Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0033(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0126/2016

Ingivna texter :

A8-0126/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0243

Antagna texter
PDF 242kWORD 64k
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
Marknader för finansiella instrument ***I
P8_TA(2016)0243A8-0126/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0056),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0026/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 29 april 2016(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 maj 2016(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 maj 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0126/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument
P8_TC1-COD(2016)0033

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2016/1034.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy