Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0100(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0242

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 63k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) ***
P8_TA(2016)0242A8-0198/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14387/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (15044/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 83 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0119/2016),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0198/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωπόλ, τη Eurojust και την OLAF.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0082.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου