Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2065(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2016

Внесени текстове :

A8-0173/2016

Разисквания :

PV 06/06/2016 - 17
CRE 06/06/2016 - 17

Гласувания :

PV 07/06/2016 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0250

Приети текстове
PDF 620kWORD 160k
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни
P8_TA(2016)0250A8-0173/2016

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (2015/2065(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 15 юли 2014 г., озаглавено „Борба с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни между предприятия“ (COM(2014)0472),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятия (COM(2016)0032),

—  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 28 октомври 2009 г., озаглавено „По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа“ (COM(2009)0591),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 31 януари 2013 г. относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа (COM(2013)0037),

—  като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. „Разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливите доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2012 г. относно дисбалансите по веригата на предлагането на храни(3),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 ноември 2013 г. относно Зелената книга на Комисията относно нелоялните търговски практики по веригата за доставки на хранителни и нехранителни стоки между стопански субекти в Европа,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно „Секторът на големите търговци на дребно — тенденции и въздействия върху земеделските производители и потребителите“(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията(5), и по-специално параграф 104 от нея,

—  като взе предвид решението на Комисията от 30 юли 2010 г. за учредяване на Форум на високо равнище за подобряване на предлагането на храни(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно(7),

—  като взе предвид проучването „Наблюдение на прилагането на принципите за добри практики във вертикалните отношения по веригата за доставки на храни“, изготвено от „Арете“ ООД за Комисията (януари 2016 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници(8),

—  като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама(9),

—  като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки(10),

—  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар(11),

—  като взе предвид разследването на Арбитражния орган за кодекса на търговските вериги в Обединеното кралство във връзка с дружеството „Теско“ АД от 26 януари 2016 г.,

—  като взе предвид Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори(12),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 261/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти(13),

—  като взе предвид доклада за напредъка на инициативата за веригата на доставки от юли 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на организацията „Кънсюмърс интернешънъл“ от 2012 г., озаглавен „Отношенията между супермаркетите и доставчиците — какви са последиците за потребителите?“,

—  като взе предвид универсалната рамка за оценката на устойчивостта на продоволствените и селскостопанските системи (SAFA), разработена от ФАО,

—  като взе предвид изключително критичната ситуация, пред която са изправени земеделските стопани и селскостопанските кооперации, особено в сектора на млечните продукти, свинското и говеждото месо, плодовете и зеленчуците, както и зърнените култури,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0173/2016),

А.  като има предвид, че нелоялните търговски практики (НТП) представляват сериозен проблем, който се наблюдава в много сектори на икономиката; като има предвид, че докладът на Комисията от 29 януари 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятия (COM(2016)0032) потвърждава, че тези практики могат да възникнат на всеки етап от веригата на доставки на храни; като има предвид, че този проблем е особено очевиден във веригата за доставки на храни, като оказва отрицателно въздействие върху най-слабото звено от веригата; като има предвид, че с този проблем се сблъскват всички предприятия по веригата за доставки на храни и много национални органи по конкуренцията; като има предвид, че Комисията, Парламентът и Европейският икономически и социален комитет многократно са обръщали внимание на проблема с НТП;

Б.  като има предвид, че „несправедливостта“ по веригата за доставки на храни трудно може да бъде определена като нарушение на действащото право в областта на конкуренцията, тъй като съществуващите инструменти са ефективни само при някои форми на антиконкурентно поведение;

В.  като има предвид размера и стратегическото значение на веригата за доставки на храни в Европейския съюз; като има предвид, че този сектор осигурява заетост за повече от 47 милиона души в ЕС и съставлява около 7% от брутната добавена стойност на равнището на ЕС, и като има предвид, че общата стойност на пазара на ЕС за продукти, свързани с търговията на хранителни стоки на дребно, се изчислява на 1,05 милиарда евро; като има предвид, че секторът на търговията на дребно допринася за 4,3% от БВП на ЕС и за 17% от МСП в ЕС(14); като има предвид, че 99,1% от предприятията в сектора на храните и напитките са МСП и микропредприятия;

Г.  като има предвид, че единният пазар донесе големи ползи за операторите във веригата за доставки на храни и че търговията с храни има все по-голямо трансгранично измерение и е от особено значение за функционирането на вътрешния пазар; като има предвид, че трансграничната търговия между държавите — членки на ЕС, представлява 20% от общото производство на храни и напитки в ЕС; като има предвид, че 70% от общия износ на хранителни продукти на държавите членки е насочен към други държави членки;

Д.  като има предвид, че през последните години във веригата за доставки на храни между предприятия (B2B) се наблюдават значителни структурни промени, включително високо равнище на концентрация и вертикална и трансгранична интеграция на дружествата с дейност в производствения сектор, по-специално в преработвателния сектор и в сектора за търговия на дребно, както и на етапите, предшестващи производството;

Е.  като има предвид, че дружествата, участващи във веригата за доставки на хранителни продукти, съобщават, че НТП включват основно:

   забавяния на плащането;
   ограничен достъп до пазара;
   едностранни промени или промени със задна дата на договорните условия;
   неспазване на изискването за предоставяне на достатъчно подробна или недвусмислена информация относно договорните условия;
   отказ за сключване на писмен договор;
   внезапно и неоправдано прекратяване на договор;
   нелоялно прехвърляне на търговски риск;
   изискване на плащания за стоки или услуги, които нямат стойност за една от страните по договора;
   налагане на такси за фиктивни услуги;
   прехвърляне на разходи за транспорт и съхраняване на доставчиците;
   принудително участие в промоции, налагане на такси за разполагане на стоки на видно място в магазините и други допълнителни такси;
   прехвърляне на доставчиците на разходите за рекламиране на стоки в търговските площи;
   налагане на безусловно връщане на непродадена стока;
   оказване на натиск за намаляване на цените;
   възпрепятстване на търговските партньори да се снабдяват от други държави членки (териториални ограничения на доставките);

Ж.  като има предвид, че земеделските производители са особено уязвими по отношение на нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни, тъй като селскостопанското производство не може да бъде спряно, след като веднъж е започнало, и че получените от него продукти са с нетраен характер;

З.  като има предвид, че производителите понякога работят на загуба вследствие на неблагоприятни договорености с останалите участници по веригата за доставки на храни, например чрез преоценка на стоките и отстъпки в супермаркетите;

И.  като има предвид, че НТП се появяват, когато са налице неравнопоставени условия в търговските отношения между партньорите по веригата за доставки на храни в резултат на различните позиции при воденето на преговори в стопанските отношения, които се дължат на нарастващата концентрация на пазарна мощ сред малък брой многонационални групи, и като има предвид, че тези различия често вредят на малките и средните производители;

Й.  като има предвид, че НТП могат да имат вредни последствия за отделните дружества от веригата за доставки на храни, по-специално за земеделските производители и МСП, което, от своя страна, може да окаже въздействие върху цялата икономика на ЕС, както и върху крайните потребители, като ограничи техния избор на продукти и достъпа им до нови и иновативни продукти; като има предвид, че НТП могат да окажат въздействие върху преговорите между предприятията относно цените и могат да попречат на трансграничната търговия в ЕС и на правилното функциониране на вътрешния пазар; като има предвид, че нелоялните практики могат по-специално да доведат до намаляване на инвестициите и иновациите на предприятията, включително в областта на защитата на околната среда, условията на труд и хуманното отношение към животните, поради намаляване на доходите и липсата на сигурност, и могат да ги накарат да се откажат от производствени, преработвателни или търговски дейности;

К.  като има предвид, че НТП са пречка за развитието и доброто функциониране на вътрешния пазар и пречат сериозно на правилното функциониране на пазара;

Л.  като има предвид, че НТП могат да доведат до прекомерни разходи или по-ниски от очакваното приходи за предприятията с по-слаби позиции при воденето на преговори, както и до свръхпроизводство и разхищение на храни;

М.  като има предвид, че потребителите биха претърпели загуби във връзка с разнообразието от продукти, културното наследство и обектите за продажба на дребно в резултат на НТП;

Н.  като има предвид, че МСП и микропредприятията, които представляват над 90% от икономическата структура на ЕС, са особено уязвими по отношение на НТП и са по-силно засегнати в сравнение с големите предприятия от въздействието на НТП, което създава повече трудности за тях да оцеляват на пазара, да извършват нови инвестиции в продукти и технологии и да внедряват иновации, и затруднява още повече разширяването на дейността на МСП, включително през граница в рамките на единния пазар; като има предвид, че МСП се обезкуражават да участват в търговски отношения поради риска от това да им бъдат наложени НТП;

О.  като има предвид, че НТП съществуват не само във веригата за доставки на храни, а често и във веригата за доставки на нехранителни стоки, като например промишлеността за производство на облекла и автомобилната промишленост;

П.  като има предвид, че много държави членки използват различни начини за борба с НТП, в някои случаи чрез доброволни схеми и схеми за саморегулиране, а в други – чрез съответни национални нормативни актове; като има предвид, че това доведе до висока степен на различия и диверсификация между държавите по отношение на степента, естеството и формата на правна защита; като има предвид, че някои държави не са предприели никакви действия в тази област;

Р.  като има предвид, че някои държави членки, които първоначално опитаха да се справят с нелоялните търговски практики посредством доброволни подходи, впоследствие решиха да включат законодателни мерки в борбата с тези практики;

С.  като има предвид, че НТП са обхванати само частично от конкурентното право;

Т.  като има предвид, че европейското конкурентно право следва да дава възможност на потребителите да се възползват от широка гама от качествени продукти на конкурентни цени, като същевременно гарантира, че предприятията имат стимул да инвестират и да въвеждат иновации, предоставяйки им равни възможности да популяризират предимствата на своите продукти, без да бъдат неправомерно измествани от пазара чрез нелоялни търговски практики;

У.  като има предвид, че европейското конкурентно право следва да дава възможност на крайния потребител да закупува стоки на конкурентни цени, но че то следва също така да осигури свободна и лоялна конкуренция между предприятията, по-специално с цел да ги насърчи да въвеждат иновации;

Ф.  като има предвид, че „факторът страх“ играе известна роля в търговските отношения: по-слабата страна не може да използва ефективно правата си и не желае да подаде жалба относно НТП, наложени от по-силната страна, от страх да не изложи на риск търговските им отношения;

Х.  като има предвид, че функционирането на веригата за доставки на храни оказва влияние върху ежедневието на гражданите на ЕС, при положение че домакинствата отделят приблизително 14% от разходите си за хранителни продукти;

Ц.  като има предвид, че по веригата за доставки на храни действат много участници, включително производители, търговци на дребно и посредници, и че НТП могат да се появят на различни нива от веригата;

Ч.  като има предвид, че „факторът страх“ означава, че дребните доставчици няма да могат ефективно да се възползват от евентуалното си право да предявят съдебен иск, и че техните интереси ще бъдат обслужени по-добре чрез използването на други евтини и достъпни механизми, като например посредничеството на независим арбитър;

Ш.  като има предвид, че инициативата за веригата на доставки (ИВД) се характеризира със сериозни ограничения, като например липсата на санкции за неспазване на изискванията и липсата на възможности за подаване на поверителни жалби, което възпрепятства използването ѝ като ефективно средство за борба с нелоялните търговски практики;

1.  Приветства стъпките, предприети досега от Комисията за борба с НТП, с оглед осигуряване на по-балансиран пазар и преодоляване на сегашното положение на разпокъсаност, произтичащо от различните национални подходи за справяне с НТП в ЕС, но посочва, че тези стъпки не са достатъчни за борба с НТП; приветства горепосочения доклад на Комисията от 29 януари 2016 г., както и дългоочакваното съпровождащо проучване относно мониторинга по прилагането на принципите за добри практики във вертикалните отношения по веригата за доставки на храни, но отбелязва неговите заключения, които не подготвят почвата за рамка на равнището на ЕС за справяне с нелоялните търговски практики на равнището на ЕС;

2.  Приветства действията, предприети от Форума на високо равнище за подобряване на функционирането на веригата за доставки на храни, и създаването на експертната платформа за B2B практики, която е изготвила списък, описание и оценка на търговските практики, които могат да се разглеждат като особено нелоялни;

3.  Приветства създаването и развитието на ИВД, което играе важна роля за насърчаване на промяна в културата и подобряване на бизнес етиката и което доведе до приемането на набор от принципи за добри практики за вертикални отношения по веригата за доставки на храни, както и на доброволна рамка за прилагането на тези принципи, която само през втората година от прилагането си вече включва над хиляда участващи дружества от целия ЕС, и най-вече МСП; приветства постигнатия досега напредък и счита, че усилията за насърчаване на лоялни търговски практики по веригата за доставки на храни следва да доведат до реално въздействие, но че понастоящем тези усилия не могат да се разглеждат като достатъчни за справяне с проблема с НТП по веригата за доставки на храни; все пак подчертава, че ефективността на ИВД, призната в неотдавнашния доклад на Комисията и външната оценка, се подкопава от множество проблеми, като например слабости в управлението, ограничения по отношение на прозрачността, липса на мерки за правоприлагане или санкции, липса на ефективни възпиращи механизми срещу НТП, което не позволява подаване на индивидуални анонимни жалби от потенциални пострадали от НТП, нито провеждане на разследвания по собствена инициатива от независим орган, а това впоследствие води до по-слабо представителство на малките и средните предприятия и земеделските производители, по-специално на тези, които считат, че ИВД не изпълнява предназначението си; препоръчва да бъдат създадени подобни инициативи за веригите на доставки в други съответни нехранителни сектори;

4.  Изразява съжаление за това, че някои насърчавани от ИВД възможности за разрешаване на спорове все още не са използвани на практика, което означава, че оценката на тяхната ефективност се основава на теоретични преценки; изразява съжаление относно факта, че все още не е разгледан конкретен случай, за да се оцени ролята на ИВД в борбата с нелоялните търговски практики, и че не е извършен по-подробен анализ за събирането на данни, свързани с получените и разгледаните жалби; счита, че неизвършването на такава задълбочена оценка подкопава общата оценка на инициативата; изразява разочарование от декларацията в гореспоменатото проучване на дружеството „Арете“ за оценка на ефективността на ИВД, че „реалните постижения на ИВД може да изглеждат много скромни от гледна точка на действителния или възприемания обхват и сериозността на въпроса относно НТП“;

5.  Отбелязва създаването на национални платформи по линия на ИВД, в които участват организации и предприятия от веригата за доставки на храни, с цел насърчаване на диалога между страните, стимулиране на въвеждането и обмена на лоялни търговски практики и търсене на начини за преустановяване на НТП, но поставя под въпрос тяхната реална ефективност; посочва обаче, че някои национални платформи не са постигнали тези цели и както в случая с Финландия, земеделските производители са се отказали от платформата; предлага държавите членки да бъдат насърчавани и стимулирани да предприемат по-нататъшни действия, използвайки подходящи инструменти, във връзка с евентуални жалби или несъответствия, докладвани от тези национални платформи;

6.  Счита, че принципите на добри практики и списъкът с примери за лоялни и нелоялни практики във вертикалните отношения по веригата за доставки на храни следва да бъдат разширени и прилагани по ефективен начин;

7.  Приветства провежданото понастоящем проучване на Комисията относно избора и иновациите в сектора на търговията на дребно; счита, че това ще способства за изясняване на развитието и на мотивите за избор и за иновации на равнището на общия пазар;

8.  Приветства разработването на алтернативни и неофициални механизми за уреждане на спорове и обезщетения, по-специално чрез посредничество и приятелски споразумения;

9.  Отбелязва, че ако по веригата за доставки на храни съществуват НТП, това противоречи на основните принципи на правото;

10.  Осъжда практиките, които използват дисбаланса в позициите на отделните стопански субекти в преговорите и оказват неблагоприятно въздействие върху свободата на договаряне;

11.  Посочва, че когато НТП се налагат от страни с по-силни преговорни позиции, те оказват неблагоприятно въздействие върху цялата верига за доставки на храни, включително и върху заетостта, за сметка на избора на потребителите, както и на качеството, разнообразието и иновативността на доставяните продукти; подчертава, че НТП могат да възпрепятстват конкурентоспособността на предприятията и инвестициите и да принуждават дружествата да реализират икономии за сметка на заплатите, условията на труд или качеството на суровините;

12.  Отново заявява, че свободната и лоялна конкуренция, балансираните отношения между всички участници, свободата на договаряне и стриктното и ефективно прилагане на съответното законодателство, които създават възможности за защита на всички стопански субекти по веригата за доставки на храни, независимо от географското им местоположение, са от ключово значение за обезпечаване на правилното функциониране на веригата за доставки на храни и за гарантиране на продоволствената сигурност;

13.  Отбелязва необходимостта от изграждане на взаимно доверие между партньорите по веригата за доставки въз основа на принципите на свобода на договаряне и взаимноизгодни отношения; подчертава корпоративната социална отговорност на по-голямата договаряща се страна да ограничи ползите си по време на преговорите и да работи с по-слабата страна за намиране на решение, което да бъде добро и за двете страни;

14.  Приветства позицията на Комисията в нейната Зелена книга от 31 януари 2013 г., че не съществува истинска свобода на договаряне при наличието на значително неравенство между страните;

15.  Признава, че НТП произтичат предимно от неравномерното разпределение на приходите и силите във веригата за доставки на храни и подчертава, че тези дисбаланси трябва да бъдат спешно преодолени, за да се подобри положението на земеделските производители в хранителния сектор; отбелязва, че продажбата под производствената цена и сериозната злоупотреба от страна на големите вериги за търговия на дребно с основни селскостопански храни като млечни произведения, плодове и зеленчуци, продавани с ниска печалба или на загуба с цел привличане на клиенти, заплашва дългосрочната устойчивост на производството на такива продукти в ЕС; приветства усилия като инициативата „Тирвол“ в Германия, които са насочени към подпомагане на земеделските производители да се конкурират според достойнствата на техните продукти;

16.  Изтъква, че НТП имат сериозни отрицателни последствия за земеделските производители, като по-ниски печалби, по-високи от разходи от предвидените, свръхпроизводство и разхищаване на храни и затруднено финансово планиране; изтъква, че в крайна сметка тези отрицателни последици намаляват възможностите за избор на потребителите;

17.  Оспорва категоричната подкрепа от страна на Комисията за ИВД, изразена в доклада ѝ, предвид нейните ограничения; изтъква отново нежеланието на земеделските производители да вземат участие в нея поради липсата на доверие, ограниченията по отношение на анонимните жалби, отсъствието на законови правомощия, неспособността ѝ да прилага смислени санкции, липсата на подходящи механизми за борба с добре документирани НТП и опасения за дисбаланс в естеството на механизмите за правоприлагане, които не са взети предвид по подходящ начин; изразява съжаление по повод на нежеланието на Комисията да гарантира анонимност и подходящи санкции;

18.  Счита, че ИВД и други национални и доброволчески системи и системи на ЕС (кодекси за добри практики, доброволни механизми за уреждане на спорове) следва да бъдат доразвивани и насърчавани като допълнение към ефективни и стабилни механизми за прилагане на разпоредбите на равнището на държавите членки, с което да се гарантира възможност за анонимно подаване на жалби и да се въведат възпиращи санкции заедно с координация на равнището на ЕС; насърчава производителите и търговците, включително организациите на земеделските стопани, да участват в подобни инициативи; счита, че тези инициативи следва да бъдат на разположение на всички доставчици, които не държат на своята анонимност, и че те може да бъдат полезни, като се развиват като образователна платформа за обмен и най-добри практики; отбелязва, че в своя неотдавнашен доклад Комисията заявява, че ИВД трябва да се подобри, по-специално с цел да се вземат под внимание поверителните жалби, както и по отношение на предоставянето на независими органи на правомощия за разследване и налагане на санкции;

19.  Отправя искане към Комисията да предприеме стъпки за осигуряване на ефективни механизми за правоприлагане, като например развитието и координацията на мрежа от национални органи, взаимно признати на равнището на ЕС; изтъква във връзка с това, че Арбитражният орган за кодекса на търговските вериги в Обединеното кралство би могъл да служи като потенциален модел, който да се следва на равнището на ЕС и който може да действа като истинско средство за възпиране на нелоялните търговски практики и да спомогне за отстраняването на „фактора страх“;

20.  Приветства неотдавнашната стъпка на ИВД, която дава възможност на МСП и на микропредприятията да се присъединяват при опростена процедура; посочва, че броят на регистрираните МСП е нараснал; изтъква обаче, че ИВД трябва да бъде укрепена още повече посредством редица действия, посочени от Комисията в нейния доклад от 29 януари 2016 г., като напредъкът следва да бъде следен от Комисията с цел:

   активизиране на усилията за популяризиране на ИВД и за повишаване на осведомеността за нея, по-специално сред МСП;
   осигуряване на безпристрастност на управленската структура, например чрез независим председател, който не е свързан с конкретна група заинтересовани страни;
   даване на възможност на страни, които твърдят, че са пострадали от НТП, да подават поверително жалба;
   въвеждане на по-ефикасни вътрешни процедури за проверка на това дали отделните стопански субекти спазват поетите от тях процедурни задължения и за мониторинг в условията на поверителност на честотата и резултатите от двустранните спорове;

21.  Отбелязва забележката на Комисията, че представителите на земеделските производители са решили да не участват в ИВД, тъй като според тях тя не гарантира достатъчна поверителност на жалбоподателите, страда от липса на законови правомощия за независими разследвания и смислени санкции, както и на механизми за борба с добре документирани НТП, и че техните опасения за дисбаланси в естеството на механизмите за правоприлагане не са били надлежно взети предвид; счита, че участието на земеделските производители е от ключово значение и че пониженото участие не отразява липса на осведоменост, а по-скоро липса на доверие в настоящите процедури и структури на управление на ИВД; поради това предлага, че подобряването на функционирането на ИВД, наред с другото, чрез независимо управление, поверителност и анонимност, както и ефективното правоприлагане и възпиране биха могли, като първа стъпка, да повишат интереса, подкрепата и съответно участието на земеделските производители;

22.  Призовава Комисията и държавите членки да улесняват и насърчават присъединяването на производителите към организациите на производителите (ОП) и асоциациите на организациите на производителите (АОП), за да се подобрят техните възможности за договаряне и позицията им по веригата за снабдяване с храни;

23.  Признава въпреки това, че доброволните схеми и схемите за саморегулиране могат да предоставят икономически целесъобразни средства за гарантиране на почтено поведение на пазара, за разрешаване на спорове и за преустановяване на НТП, ако бъдат съчетани с независими и ефективни механизми за правоприлагане; подчертава обаче, че досега тези схеми са показали ограничени резултати вследствие на липса на подходящо прилагане, недостатъчно представителство на земеделските стопани, безпристрастни структури на управление, конфликти на интереси между съответните страни, механизми за уреждане на спорове, които не са в състояние да се справят с „фактора страх“ на доставчиците и факта, че те не се прилагат към цялата верига за доставки; призовава Комисията да продължи да подкрепя обмена на най-добри практики сред държавите членки;

24.  Отбелязва, че вече съществува законодателство на ЕС за борба с нелоялните търговски практики в отношенията между търговци и потребители (Директива 2005/29/ЕО), но изтъква липсата на законодателство на ЕС за борба с нелоялните практики между различните участници в агрохранителната верига;

25.  Подчертава, че сериозният анализ на нелоялните търговски практики следва да започне от новата икономическа парадигма, възникнала през последните години: големи търговски мрежи, в които достъпът до местата за продажба е станал обект на ожесточена конкуренция под контрола на супермаркетите; посочва, че някои органи по конкуренцията са установили конкретни практики, които включват прехвърляне на прекомерни рискове върху доставчиците и които могат да отслабят тяхната конкурентоспособност; посочва, че тези органи са стигнали също така до заключението, че собствените марки въвеждат хоризонтално измерение на конкуренцията по отношение на търговските марки, което не е взето предвид в достатъчна степен;

26.  Подчертава, че действията за борба с НТП ще спомогнат за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и за развитие на трансграничната търговия в ЕС и с трети страни; припомня, че разпокъсаността на пазарите и различията между националните законодателства относно НТП подлагат операторите от веригата за доставки на различни пазарни условия и може да доведат до практиката, известна като „търсене на най-благоприятната правна система“, което от своя страна би могло да предизвика правна несигурност;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат изцяло и последователно правото в областта на конкуренцията, правилата относно нелоялната конкуренция и антитръстовото законодателство, и по-специално да налагат строги санкции за злоупотреба с господстващо положение във веригата за доставки на храни;

28.  Счита за важно да се гарантира, че правото на ЕС в областта на конкуренцията отчита особеностите на селското стопанство и е в служба на благополучието на производителите и на потребителите, които играят важна роля във веригата за доставки; счита, че правото на ЕС в областта на конкуренцията трябва да създава условия за по-ефективен пазар, който да дава възможност на потребителите да се възползват от широк избор на качествени продукти на конкурентни цени, като едновременно с това гарантира, че първичните производители имат стимул да инвестират и да въвеждат иновации, без да бъдат измествани от пазара;

29.  Отбелязва, че при все че за потребителите продуктите със собствена марка на търговската верига могат да донесат по-голяма стойност, по-голям избор и повече продукти от типа „справедлива търговия“, те представляват също така стратегически проблем в средносрочен и дългосрочен план, тъй като създават хоризонтално измерение на конкуренцията по отношение на промишлените търговски марки, която никога до този момент не е била фактор и която може да постави в нелоялна и антиконкурентна позиция търговците на дребно, които стават едновременно клиент и конкурент; обръща внимание на съществуването на „праг на риска“, отвъд който навлизането на пазара на собствени марки в дадена продуктова категория може да превърне тяхното текущо положително въздействие в отрицателно и да възпрепятства новаторските усилия на много дружества; ето защо подчертава, че въпросът за собствените марки на търговските вериги изисква особено внимание от страна на Комисията и органите по конкуренция, по специално що се отнася до необходимостта от оценяване на потенциалните дългосрочни последици за веригата за доставки на храни и на позицията на земеделските производители в нея, като се има предвид, че навиците на потребителите в отделните държави членки се различават;

30.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат изцяло и последователно Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, така че предприятията да плащат на кредиторите в срок от 60 дни, или в противен случай да им бъдат наложени лихвени плащания и плащане на кредитора на разноски по събирането в разумен размер;

31.  Призовава Комисията да внесе предложение или предложения за рамка на равнището на ЕС, която да определя общите принципи и да отчита националните особености и най-добри практики за справяне с НТП по цялата верига за доставки на храни, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция в различните държави членки, което ще позволи на пазарите да функционират правилно и да се поддържат справедливи и прозрачни отношения между производители, доставчици и дистрибутори на хранителни продукти;

32.  Изразява твърдото си убеждение, че определението на НТП, изложено от Комисията и съответните заинтересовани страни в документа „Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice“ (Вертикалните отношения по веригата за доставки на храни: Принципи на добри практики) от 29 ноември 2011 г.(15), следва да се вземе предвид наред с отворен списък на НТП при представянето на предложение за рамка на равнището на ЕС;

33.  Освен това предлага анонимността и поверителността да бъдат включени във всички бъдещи законодателни инициативи в тази област;

34.  Счита, че държавите членки, ако вече не са го направили, следва да определят или признаят като арбитър на национално равнище публични агенции или специализирани органи, които да са отговорни за прилагането на мерките за борба с нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни; счита, че публичните агенции от този тип могат да улеснят правоприлагането, например като им се предоставят правомощия за откриване и провеждане на разследвания по собствена инициатива и въз основа на неофициална информация или жалби, разглеждани на поверителна основа (като по този начин се преодолее „факторът страх“), както и че те могат да действат като посредници между участващите страни; подчертава необходимостта от взаимно признаване и ефективно сътрудничество на равнището на ЕС между националните органи с цел да се гарантира споделянето на съответната информация, по-специално относно добри практики и експертен опит във връзка с нови видове НТП, като се действа при пълно зачитане на принципа на субсидиарност;

35.  Призовава Комисията, държавите членки и други съответни заинтересовани страни да улеснят — като последващи действия във връзка с доклада на Комисията — включването на организации на земеделските производители (включително ОП и АОП) в обхвата на националните правоприлагащи органи, регулиращи веригата за доставки на храни, най-вече чрез осигуряване на анонимност на жалбите и режим за ефективни санкции;

36.  Счита, че е необходимо рамково законодателство на ниво ЕС за справяне с НТП и за гарантиране, че европейските земеделски производители и потребители имат възможност да се възползват от справедливи условия за покупка и продажба;

37.  Посочва, че това европейско рамково законодателство не следва да понижава равнището на защита в държавите, които вече имат национално законодателство в областта на борбата срещу НТП между предприятията.

38.  Призовава държавите членки, които не разполагат с компетентен правоприлагащ орган, да обмислят възможността за създаване на такъв орган и да му предоставят правомощието да осъществява надзор и да прилага необходимите мерки за борба с НТП;

39.  Подчертава, че правоприлагащите органи следва да имат на разположение редица различни правоприлагащи мерки и санкции, за да осигурят възможност за гъвкава реакция в съответствие със сериозността на конкретното обстоятелство; счита, че подобни мерки и санкции следва да оказват възпиращо въздействие с цел промяна на поведението;

40.  Припомня, че всички държави членки вече имат регулаторни рамки за справяне с НТП; отбелязва неотдавнашните регулаторни действия, предприети от някои държави членки, съставляващи въвеждане на разпоредби за допълване на националното право в областта на конкуренцията, разширяване на обхвата на прилагане на директивите относно НТП с цел обхващане на отношенията между предприятия и създаване на независими правоприлагащи агенции; отбелязва обаче, че различните подходи, използвани в това отношение от заинтересованите държави членки, са довели до различни степени и видове защита срещу НТП;

41.  Отбелязва, че при приемането на мерки за противодействие на НТП в рамките на веригата за доставки на храни трябва да се вземат надлежно под внимание специфичните характеристики на всеки пазар и правните изисквания, които се прилагат към него, различните ситуации и подходи в отделните държави членки, степента на консолидация или разпокъсаност на отделните пазари и други съществени фактори, като същевременно се извлича полза от мерки, вече предприети в някои държави членки, които се оказват ефективни; счита, че всички предложения за регулаторни усилия в тази област следва да гарантират наличието на сравнително широка свобода на преценка за определяне на мерките, които следва да се вземат предвид на специфичните характеристики на всеки пазар, с цел да се избегне приемането на универсален подход, а така също следва да се основават на общия принцип на подобряване на прилагането чрез ангажиране на съответните публични органи заедно с концепцията за правоприлагане от страна на частноправни субекти, като по този начин се допринася също за подобряването на разпокъсаното и ниско равнище на сътрудничество, което съществува в различни национални правоприлагащи органи, и за преодоляване на трансграничните предизвикателства по отношение на НТП;

42.  Изтъква, че съществуващото разпокъсано и ниско равнище на сътрудничество в рамките на различните национални правоприлагащи органи не е достатъчно за преодоляването на трансграничните предизвикателства по отношение на НТП;

43.  Призовава Комисията да извърши оценка на ефективността и въздействието на регулаторните и нерегулаторните мерки, като се отчитат надлежно всички възможни последици за различните заинтересовани страни и за благосъстоянието на потребителите, както и на съчетанието на политики, посочени от отговорилите на гореспоменатото проучване на дружеството „Арете“, което представлява комбинация от доброволни инициативи и публично правоприлагане (33% от всички отговори) и специфично законодателство на равнището на ЕС (32%);

44.  Изразява убеждение, че осведомеността на потребителите относно земеделските продукти е от съществено значение за решаването на проблемите, произтичащи от дисбалансите по веригата за доставки на храни, включително НТП; призовава всички заинтересовани страни, участващи в управлението на веригата за доставки на храни, да увеличат прозрачността по цялата верига за доставки на храни и да повишат осведомеността на потребителите чрез по-подходящи схеми за етикетиране и сертифициране на продуктите, за да се даде възможност на потребителите да правят напълно информиран избор на предлаганите продукти и да действат по съответния начин;

45.  Призовава Комисията в тясно сътрудничество с държавите членки да насърчава инициативи, с които потребителите да бъдат информирани за опасността от ценови дъмпинг за продуктите на първичните производители, и изрично подкрепя провеждането за тази цел на кампании за повишаване на осведомеността в училищата и в образователните институции;

46.  Отбелязва, че от 2009 г. насам Европейският парламент е приел пет резолюции относно проблеми по веригата за търговия на дребно в ЕС, включително три резолюции, насочени конкретно към дисбаланси и злоупотреби в рамките на веригата за доставки на храни; отбелязва освен това, че в същия период Комисията е изготвила три съобщения, една Зелена книга и е възложила два окончателни доклада по подобни теми; въз връзка с това заявява, че още повече анализи на състоянието на веригата за доставки на храни само ще забавят належащата необходимост от действия за подпомагане на борбата на земеделските производители срещу нелоялните търговски практики;

47.  Настоятелно призовава всички участници във веригата за доставки на храни да разгледат възможността за използване на стандартни договори, както и договори от ново поколение, в които рисковете и ползите са споделени;

48.  Признава, че с реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) и новата обща организация на единния пазар са въведени редица мерки, насочени към преодоляване на неравностойните позиции при договаряне между земеделските производители, търговците на дребно, търговците на едро и МСП във веригата за доставки на храни, по-специално чрез оказване на подкрепа за създаването и развитието на ОП; подчертава значението на това сътрудничество в снабдяването;

49.  Отбелязва, че Регламент (ЕС) № 1308/2013, в който се предвижда създаването на организации на производителите, е подкрепен с финансови стимули по втория стълб на ОСП; изтъква, че правната рамка разширява обхвата за колективно договаряне (в някои сектори) и за договори за доставка (за всички сектори), така че да обхваща и ОП, техните асоциации (АОП) и междубраншовите организации и също така въвежда временно освобождаване от някои правила за конкуренция в периоди на сериозен дисбаланс на пазара, при спазване на предпазни мерки;

50.  Настоятелно призовава Комисията да насърчи решително този подход за увеличаване на възможностите за договаряне на първичния производител и да насърчава производителите да се присъединяват към ОП и АОП; подчертава, по-специално, уязвимостта на малките и семейните производители, които имат потенциал да създават и поддържат работни места в изолирани, отдалечени и планински региони;

51.  Счита, че укрепването и създаването на организации на производителите трябва да се съчетае с укрепване на позициите на земеделските производители при договаряне в хранителната верига, по-конкретно чрез предоставяне на правото на колективно договаряне на техните договори;

52.  Призовава за по-голяма прозрачност и предоставяне на информация по веригата на доставки и за укрепването на органи и инструменти за пазарна информация като Европейския инструмент за наблюдение на цените на хранителните продукти и Обсерваторията за наблюдение на пазара на мляко, с оглед предоставяне на земеделските производители и на ОП на точна и навременна пазарна информация;

53.  Счита, че цените по цялата верига за доставки на храни следва да отразяват по-добре стойността, добавена от първичните производители; с оглед на това призовава формирането на цените на дребно да се ползва от цялата необходима прозрачност;

54.  Посочва, че земеделските производители в редица държави членки са си осигурили силна позиция във веригата за доставки на храни, като са създали кооперативи, които гарантират, че стойността, добавена на етапа на преработката, се насочва обратно към земеделските производители, и счита, че е от съществено значение тези кооперативи да не бъдат обременявани с допълнителни разходи в резултат на задължителна и скъпоструваща бюрокрация;

55.  Настоятелно призовава производителите и преработвателите да работят заедно за инвестиции в иновации и за увеличаване на добавената стойност на своите продукти;

56.  Припомня на Комисията, че през декември 2013 г. Парламентът прие доклад по собствена инициатива, в който призова Комисията да проучи възможността за независимо правоприлагане, с оглед да се отстрани „факторът страх“ сред първичните производители; настоятелно призовава Комисията да вземе под внимание този факт в своя доклад;

57.  Изразява становище, че професионалните организации биха могли да служат като платформа, позволяваща на първичните производители да подават без страх жалби до компетентен орган в случай на предполагаеми НТП;

58.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 23.
(2) OВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 22.
(3) OВ C 227 E, 6.8.2013 г., стр. 11.
(4) ОВ C 255, 14.10.2005 г., стр. 44.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0004.
(6) OВ C 210, 3.8.2010 г., стр. 4.
(7) OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 9.
(8) Приети текстове, P7_TA(2013)0580.
(9) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(10) ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.
(11) ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(12) ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29.
(13) ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38.
(14) Евростат, 2010 г.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност