Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2225(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0174/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0174/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 18
CRE 06/06/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0251

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 534kWORD 156k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία
P8_TA(2016)0251A8-0174/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ (2015/2225(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 11, το άρθρο 114 παράγραφος 3, το άρθρο 168 παράγραφος 1 και το άρθρο 191,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/743/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και για την κατάργηση των αποφάσεων 2006/971/ΕΚ, 2006/972/ΕΚ, 2006/973/ΕΚ, 2006/974/ΕΚ και 2006/975/ΕΚ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94(7), και την έκθεση της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2013 με θέμα «Γεωργικοί γενετικοί πόροι – από τη διατήρηση στη βιώσιμη χρήση» (COM(2013)0838),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EK) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(8),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης της 14ης Ιουλίου 2014 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα της καλλιέργειας κηπευτικών στην Ευρώπη – στρατηγικές ανάπτυξης(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσίευσε το 2014 το Θεματικό Τμήμα Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής – Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, με τίτλο «Γεωργία ακριβείας: Μια ευκαιρία για τους γεωργούς της ΕΕ – πιθανή στήριξη μέσω της ΚΓΠ 2014-2020»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA), με τίτλο «Τεχνολογικές επιλογές για τον επισιτισμό 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (COM(2012)0079),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2012 με τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» (COM(2012)0060),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου επιστημονικών συμβούλων (C(2015)6946),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0174/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις που αφορούν την γεωργία και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι τότε θα υπάρχουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι σε σύγκριση με σήμερα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται απορρίπτονται, και σε ορισμένους τομείς σχεδόν το 50%, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την κάλυψη αυτής της προβλεπόμενης ζήτησης, χωρίς εξάντληση των περιορισμένων πόρων, είναι η επινόηση τεχνολογικών λύσεων για την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση των μέσων διανομής και την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πιεστική ζήτηση για την παραγωγή περισσότερων ασφαλών, υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων για τους πολίτες στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η κακή διατροφή, η παχυσαρκία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, κ.λπ.· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της ΕΕ για τα τρόφιμα χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις γης που ανταγωνίζονται τη γεωργία, όπως η αστικοποίηση, η βιομηχανία, ο τουρισμός και η αναψυχή·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες προσφέρουν προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της πράσινης χημείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση του επιπέδου βιωσιμότητας στη γεωργία αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο στόχο για τους συντελεστές της, λόγω της ανάγκης αφενός για συγκράτηση του κόστους, προκειμένου να προστατευτούν τα εισοδήματα, και αφετέρου για αποτροπή της εξάντλησης και της υποβάθμισης των φυσικών πόρων (έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα και βιοποικιλότητα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γεωργία καταναλώνεται το 70% του γλυκού νερού του πλανήτη, και ότι η διαθεσιμότητα νερού αποτελεί ήδη σημαντικό περιορισμό για τη γεωργική παραγωγή σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πόσιμου νερού στη γεωργία μπορεί να μειωθεί δραστικά με την αποτελεσματική χρήση σύγχρονων τεχνικών άρδευσης και με καλλιέργειες προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αζωτούχα λιπάσματα φέρνουν υψηλές αποδόσεις, αλλά για την παρασκευή τους χρησιμοποιείται περίπου το 50% της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που καταναλώνεται από τα συστήματα γεωργικής παραγωγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% έως το 2030, και ότι απαιτείται σοβαρός προβληματισμός για την κάλυψη αυτής της ζήτησης με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και με μια ασφαλή σύνθεση ενεργειακών πηγών που να περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες, οι βραχύτερες αγροτροφικές αλυσίδες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της χρήσης ενέργειας, με συνακόλουθα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των παγκόσμιων αποδόσεων των καλλιεργειών χάνεται από παράσιτα και ασθένειες των φυτών κάθε χρόνο και ότι αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση αυτού του ποσοστού, μεταξύ άλλων και μέσω συστημικών προσεγγίσεων και προσαρμογής των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εν λόγω απώλεια και οδηγεί στην εμφάνιση νέων, από οικολογικής άποψης, επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών των φυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να προκαλούνται ξηρασίες ή πλημμύρες που επιφέρουν σοβαρές ζημίες στις πληγείσες πληθυσμιακές ομάδες και θέτουν την επισιτιστική τους ασφάλεια σε σοβαρό κίνδυνο· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή των αγροοικοσυστημάτων που χαρακτηρίζονται από βιολογική και δομική ποικιλότητα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό αυτού του κινδύνου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών της ΕΕ δεν αξιοποιείται συστηματικά στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης, όπου οι αποδόσεις έχουν μείνει στάσιμες τα τελευταία χρόνια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία και η ποιότητα των φυτογενετικών πόρων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα της γεωργίας, με αποτέλεσμα να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις μακροχρόνιες καλλιέργειες και για την επισιτιστική ασφάλεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη του χάσματος στην απόδοση των καλλιεργειών συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα για το θεματολόγιο της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ακριβείας περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματισμών και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να βελτιωθούν η ακρίβεια και η αποδοτικότητα των βασικών πρακτικών γεωργικής διαχείρισης, χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις βασισμένες σε συστήματα για τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων, και για τη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του καιρού, του εδάφους, των υδάτων και των καλλιεργειών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία ακριβείας είναι εν τέλει σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται η χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και νερού, ενώ βελτιώνεται συγχρόνως η γονιμότητα του εδάφους και βελτιστοποιούνται οι αποδόσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εδαφολογία, τα υγιή και ζωντανά εδάφη φροντίζουν και προστατεύουν τις καλλιέργειες μέσω ωφέλιμων ειδών τα οποία παρέχουν προστασία έναντι των παθογόνων και των επιβλαβών οργανισμών, και επίσης παρέχουν στα φυτά θρεπτικά στοιχεία και νερό σε αντάλλαγμα για τα σάκχαρα από τα εξιδρώματα στις ρίζες των φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πρακτικές μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τη βιολογική, χημική και φυσική ποιότητα των εδαφών, με συνέπειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάβρωση, την υποβάθμιση των δομικών στοιχείων του εδάφους και την απώλεια της γονιμότητάς του·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη των καινοτόμων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα είδος γεωργικής πρακτικής, αλλά να είναι εφαρμόσιμα σε κάθε τύπο καλλιέργειας, είτε πρόκειται για συμβατική είτε για βιολογική γεωργία, κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή αροτραία καλλιέργεια, μονάδα μικρής ή μεγάλης κλίμακας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δραστικών ουσιών των γεωργικών φαρμάκων μειώθηκε κατά 70% στο διάστημα μεταξύ 1993 και 2009, ενώ έχει ενισχυθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για τον καθορισμό των δραστικών ουσιών και των νέων ουσιών που συνιστούν εναλλακτική λύση έναντι των φυτοφαρμακευτικών προϊόντων, μετατρέπονται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τη γεωργία της ΕΕ και για τους πολίτες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως η έλλειψη δραστικών ουσιών για χρήσεις ήσσονος σημασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπαρκείς λύσεις προστασίας για τις ειδικές καλλιέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων στην ΕΕ, γεγονός με άμεσο αντίκτυπο που εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο EUR, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας παραγωγής και του πρόσθετου κόστους για τους γεωργούς·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραχυπρόθεσμοι κύκλοι στις προτεραιότητες της πολιτικής και στις προτεραιότητες χρηματοδότησης της έρευνας μπορεί να είναι επιζήμιοι για τις δεξιότητες, τις υποδομές και την καινοτομία στη γεωργία και ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποτελεσματική μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον χώρο της επιστήμης στους γεωργούς, και στα ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας της γεωργίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Γεωργία ακριβείας

1.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας ανέκαθεν στηριζόταν σε νέα μοντέλα και πρακτικές γεωργικής εκμετάλλευσης που συμπεριλαμβάνουν νέες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής για την αύξηση του παραγόμενου όγκου και την προσαρμογή σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες· τονίζει ότι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, όπως ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων, έχουν καίρια σημασία για τη γεωργία, και ότι ορισμένες λειτουργίες, όπως η παγίδευση του άνθρακα, υπερβαίνουν τα όρια της παραγωγής τροφίμων·

2.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η καινοτομία έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης γεωργίας στην ΕΕ και θεωρεί ότι η τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της προόδου, αλλά αναγνωρίζει τα όρια για την ευρεία υιοθέτησή της, συμπεριλαμβανομένων της αξιοπιστίας, της διαχειρισιμότητας και της περιορισμένης γνώσης της τεχνολογίας αυτής και της προσαρμοστικότητάς της στο σύνολο των διαφόρων τύπων και μεγεθών των εκμεταλλεύσεων·

3.  θεωρεί ότι οι αρχές που διέπουν τη γεωργία ακριβείας μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, αύξηση του εισοδήματος των γεωργών, εξορθολογισμό της χρήσης των γεωργικών μηχανημάτων και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του νερού για άρδευση· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές για την τόνωση της ανάπτυξης και την υιοθέτηση των τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας για όλους τους τύπους εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της παραγωγής τους, φυτικής ή/και ζωικής·

4.  επισημαίνει την ιδιαίτερη ανάγκη να επιλυθεί μέσω της καινοτομίας στη γεωργία ακριβείας το πρόβλημα του «υψηλού κόστους» στην ανάπτυξη και χρήση ορισμένων τεχνολογιών της γεωργίας ακριβείας, και να συμμετέχουν ενεργά οι γεωργοί και ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών για να εξασφαλιστούν σαφή πλεονεκτήματα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να καταστούν οι εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές·

5.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή δεν αλληλοαποκλείονται και μπορούν να επιτευχθούν μέσω της καινοτομίας· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης μέσω της διασφάλισης κανονιστικής συνοχής, σαφήνειας και κατάλληλου περιθωρίου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα ληφθεί ρητά υπόψη στις προσεχείς αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας μπορεί να παραγάγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και κερδοφόρες λύσεις βασισμένες στη γνώση με στόχο τη σίτιση του αυξανόμενου και ολοένα πιο απαιτητικού παγκόσμιου πληθυσμού·

6.  καλεί τη βιομηχανία, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την προσαρμοστικότητα των ρομποτικών και λοιπών τεχνικών της γεωργίας ακριβείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα κονδύλια της έρευνας υπέρ της γεωργίας και της φυτικής παραγωγής·

7.  καλεί επίσης τον κλάδο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει εφαρμογές γεωργίας ακριβείας οι οποίες θα είναι προσβάσιμες για όλους, ώστε να δοθούν δυνατότητες στα άτομα με αναπηρίες, να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και να διευρυνθούν η βάση δεξιοτήτων και οι ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές κοινότητες·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τη συμπερίληψη των ρομποτικών συστημάτων της γεωργίας ακριβείας στο πρόγραμμα εργασίας «Ορίζοντας 2020» για το 2016-2017 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης δεν απαιτούν πολυμερή προσέγγιση, οπότε ενδεχομένως οι γεωργοί αποκλείονται από καινοτόμους εξελίξεις· τονίζει ότι η γεωργία ακριβείας μπορεί να μειώσει τη χρήση πόρων κατά τουλάχιστον 15%˙ ενθαρρύνει την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας που προσφέρει νέες προσεγγίσεις διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης, όπως τα μηχανήματα που καθοδηγούνται με τεχνολογία GPS/GNSS και τα συστήματα τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS)·

Μαζικά δεδομένα και πληροφορική

9.  επισημαίνει ότι ο γεωργικός τομέας μεταβάλλεται, ακριβώς όπως και όλοι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας· τονίζει ότι η σύγχρονη γεωργία έγινε εφικτή μόνο με την αποδοχή της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου και υπό αυτή την έννοια οι ψηφιακές εξελίξεις δίνουν επίσης τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη του γεωργικού τομέα·

10.  τονίζει ότι η αντιπαραβολή και η ανάλυση μεγάλων και ολοκληρωμένων συνόλων δεδομένων δίνουν τη δυνατότητα να τονωθεί η καινοτομία στη γεωργία και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μελέτη και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης τροφικής αλυσίδας που θα ωφελήσει τους γεωργούς, την οικονομία, τους καταναλωτές και το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για την ενσωμάτωση περίπλοκων και κατακερματισμένων συστημάτων ΤΠΕ, την τόνωση των επενδύσεων και την κάλυψη του κόστους κατάρτισης, καθώς και για να γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις πιο προσβάσιμες για τη γεωργία·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημείωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας· εκτιμά πως ο δορυφόρος Sentinel 2B του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), που θα τεθεί σε τροχιά στα τέλη του 2016, μπορεί να προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα της έκτασης που καλύπτουν οι καλλιέργειες και τα δάση, με αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή των γεωργικών πολιτικών, τον εξορθολογισμό της χρήσης πόρων και την βελτιστοποίηση της περιόδου συγκομιδής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη χρήση των δορυφορικών συστημάτων·

Έδαφος, νερό και διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων

12.  αναγνωρίζει την υποβάθμιση του εδάφους ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη γεωργική παραγωγή και ζητεί μεγαλύτερη φιλοδοξία και προσπάθειες για τη βελτίωση του εδάφους και των πρακτικών διαχείρισης των υδάτων, ιδίως υπό το φως της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει ικανοποίηση για την ανάπτυξη τεχνολογιών Γεωργίας Ελεγχόμενης Κυκλοφορίας (CTF), η οποία μειώνει τη ζημία που προκαλείται στο έδαφος από την υπερβολική εκμετάλλευση της γης, και εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις πρόσφατες προσπάθειες με στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης υψηλής ανάλυσης στη βιολογική γεωργία· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη αυτών των νέων τεχνολογιών για το περιβάλλον και για την παραγωγή και να διασφαλίσει την ευαισθητοποίηση, τη μετάδοση γνώσεων και τη μεταφορά τεχνολογίας·

13.  ζητεί να συμπεριληφθούν οι γεωργοί στον σχεδιασμό, στη δοκιμή και στη διάδοση τεχνολογιών χαρτογράφησης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποδοτικότητα της χρήσης θρεπτικών στοιχείων στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλή, και τονίζει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης αζώτου (N), φωσφόρου (P) και καλίου (K), προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και παράλληλα να βελτιωθεί η παραγωγή τροφίμων και ενέργειας· ζητεί στοχευμένη έρευνα (και εφαρμοσμένη χρήση της) για τη βελτίωση της παρακολούθησης της απόδοσης των θρεπτικών στοιχείων και για την περαιτέρω βελτιστοποίηση τεχνολογιών μεταβλητού ρυθμού·

15.  συμμερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων γεωργικών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και νερού, καθώς και στην καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους·

Γενετική ποικιλομορφία

16.  θεωρεί ότι η μείωση της γενετικής ποικιλομορφίας στη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα απειλεί την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και υπονομεύει τις πολιτικές της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία, την προστασία της βιοποικιλότητας και τις στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής· πιστεύει ότι η μονοκαλλιέργεια και η έλλειψη αμειψισποράς είναι βασικοί παράγοντες αυτής της μείωσης· θεωρεί ότι όλες οι φυτικές ποικιλίες και τα ζωικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των εντόπιων φυλών και των άγριων και ημιάγριων συγγενικών τους ειδών, καθώς και των παλαιών και πρωτοπόρων ποικιλιών, έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας, των προγραμμάτων βελτίωσης και της παραγωγής επαρκών, θρεπτικών και υγιεινών τροφίμων·

17.  εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις της ΕΕ θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τέτοιους γενετικούς πόρους ώστε να διασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα και την καινοτομία στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών· τονίζει ότι οι κανονισμοί της ΕΕ θα πρέπει να έχουν πάντοτε ως στόχο να μην υπονομεύουν τέτοιες καινοτόμους διαδικασίες επιβαρύνοντας με περιττό διοικητικό φόρτο τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς·

18.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ τραπεζών γενετικού υλικού, ιδιωτικής και δημόσιας έρευνας για τα φυτά, βελτιωτών, τελικών χρηστών, και όλων των άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στη διατήρηση και χρήση γενετικών πόρων, προκειμένου να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της βιώσιμης γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη·

19.  επισημαίνει τη στήριξη που έχει ήδη παρασχεθεί από την ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) και την ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας (RTD) για τις δραστηριότητες διατήρησης γενετικών πόρων, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διατήρησης Γηγενών Σπόρων (ENSCONET), ζητεί ωστόσο τα διάδοχα προγράμματα να συνεχίσουν να στηρίζουν τις δραστηριότητες διατήρησης φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδίως δε την επιτόπια χρήση γενετικών πόρων μέσω μέτρων που εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση·

20.  τονίζει τη σημασία του να επεκταθεί η διατήρηση των γενετικών πόρων σε μια μεγαλύτερη ποικιλότητα φυτικών και ζωικών ειδών και η χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα αυτό να οδηγήσει σε τεχνολογικές βελτιώσεις για τη γεωργία και τη φυτική παραγωγή·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στη γεωργία, η οποία προβλέπεται στο μέτρο 10 της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020˙

22.  αναγνωρίζει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα οι συλλογές βλαστοπλάσματος για την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την αποδοτικότητα χρήσης των πόρων, την ανθεκτικότητα στα παράσιτα και στις ασθένειες, και με άλλες ιδιότητες που προσδίδουν βελτιωμένη ποιότητα και ανθεκτικότητα· θεωρεί ότι αυτό απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη φαινοτυπική ανάλυση, που αποτελεί ιδιαίτερο εμπόδιο για πολλές καλλιέργειες·

23.  παρατηρεί ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας στη γεωργία είναι η χρήση της in vivo· τονίζει ότι από τα τρία κριτήρια ΔΟΣ (διακριτότητα, ομοιομορφία, σταθερότητα) που εφαρμόζονται στους επίσημους καταλόγους σπόρων της ΕΕ, η ομοιομορφία και η σταθερότητα δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των γενετικά ποικιλόμορφων φυτών· παρατηρεί ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εξαρτάται από την υψηλή γενετική ποικιλότητα· παρατηρεί τον ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης στις αγορές σπόρων και τη μειωμένη διακύμανση ανά ποικιλία· ενθαρρύνει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα σπόρων των εκμεταλλεύσεων και οι ανταλλαγές στην ενδυνάμωση των γεωργών, και αναγνωρίζει τη συμμετοχική βελτίωση ως μια μακρά παράδοση καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες·

24.  αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης και χρήσης των γενετικών πόρων για την ασφάλεια των τροφίμων σε βάθος χρόνου και για να διευρυνθεί η γενετική βάση των σύγχρονων προγραμμάτων βελτίωσης φυτών και ζώων· αναγνωρίζει ότι οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής αντιμετωπίζουν έλλειψη νέων ποικιλιών που είναι ανθεκτικές στα παράσιτα και τις ασθένειες και οι οποίες θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων· υποστηρίζει την έννοια της πρόσβασης και του καταμερισμού των οφελών, αλλά ζητεί την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1866, ούτως ώστε οι βελτιωτές να μην αποθαρρύνονται, λόγω της πολυπλοκότητας και του κόστους της χρήσης άγριου υλικού, όσον αφορά την εισαγωγή νέων χαρακτηριστικών, όπως η ανθεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, η διατροφική αξία και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει χωρίς αποδυνάμωση των αγροτικών κοινοτήτων, οι οποίες έχουν εκθρέψει είδη και βελτιώσει ποικιλίες στο πέρασμα των χρόνων·

25.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι αποδόσεις των τοπικών φυλών, δεδομένης της ικανότητας αυτών των τελευταίων να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος καταγωγής τους, και ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των γεωργών να βελτιώνουν φυτά σε αυτόνομη βάση, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν σπόρους διάφορων ειδών και ποικιλιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η γενετική ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας·

26.  αναγνωρίζει την ανάγκη υποστήριξης των κατάλληλων ειδών αμειψισποράς που παραμένουν κερδοφόρα για τους γεωργούς· τονίζει επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί, εκτός από τους γενετικούς πόρους, ένα σύνολο κατάλληλων φυτοπροστατευτικών εργαλείων για ευρύ φάσμα καλλιεργειών· τονίζει ότι, χωρίς τέτοια εργαλεία, θα επηρεαστεί σοβαρά η ποικιλότητα των ειδών που μπορούν να καλλιεργηθούν επικερδώς·

Αναπαραγωγή ακριβείας

27.  υποστηρίζει την ανάγκη να υπάρχει συνεχής πρόοδος στην καινοτόμο αναπαραγωγή με την εφαρμογή ασφαλών και δοκιμασμένων τεχνικών που έχουν στόχο να αυξηθεί όχι μόνο το εύρος των χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας σε παράσιτα και ασθένειες στις καλλιέργειες, αλλά και η ποικιλία των πρώτων υλών τροφίμων με χαρακτηριστικά υψηλής θρεπτικής αξίας και επωφελή για την υγεία που διατίθενται στην αγορά·

28.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σύντονη υποστήριξη για την ανάπτυξη και χρήση μελλοντικών τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία μπορεί να επιτρέψουν στην αναπαραγωγή να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις κοινωνικές προκλήσεις του μέλλοντος·

29.  θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δημοσιεύσει η Επιτροπή την τελική έκθεση της ομάδας εργασίας «Νέες τεχνικές» και να χρησιμοποιήσει τα επιστημονικά της συμπεράσματα ως βάση για την αποσαφήνιση, μεταξύ άλλων, του νομικού καθεστώτος των τεχνικών αναπαραγωγής που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιήσει βάσιμη νομική ανάλυση στις διαβουλεύσεις της·

30.  ενθαρρύνει τον ανοιχτό και διαφανή διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και του κοινού σχετικά με την υπεύθυνη ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υψηλής ακρίβειας για τα προγράμματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των οφελών· επισημαίνει ότι για τον σκοπό αυτό απαιτούνται προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των γεωργών και του ευρύτερου κοινού, καθώς και η κατανόηση νέων τεχνικών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι γεωργοί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι σε νέες και αναδυόμενες τεχνικές αναπαραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ανοικτή και εμπεριστατωμένη δημόσια συζήτηση·

31.  εκφράζει ανησυχία για την πρόσφατη απόφαση του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), της 25ης Μαρτίου 2015, στις υποθέσεις G2/12 και G2/13·

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ)

32.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να επανεξεταστεί η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τα ΦΠ και να αναπτυχθεί ένα σύστημα εγκρίσεων και αξιολόγησης συνεκτικό, αποτελεσματικό, προβλέψιμο, βασισμένο στους κινδύνους και επιστημονικά άρτιο· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εξάρτηση των γεωργών από τα φυτοφάρμακα, και σημειώνει παράλληλα ότι η παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών πραγματοποιείται σε ένα ανταγωνιστικό, διεθνές περιβάλλον· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ΦΠ που θα είναι οικονομικά αποδοτικά, ασφαλή για χρήση και φιλικά προς το περιβάλλον·

33.  εκφράζει ικανοποίηση για τις πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας REFIT της Επιτροπής για το 2016, που δεσμεύουν την ΕΕ για τη διενέργεια αξιολόγησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005· τονίζει ότι η διαδικασία REFIT δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος·

34.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίηση και βελτίωση της τρέχουσας νομοθεσίας, ειδικότερα όσον αφορά τη λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών και τη διαδικασία αξιολογήσεων κατά ζώνες·

35.  υπογραμμίζει την ανησυχία ότι το σύστημα εγκρίσεων κατά ζώνες δεν λειτουργεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης χρήσης παρωχημένων εθνικών μεθοδολογιών έγκρισης και καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει το εν λόγω σύστημα ώστε να εξασφαλιστεί η αμοιβαία αναγνώριση προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη στις ζώνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

36.  εκφράζει ικανοποίηση για το πρόσφατο IPM-ERANET (ολοκληρωμένη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών — δίκτυο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας) και για τη νέα πλατφόρμα συντονισμού για «χρήσεις ήσσονος σημασίας», αλλά θεωρεί ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν η έλλειψη λύσεων φυτοπροστασίας για χρήσεις ήσσονος σημασίας και ειδικές καλλιέργειες·

37.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιολογείται με διαφάνεια ο αντίκτυπος των δραστικών ουσιών, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης γεωργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και να εκτιμώνται συνολικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων, και υπενθυμίζει ότι η αρχή της προφύλαξης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν ο βαθμός αβεβαιότητας είναι υπερβολικά υψηλός για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας ή των καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών·

38.  καλεί τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τον καθορισμό των δραστικών ουσιών χαμηλού κινδύνου για την ανάπτυξη και χρήση φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις και εξασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται οι στόχοι της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, και να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν δεδομένα ασφαλείας για τα κριτήρια που εφαρμόζονται για όλες τις δυνητικές ουσίες χαμηλού κινδύνου·

39.  εκτιμά ότι οι ουσίες χαμηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των μη χημικών εναλλακτικών λύσεων αντί των ΦΠ, όπως είναι ο βιολογικός έλεγχος, θα πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα για αξιολόγηση από τα κράτη μέλη-εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), βοηθώντας έτσι να εκπληρωθούν οι στόχοι της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών και τη βιώσιμη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ειδικά για χρήση προϊόντων σε μικρές και ειδικές καλλιέργειες·

40.  τονίζει ότι οι γεωργοί πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια μεγαλύτερη εργαλειοθήκη για να προστατεύουν τις καλλιέργειές τους και να αποφασίζουν ποιο μέτρο προσφέρεται καλύτερα για την προστασία των καλλιεργειών τους· ενθαρρύνει, επομένως, την ευρύτερη χρήση διάφορων εναλλακτικών λύσεων αντί των παραδοσιακών φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών φυτοφαρμάκων, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, και ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικότερων εναλλακτικών λύσεων μέσω της υποστήριξης επιτόπιας έρευνας και περισσότερης επίδειξης σχετικά με μη χημικές εναλλακτικές λύσεις, μέτρα χαμηλού κινδύνου και φυτοφάρμακα που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον·

41.  σημειώνει ότι ο βιολογικός έλεγχος είναι μέθοδος προστασίας των καλλιεργειών που βασίζεται στη χρήση ζώντων οργανισμών ή φυσικών ουσιών και θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση των παραδοσιακών γεωργικών φαρμάκων και να συμβάλει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης και να συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες ενός συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των προσπαθειών βελτίωσης των φυτών, των φυσικών συστημάτων καταπολέμησης και της χρήσης φυτοφαρμάκων·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την αργή πρόοδο των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή και την αξιολόγηση της εφαρμογής, αντίστοιχα, του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ·

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά γνώσεων

44.  αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη γεωργία απαιτεί πολλαπλές ειδικές δεξιότητες και γνώσεις διεπιστημονικής φύσης· σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η γενική επιστήμη, η φυσιολογία και η μηχανική των φυτών, των ζώων και του περιβάλλοντος·

45.  εκφράζει τη λύπη του για τις εντεινόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων σε πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη βιομηχανία, με ερευνητικά ιδρύματα και με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς για τον σχεδιασμό των επόμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), με στόχο να εντοπιστούν ευκαιρίες στήριξης της ανάπτυξης δεξιοτήτων και μεταφοράς γνώσεων σε αυτούς τους τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της κατάρτισης και της μαθητείας για νέους γεωργούς και νεοεισερχόμενους στον κλάδο·

46.  ζητεί από τον τομέα των γεωργικών τεχνολογιών να βελτιώσει τον συντονισμό και την ενσωμάτωση των επιδείξεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και τη χρήση των εκμεταλλεύσεων επίδειξης και παρακολούθησης με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη χρήση υφιστάμενων ή νέων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών ή πόρων·

47.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες της γεωργίας ακριβείας και της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας όσον αφορά την ενίσχυση της ελκυστικότητας της γεωργίας για νέους γεωργούς και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές· πιστεύει ότι η επένδυση στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών μπορεί να προωθήσει την ανανέωση των γενεών στη γεωργία·

Προτεραιότητες έρευνας και χρηματοδότησης

48.  αναγνωρίζει τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη γεωργία και φυτική παραγωγή και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο επενδύσεων που θα δίνει προτεραιότητα σε μια τομεακή προσέγγιση, στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, το οποίο θα χρηματοδοτείται σε διαρκή βάση, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την επαγγελματική κατάρτιση των ειδικών του κλάδου της βιώσιμης γεωργίας, και να διασφαλίσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται εμπειρογνώμονες·

49.  θεωρεί ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικά αποδοτικές λύσεις και να έχει εφαρμογή στους παραγωγούς μικρής κλίμακας, στις αγροτικές ζώνες, στις εξόχως απόκεντρες και στις ορεινές περιοχές· υπογραμμίζει ότι οι γεωργοί αποτελούν τους βασικότερους διαχειριστές του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση στην καινοτομία και την έρευνα, ώστε να μπορούν να παράγουν με βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο τρόφιμα, ζωοτροφές και άλλα προϊόντα, παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων·

50.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμοσμένη έρευνα τα τελευταία χρόνια, ζητεί όμως να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταφορά γνώσης στους τελικούς χρήστες και να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή των γεωργών και άλλων χρηστών των γεωργικών τεχνολογιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων·

51.  ζητεί να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία, που περιλαμβάνεται στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, προκειμένου να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ καινοτόμων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των γεωργών, ιδίως δε των γεωργών μικρής κλίμακας που βρίσκονται ακόμη πιο μακριά από τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων·

52.  σημειώνει ότι στα κράτη μέλη όπου έγινε έξυπνη χρήση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα παρατηρείται μεγαλύτερη μεταστροφή προς την εφαρμοσμένη έρευνα και μεγαλύτερη συμμετοχή των τελικών χρηστών·

53.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταρτίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχέδια εστιασμένα στην ανάπτυξη γεωργικών πρακτικών και καλλιεργούμενων ποικιλιών πιο αποδοτικών από πλευράς πόρων, συμπεριλαμβανομένων ποικιλιών με τοπική εξειδίκευση, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της ανταλλαγής θρεπτικών στοιχείων, ιδίως με δεδομένη την ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη διαθεσιμότητας του νερού και ορισμένων βασικών συστατικών των λιπασμάτων, όπως είναι τα φωσφορικά άλατα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία και στις κλιματολογικά έξυπνες γεωργικές πρακτικές, με επαρκή χρηματοδοτικά κίνητρα για έρευνα και εφαρμογή από τους γεωργούς· υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την υδατοπονία, τα κλειστά κυκλώματα ανακύκλωσης θρεπτικών ουσιών, την αγροοικολογία, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, τη γεωργία συντήρησης και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τον σαπροπηλό, τις βραχείες αλυσίδες ζωοτροφών, τη βόσκηση των ζώων σε βοσκοτόπους και από την παραγωγή χαμηλών εισροών θα πρέπει να εξεταστούν δεόντως, να δημοσιοποιηθούν και να δοθούν σχετικά κίνητρα·

54.  θεωρεί επίσης ότι είναι αναγκαίο να καταρτίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καινοτόμα σχέδια για την παραγωγή μη εδώδιμων προϊόντων (βιοοικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ.) και την παροχή υπηρεσιών με στόχο την ανάπτυξη μιας πιο αποδοτικής, από πλευράς πόρων, γεωργίας (καλύτερη αξιοποίηση του νερού, της ενέργειας, των συντελεστών φυτικής παραγωγής και των ζωοτροφών, κλπ.), καθώς και πιο αυτόνομης·

55.  σημειώνει ότι, σε μεγάλο τμήμα της ΕΕ, τα ανεξάρτητα ή χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους κέντρα εκπαίδευσης, κατάρτισης και καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας έχουν υποβαθμιστεί ή δεν καλύπτουν επαρκώς τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε αναδυόμενους τομείς, όπως είναι η γεωργική μηχανική· αναγνωρίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα προσόντα των αγροτών εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την πρόσβαση σε αυτές, και συνεπώς καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων στη γεωργική τεχνική κατάρτιση ή ανώτερη εκπαίδευση·

56.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (EIP-AGRI), η οποία έχει στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την πρακτική γεωργία, και καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση του συντονισμού σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο για να προωθήσει μια σαφή ατζέντα καινοτομίας, σε σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και να διασφαλίσει την επαρκή μεταφορά γνώσεων στους τελικούς χρήστες·

57.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της γεωργίας στην ΕΕ, και να αναπτύξουν διευρωπαϊκά κέντρα γεωργικής καινοτομίας που θα παρουσιάζουν τις νέες καινοτόμους τεχνολογίες, τη βιώσιμη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και κυριαρχία, και θα καθιστούν δυνατή την δέουσα πρόσβαση σε αυτές·

58.  τονίζει ότι οι δράσεις των εν λόγω κέντρων θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, όχι μόνο για τη βιώσιμη γεωργία, αλλά και για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, μέσω της συνεργασίας εντός κοινοτήτων, με αγροτικές ΜΜΕ, συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών· υπογραμμίζει ότι οι χώροι αυτοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι ανοιχτοί στο ευρύ κοινό και στους γεωργούς, και να έχουν μια διατομεακή προσέγγιση, με προώθηση του διαλόγου μεταξύ τομέων που μπορεί να επηρεάζονται από την καινοτομία με διαφορετικούς τρόπους·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, παράλληλα με τις τεχνολογικές και επιστημονικές καινοτομίες, οι παραδοσιακές τεχνικές και εκμεταλλεύσεις μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, καθώς αποτελούν τεράστιο πολιτιστικό, αγροτικό, ιστορικό και τουριστικό πλούτο και πηγή ποικιλομορφίας, και εξασφαλίζουν τη διαβίωση πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας στην Ευρώπη, σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών περιφερειών·

60.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν δημιουργηθεί βάσει του κοινού μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020·

61.  δίνει έμφαση στην προστιθεμένη αξία που συνδέεται με αυτά τα μέσα, ειδικά όσον αφορά τα αποτελέσματα μόχλευσης και τις εγγυήσεις δανείων που στοχεύουν στην προώθηση της εφαρμογής του θεματολογίου της έρευνας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής πρόκλησης 2 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· αναφέρεται, ειδικότερα, στη χρησιμότητά τους για τη μείωση των επενδυτικών αναγκών και κινδύνων για τους γεωργούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ακριβή τεχνολογία και μεθόδους γεωργίας ακριβείας·

Διατηρώντας την Ευρώπη στο επίκεντρο της επιστημονικής ανάπτυξης και καινοτομίας

62.  σημειώνει ότι οι αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων και των ορεινών περιοχών, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην υπάρχουσα και στην ενδεχόμενη κλιματική αλλαγή, πράγμα που τις καθιστά λιγότερο ελκυστικές και περισσότερο εκτεθειμένες στη γήρανση και στη μείωση του πληθυσμού· αναγνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στη γεωργία να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η γεωργική γη θα χρησιμοποιείται με πιο βιώσιμο τρόπο·

63.  σημειώνει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη γεωργία και στον ευρύτερο τομέα της χρήσης γης μπορούν να ενισχύσουν τους εν λόγω τομείς στην ουσιαστική συνεισφορά τους στις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την ανάγκη για διεύρυνση του ορισμού της «παραγωγικής γεωργίας» και για πλήρη στήριξη και σεβασμό των γεωργικών γαιών που παρέχουν δημόσια αγαθά για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την παγίδευση του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της αγροοικολογικής γεωργίας·

64.  θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων σε περιοχές όπως οι ορεινές και οι απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και υποστηρίζει όλα τα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και οι ως επί το πλείστον μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεις θα έχουν πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

65.  θεωρεί ουσιώδες ότι οι εύλογες ρυθμίσεις της ΕΕ, που αποσκοπούν στην ασφάλεια των καταναλωτών και στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, βάσει ανεξάρτητων και αξιολογημένων από ομοτίμους επιστημονικών μελετών, να δίνουν στην ενωσιακή γεωργική παραγωγή τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική στις εσωτερικές και στις παγκόσμιες αγορές, και ζητεί να εξακολουθήσει να τηρείται αυτή η αρχή·

66.  σημειώνει ειδικότερα το υψηλό κόστος, τα χρονοδιαγράμματα μεγάλης διάρκειας και την εμπορική και νομική αβεβαιότητα της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και βιώσιμων προϊόντων στην αγορά με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαιτέρως ορατά στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στις απομακρυσμένες αγροτικές, στις μειονεκτικές και στις ορεινές περιοχές·

67.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιεί και να ενισχύει όλα τα χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με δοκιμαστικά σχέδια στον τομέα της τεχνολογικής και επιστημονικής καινοτομίας, προκειμένου να περιορίζονται τα φυσικά μειονεκτήματά τους και, δεδομένης της μικρής τους κλίμακας, η δυσκολία πρόσβασης στις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και η εφαρμογή αυτών·

68.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το ρυθμιστικό της πλαίσιο σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, για να εξασφαλίσει έγκαιρες, αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη στην ΕΕ·

69.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τον νέο της μηχανισμό επιστημονικών συμβουλών (SAM) για να βελτιώσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανεξάρτητα και βάσει κινδύνου επιστημονικά στοιχεία κατά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας, των κινδύνων και των οφελών της υιοθέτησης ή μη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, προϊόντων και πρακτικών·

70.  σημειώνει την ευρεία στήριξη στη θέσπιση της αρχής της καινοτομίας, που θα απαιτούσε να αξιολογούνται πλήρως οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ σύμφωνα με τον αντίκτυπό τους στην καινοτομία·

71.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ευρύτερες δράσεις στο πεδίο της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εντατικοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και τον εντοπισμό αναπτυξιακών ευκαιριών·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 965.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.
(4) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(5) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(7) ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 18.
(8) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0205.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0473.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου