Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2006(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 15
CRE 06/06/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0248

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 201kWORD 150k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)
P8_TA(2016)0248A8-0172/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) (2016/2006(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της υπό την προεδρία του Jacques de Larosière ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία της 25ης Φεβρουαρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οκτωβρίου 2013 του Philippe Maystadt με τίτλο «Should IFRS standards be more European?» (Θα έπρεπε τα ΔΠΧΑ να είναι περισσότερο ευρωπαϊκά;),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της ΕΣΟΧΑ κατόπιν των συστάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση Maystadt (COM(2014)0396),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (COM(2015)0301),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του PIOB το 2014 (COM(2015)0461),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με ένα Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (COM(2015)0468),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) με τίτλο «(Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Διεθνή Οικονομικά Φόρα – έγγραφο 7: το ΣΔΛΠ)» και τις τέσσερις μελέτες για το ΔΠΧΑ 9 με τίτλο «IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» και «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches» (Κριτήρια έγκρισης των ΔΠΧΑ σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9, Η σημασία του ΔΠΧΑ 9 για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους κανόνες εποπτείας, Απομείωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων βάσει του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9: μελέτη περίπτωσης, Λογιστική με βάση τη μέθοδο των αναμενόμενων ζημιών για την απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων: οι προσεγγίσεις του FASB και του ΣΔΛΠ ως προς το ΔΠΧΑ 9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G20 της 2ας Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού του ΣΔΛΠ, του Ιουλίου 2013, με τίτλο «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Επανεξέταση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική αναφορά) (DP/2013/1) και έχοντας υπόψη το αίτημα διατύπωσης απόψεων, που υπέβαλε το ΣΔΛΠ τον Ιούλιο 2015, με τίτλο «Έκθεση επανεξέτασης της δομής και της αποτελεσματικότητας την οποία εκπόνησαν οι διαχειριστές: Θέματα όσον αφορά την επανεξέταση»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο σχολιασμού της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την έκθεση επανεξέτασης της δομής και της αποτελεσματικότητας την οποία εκπόνησαν οι διαχειριστές του ΣΔΛΠ,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2014 από το ΣΔΛΠ, την παροχή συμβουλών της EFRAG σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9, την αξιολόγηση της EFRAG σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 έναντι της αρχής της πραγματικής και αμερόληπτης απεικόνισης, τα έγγραφα συνεδριάσεως της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (ARC) σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και τις επιστολές σχολιασμού της Ευρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας (EKT) και της Ευρωπαϊκής Tραπεζικής Aρχής (ΕΑΤ) σχετικά με την έγκριση του ΔΠΧΑ 9,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 14ης Ιανουαρίου 2014 που εστάλη εκ μέρους των συντονιστών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ και περιέχει τα σχόλιά τους σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού του ΣΔΛΠ «A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting» (Επανεξέταση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική αναφορά),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) με τίτλο «Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2014» (Δραστηριότητες επιβολής και ρύθμισης των λογιστικών αρχών επιβολής το 2014) της 31ης Μαρτίου 2015 (ESMA/2015/659),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την παροχή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών της 10ης Ιουλίου 2014 (ESMA/2014/807),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα της ΕΑΚΑΑ της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ESMA/2015/203 REV),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ)(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών(8), που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/56/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014(9) με ισχύ από τα μέσα Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α8-0172/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ΔΕΠ) είναι μία από τις αναγκαίες συνιστώσες για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των κεφαλαιαγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ και τα ΔΕΠ αποτελούν δημόσια αγαθά και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης και να υπηρετούν το κοινό συμφέρον και όχι μόνο το συμφέρον των επενδυτών, των δανειστών και των πιστωτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων συνιστά απειλή για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ παράλληλα υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός των ΔΠΧΑ είναι να ενισχύουν τη λογοδοσία καθώς μειώνουν το χάσμα ενημέρωσης μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, να προστατεύουν τις επενδύσεις, να παρέχουν διαφάνεια μέσω της ενίσχυσης της διεθνούς συγκρισιμότητας και της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να παρέχουν τη δυνατότητα σε επενδυτές και άλλους συμμετέχοντες της αγοράς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, επηρεάζοντας έτσι τη συμπεριφορά των παραγόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη σταθερότητα των εν λόγω αγορών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το εν λόγω λογιστικό μοντέλο των «χρήσιμων πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων» δεν συνάδει απόλυτα με τη λειτουργία της «κεφαλαιακής επάρκειας» της λογιστικής, όπως περιγράφεται στη νομολογία του ΔΕΕ και στη λογιστική οδηγία, κάτι που υποδεικνύει πως στην εννοιολογική βάση της λογιστικής του πλαισίου ΔΠΧΑ δεν εμπίπτει ο σκοπός των λογαριασμών στο δίκαιο της ΕΕ, πρότυπο του οποίου αποτελεί η πραγματική εικόνα των προσδιοριζόμενων αριθμητικών στοιχείων, όπως διατυπώνεται στη γραπτή απάντηση που έδωσε στην ερώτηση Ε-016071/2015 ο Επίτροπος Hill στις 25 Φεβρουαρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αληθινή και δίκαιη απαίτηση απαιτεί ολιστική αξιολόγηση στην οποία οι αριθμητικές και ποιοτικές εξηγήσεις έχουν σημασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της λογιστικής οδηγίας, οι λογαριασμοί έχουν «ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων» και ότι «οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν παρέχουν διασφαλίσεις σε τρίτους για ποσά που υπερβαίνουν την εταιρική τους περιουσία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη λογιστική οδηγία διατυπώνεται επίσης ότι στόχος της είναι «η προστασία των συμφερόντων των εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο» με τη διασφάλιση ότι τα μερίσματα δεν καταβάλλονται από το μετοχικό κεφάλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός αυτός σκοπός των λογαριασμών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον τα εκεί προσδιοριζόμενα αριθμητικά στοιχεία παρέχουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική και ακριβοδίκαιη εικόνα, ο καθορισμός της πληρωμής μερισμάτων και η αξιολόγηση της φερεγγυότητας μιας εταιρείας, απαιτούν επίσης ποιοτικές πληροφορίες και ευρύτερη αξιολόγηση των κινδύνων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος ΔΠΧΑ –το οποίο αποτελεί ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Λονδίνο (ΗΒ) και στην πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ– και είναι ο φορέας καθορισμού προτύπων του οποίου οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαφανείς, ανεξάρτητες, και να υπόκεινται σε άμεση δημόσια λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με συνεισφορά 14% στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, η ΕΕ είναι, ως εκ τούτου, ο μεγαλύτερος οικονομικός συνεισφέρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακίνηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο προϋποθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα λογιστικών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται σε 116 δικαιοδοσίες με διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των όρων (πλήρης έγκριση, μερική έγκριση, επιλογές ή σύγκλιση), χωρίς ωστόσο να ισχύουν για τους εγχώριους εκδότες των ΗΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη «συμφωνία Norwalk» του Οκτωβρίου 2002 μεταξύ του ΣΔΛΠ και του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) προτείνεται προσέγγιση των δύο φορέων καθορισμού προτύπων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ η διαδικασία έγκρισης βασίζεται στα κριτήρια έγκρισης, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΔΛΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εγκρίνεται η χρήση ενός ΔΠΧΑ εάν το πρότυπο αυτό αντιβαίνει στην αρχή της πραγματικής και αμερόληπτης απεικόνισης, όπως ορίζει η Λογιστική Οδηγία που απαιτεί οι οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν «πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση» του ενεργητικού και του παθητικού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης μιας εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερίσματα και τα μπόνους δεν πρέπει να καταβάλλονται από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, που σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι εκτός κεφαλαίου, όπως απαιτεί η οδηγία για την κεφαλαιακή Συντήρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΠΧΑ θα πρέπει να προάγουν το δημόσιο συμφέρον στην Ευρώπη και να ανταποκρίνονται σε βασικά κριτήρια όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τις οικονομικές καταστάσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης με βάση τις συμβουλές της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) που δρα ως ιδιωτικός τεχνικός σύμβουλος της Επιτροπής και με βάση το έργο της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (ARC) που αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Maystadt έθεσε επί τάπητος τη δυνατότητα ίδρυσης οργανισμού για την αντικατάσταση του EFRAG ως μακροπρόθεσμη λύση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς –και ιδίως μακροπρόθεσμοι επενδυτές– έχουν θέσει το ζήτημα της συνοχής των ΔΠΧΑ με τις νομικές απαιτήσεις της λογιστικής οδηγίας, και ειδικότερα με τις αρχές της σύνεσης και της επιστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία θέσπισης προτύπων δεν είναι επαρκής ούτε ανάλογη προς την οικονομική συνεισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ΔΠΧΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έμφαση δόθηκε επίσης στην ενίσχυση της φωνής της Ευρώπης με στόχο την εξασφάλιση πλήρους αναγνώρισης και ενσωμάτωσης των εν λόγω αρχών στη διαδικασία θέσπισης προτύπων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές κρίσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ενσωματωθεί στα θεματολόγια της ομάδας G20 και της ΕΕ ο ρόλος των ΔΠΧΑ στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στην ανάπτυξη, και ιδίως στους κανόνες για την αναγνώριση των ζημιών που υπέστη το τραπεζικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση των G20 και η έκθεση de Larosière τονίζουν τα βασικά ζητήματα σε σχέση με τα λογιστικά πρότυπα πριν από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού λογιστικών φύλλων, την προκυκλικότητα που σχετίζεται με την αρχή της αποτίμησης βάσει των τρεχουσών τιμών της αγοράς και την αναγνώριση κερδών και ζημιών, την υποτίμηση της συσσώρευσης κινδύνων κατά τη διάρκεια της κυκλικής ανάκαμψης και την έλλειψη κοινής και διαφανούς μεθοδολογίας για την αποτίμηση των μη ρευστοποιήσιμων και απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» ως βασική απάντηση σε ορισμένες πτυχές της κρίσης και στις συνέπειές της για τον τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της EFRAG σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 ήταν θετική και συνοδευόταν από σειρά παρατηρήσεων σχετικά με τη χρήση της εύλογης αξίας σε περίπτωση δυσκολίας αποτίμησης, την έλλειψη εννοιολογικής βάσης ως προς το μοντέλο υπολογισμού για τις δωδεκάμηνες αναμενόμενες ζημίες, τις μη ικανοποιητικές προβλέψεις περί μακροπροθέσμων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω διαφορετικών ημερομηνιών εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και του επικείμενου προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων, η γνώμη διατυπώνει επιφύλαξη όσον αφορά την εφαρμοστικότητα του προτύπου στον τομέα των ασφαλίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα αυτό αναγνωρίζεται από το ίδιο το ΣΔΛΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των ιδίων κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστολές σχολιασμού εκ μέρους της ΕΚΤ και της ΕΑΤ σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 ήταν θετικές, αλλά ανέφεραν και συγκεκριμένες ελλείψεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξετάστηκε το ζήτημα της λογιστικής εκτός ισολογισμού στις ακόλουθες τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», καθώς και στην εκπόνηση τριών νέων προτύπων: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο 2015, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε σχέδιο προτύπου του «Εννοιολογικού Πλαισίου» με έννοιες που βοηθούν το ΣΔΛΠ στην ανάπτυξη των ΔΠΧΑ, επιτρέποντας στα πρόσωπα που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν και να επιλέγουν λογιστικές πολιτικές και διευκολύνοντας όλα τα μέρη στην κατανόηση και στην ερμηνεία των ΔΠΧΑ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή διοίκησης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ τελεί υπό εξέταση σύμφωνα με το καταστατικό του· λαμβάνοντας ως εκ τούτου υπόψη ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή για την επανεξέταση του οργανωτικού πλαισίου και των απαιτούμενων αλλαγών όσον αφορά τους φορείς διοίκησης και εποπτείας του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ, με σκοπό την ένταξή τους σε διεθνείς δημοσιονομικούς οργανισμούς και την και εξασφάλιση ευρείας εκπροσώπησης (όπως οι φορείς εκπροσώπησης των καταναλωτών και υπουργείων οικονομικών) συμφερόντων και της δημόσιας λογοδοσίας που θα εγγυάται λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΕΠ αναπτύσσονται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB), ανεξάρτητο σώμα που εντάσσεται στη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει τη διαδικασία που οδηγεί στη θέσπιση των ΔΕΠ και τις λοιπές δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος της IFAC·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα της Ένωσης για τη στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της υποβολής χρηματοοικονομικών αναφορών και του λογιστικού ελέγχου για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΡΙΟΒ για το 2014-2020, αλλά τη χρηματοδότηση της EFRAG μόνο για το 2014-2016·

Αξιολόγηση της 10ετούς εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην ΕΕ

1.  σημειώνει την έκθεση αξιολόγησης ΔΛΠ της Επιτροπής για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην ΕΕ και την εκτίμησή της ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του κανονισμού ΔΛΠ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε ακόμη τις απαιτούμενες νομικές αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπίστωσε κατά την αξιολόγησή της· καλεί τον φορέα καθορισμού προτύπων να διασφαλίσει ότι τα ΔΠΧΑ συνάδουν με το υφιστάμενο σύνολο λογιστικών προτύπων και προάγουν τη σύγκλιση σε διεθνές επίπεδο· ζητεί να ακολουθηθεί πιο συντονισμένη προσέγγιση κατά την ανάπτυξη νέων προτύπων, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας συντονισμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 (Χρηματοοικονομικά Μέσα) και του νέου ΔΠΧΑ 4 (Ασφαλιστήρια Συμβόλαια)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προς τούτο ενδελεχώς νομικές προτάσεις και να διασφαλίσει ότι ενδεχόμενες καθυστερήσεις δεν θα προκαλέσουν αποκλίσεις ή διατάραξη του ανταγωνισμού στον τομέα των ασφαλίσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει λεπτομερώς εάν εφαρμόστηκαν πλήρως οι συστάσεις της έκθεσης De Larosière, και ιδίως η σύσταση αριθ. 4, που ζητεί να μελετηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη η αρχή της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς·

2.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί επειγόντως με τη σύσταση Maystadt για τη διεύρυνση του κριτηρίου του «δημόσιου συμφέροντος» –δηλαδή ότι τα λογιστικά πρότυπα δεν πρέπει ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ ούτε να εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ– και να διασφαλίσει ότι το εν λόγω κριτήριο θα τηρείται πλήρως κατά τη διαδικασία έγκρισης· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με την EFRAG, να εκδώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις έννοιες «δημόσιο συμφέρον» και «πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση», με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ και τη λογιστική οδηγία, ώστε να διαμορφώσει κοινή αντίληψη για τα εν λόγω κριτήρια έγκρισης· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση ώστε να θεσπιστεί (όπως προβλέπεται στην έκθεση Maystadt) στον κανονισμό ΔΛΠ ο ορισμός που δίνεται στην έκθεση Maystadt για το κριτήριο του «δημόσιου συμφέροντος»· καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει συστηματικά με την EFRAG εάν το κριτήριο του «δημόσιου συμφέροντος» όπως ορίζεται στην έκθεση Maystadt απαιτεί αλλαγές των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων και, στη βάση αυτή, να συνεργαστεί με το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις εθνικές υπηρεσίες καθορισμού προτύπων και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τρίτων χωρών ώστε να προκύψει ευρύτερη υποστήριξη για τροποποιήσεις ή, ελλείψει τέτοιας ευρύτερης υποστήριξης, να προβλεφθούν στο δίκαιο της ΕΕ ειδικοί κανόνες για την κάλυψη αυτών των κριτηρίων, όπου χρειάζεται·

3.  επισημαίνει ότι η «πραγματική εικόνα» που απαιτείται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ αφορά τα ποσά που προσδιορίζονται στους λογαριασμούς και λειτουργεί ως πρότυπο για τον σκοπό των λογαριασμών που συντάσσονται δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου όπως διατυπώνεται στις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 29 της εν λόγω οδηγίας· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω σκοπός σχετίζεται με τη λειτουργία της «κεφαλαιακής επάρκειας» στους λογαριασμούς, δηλαδή οι επενδυτές, τόσο οι πιστωτές όσο και οι μέτοχοι, χρησιμοποιούν τα αριθμητικά στοιχεία στους ετήσιους λογαριασμούς ως βάση για να προσδιορίσουν αν μια εταιρεία είναι φερέγγυα όσον αφορά την καθαρή της περιουσία και για να καθορίσουν τις πληρωμές μερισμάτων·

4.  τονίζει ότι μία από τις βασικές συνιστώσες για να επιτευχθεί πραγματική και αμερόληπτη απεικόνιση των λογιστικών ποσών είναι η συνετή αποτίμηση, δηλαδή να μην υποτιμώνται οι ζημίες ούτε να υπερεκτιμώνται τα κέρδη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 σημείο 1 στοιχείο γ) σημεία i) και ii) της λογιστικής οδηγίας· επισημαίνει ότι η εν λόγω ερμηνεία της λογιστικής οδηγίας έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες αποφάσεις του ΔΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι με την αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού ΔΛΠ δίνεται ένα περιθώριο ευελιξίας όταν αποφασίζεται η έγκριση ενός ΔΠΧΑ, καθώς δεν επιβάλλεται «αυστηρή συμμόρφωση προς καθεμιά από τις διατάξεις των οδηγιών αυτών»· φρονεί ωστόσο ότι αυτό δεν επεκτείνεται τόσο ώστε να επιτρέπει στο ΔΠΧΑ να αποκλίνει έντονα από τον γενικό σκοπό της λογιστικής οδηγίας του 2013 (2013/34/EΕ), η οποία αντικατέστησε την τέταρτη (78/660/EOK) και την έβδομη (83/349/EOK) λογιστική οδηγία, στις οποίες παραπέμπει η πρώτη γραμμή του σημείου 2 στο άρθρο 3 του κανονισμού ΔΛΠ, οπότε δεν μπορούν να προκύψουν οικονομικές καταστάσεις όπου υποτιμώνται οι ζημίες ή υπερεκτιμώνται τα κέρδη· εν προκειμένω, θεωρεί ότι η έγκριση του ΔΛΠ 39 δυνητικά ήταν πιθανώς αντίθετη στον γενικό σκοπό της τέταρτης και της έβδομης λογιστικής οδηγίας, που αντικαταστάθηκαν από τη λογιστική οδηγία του 2013: η αντίθεση εντοπίζεται στο μοντέλο των υφιστάμενων ζημιών, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 31 σημείο 1 στοιχείο ββ) της τέταρτης οδηγίας, που αναφέρει : «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κίνδυνοι που είναι δυνατό να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσεως ή σε προηγούμενη, έστω και αν τέτοιοι κίνδυνοι ή ζημίες έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ του τέλους της χρήσεως και της ημερομηνίας συντάξεως του ισολογισμού»·

6.  χαιρετίζει την πρόθεση του ΣΔΛΠ να επαναφέρει την αρχή της «σύνεσης» και να ενισχύσει την «επιστασία» στο νέο Εννοιολογικό Πλαίσιο· ως προς τον όρο «σύνεση», αποδοκιμάζει την ερμηνεία του από το ΣΔΛΠ ως «συνετό χειρισμό της διακριτικής ευχέρειας» και μόνο· επισημαίνει ότι το ΣΔΛΠ αντιλαμβάνεται την αρχή της σύνεσης και της επιστασίας διαφορετικά, σε σχέση με τη νομολογία του ΔΕΕ και τη διατύπωση της λογιστικής οδηγίας· φρονεί ότι η αρχή της σύνεσης πρέπει να συνοδεύεται από την αρχή της αξιοπιστίας· καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να συμφωνήσουν επί της έννοιας των αρχών της σύνεσης και της επιστασίας, όπως ορίζονται στην νομολογία του ΔΕΕ και στη λογιστική οδηγία, και κατόπιν να συνεργαστούν με το ΣΔΛΠ και τους εθνικούς και διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων για την εξασφάλιση ευρύτερης στήριξης προς τις εν λόγω αρχές· καλεί την Επιτροπή να συνεξετάσει συστηματικά με το ΣΔΛΠ εάν το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο απαιτεί τροποποίηση των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων και να προβεί σε μετατροπές ανά περίπτωση·

7.  σημειώνει την αναδιαμόρφωση της απεικόνισης των ζημιών στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ, η οποία θα επιτρέψει μια πιο συνετή εκπόνηση προβλέψεων για τις ζημίες με βάση την προληπτική έννοια των αναμενόμενων ζημιών και όχι την έννοια των υφιστάμενων ζημιών· φρονεί ότι στην ενωσιακή διαδικασία έγκρισης πρέπει να περιγράψει προσεκτικά και συνετά τον ορισμό της έννοιας των αναμενόμενων ζημιών, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από το πρότυπο και να επιτραπεί η σαφής εποπτική καθοδήγηση σχετικά με την απομείωση των στοιχείων ενεργητικού·

8.  θεωρεί ότι το θέμα των λογαριασμών εκτός ισολογισμού δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα σωστά και αποτελεσματικά, καθώς η απόφαση εάν ένα στοιχείο ενεργητικού πρέπει να εγγραφεί στον ισολογισμό ή όχι εξακολουθεί να εξαρτάται από έναν μηχανιστικό κανόνα ο οποίος μπορεί να παρακαμφθεί· καλεί το ΣΔΛΠ να διορθώσει τις εν λόγω ατέλειες·

9.  επικροτεί τα πρωτόκολλα των ΔΠΧΑ και του IOSCO σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία τους σχετικά με τα καίρια προβλήματα που προσδιορίστηκαν κατά τη συνεδρίαση των G20 όσον αφορά την εποπτεία των χρηματιστηρίων· θεωρεί αυτή τη συνεργασία αναγκαία για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για υψηλής ποιότητας παγκόσμια λογιστικά πρότυπα και να προαχθεί η εφαρμογή συνεκτικών προτύπων εν τω μέσω διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών πλαισίων·

10.  είναι πεπεισμένο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΣΔΛΠ και του IΟSCO σχετικά με την αυξανόμενη εφαρμογή των ΔΠΧΑ δεν πρέπει να θεωρείται μόνον απογραφή αλλά και δυνατότητα προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών· επικροτεί, εν προκειμένω, την ετήσια «συζήτηση μεταξύ των αρχών επιβολής» (enforcer discussion session) που δρομολογήθηκε από τον IOSCO προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις στο ΣΔΛΠ για καίρια ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής και της επιβολής·

11.  επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις ενός λογιστικού προτύπου πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητές· επιμένει ότι η ενίσχυση των αναλύσεων αντικτύπου, ιδίως στον τομέα της μακροοικονομίας, και η αξιολόγηση των διαφορετικών αναγκών ενός ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επενδυτών και επιχειρήσεων, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για το ΣΔΛΠ και την EFRAG· καλεί την EFRAG να ενισχύσει την ικανότητα που διαθέτει για την αξιολόγηση των συνεπειών που έχουν τα νέα λογιστικά πρότυπα στη χρηματοοικονομική σταθερότητα, εστιάζοντας ρητά στις ανάγκες της Ευρώπης οι οποίες χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην τυποποίηση του ΣΔΛΠ σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας· σημειώνει, ειδικότερα, την απουσία ποσοτικής εκτίμησης επιπτώσεων για το ΔΠΧΑ 9, για την οποία θα υπάρξουν στοιχεία πριν από το 2017· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το ΔΠΧΑ 9 εξυπηρετεί την μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της ΕΕ, ιδίως με τον περιορισμό των προβλέψεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερβολική βραχυπρόθεσμη αστάθεια στις οικονομικές καταστάσεις· σημειώνει ότι οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ESMA, ΕΑΤ και EIOPA που διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες ώστε να βοηθήσουν στο εν λόγω έργο απέρριψαν την πλήρη ένταξη της EFRAG ως μέλους, με τον ισχυρισμό ότι η EFRAG είναι ιδιωτικός οργανισμός· θεωρεί ότι η ΕΚΤ και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ως παρατηρητές στο πλαίσιο της Ομάδας EFRAG με σκοπό την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησης, μπορούν να συνεισφέρουν θετικά ώστε να δοθεί περισσότερη προσοχή στις επιπτώσεις επί της χρηματοοικονομικής σταθερότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού ΔΛΠ, να αναζητήσει τρόπους ώστε να λαμβάνει συστηματική επίσημη ανατροφοδότηση από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές·

12.  είναι πεπεισμένο ότι μόνον οι απλοί κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν ουσιαστικά από τους χρήστες και να ελεγχθούν από τους επόπτες· υπενθυμίζει ότι στη δήλωση της 2ας Απριλίου 2009, η G20 ζήτησε να ελαττωθεί η πολυπλοκότητα των λογιστικών προτύπων για τα χρηματοοικονομικά μέσα και η εφαρμογή των προτύπων αποτίμησης διεθνώς, σε συνεργασία με τους επόπτες να γίνεται με σαφήνεια και συνέπεια· εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη πολυπλοκότητα των ΔΠΧΑ· ζητεί τον περιορισμό αυτής της πολυπλοκότητας, όποτε καθίσταται δυνατό και ενδεδειγμένο, κατά την ανάπτυξη νέων λογιστικών προτύπων· πιστεύει ότι ένα λιγότερο πολύπλοκο σύστημα λογιστικών προτύπων θα συμβάλει στην πιο ομοιόμορφη εφαρμογή, έτσι ώστε τα εταιρικά οικονομικά στοιχεία να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών·

13.  απευθύνει έκκληση να γίνει υποχρεωτική η αναφορά ανά χώρα βάσει των ΔΠΧΑ· επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η δημόσια αναφορά ανά χώρα δύναται να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φορολογικής απάτης·

14.  καλεί το ΣΔΛΠ, την Επιτροπή και την EFRAG να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά το πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς γενικά, και στη διαδικασία έγκρισης ειδικότερα· φρονεί ότι η διαδικασία λεπτομερούς εξέτασης για την έγκριση ΔΠXA στην ΕΕ, θα ήταν καλό να επισημοποιηθεί και να διαρθρωθεί κατ’ αναλογία προς τη διαδικασία εξέτασης των μέτρων επιπέδου 2 στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· συστήνει στις ευρωπαϊκές αρχές να προτρέψουν τους ενδιαφερομένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο Συμβουλίου EFRAG· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει χώρο στους ενδιαφερομένους ώστε να συζητηθούν οι θεμελιώδεις λογιστικές αρχές στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει να δοθεί στο Κοινοβούλιο σύντομος κατάλογος των υποψηφίων για την προεδρία του Συμβουλίου EFRAG ώστε να οργανώσει ανεπίσημες ακροάσεις πριν από την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί για τους επιλεγέντες υποψηφίους·

15.  παρατηρεί στο πλαίσιο αυτό ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο του ενεργού προωθητή των ΔΧΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα που περιέχονται σε αυτό το ψήφισμα θα ληφθούν δεόντως υπόψη, ως στοιχεί που υποδηλώνουν ότι τα οφέλη υπερτερούν του κόστους·

16.  είναι πεπεισμένο ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτεί διεθνώς παραδεκτά λογιστικά πρότυπα· υπενθυμίζει εντούτοις ότι η σύγκλιση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά είναι ευκταία μόνον όταν καταλήγει σε βελτιωμένα λογιστικά πρότυπα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη σύνεση και την αξιοπιστία· πιστεύει ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο υγιής διάλογος μεταξύ του ΣΔΛΠ και των φορέων καθορισμού εθνικών λογιστικών προτύπων, παρά την αργή πρόοδο της διαδικασίας σύγκλισης·

17.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων· επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να διερευνήσει με το ΣΔΛΠ τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών και απλουστευμένων λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας για τις ΜΜΕ, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εθελοντικά, σε επίπεδο ΕΕ από τις ΜΜΕ που συμμετέχουν σε πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), και πιο συγκεκριμένα σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ· εν προκειμένω συνυπολογίζει τις δυνατότητες που δίνουν τα υφιστάμενα πρότυπα λογιστικής αναφοράς στις ΜΜΕ· φρονεί ότι προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι εργασίες στο εν λόγω πεδίο είναι να διατίθενται λιγότερο περίπλοκα ΔΠΧΑ, τα οποία δεν θα ενισχύουν τις κυκλικές τάσεις στην οικονομία, ενώ τα συμφέροντα των MMΕ πρέπει να εκπροσωπούνται επαρκώς στο ΣΔΛΠ· πιστεύει ότι στο ΣΔΛΠ πρέπει να εκπροσωπούνται οι σχετικές κατηγορίες ενδιαφερομένων· καλεί την Επιτροπή, προτού λάβει περαιτέρω μέτρα, να διενεργήσει αρμοδίως αξιολόγηση αντικτύπου των ΔΠΧΑ στις ΜΜΕ· απευθύνει έκκληση ώστε μια τέτοια εξέλιξη να τεθεί υπό προσεκτική παρακολούθηση και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται πλήρως, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διαδικασία «βελτίωση της νομοθεσίας»·

18.  τονίζει ότι οι φορείς καθορισμού εθνικών προτύπων έχουν πλέον ενταχθεί στενά στην EFRAG· συνεπώς υπογραμμίζει τον συμβουλευτικό ρόλο της EFRAG όταν πρόκειται για ζητήματα λογιστικής που αφορούν μικρές εισηγμένες εταιρείες, καθώς και τις ΜΜΕ γενικότερα·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιβολή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται και δεν προτίθενται να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ σχετικά με την επιβολή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών· καλεί αυτά τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι εξουσίες της ΕΑΚΑΑ καθιστούν δυνατή τη συνεκτική και συνεπή επιβολή στο σύνολο της ΕΕ και, αν όχι, να αναζητήσει άλλους τρόπους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της επιβολής·

20.  αναγνωρίζει ότι η ισορροπία μεταξύ του υποχρεωτικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ΔΛΠ και της δυνατότητας των κρατών μελών να επεκτείνουν τη χρήση των ΔΠΧΑ σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζει κατάλληλη επικουρικότητα και αναλογικότητα·

21.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο συντονισμού των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη διανομή μερισμάτων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Οδηγίας Διατήρησης Κεφαλαίου, στην οποία γίνεται άμεση αναφορά στους ετήσιους εταιρικούς λογαριασμούς ως βάσης για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διανομή των μερισμάτων και θέτει ορισμένους περιορισμούς στη διανομή των μερισμάτων· επισημαίνει ότι, από την αξιολόγηση του κανονισμού ΔΛΠ την οποία διενήργησε η Επιτροπή, προκύπτουν ορισμένες ενδείξεις διαφορών που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών ως προς την επιβολή των ΔΠΧΑ· υπογραμμίζει ότι οι κανόνες διατήρησης κεφαλαίου και διανομής μερισμάτων έχουν αναφερθεί ως πηγή αμφισβητήσεων νομικού χαρακτήρα οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν σε ορισμένες δικαιοδοσίες όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση ΔΠΧΑ για μεμονωμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες βασίζονται διανεμητέα κέρδη· διευκρινίζει ότι κάθε κράτος μέλος εξετάζει πώς θα αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα βάσει της εθνικής του νομοθεσίας, στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων διατήρησης κεφαλαίου· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία περί διατήρησης κεφαλαίου και με τη λογιστική οδηγία·

22.  καλεί την Ομάδα EFRAG και την Επιτροπή να εξετάσουν το συντομότερο δυνατόν εάν τα λογιστικά πρότυπα αφήνουν περιθώριο για φορολογική απάτη και φοροαποφυγή, και να προβούν σε κάθε απαραίτητη τροποποίηση για να διορθώσουν και να προλάβουν δυνητική κατάχρηση·

23.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των δημόσιων λογαριασμών, με την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου (IPSAS)·

Δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του ΡΙΟΒ

24.  υποστηρίζει τις συστάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΔΠΧΑ θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του από το ζήτημα της εσωτερικής οργάνωσης στην εξέταση ζητημάτων δημόσιου συμφέροντος που θα μπορούσαν να παραπεμφθούν στο Ίδρυμα ΔΠΧΑ· φρονεί ωστόσο ότι χρειάζεται περισσότερη πρόοδος στο θέμα της διακυβέρνησης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ, ειδικότερα σε σχέση με τη διαφάνεια, την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων και την ποικιλότητα των προσληφθέντων εμπειρογνωμόνων· τονίζει ότι η νομιμότητα του ΣΔΛΠ διακυβεύεται εάν το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίσει να διαφωνεί σχετικά με την ευθύνη του, τη στιγμή που απαιτούνται ομόφωνες αποφάσεις· ειδικότερα, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες αναφοράς των επενδυτών με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες επενδύσεων και να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις, ιδίως σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, όταν αναπτύσσουν τα πρότυπά τους· υποστηρίζει την καλύτερη ενσωμάτωση του ΣΔΛΠ στο σύστημα των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί ευρεία εκπροσώπηση (όπως γραφεία εκπροσώπησης των καταναλωτών και υπουργεία οικονομικών) συμφερόντων και δημόσια λογοδοσία που θα εγγυάται λογιστικά πρότυπα υψηλής ποιότητας·

25.  επισημαίνει την κυριαρχία των ιδιωτικών φορέων στην IASB· υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία εκπροσώπηση· τονίζει ότι το Ίδρυμα ΔΠΧΑ εξακολουθεί να στηρίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές, προερχόμενες συχνά από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που μπορεί να εγείρει κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να θέσει ως στόχο μια πιο διαφοροποιημένη και ισορροπημένη χρηματοδοτική δομή, μεταξύ άλλων, βάσει τελών και δημοσίων πηγών·

26.  επικροτεί τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ/του ΣΔΛΠ σε σχέση με την αναφορά σε θέματα άνθρακα και κλίματος· ειδικότερα, φρονεί ότι βασικά διαρθρωτικά θέματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως είναι η αποτίμηση των απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων άνθρακα εντός των ισολογισμών της εταιρείας, πρέπει να προστεθούν ρητά στο πρόγραμμα εργασίας του ΔΠΧΑ με την προοπτική να καταρτιστούν τα ανάλογα πρότυπα· καλεί τα όργανα που αποτελούν το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να εισαγάγουν στο θεματολόγιό τους την πρόκληση της αναφοράς περί άνθρακα και περί κινδύνων από τον άνθρακα·

27.  καλεί την Επιτροπή και την EFRAG να μελετήσουν τη μετατόπιση από τα ίδια κεφάλαια στα ομόλογα, η οποία έχει σημειωθεί στα στοιχεία ενεργητικού που αφορούν συντάξεις ως αποτέλεσμα της θέσπισης της λογιστικής αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς βάσει των ΔΠΧΑ·

28.  στηρίζει την Επιτροπή παροτρύνοντας το Ίδρυμα ΔΠΧΑ να διασφαλίσει ότι η χρήση των ΔΠΧΑ και η ύπαρξη μόνιμης χρηματοδοτικής συνεισφοράς αποτελούν προϋποθέσεις ένταξης για τους φορείς διοίκησης και εποπτείας του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους αναδιάρθρωσης του Ιδρύματος ΔΠΧΑ και του ΣΔΛΠ ώστε να τερματιστεί το δικαίωμα αρνησικυρίας των μελών που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια·

29.  καλεί τους διαχειριστές του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και το ΣΔΛΠ να προωθήσουν την ισορροπία των φύλων στα αντίστοιχα φόρα·

30.  υπενθυμίζει το αίτημά του που περιελήφθη στην έκθεση Goulard για τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, ανοιχτό διάλογο με ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη, την καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια των συνεδριάσεων των ομάδων συμφερόντων, καθώς και των εσωτερικών κανόνων, ιδίως πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων·

31.  τονίζει ότι η μεταρρύθμιση της EFRAG πρέπει να βελτιώσει την ευρωπαϊκή συμβολή στην ανάπτυξη των νέων ΔΠΧΑ και θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της μεταρρύθμισης στη διακυβέρνηση του Ιδρύματος ΔΠΧΑ·

32.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η EFRAG λειτουργεί εδώ και καιρό χωρίς Πρόεδρο, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει το πρόσωπο αυτό στην επίτευξη συναίνεσης και στην διασφάλιση σαφούς και ισχυρής ευρωπαϊκής φωνής σε λογιστικά θέματα διεθνώς· τονίζει τη σημασία διορισμού νέου προέδρου το συντομότερο δυνατόν· προτρέπει συνεπώς την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία στελέχωσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του ΕΚ·

33.  επικροτεί τη μεταρρύθμιση της EFRAG που τέθηκε σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2014 και αναγνωρίζει τη σημαντική προσπάθεια που καταβλήθηκε εν προκειμένω· σημειώνει τη βελτίωση της διαφάνειας· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, σε σχέση με τη χρηματοδότηση της EFRAG, και ειδικότερα σε σχέση με τη δυνατότητα θέσπισης ενός συστήματος υποχρεωτικών τελών που θα καταβάλλουν οι εισηγμένες εταιρείες, η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειές της στην υλοποίηση μεταρρύθμισης βραχυπρόθεσμα υλοποιήσιμων τμημάτων· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει –όπως συστήνεται στην έκθεση Maystadt– επίσημα μέτρα ενθάρρυνσης των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη εθνικό μηχανισμό χρηματοδότησης ώστε να τον θεσπίσουν· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του ενωσιακού προγράμματος για την EFRAG για την περίοδο 2017-2020· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ετήσια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της συμφωνηθείσας μεταρρύθμισής της, όπως προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα μετατροπής, μακροπρόθεσμα, της EFRAG σε δημόσιο οργανισμό·

34.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μετατράπηκε σε απλή δυνατότητα η απαίτηση που προτάθηκε στην έκθεση Maystadt να συνδυαστούν οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου της EFRAG και του Προέδρου της EFRAG TEG· επισημαίνει ότι η σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου αποκλίνει από την πρόταση στην έκθεση Maystadt, καθώς οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκαν να γίνουν πλήρη μέλη του διοικητικού συμβουλίου· καλεί την EFRAG να διευρύνει τον αριθμό χρηστών που μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, που προς το παρόν είναι μόνο ένα μέλος. και να μεριμνήσει ώστε όλες οι αρμόδιες κατηγορίες ενδιαφερομένων να εκπροσωπούνται στην EFRAG·

35.  επικροτεί το γεγονός ότι το 2014 το ΡΙΟΒ διαφοροποίησε τη χρηματοδότησή του· σημειώνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που παρέχεται από το IFAC ήταν 58%, το οποίο, μολονότι εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης του PIOB, υπολείπεται σημαντικά από το όριο των δύο τρίτων και ότι η Επιτροπή δεν χρειαζόταν επομένως να περιορίσει την ετήσια συνεισφορά της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014· καλεί το PIOB να εντείνει τις προσπάθειές του για να διασφαλίσει την ακεραιότητα του ελεγκτικού επαγγέλματος·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 74.
(4) ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1.
(5) ΕΕ L 340 της 22.12.2007, σ. 66.
(6) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 94.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0108.
(8) ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.
(9) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 196.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου