Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2227(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0163/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0163/2016

Συζήτηση :

PV 06/06/2016 - 19
CRE 06/06/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2016 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0252

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 164k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
P8_TA(2016)0252A8-0163/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2015/2227(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή αξιολόγηση της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη, του FAO, του Παγκόσμιου Περιβαλλοντικού Ταμείου (GEF), του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της UNESCO, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΠΟΥ,

–  έχοντας υπόψη το νέο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα(1);

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2012 όσον αφορά την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας(3)·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0163/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εκτιμά ότι η αναμενόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έως το 2050 σε 9,1 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει, σύμφωνα με τo σενάριο της συνήθους πρακτικής, αύξηση κατά 60% όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων που θα πρέπει να είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας και αύξηση κατά 24% της απόδοσης των καλλιεργειών στις ανεπτυγμένες χώρες έως την εν λόγω ημερομηνία, με ταυτόχρονη διατήρηση των πόρων για τις μελλοντικές γενιές και πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και απωλειών, οι οποίες επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO εκτιμά επίσης ότι θα υπάρξει μόνο μια αύξηση 4,3% της αρόσιμης γης έως το 2050, πράγμα που θα απαιτήσει καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων για την καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, μεταξύ άλλων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου παρατηρείται μείωση της εγγενούς παραγωγικότητας και γονιμότητας του εδάφους εξαιτίας της υποβάθμισής του, ιδίως της διάβρωσης, η οποία προκαλείται λόγω απώλειας λειτουργιών του οικοσυστήματος όπως ο σχηματισμός επιφανειακού εδάφους, η χουμοποίηση, η επικονίαση, η συγκράτηση υδάτων και η ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν με την άποψη πως για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και τη βελτίωση της παραγωγικότητας πρέπει να αυξήσουμε με καινοτόμους τρόπους την αποδοτικότητα των εν λόγω λειτουργιών του οικοσυστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), η παραγωγικότητα της γεωργίας θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα ο τομέας γεωργικών προϊόντων διατροφής θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, να βελτιώσει την ποιότητα του εδάφους και του οικοσυστήματος και να ελαχιστοποιήσει την απώλεια βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση μικροβιολογικών παρασκευασμάτων που βελτιώνουν τη ζωή του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις από τους οχτώ αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) του ΟΗΕ αφορούν τον γεωργικό τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του πληθυσμού, η άνοδος του μέσου εισοδήματος και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς θα οδηγήσουν στην αναθεώρηση των διατροφικών προτιμήσεων, και θα έχουν ιδίως ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για ανακατεργασμένα τρόφιμα και για ζωικές πρωτεΐνες, όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τόσο των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα όσο και των αγροτικών κοινοτήτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των πολυάριθμων προκλήσεων και του αυξανόμενου αριθμού κανόνων με τους οποίους υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι γεωργοί, και το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα αποθέματα των πόρων της γεωργικής τεχνολογίας και έχει επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης των αρδευόμενων περιοχών, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν έχουν ποτέ δαπανήσει τόσο χαμηλό ποσοστό του εισοδήματός τους σε τρόφιμα όπως κάνουν τώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα φτώχειας τα οποία συχνά αναγκάζουν τους καταναλωτές της ΕΕ να καταφύγουν σε τράπεζες τροφίμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FAO, σύμφωνα με το κύριο έντυπό του για την κατάσταση της γεωργίας και του επισιτισμού παγκοσμίως, επισημαίνει ότι οι γυναίκες συμβάλλουν σημαντικά στην αγροτική οικονομία όλων των περιοχών και ότι οι ρόλοι τους διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, μολονότι εξακολουθούν να έχουν μικρότερη πρόσβαση από τους άντρες στους πόρους και στις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές απαιτούν την παραγωγή τροφίμων με υψηλότερα περιβαλλοντικά, διατροφικά και υγειονομικά πρότυπα και αξίες και με καλύτερη ποιότητα, ενώ συγχρόνως ο γεωργικός τομέας πρέπει να διαφοροποιηθεί και να καινοτομήσει προκειμένου να προσφέρει ποιοτικά, οικονομικά προσιτά και ασφαλή τρόφιμα για όλους τους πολίτες και να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο εισόδημα για τους παραγωγούς του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί με λιγότερους πόρους λόγω της πίεσης που ασκείται στους φυσικούς πόρους και τις συναφείς επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα, τον ευάλωτο χαρακτήρα του περιβάλλοντος, την αλλαγή του κλίματος και την σπανιότητας της γης, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών· επιμένει ότι η καινοτόμος γεωργία πρέπει να παρέχει μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και να κάνει βέλτιστη χρήση των φυσικών διεργασιών και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αύξησης της κατανάλωσης τοπικών γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πιο αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων πρότυπο στον τομέα της γεωργίας που είναι καλύτερο για την βελτιστοποίηση των προϊόντων της έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας για όλες τις εκμεταλλεύσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, καθώς και για τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να μεριμνούν για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη βιωσιμότερων γεωργικών μοντέλων που δεν αποσκοπούν μόνο στη σίτιση των πληθυσμών αλλά και στην παραγωγή μη διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε κάθε περιοχή, στους τομείς της σίτισης (ανθρώπων και ζώων) αλλά και της βιοοικονομίας, της πράσινης χημείας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, κ.λπ.· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η μετεγκατάσταση αυτών των θέσεων απασχόλησης είναι τις περισσότερες φορές αδύνατη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά τον τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής βασικό οικονομικό πυλώνα της Ένωσης, καθώς απασχολεί 47 εκατομμύρια ανθρώπους σε 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις των επόμενων σταδίων, σε τομείς όπως η μεταποίηση τροφίμων, η λιανική πώληση και οι υπηρεσίες, και συνεισφέρει στην επίτευξη θετικού εμπορικού ισοζυγίου 17 802 εκατομμυρίων EUR, που αντιστοιχεί στο 7,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της ΚΓΠ αποτελούσαν κύριες προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας με την αύξηση της βιώσιμης γεωργικής παραγωγικότητας και την εξασφάλιση λογικών και δίκαιων τιμών για τους γεωργούς και τους καταναλωτές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσω, μεταξύ άλλων, της καινοτομίας· επαναλαμβάνει ότι η βιώσιμη και καινοτόμος γεωργία η οποία παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, συμβάλλει στην επίτευξη πολλών στόχων οριζόντιας πολιτικής της ΣΛΕΕ που σχετίζονται με το περιβάλλον και την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την εγγενή παραγωγικότητα και γονιμότητα που προσφέρουν οι φυσικές διεργασίες και πόροι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ στις 14 Ιουλίου 2014 ενθαρρύνει ρητά την πραγματοποίηση περαιτέρω επενδύσεων στην καινοτόμο γεωργία, προβλέποντας χρηματοδοτικά μέσα για την ενίσχυση της απορρόφησης επενδύσεων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης πρότασης της Επιτροπής με στόχο την υποστήριξη και επέκταση των χρηματοδοτικών εργαλείων στον γεωργικό τομέα για την καταπολέμηση των διακυμάνσεων των τιμών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας έχει υποστεί συχνούς κύκλους αλλαγών με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύκλοι αυτοί έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της γεωργίας έως το σημερινό της επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των τελευταίων τεχνολογιών στις γεωργικές πρακτικές και η προσαρμογή και εκ νέου εφαρμογή των υφισταμένων, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής και της αγρο-οικολογικής προσέγγισης, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα μεγέθη εκμεταλλεύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδατοκαλλιέργεια διαθέτει ανεξερεύνητες δυνατότητες για την εισαγωγή καινοτομίας στις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές με την αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο των θαλάσσιων και ωκεάνιων φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για διάφορους διαρθρωτικούς λόγους, σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται·

1.  επισημαίνει ότι στον γεωργικό τομέα αναπτύσσονται πάντα νέες πρακτικές, τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής που έχουν αυξήσει τον παραγόμενο όγκο, έχουν βελτιώσει την προσαρμοστικότητα των γεωργικών πρακτικών σε νέες και μεταβαλλόμενες συνθήκες και έχουν μειώσει τις δαπάνες παραγωγής· επισημαίνει επίσης ότι η γεωργία και η δασοκομία αποτελούν σημαντικό μέρος του φυσικού περιβάλλοντός μας και παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που υπερβαίνουν τα όρια της παραγωγής τροφίμων και που μπορούν να βελτιωθούν μέσω της ενθάρρυνσης νέων εξελίξεων· είναι πεπεισμένο ότι η καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση αυτής της προόδου·

2.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η βιώσιμη παραγωγή δεν αλληλοαποκλείονται και μπορούν να επιτευχθούν κυρίως μέσω της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, νέων προτύπων διαχείρισης και επιχειρηματικών προτύπων καθώς και βελτιωμένης γεωπονίας· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της διακυβέρνησης μέσω της διασφάλισης συνεκτικού και σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου με περιθώριο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές αυτές θα αντικατοπτρίζονται σε τυχόν μελλοντική ΚΓΠ, καθώς και ότι η καινοτομία θα λαμβάνεται ρητώς υπόψη στις προσεχείς αναθεωρήσεις και μεταρρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας παρέχοντας μεγαλύτερη αναγνώριση στους νέους και τους νεαρούς σε ηλικία γεωργούς με καινοτόμες ιδέες και επιχειρηματικά πρότυπα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας επιτυγχάνει τον στόχο του και παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω κερδοφόρων και βασισμένων στη γνώση λύσεων όπως υποστηρίχθηκε από την στρατηγική Ευρώπη 2020· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την προσεχή αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την συμβολή της στρατηγικής για τη βιοοικονομία του 2012 στην κυκλική οικονομία, εφόσον η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλει στη μείωση του κόστους της ενέργειας για τους γεωργούς και, ως εκ τούτου, δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες επενδύσεις στην καινοτομία·

3.  επισημαίνει ότι η γεωργία μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης με τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας, ενώ η τόνωση της καινοτομίας έχει καθοριστική σημασία για τον σκοπό αυτό· θεωρεί ότι οι γεωργικές πρακτικές εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους και ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση αυτή και να κατανοηθούν καλύτερα τα συστήματα παραγωγής προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης· ζητεί να διασφαλισθεί η εγγενής παραγωγικότητα, γονιμότητα και αντοχή των αγροοικοσυστημάτων μας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, καθώς και να μειωθούν οι εκπομπές· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να βελτιωθούν τα συστήματα παραγωγής μέσω καλύτερα προσαρμοσμένων συστημάτων καλλιεργειών και αμειψισποράς καθώς και βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης, και τονίζει τη σημασία ενός ζωντανού εδάφους· τονίζει τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης όχι μόνο στον τομέα της παραγωγής τροφίμων αλλά επίσης στον τομέα του τουρισμού, της βιοοικονομίας και της πράσινης χημείας·

4.  λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι η αγορά τροφίμων και γεωργικών προϊόντων της ΕΕ είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες αγορές της Ευρώπης και παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει και να θεσπίσει κανονισμούς που εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό προκειμένου να ενθαρρυνθεί η οικονομική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και του τομέα τροφίμων σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  επισημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα και συμμετέχουν στη δημιουργία οικονομικά και κοινωνικά ζωντανών αγροτικών περιοχών που συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς· τονίζει, επιπλέον, ότι οι εκμεταλλεύσεις αυτές αντιμετωπίζουν ενίοτε δυσκολίες όσον αφορά την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι προηγμένες τεχνικές και πρακτικές παραγωγής οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν δίκαιο εισόδημα στους γεωργούς, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους καθώς και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει ότι η καινοτομία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και το εισόδημα μειώνοντας το κόστος παραγωγής και καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επιχείρηση· τονίζει ότι η ιδιοκτησία αρόσιμης γης και η πρόσβαση σε αυτήν είναι καίριας σημασίας για τους αγρότες και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις· είναι υπέρ του να καταστεί η γεωργία πιο επιθυμητή απασχόληση για τους νέους άνδρες και γυναίκες με τη βελτίωση, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και τα προγράμματα στήριξης· ζητεί την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει πιο αποτελεσματικά τους γεωργούς σχετικά με τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση· αναγνωρίζει τον κοινωνικό ρόλο της γεωργίας, τη συμβολή της στην κοινωνική συνοχή και τις συνέπειές της στην καταπολέμηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου, τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στις τοπικές κοινότητες και το ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων· τονίζει τη σημασία της πρόσβασης σε ταχείες και αξιόπιστες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στην ύπαιθρο, και των καινοτόμων προσεγγίσεων που είναι προσαρμοσμένες σε όλες τις μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Ένωσης και ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στο θέμα αυτό·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης συστημάτων διαχείρισης βάσει ΤΠΕ, της παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, της τεχνολογίας αισθητήρων και της χρήσης συστημάτων ανίχνευσης για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής ή της γεωργίας ακριβείας, λύσεις που μεταξύ άλλων μπορεί να συνεπάγονται την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της παραγωγής και της αγοράς με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την καλύτερη παρακολούθηση ορισμένων σταδίων της παραγωγής, την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την κατανάλωση ενέργειας και αερίων του θερμοκηπίου, την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των ζώων και τη βελτίωση της υγείας και ευημερίας των ζώων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ έχει καίρια σημασία προκειμένου να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη και ο τομέας πιο ανταγωνιστικός· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να βελτιώσει την ευθυγράμμιση των διαφόρων σχετικών πολιτικών ώστε να προωθήσει πιο αποτελεσματικά τα συστήματα διαχείρισης των ΤΠΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η απλούστευση των μέτρων και η μεγαλύτερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της ΚΓΠ, θα παρότρυναν τους γεωργούς να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές·

8.  είναι πεπεισμένο ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ρομποτικής, της τεχνολογίας αισθητήρων, του αυτόματου ελέγχου και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών που συγκαταλέγονται στις τεχνολογίες του Διαδικτύου των πραγμάτων και των μαζικών δεδομένων θα καταστήσουν δυνατή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής διαχείρισης σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας· επικροτεί τη δημιουργία της ομάδας εργασίας 06 σχετικά με την έξυπνη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την καινοτομία στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for Internet of Things Innovation - AIOTI) και τονίζει εν προκειμένω τη σημασία και τη συνάφεια της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τον γεωργικό τομέα όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαλειτουργικότητας, τα πρότυπα για τη βελτίωση της σύγκλισης και τα ζητήματα ιδιοκτησίας, πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών και μη προσωπικών δεδομένων·

9.  ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες των μαζικών δεδομένων και του διαδικτύου των πραγμάτων και για τον κατακερματισμό των συναφών συστημάτων τεχνολογίας, που αυξάνουν τους φραγμούς στην υιοθέτησή τους και επιβραδύνουν την εφαρμογή τους και εκφράζει την απογοήτευσή του για την αργή υιοθέτηση των τεχνολογιών GPS· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι εν λόγω τεχνολογίες να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία για τους γεωργούς· επισημαίνει ότι επί του παρόντος στην ΕΕ η υποβοηθούμενη καθοδήγηση χρησιμοποιείται σε ποσοστό μικρότερο από 10% και η κινηματική πραγματικού χρόνου και οι τεχνικές μεταβλητών εφαρμογών κατά λιγότερο από 1%· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει τα οφέλη για το περιβάλλον και για την παραγωγή και να διασφαλίσει την ευαισθητοποίηση, τη μετάδοση γνώσεων και τη μεταφορά τεχνολογίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη κινδυνεύουν να χάσουν μέρος των άμεσων ενισχύσεων το 2018 εξαιτίας της έλλειψης κτηματογράφησης των γαιών και προτείνει στην Επιτροπή να παρέχει ευφυή εργαλεία για την ταχεία κτηματογράφηση των γεωργικών γαιών·

10.  ενθαρρύνει την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας που προσφέρει νέες προσεγγίσεις διαχείρισης ολόκληρης της εκμετάλλευσης, όπως τα μηχανήματα που καθοδηγούνται με τεχνολογία GPS/GNSS τα οποία, σε συνδυασμό με τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα (RPAS ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη), μπορούν να καλύψουν τις αρόσιμες γαίες με ακρίβεια εκατοστού· συμφωνεί ότι οι εν λόγω τεχνικές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση αφενός της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων και αφετέρου της χρήσης ύδατος, καθώς και να καταπολεμήσουν τη διάβρωση του εδάφους· ζητεί από την Επιτροπή να καταργήσει τους φραγμούς στην υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας, και ιδίως όσους οφείλονται στον περίπλοκο και αποσπασματικό χαρακτήρα των συστημάτων ΤΠΕ και σε προβλήματα σε επενδυτικό επίπεδο· επισημαίνει ότι η γεωργία ακριβείας είναι επίσης σημαντική για την κτηνοτροφία προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της υγείας των ζώων, της διατροφής τους και της μέτρησης των επιδόσεών τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αυτές τις πρακτικές, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται στο πλαίσιο των νέων κανόνων αγροτικής ανάπτυξης στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013· καλεί την Επιτροπή, σε μεταγενέστερη αναθεώρηση της ΚΓΠ, να λάβει υπόψη την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας από τους γεωργούς στο πλαίσιο του οικολογικού προσανατολισμού· τονίζει τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις πιο απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές, και των μικρότερων εκμεταλλεύσεων, και όλοι οι λοιποί παράγοντες του γεωργικού τομέα, έχουν πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες πολλαπλών εφαρμογών, λόγω της ανάγκης να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης σε αυτές τις πλέον ευάλωτες περιοχές·

11.  επικροτεί την αύξηση της χρήσης τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων στη γεωργία, εφόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ύδατος· επισημαίνει ότι πρόκειται να προταθεί σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο της αναθεώρησης του βασικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ούτως ώστε όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη θέσπιση σαφών και ξεκάθαρων προτύπων και κανόνων σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων για μη στρατιωτικούς σκοπούς και ότι η επικείμενη νομοθεσία θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη γεωργία·

12.  τονίζει ότι είναι σημαντική η ύπαρξη νέων καινοτόμων και οικονομικά προσιτών λύσεων για τον γεωργικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί η χρήση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων, αγαθών και πόρων, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνον νέες μέθοδοι καλλιέργειας και διαχείρισης αγρών αλλά και μέσα για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσα για την σταδιακή εξάλειψη της ανάγκης για ορυκτά καύσιμα·

13.  ενθαρρύνει την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την ζωοτεχνία που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ζώων, οι οποίες περιορίζουν την ανάγκη χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών ουσιών· τονίζει τις δυνατότητες για βελτιστοποίηση της χρήσης των ζωικών κοπράνων στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και βελτιωμένων λιπασμάτων· αναγνωρίζει ότι εντός των ορίων των φυσικών διεργασιών, μπορούν να εξευρεθούν καινοτόμες λύσεις για την δέσμευση εκπομπών, διάχυση της ρύπανσης και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων στέγασης των ζώων λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τον αντίκτυπο στην τιμή κόστους· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το μεθάνιο μπορεί να δεσμευθεί για παραγωγή ενέργειας γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής· επαναλαμβάνει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και υπευθυνότητα και ότι η όλη αλυσίδα παραγωγής μπορεί να βελτιωθεί με πιο αποτελεσματικά και ταχύτερα διαγνωστικά εργαλεία, καλύτερη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, στοχευμένα μέτρα προφύλαξης και νέους τρόπους χορήγησης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, αφήνοντας αρκετό περιθώριο για τα κράτη μέλη που έχουν ήδη επιτύχει καλύτερη επίδοση στον τομέα αυτόν και επισημαίνει την ανάγκη για έρευνα σχετικά με φάρμακα για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων νόσων·

14.  υποστηρίζει τις εκτατικές μεθόδους ζωοτεχνίας και ζητεί να αναπτυχθούν καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν την ακριβή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν από λειμώνες και βοσκότοπους που διατηρούνται από την κτηνοτροφία αυτού του είδους και αναγνωρίζει τα οφέλη της ζωικής παραγωγής συμπληρωματικά προς τη φυτική παραγωγή·

15.  τονίζει τη σημασία της ανάκτησης των ζωικών πρωτεϊνών στο πλαίσιο του παραγωγικού κύκλου. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την προαγωγή της ανακύκλωσης των γεωργικών αποβλήτων, ενθαρρύνοντας την ανάκτηση των πρωτεϊνών για ζωοτροφές·

16.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές πρόσβασης σε γη για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και να ενθαρρύνει την κτηνοτροφία με βάση τους βοσκοτόπους και τις χορτονομές καθώς και την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών, και να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία σε σχέση με τη βιώσιμη παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών·

17.  υπογραμμίζει τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων αγαθών και προϊόντων (στους τομείς των ζωοτροφών και των τροφίμων, των μηχανημάτων, της βιοχημείας, των βιοελέγχων …) που μπορεί να έχουν το δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής· εφιστά ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι η καινοτομία και η τεχνολογική πρόοδος οδηγούν στην απώλεια παραδοσιακών θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης για τους εργαζόμενους στους αγροτικούς τομείς που πλήττονται· τονίζει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, που διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη, την ανασύσταση του αγροτικού πληθυσμού και την οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη σύγχρονων γεωργικών πρακτικών θα αυξήσει την ελκυστικότητα της γεωργίας για τους νέους γεωργούς και τους νέους επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες παροχής κινήτρων στους γεωργούς για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις νέες μεθόδους παραγωγής·

18.  είναι της άποψης ότι οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών παρέχουν άφθονες ευκαιρίες δημιουργίας νέων αλυσίδων αξίας, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν την αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, με μεγαλύτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και την αύξηση της διαφοροποίησης της παραγωγής, και παρέχουν δυνατότητες εξασφάλισης νέων ροών εισοδήματος για τους γεωργούς, καθώς και δημιουργίας μιας πιο διαφανούς αγοράς που θα ωφελήσει τους γεωργούς και θα επεκτείνει το δυνητικό πεδίο επιρροής τους· επισημαίνει ότι οι καινοτομίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων θα μπορούσαν να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η σπατάλη τροφίμων, ιδίως η συστημική σπατάλη τροφίμων, δεδομένου ότι, κάθε χρόνο, 100 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων στην Ευρώπη σπαταλούνται ή καταλήγουν στα σκουπίδια, ποσοστό που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο 30%-50% των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ· θεωρεί ότι είναι επίσης αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας στην τροφική αλυσίδα προκειμένου να μειωθούν τα υφιστάμενα επίπεδα αποβλήτων· επισημαίνει ότι απηρχαιωμένα ρυθμιστικά πλαίσια δεν πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στους καινοτόμους τρόπους επεξεργασίας των αποβλήτων τροφίμων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε καινοτόμα έργα για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και απωλειών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

20.  επισημαίνει ότι η αποφυγή σπατάλης ενός τόνου τροφίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην εξοικονόμηση περίπου 4,2 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός με σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον· τονίζει, επίσης, τη σημασία ενός νομικού πλαισίου που θα συνάδει με την αρχή της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο θα καθορίζονται σαφείς κανόνες για τα υποπροϊόντα, θα βελτιστοποιείται η χρήση των πρώτων υλών, και θα μειώνονται, κατά το δυνατόν, τα υπολειμματικά απόβλητα·

21.  τονίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ροών βιοτικών αποβλήτων χρησιμοποιείται ήδη, για παράδειγμα ως ζωοτροφές ή ως υλικό βάσης για βιοκαύσιμα· φρονεί εντούτοις ότι η αποδοτικότητα των εν λόγω υλικών θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, στοχεύοντας στη μέγιστη προστιθέμενη αξία και χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, όπως η βιοδιύλιση, η εκτροφή εντόμων, η επαναχρησιμοποίηση ζωικών λιπιδίων, ενζύμων και πρωτεϊνών από τις ροές αποβλήτων του κλάδου ειδών διατροφής, η καλλιέργεια σε στερεό υπόστρωμα, η εξαγωγή βιοαερίου και η εξαγωγή ανόργανων ουσιών από την κόπρο, καθώς και η χρησιμοποίηση πλεονάζουσας κόπρου ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας· επισημαίνει την έλλειψη σαφών κανόνων και την ανεπαρκή χρήση άλλων πόρων που προέρχονται από τη βιομάζα όπως τα υποπροϊόντα και οι ροές αποβλήτων του γεωργικού τομέα και ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την επαναχρησιμοποίησή τους στον τομέα της ενέργειας και αλλού μέσω της παροχής συστημάτων αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ και ειδικών μέτρων στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν αγρότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως οι τοπικές αρχές, σε έργα μικρής κλίμακας· επισημαίνει ότι αυτά τα συστήματα αναγνώρισης και τα ειδικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία και να βελτιώσουν τη συνέργεια και τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ·

22.  πιστεύει ότι η υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους απειλεί το μέλλον της παραγωγής και δικαιολογεί την αλλαγή των πρακτικών παραγωγής και των συστημάτων εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι η σταδιακή κατάργηση της ζωοτεχνίας σε πολλές εκμεταλλεύσεις έχει συμβάλλει στη μείωση της γονιμότητας των εδαφών, η οποία οφείλεται στην ανεπαρκή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και την ανεπαρκή χρήση οργανικών λιπασμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ανόργανων ουσιών για την παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων όπως τα φωσφορικά λιπάσματα και ότι η παραγωγή ανόργανων λιπασμάτων έχει μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα και οικολογικό αποτύπωμα· υπογραμμίζει τη δυνατότητα μεταποίησης της ζωικής κόπρου για την παραγωγή συμπυκνώματος ανόργανων υλικών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή «πράσινου λιπάσματος», το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στον περιορισμό και τελικά στην αντικατάσταση των ανόργανων λιπασμάτων, δεδομένου ότι το επίπεδο αποδοτικότητάς του είναι συγκρίσιμο με αυτό των τελευταίων· επικροτεί το γεγονός ότι η παραγωγή και χρήση συμπυκνωμάτων ανόργανων υλικών συνεισφέρει σημαντικά στην κυκλική οικονομία καθώς κλείνει τον κύκλο των ανόργανων υλικών και θα μειώσει σημαντικά το κόστος των λιπασμάτων της εκμετάλλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό της ΕΕ για τα λιπάσματα και να καταργήσει τους νομικούς φραγμούς στην οδηγία για τη νιτρορύπανση ούτως ώστε να καταστεί δυνατή και να ενισχυθεί η ανάπτυξη συμπυκνωμάτων ανόργανων υλικών από ζωική κόπρο·

23.  εκφράζει επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από τις εισαγωγές πρωτεϊνούχων τροφών, όπως η σόγια, και ζητεί τη θέσπιση φιλόδοξης πολιτικής για την ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ·

24.  συνιστά τη χρήση ειδικών συστημάτων διαχείρισης για κάθε εκμετάλλευση, τα οποία μετρούν και αξιολογούν την ισορροπία θρεπτικών ουσιών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με τις διάφορες αλυσίδες του κύκλου παραγωγής, συμβάλλοντας στη μέτρηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της κάθε εκμετάλλευσης και στον υπολογισμό της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών σε καθεμία εξ αυτών· σημειώνει ότι η αποδοτική χρήση των ανόργανων ουσιών αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών και περιορίζει την ανάγκη χρήσης λιπασμάτων, ενώ συμβάλλει σε αποδοτικές πρακτικές σίτισης, καθώς επιτρέπει στους γεωργούς να βελτιώσουν τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεών με χαμηλότερο κόστος καθώς και να περιορίσουν τη χρήση γενικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις ήδη προγραμματισμένες πιλοτικές δράσεις στον εν λόγω τομέα μέσω συγχρηματοδότησης από διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία, μεταξύ των οποίων το «Ορίζοντας 2020» και το ΕΤΣΕ, και να παρουσιάσει μια μελέτη σχετικά με το θέμα·

25.  ενθαρρύνει την εφαρμογή τεχνικών υψηλής ακρίβειας και χαμηλών εκπομπών όσον αφορά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διασπορά κόπρου, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά την απορρόφηση, από τα φυτά, θρεπτικών ουσιών που προέρχονται από την κόπρο, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση ανόργανων λιπασμάτων και τον κίνδυνο μόλυνσης των υδάτων·

26.  επισημαίνει ότι η βελτίωση των τεχνικών διασποράς αποτελεί βασικό παράγοντα μείωσης των συνολικών εκπομπών αμμωνίας και, συνεπώς, κάθε χώρα πρέπει να διασφαλίσει τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων τεχνικών εφαρμογής κοπριάς μέσω του διασκορπισμού της σε λωρίδες (με τη χρήση ρυμουλκούμενου αρότρου ή ρυμουλκούμενο εύκαμπτου αγωγού), της έγχυσης ή της οξίνισης·

27.  τονίζει ότι η εφαρμογή κλιματολογικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών θα είχε θετικές επιπτώσεις σε τρία επίπεδα, μέσω της αύξησης της βιώσιμης παραγωγής, της διασφάλισης γεωργίας ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα τις μεταβαλλόμενες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες και της μείωσης των εκπομπών του γεωργικού τομέα μέσω της ενθάρρυνσης παραγωγικών και κυκλικών συστημάτων που βασίζονται στην αποδοτική χρήση των πόρων· τονίζει ότι οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας είναι μοναδικοί στην ενεργό δέσμευση του CO2 μέσω των φυτών και της δάσωσης, της χρήσης προστατευτικών καλλιεργειών και ψυχανθών, του περιορισμού της κατεργασίας του εδάφους και της μόνιμης εδαφοκάλυψης, των δασικών ζωνών που είναι επίσης ωφέλιμες για την προστασία των καλλιεργειών και την ικανότητα συγκράτησης νερού, καθώς και μέσω της απορρόφησης των αερίων του θερμοκηπίου στο έδαφος (καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα)· επισημαίνει, εν προκειμένω, το πρόγραμμα 4/1000 που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της COP21 και τη δυνατότητα παροχής οικονομικών κινήτρων· ενθαρρύνει τους γεωργούς να συνεχίσουν και να αυξήσουν την υιοθέτηση αυτών των νέων και καινοτόμων πρακτικών·

28.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της αγροδασοκομίας στα γεωργικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά τη μείωση των πλημμυρών και της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της υγείας του εδάφους· ζητεί την περαιτέρω ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων με βάση τα δένδρα στη γεωργική δραστηριότητα και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των απορροών και η διαχείριση των υδρογραφικών λεκανών των ποταμών· τονίζει τα οφέλη που συνδέονται με τα δένδρα, ιδίως με σκοπό την αύξηση της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας της γεωργίας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την τοπική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· αναγνωρίζει ότι τα παραδοσιακά δασολιβαδικά συστήματα είναι πολυλειτουργικά και ότι πρέπει να προστατευτούν και να επιβραβευτούν οι βιώσιμες χρήσης της γης, ενώ θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη νεότερες μέθοδοι ενσωμάτωσης των δένδρων στα συστήματα καλλιέργειας πεδινών εκτάσεων, όπως η καλλιέργεια σε λωρίδες·

29.  θεωρεί ότι η ποιότητα του εδάφους είναι σημαντική από οικονομικής και οικολογικής άποψης, δεδομένου ότι η εξάντληση, σε επίπεδο οικολογικής κατάστασης, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας του εδάφους και της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών, την αύξηση της ευπάθειας των φυτών σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες, τη μείωση της ικανότητας συγκράτησης νερού και τη μείωση της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις καινοτόμες πρακτικές και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπως τα συστήματα αμειψισποράς, μόνιμης κάλυψης του εδάφους, περιορισμού των κατεργασιών εδάφους, και η χρήση πράσινων ψυχανθών και βακτηρίων δέσμευσης αζώτου ως λιπασμάτων για την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους· επισημαίνει ότι για τον περιορισμό της απερήμωσης και του ευτροφισμού, οι γεωργοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συστήματα άρδευσης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της απόδοσης του νερού και της εφαρμογής τεχνικών άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού· πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κινητοποίησης της οργανικής ύλης και της παραγωγής· επικροτεί τη διενέργεια ερευνών σχετικά με καινοτόμες πρακτικές όπως η χρήση μικροβιακών παρεμβάσεων (λιπάσματα βακτηρίων) και αλληλεπιδράσεων φυτών και εδάφους με τη μυκόρριζα, τα πολυγλυκερίδια του πολυρικινελαϊκού οξέος και τα βακτήρια PGR, που μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να περιορίσουν τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και το περιβάλλον· αναγνωρίζει τη σημασία της βιώσιμης χρήσης του εδάφους λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του κάθε τόπου·

30.  αναγνωρίζει ότι τα συστήματα καλλιέργειας δεν είναι παραγωγικά όταν, κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, πλήττονται από πλημμύρες ή ξηρασία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την καινοτομία στους τομείς της διαχείρισης και της προστασίας των υδάτων, στους οποίους πρέπει να ενταχθούν υπηρεσίες παροχής συμβουλών και γεωργικών εφαρμογών, μέσω καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογίας που θα αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη μείωση σπάταλων πρακτικών άρδευσης και στον μετριασμό των πλημμυρών· ζητεί οι νέες αυτές τεχνικές να εφαρμοσθούν μαζί με τα ήδη υπάρχοντα και τα νέα χαρακτηριστικά τοπίου, όπως τεχνητές λίμνες, και με έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της συγκράτησης των υδάτων από το έδαφος και από ενδιαιτήματα που συνδέονται με τη γεωργία, όπως οι υγρότοποι, στην προστασία των ζωνών διήθησης υπόγειων υδάτων, στην αύξηση των ικανοτήτων διήθησης των υδάτων στο έδαφος και τη συγκράτηση των υδάτων· επικροτεί τις συνέργειες με τον σχεδιασμό διαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών των ποταμών, σε επίπεδο τοπίου· ζητεί την προώθηση της εφαρμογής τεχνικών «γεωργικής αναζωογόνησης» που αποσκοπούν στην αύξηση του βάθους του επιφανειακού εδάφους, στην ενθάρρυνση του σχηματισμού χούμου, στον ενοφθαλμισμό άγονων ή άρρωστων εδαφών με κομπόστ προκειμένου να αποκατασταθεί η βέλτιστη λειτουργικότητά τους·

31.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ανάπτυξη και την πλήρη εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης φυτοπροστασίας μέσω της υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας σχετικά με μη χημικές εναλλακτικές λύσεις και μέτρα χαμηλού κινδύνου, όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία, και φυτοφάρμακα που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την προφυλακτική χρήση φυτοπροστατευτικού υλικού και τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών πρέπει να αξιοποιήσει με ευφυέστερο τρόπο την αλληλεπίδραση μεταξύ των βιολογικών και χημικών μέτρων· τονίζει ότι θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν περαιτέρω οι καινοτομίες σε εναλλακτικές ουσίες χαμηλού κινδύνου, όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, και οι φυσικές παρεμβάσεις παράλληλα με βιολογική ενεργοποίηση και βιολογικό έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο· εκφράζει την ανησυχία ότι η τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά την αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν είναι ικανοποιητική και ότι καθυστερεί η νομοθεσία για την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη πορείας με στόχο ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που θα περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι η χρήση μηχανισμών βιολογικού ελέγχου για τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση φυτοφαρμάκων και ενδέχεται να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των φυτών·

32.  ζητεί την συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών βελτίωσης των φυτών, με τη διατήρηση ωστόσο των ευρωπαϊκών τραπεζών σπόρων, γεγονός που έχει ζωτική σημασία για την εξασφάλιση της ανάπτυξης νέων και διαφορετικών ποικιλιών με υψηλότερες αποδόσεις, μεγαλύτερη διατροφική αξία, μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες των επιβλαβών οργανισμών και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και για τη διευκόλυνση της ευρύτερης βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι οι τεχνικές βελτίωσης των φυτών μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της συμβατικής γεωργίας· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο εγκλωβισμού στην χημική εξάρτηση όσον αφορά τις νεότερες ποικιλίες αποδοκιμάζει τις υφιστάμενες διοικητικές και κανονιστικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και ενθαρρύνει τα κοινοτικά προγράμματα φυτικής βελτίωσης για γεωργικούς σκοπούς· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να δίδεται η δέουσα προσοχή στην έγκριση των νέων ποικιλιών· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων τεχνικών οι οποίες έχουν υποστεί την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, όπου αυτό απαιτείται, και συνάδουν απόλυτα με την αρχή της προφύλαξης, και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε βιολογικά υλικά για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βελτίωσης, και, τέλος, αναμένει από την Επιτροπή να υποστηρίξει με σθένος τη συναφή καινοτομία· αποδοκιμάζει την τρέχουσα απόφαση του διευρυμένου συμβουλίου προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) της 25ης Μαρτίου 2015 με αφορμή τις υποθέσεις G2/12 και G2/13·

33.  επισημαίνει, σε σχέση με τις καινοτόμους τεχνικές βελτίωσης φυτικών ποικιλιών και φυλών ζώων, την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων(4), σύμφωνα με την οποία οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων εν γένει απαγορεύεται να κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και ότι το ίδιο ισχύει και για τις κύριες βιολογικές μεθόδους για την παραγωγή φυτών ή ζώων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διευκρινίσει την ερμηνεία και να ελέγξει το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αυτής, δεδομένου ότι η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση αναπαραγωγικών υλικών πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας·

34.  υπογραμμίζει τη δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών μέσων για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών γεωργικών εισοδημάτων· επισημαίνει ότι μόλις πέντε κράτη μέλη έχουν αξιοποιήσει τις πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης όσον αφορά τη χρήση συμβατών με την αγορά χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση σε πίστωση, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσβασης αποτελεί συχνά τροχοπέδη για την καινοτομία·

35.  επικροτεί το μνημόνιο κατανόησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής-ΕΤΕπ και την βούλησή του να στηρίξει γεωργικά έργα και νέους αγρότες με την παροχή νέων ευκαιριών χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη που θεσπίζουν μορφές χρηματοδοτικής στήριξης όπως εγγυητικά κεφάλαια, κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικά κεφάλαια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών, και των ομάδων γεωργών, όπως οι συνεταιρισμοί, οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών και οι ενώσεις τους, σε πιστώσεις, με στόχο επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για σκοπούς εκσυγχρονισμού και την παράλληλη προσφορά ευκαιριών χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των φραγμών στην χορήγηση πιστώσεων, οι οποίοι επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, και ευκαιριών χρηματοδότησης για νέους γεωργούς για την επέκταση των επιχειρήσεών τους, καθώς και να διασφαλίσει τις επενδύσεις σε έρευνες του δημόσιου τομέα σε συνδυασμό με συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη δοκιμή και την είσοδο στην αγορά καινοτόμων προϊόντων· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί την παροχή της εν λόγω χρηματοδοτικής στήριξης και την άρση κάθε φραγμού για την πρόσβαση σε αυτήν τη χρηματοδότηση·

36.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει λεπτομερειακά τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για τη μελλοντική διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να προωθήσει τη διάδοσή τους με όλα τα διαθέσιμα μέσα·

37.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό βελτίωσης της διαχείρισης κινδύνου και θεωρεί ότι τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης των αγορών δεν έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βραχυπρόθεσμη απώλεια παραγωγικότητας και τη μακροπρόθεσμη απώλεια καινοτομίας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να εκπονήσει έκθεση σχετικά με το ενδεχόμενο ενίσχυσης των συστημάτων ιδιωτικής ασφάλισης που καλύπτουν δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες, προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς ή περιβαλλοντικά συμβάντα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

38.  επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) για την εφαρμοσμένη έρευνα στον γεωργικό τομέα και την συμμετοχική καινοτομία με τη συμβολή αγροτικών φορέων· εκφράζει την ανησυχία του για το κατακερματισμένο τρόπο που υλοποιείται η Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργία (EIP-AGRI) σε εθνικό επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες συμμετοχής· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους μηχανισμούς συγχρηματοδότησης της EIP-AGRI και άλλων ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών για την ενθάρρυνση μιας πιο αποτελεσματικής έρευνας που θα εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς και στην ανάγκη να αναπτυχθούν βιώσιμες αγρονομικές και οικολογικές γεωργικές πρακτικές και θα αποσκοπεί στην κάλυψη επιχειρηματικών και κοινωνικοοικονομικών αναγκών, δημιουργώντας διασυνοριακές ομάδες έρευνας και περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής για τις επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να συμμετέχει πιο ενεργά μέσω της υποβολής ενός σαφούς προγράμματος καινοτομίας και έρευνας που να συνδέεται με τα προγράμματα του «Ορίζοντα 2020»·

39.  τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές να πραγματοποιούν περισσότερο τεκμηριωμένες επιλογές σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν· θεωρεί ότι, με τη σειρά του, αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος των γεωργών από τα προϊόντα που παράγουν·

40.  φρονεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και η οικολογική βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν εφόσον διατίθεται επαρκές περιθώριο για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και εφόσον λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή των αδικαιολόγητων διαφορών στην υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο και την καταπολέμηση εκ των υστέρων των διαφορών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω της διερεύνησης νέων και συναφών τεχνικών όπως η δορυφορική απεικόνιση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τον γεωργικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η συναφής περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως οι οδηγίες για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα, τηρείται πλήρως στα διάφορα κράτη μέλη και ότι έχει τεθεί τέλος στις διαφορές, τις αντιφάσεις και τα κενά που χαρακτήριζαν την εφαρμογή της·

41.  ανησυχεί για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, δεν σημειώθηκε σημαντική συνολική πρόοδος όσον αφορά τη συμβολή της γεωργίας στη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας·

42.  τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στις ανάγκες των γεωργών και τις τοπικές συνθήκες χωρίς ωστόσο να διακυβεύονται οι στόχοι πολιτικής· τονίζει την ανάγκη για ένα απλούστερο και πιο ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις εθνικές και τοπικές συνθήκες και καταλληλότερο για την επίτευξη συνεργιών με άλλους τομείς με την ενίσχυση και προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, την ενσωμάτωση της χρήσης των πόρων και καλύτερα ευθυγραμμισμένο με την κυκλική οικονομία προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή των υφιστάμενων συστημάτων για ειδική επισήμανση προώθησης προϊόντων και να ενθαρρύνει νέες καινοτομίες για την προαγωγή της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων· τονίζει επιπλέον ότι μια ανταγωνιστική και βιώσιμη ΚΓΠ εξασφαλίζει μεγαλύτερη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της Ευρώπης, με τον εξορθολογισμό των κρατικών παρεμβάσεων και την προώθηση των καινοτομιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

43.  καλεί την Επιτροπή να συντάσσει έκθεση ανά διετία σχετικά με τις επιπτώσεις της χρηματοδότησης και των λοιπών μέτρων που λαμβάνει η Ένωση στον τομέα της γεωργικής καινοτομίας επί της εξέλιξης της τιμής κόστους αλλά και της τιμής πώλησης των γεωργικών προϊόντων, καθώς και της σχετικής χρηματοοικονομικής μελλοντικής προοπτικής των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση·

44.  θεωρεί ότι η καινοτομία είναι αναγκαίο εργαλείο και βασική οριζόντια προτεραιότητα πολιτικής για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2014-2020· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει μια πιο φιλόδοξη γενική στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα με στόχο την ευθυγράμμιση και την εστίαση της έρευνας και της καινοτομίας στις προτεραιότητες πολιτικής· τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία για τη χρήση πρόσφατα ανεπτυγμένων τεχνικών και πρακτικών χωρίς να αυξήσει τον διοικητικό φόρτο· πιστεύει ότι η διασφάλιση επαρκούς περιθωρίου για πιλοτικά προγράμματα και για τη δοκιμή καινοτόμων τεχνικών θα πρέπει να αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, τηρουμένης της αρχής της προφύλαξης·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει επίσης ότι, σε άλλους τομείς κανονισμού που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο εύρυθμης και ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς, οι κανονισμοί και οι πολιτικές επιδιώκουν να ενισχύσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 58.
(2) ΕΕ C 193 της 30.6.2012, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0473.
(4) Οδηγία 98/44/ΕΚ για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου