Επιτροπή αξιολογήσει ποιες ετικέτες είναι σημαντικές και ποιες δεν είναι για την ενημέρωση των καταναλωτών, και να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης υποχρεωτικού καθεστώτος για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τα χειροποίητα και τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως είχε γίνει δεκτό, για παράδειγμα, στον τομέα του επίπλου σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό να παρέχονται βασικές πληροφορίες στους καταναλωτές και να εξασφαλίζεται ισότητα ως προς την ποιότητα των προϊόντων στα διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τις βιομηχανίες και τους εμπόρους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την επαρκή αναγνώριση των ευρωπαϊκών προϊόντων και εναρμονισμένους κανόνες για τους φορείς στην ενιαία αγορά·

85.  επισημαίνει, όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, ότι υπάρχει σαφής ανάγκη βελτίωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, αλλά παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για να μην ενθαρρύνονται φαινόμενα κοινωνικού ντάμπινγκ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, αποφεύγοντας την πρακτική του κανονιστικού υπερθεματισμού· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της διαδικασίας κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες, καθώς η ισχύουσα διαδικασία είναι αναποτελεσματική και αδιαφανής· πιστεύει ότι η κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται νωρίτερα στο πλαίσιο της νομοθετικής διεργασίας ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη υποβολή παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα κράτη μέλη και να ελαχιστοποιούνται οι καθυστερήσεις κατά την έγκριση νέας νομοθεσίας· συμφωνεί να επεκταθεί η διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 σε όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή· απορρίπτει τυχόν αίτημα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον φόρτο που επιβαρύνει τον κατακερματισμένο τραπεζικό τομέα στην Ευρώπη και δημιουργεί δυσκολίες σε μη μόνιμους κατοίκους, ιδίως ΜΜΕ, όσον αφορά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος μέλος·

86.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια απλουστευμένη και τυποποιημένη μορφή της διαδικασίας διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ώστε να ενταχθούν έτσι καλύτερα οι ΜΜΕ στην ενιαία αγορά·

87.  επισημαίνει ότι στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας για τις υπηρεσίες και στη νομολογία του ΔΕΕ ορίζονται σαφείς απαιτήσεις για μια αναλογική ρύθμιση· υπενθυμίζει ότι, στην πραγματικότητα, όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει λιγότερο αυστηρές διατάξεις από ένα άλλο, δεν σημαίνει ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι δυσανάλογες και ασύμβατες με το δίκαιο της Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι ρυθμίσεις που παρακωλύουν, εμποδίζουν ή καθιστούν μη ελκυστική τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς μόνον όταν εξυπηρετούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι πραγματικά κατάλληλες για τον σκοπό αυτό και δεν θίγουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περισσότερο από όσο χρειάζεται για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκεται υπηρετήσουν·

88.  επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η συνεκτική αξιολόγηση της αναλογικότητας των κανονιστικών απαιτήσεων και περιορισμών που ισχύουν για τις υπηρεσίες· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός διαβατηρίου για τις υπηρεσίες που θα διευκολύνει, σε βασικούς οικονομικούς τομείς όπως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη και την κινητικότητα των εταιρειών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά· θεωρεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία θα πρέπει να στοχεύει στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο και τις αρχές, καθώς και στην αντιμετώπιση εμποδίων κανονιστικής φύσεως που αποθαρρύνουν τις εν λόγω εταιρείες να εισέλθουν σε αγορά σε άλλο κράτος μέλος· ζητεί το υπό συζήτηση διαβατήριο για τις υπηρεσίες να περιληφθεί μεταξύ των οριζόντιων εργαλείων προς υποστήριξη της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, όπως το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) ή τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες ως ενιαίες διεπαφές για τις αρχές που θα εξυπηρετούν την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με δραστηριότητες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών· τονίζει ότι η καθιέρωση διαβατηρίου για τις υπηρεσίες δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποδυνάμωση ή την ακύρωση της νομολογίας του ΔΕΕ σχετικά με τους επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να νομιμοποιήσουν ρύθμιση που περιορίζει ή καταργεί τη διασυνοριακή κυκλοφορία των υπηρεσιών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η θέσπιση ενός διαβατηρίου για τις υπηρεσίες θα ήταν ενδεχομένως περιττή εάν διασφαλιζόταν η ορθή εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες· υπογραμμίζει ωστόσο ότι αυτό δεν πρέπει να συνοδεύεται από την καθιέρωση της αρχής της χώρας καταγωγής·

89.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στον ρόλο των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και στη μέριμνα που λαμβάνεται ώστε οι επαγγελματίες και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι έμποροι λιανικής πώλησης, να μην εγκλωβίζονται στις εθνικές αγορές τους· τονίζει ότι η περαιτέρω διεύρυνση των συστημάτων επαγγελματικών διαβατηρίων και διαβατηρίων για τις υπηρεσίες θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αποφυγή της περιττής γραφειοκρατίας μεταξύ των κρατών μελών που εμποδίζει τους πολίτες μας να εργάζονται και να ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε διασυνοριακό επίπεδο·

90.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εξάλειψης των φραγμών (συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών και των διοικητικών και εκείνων που σχετίζονται με την έλλειψη ενημέρωσης) που περιορίζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά· τονίζει τη σημασία της εξάλειψης των επιχειρησιακών περιορισμών στην άσκηση της δραστηριότητας του λιανεμπορίου, όπως η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, οι ειδικοί επί του λιανεμπορίου φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, καθώς και η δυσανάλογη απαίτηση πληροφοριών από τις εταιρείες·

91.  αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των τοπικών αρχών όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστρατήγηση του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία και να ανοίξουν τις αγορές τους προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να υπάρχει ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, ιδίως στα κέντρα των πόλεων, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·

92.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός τομέας στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η μείωση περιττών κανονιστικών, διοικητικών και πρακτικών φραγμών στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης συνιστά προτεραιότητα·

93.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν την υψηλότερη δυνατή πολιτική βαρύτητα στον τομέα του λιανικού εμπορίου ως πυλώνα της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και να άρουν κανονιστικά, διοικητικά και πρακτικά εμπόδια που παρεμποδίζουν τη σύσταση επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων και έχουν ως συνέπεια οι έμποροι λιανικής πώλησης να δυσκολεύονται να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η νομοθεσία για την αγορά λιανικής πώλησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του τομέα·

94.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν αναλυτικά τους περιττούς περιορισμούς στα καταστήματα λιανικής πώλησης στην ενιαία αγορά οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, να παρουσιάσουν προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όπου χρειάζεται, και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις την άνοιξη του 2017·

95.  υποστηρίζει, όσον αφορά τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ότι τα διάφορα ρυθμιστικά σχέδια δεν αποτελούν αυτά καθαυτά εμπόδιο για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι οι κανονισμοί σχετικά με την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος μπορεί να είναι αναγκαίοι για την προστασία του κοινού συμφέροντος και των καταναλωτών και ότι η αξιολόγησή τους είναι εύλογη μόνο στο εκάστοτε εθνικό πλαίσιο·

96.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πολλές από τις ρυθμίσεις των κρατών μελών που αφορούν την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων είναι δυσανάλογες σε σχέση με τις ανάγκες και δημιουργούν εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση στην άσκηση των επαγγελμάτων·

97.  θεωρεί ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή βάση, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών υπηρεσιών, πρέπει να θεωρείται βασικό στοιχείο για την εσωτερική αγορά, διότι δημιουργεί θέσεις εργασίας και παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες της ΕΕ· θεωρεί, συνεπώς, ότι η παροχή καθοδήγησης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα συνιστά χρήσιμο εργαλείο για τα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη του διαφορετικού οικονομικού, γεωγραφικού και κοινωνικού υπόβαθρου όλων των κρατών μελών·

98.  επικροτεί, στο πλαίσιο της πρόσφατης στρατηγικής για την ενιαία αγορά, την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ευρώπη, οι οποίοι συνιστούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Γραμμές δράσης υπέρ των ελεύθερων επαγγελμάτων»·

99.  επικροτεί, ως σημαντικό βήμα για το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς και την αύξηση των θέσεων εργασίας, τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στην άρση των ρυθμιστικών φραγμών που περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα·

100.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την επανεξέταση των νομικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, αλλά υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να διατηρήσει υψηλής ποιότητας πρότυπα για την απασχόληση και τις υπηρεσίες, επαρκή προσόντα και ασφάλεια των καταναλωτών·

101.  θεωρεί ότι, αν δεν προσφέρονται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ ανταγωνιστικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, θα είναι ενδεχομένως δύσκολο για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέες·

102.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι αναποτελεσματικές υπηρεσίες παράδοσης, ιδίως σε σχέση με την παράδοση «στο τελευταίο χιλιόμετρο», συνιστούν σοβαρό φραγμό στις διασυνοριακές πωλήσεις στην ΕΕ· τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης αποτελούν προϋπόθεση για την άνθηση της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την παράδοση δεμάτων και να καθορίσει στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτή την αγορά μέχρι τα τέλη του 2020· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εξάλειψη των φραγμών που συναντούν οι φορείς εκμετάλλευσης κατά τη διασυνοριακή παράδοση·

103.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης και της ενθάρρυνσης της θέσπισης κοινών πλαισίων κατάρτισης υπό συνθήκες πλήρους τήρησης της αρχής της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τονώσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στους κλάδους ΕΤΜΜ (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), ώστε να εφοδιαστούν το σημερινό και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό με τις ανάλογες ηλεκτρονικές δεξιότητες·

104.  επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική αναφέρεται στο υψηλό επίπεδο ανεργίας σε όλη την ΕΕ, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα βήματα και μέτρα που μπορούν να συνδράμουν στην εξεύρεση εργασίας, όπως η βελτίωση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εκπλήρωση στόχων διά βίου μάθησης και η αντιμετώπιση αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προσόντων εργαζομένων και επαγγελματιών· θεωρεί αυτονόητο ότι η ενιαία αγορά μεταβάλλεται ταχύτατα λόγω της ψηφιοποίησης των διαφόρων κλάδων και ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα απαιτούν διαφορετικό φάσμα δεξιοτήτων και προσόντων·

105.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε συγκεκριμένα μέτρα στη στρατηγική για την ενιαία αγορά προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ατόμων και των καταναλωτών με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

106.  θεωρεί ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιούνκερ, είναι σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης των στρεβλώσεων της αγοράς·

Μια δικαιότερη ενιαία αγορά

107.  επισημαίνει ότι η γνήσια ενιαία αγορά θα πρέπει να προσφέρει παροχές και προστασία στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την καλύτερη ποιότητα, τη μεγαλύτερη ποικιλία, τις λογικές τιμές και την ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών· τονίζει ότι οι αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος των αποδεκτών των υπηρεσιών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο κατοικίας, οι οποίες δεν βασίζονται σε κανένα αντικειμενικό ή επαληθεύσιμο κριτήριο, τόσο σε ηλεκτρονικό όσο και σε μη ηλεκτρονικό περιβάλλον, δεν είναι αποδεκτές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς· θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν είναι εφικτή η υποχρέωση να πωλούν οι εταιρείες σε όλη την ΕΕ·

108.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με αποφασιστικότητα την υποβολή νομοθετικής πρότασης για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων αδικαιολόγητων μορφών διακρίσεων από τους φορείς της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να ορίσει αποτελεσματικά κριτήρια για την εκτίμηση του αδικαιολόγητου χαρακτήρα του γεωγραφικού αποκλεισμού· τονίζει ότι οποιαδήποτε σχετική πρόταση πρέπει να τηρεί τη βασική αρχή της ελευθερίας των εμπορικών συναλλαγών· τονίζει επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι φορείς της αγοράς χρειάζεται ενίοτε να συμμετέχουν στην επιλογή της αγοράς προκειμένου να λειτουργούν υπό τους καθορισμένους όρους της αγοράς·

109.  συμφωνεί ότι κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, οι καταναλωτές χρειάζονται διαφανείς πληροφορίες και μια σειρά σύγχρονων και ισχυρών δικαιωμάτων για την προστασία των συμφερόντων τους· είναι της άποψης ότι οποιαδήποτε επανεξέταση, συγχώνευση ή ενοποίηση των οδηγιών για το δίκαιο των καταναλωτών θα πρέπει να προβλέπει πραγματικά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και εκτελεστά δικαιώματα, αναγνωρίζοντας τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές από την εθνική νομοθεσία·

110.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τις τρέχουσες νομικές αβεβαιότητες που επηρεάζουν τους καταναλωτές και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να προβεί στην άρση τους μέσω διευκρινίσεων και συμπληρωμάτων του νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην αρχή της ευέλικτης εναρμόνισης για οποιαδήποτε προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους καταναλωτές και ότι η πλήρης εναρμόνιση είναι εφικτή μόνον εφόσον καθορίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και προσφέρει σαφή οφέλη για τους καταναλωτές·

111.  επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας αντιπροσωπεύουν ποικίλο φάσμα επιχειρηματικών μοντέλων, πράγμα που αποτελεί βασικό στοιχείο μιας άκρως ανταγωνιστικής και δίκαιης ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της κοινωνικής οικονομίας στις πολιτικές της για την ενιαία αγορά και να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι δυνατότητες για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της οικονομίας·

Συμπεράσματα

112.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προβλεπόμενες νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες στους νομοθέτες σύντομα –λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες προτάσεις– σε συνέχεια κατάλληλων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμησης επιπτώσεων, ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα έγκαιρης έγκρισής τους·

o
o   o

113.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0069.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0580.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0009.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου