Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0034(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2016

Indgivne tekster :

A8-0125/2016

Forhandlinger :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Afstemninger :

PV 07/06/2016 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0244

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 66k
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg
Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling ***I
P8_TA(2016)0244A8-0125/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler, for så vidt angår visse frister (COM(2016)0057 – C8–0027/2016 – 2016/0034(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0057),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0027/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 29. april 2016 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 26. maj 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. maj 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0125/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. juni 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler
P8_TC1-COD(2016)0034

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1033.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik