Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2227(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0163/2016

Testi mressqa :

A8-0163/2016

Dibattiti :

PV 06/06/2016 - 19
CRE 06/06/2016 - 19

Votazzjonijiet :

PV 07/06/2016 - 5.15
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0252

Testi adottati
PDF 339kWORD 160k
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej
P8_TA(2016)0252A8-0163/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej (2015/2227(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005,

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli għall-Iżvilupp, li saret min-NU, il-FAO, il-GEF, il-UNDP, il-UNEP, il-UNESCO, il-Bank Dinji u d-WHO,

–  wara li kkunsidra l-Memorandum ta' Qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) iffirmat fl-14 ta' Lulju 2014,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar id-defiċit ta' proteini fl-UE: x'soluzzjoni hemm għal problema li ilha teżisti?(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2012 dwar "European Innovation Partnership 'Agricultural productivity and sustainability'" (is-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni "Produttività u Sostenibilità Agrikola")(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar il-privattivi u d-drittijiet ta' min inissel il-pjanti(3),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0163/2016),

A.  billi l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (il-FAO) tikkalkula li ż-żieda mistennija fil-popolazzjoni dinjija għal 9,1 biljuni sal-2050 se teħtieġ, fix-xenarju ta' żamma tal-istatus quo, żieda ta' 60 % fil-provvista tal-ikel li għandha tkun sikura u ta' kwalità għolja u żieda ta' 24 % fir-rendiment tal-uċuħ tar-raba' fil-pajjiżi żviluppati sa dik id-data, filwaqt li r-riżorsi jiġu ppreservati għall-ġenerazzjonijiet futuri u jiġu pprevenuti l-ħela u t-telf tal-ikel, li bħalissa jammontaw għal aktar minn terz tal-produzzjoni globali; billi l-FAO tistma wkoll li se jkun hemm biss żieda ta' 4,3 % fir-raba' sal-2050, li se teħtieġ ġestjoni aħjar tar-riżorsi naturali fil-ġlieda kontra d-degradazzjoni tal-ħamrija fost kwistjonijiet oħra;

B.  billi l-art kullimkien qed tiffaċċja tnaqqis fil-produttività u l-fertilità intrinsiċi kkawżat mid-degradazzjoni tal-art, speċjalment l-erożjoni tal-ħamrija, minħabba t-telf tal-funzjonijiet tal-ekosistema bħalma huma l-formazzjoni tal-ħamrija tal-wiċċ, l-umifikazzjoni, id-dakkir, iż-żamma tal-ilma u ċ-ċiklaġġ tan-nutrijenti; billi hemm kunsens wiesa' li biex dan jiġi riżolt u tinżamm u tittejjeb il-produttività, għandna bżonn inżidu b'mod innovattiv it-twettiq ta' tali funzjonijiet tal-ekosistemi bil-għan li tiġi żgurata r-reżiljenza kontra t-tibdil fil-klima;

C.  billi skont in-NU, jekk għandhom jintlaħqu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli (GħŻS), il-produttività agrikola se jkollha tirdoppja sal-2030, filwaqt li, fl-istess ħin, is-settur agroalimentari se jkollu jadatta għat-tibdil fil-klima u għal kundizzjonijiet tat-temp li jinbidlu, kif ukoll itejjeb il-kwalità tal-ekosistemi u tal-ħamrija u jimminimizza t-telf tal-bijodiversità; billi, bil-għan li dan jirnexxi, għandha tingħata prijorità lill-użu ta' preparazzjonijiet mikrobijoloġiċi li jżidu l-ħajja tal-ħamrija; billi erbgħa mit-tmien Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju tan-NU (MDGs) huma marbuta mal-agrikoltura;

D.  billi t-tkabbir tal-popolazzjoni, dħul medju ogħla u l-bidla fl-imġiba tal-konsumaturi se jwasslu għal preferenzi dijetetiċi riveduti, u se jirriżultaw b'mod partikolari f'domanda ogħla għall-ikel ipproċessat u għall-proteini tal-annimali bħalma huma l-laħam u l-prodotti tal-ħalib;

E.  billi l-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema agrikoli u tal-komunitajiet rurali għandha tittejjeb;

F.  billi fuq l-isfond tal-ħafna sfidi u l-għadd dejjem jikber ta' regoli li l-bdiewa jridu jħabbtu wiċċhom magħhom, u l-fatt li r-riżorsi ta' teknoloġija agrikola naqsu u r-rata ta' tkabbir ta' żoni ta' art saqwija majnat konsiderevolment, il-konsumaturi tal-UE qatt ma nefqu fuq l-ikel perċentwal daqstant baxx mid-dħul tagħhom, kif qed jagħmlu bħalissa; billi t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku attwali rriżulta f'livelli ogħla ta' faqar, li spiss iġiegħlu lill-konsumaturi tal-UE jirrikorru għall-assistenza mingħand il-banek tal-ikel;

G.  billi l-FAO tinnota fil-pubblikazzjoni prinċipali tagħha "The State of Food and Agriculture" ("L-Istat tal-Ikel u l-Agrikoltura") li n-nisa jagħtu kontributi sinifikanti lill-ekonomija rurali fir-reġjuni kollha u r-rwoli tagħhom ivarjaw minn reġjun għall-ieħor, avolja xorta għad għandhom inqas aċċess mill-irġiel għar-riżorsi u l-opportunitajiet li jeħtieġu biex ikunu aktar produttivi;

H.  billi l-konsumaturi qed jitolbu bi dritt produzzjoni tal-ikel bi standards u valuri ambjentali, nutrittivi u tas-saħħa ogħla u ta' kwalità dejjem aqwa, filwaqt li fl-istess ħin is-settur agrikolu jeħtieġ li jiddiversifika u jkun innovattiv biex jipprovdi ikel ta' kwalità, sikur u bi prezz affordabbli għaċ-ċittadini kollha u jiżgura dħul diċenti u vijabbli għall-produtturi tiegħu;

I.  billi l-produzzjoni tal-azjendi agrikoli jeħtieġ li tiżdied u tittejjeb b'anqas riżorsi minħabba l-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali u l-effetti assoċjati tagħha fuq il-bijodiversità, il-vulnerabilità tal-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-iskarsezza tal-art, flimkien maż-żieda fil-popolazzjoni u t-tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi; jinsisti li l-agrikoltura innovattiva għandha tipprovdi impronta ekoloġika iżgħar u tagħmel l-aħjar użu tal-proċessi naturali u tas-servizzi tal-ekosistemi inklużi l-enerġija rinnovabbli u konsum akbar ta' prodotti agroalimentari lokali;

J.  billi, mudell ta' agrikoltura aktar effiċjenti fir-riżorsi li jkun aktar kapaċi jottimizza l-prodotti tagħha huwa essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sostenibilità għall-azjendi agrikoli kollha, ikun x'ikun id-daqs tagħhom, u biex dawn jiġu mgħammra aħjar biex jippreservaw ir-riżorsi naturali u l-ambjent;

K.  billi l-iżvilupp ta' mudelli aktar sostenibbli ta' agrikoltura maħsub mhux biss biex jipprovdi l-ikel għan-nies iżda wkoll biex jipproduċi oġġetti u servizzi mhux tal-ikel jirrappreżenta potenzjal sinifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi f'kull reġjun, mhux biss fis-settur alimentari (tal-bnedmin u tal-annimali) iżda wkoll fis-settur tal-bijoekonomija, f'dak tal-kimika ekoloġika, f'dak tal-enerġija rinnovabbli u f'dak tat-turiżmu, eċċ.; billi dawn huma wkoll spiss ħafna impjiegi li ma jistgħux jiġu rilokati;

L.  billi l-UE hija l-akbar esportatriċi ta' prodotti agrikoli fid-dinja, li jagħmel lis-settur agroalimentari wieħed mill-pilastri ekonomiċi ewlenin tal-Unjoni li jimpjega 47 miljun ruħ fi 15-il miljun intrapriża "downstream" f'oqsma bħalma huma l-ipproċessar tal-ikel, il-bejgħ bl-imnut u s-servizzi, u li jikkontribwixxi għal bilanċ kummerċjali pożittiv ta' EUR 17 802 miljun li jirrappreżentaw 7.2 % tal-valur totali tal-esportazzjonijiet tal-UE;

M.  billi l-kompetittività u s-sostenibilità tal-PAK kienu prijoritajiet ewlenin tar-riforma tal-PAK tal-2013; billi s-salvagwardja ta' provvisti tal-ikel sikuri permezz ta' żieda fil-produttività tal-agrikoltura sostenibbli u tal-iżgurar ta' prezzijiet raġonevoli u ġusti għall-bdiewa u l-konsumaturi, kif imsemmi fl-Artikolu 39 tat-TFUE, tista' tirnexxi bl-aħjar mod, inter alia, permezz tal-innovazzjoni; itenni li l-agrikoltura sostenibbli u innovattiva, li tipproduċi prodotti ta' kwalità għolja, tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu bosta għanijiet ta' politika orizzontali tat-TFUE relatati mal-ambjent u s-saħħa; billi l-kompetittività fil-ġejjieni tiddependi, fost affarijiet oħra, mill-produttività u l-fertilità intrinsiċi pprovduti minn proċessi u riżorsi naturali;

N.  billi l-memorandum ta' qbil bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), iffirmat fl-14 ta' Lulju 2014, b'mod espliċitu jħeġġeġ aktar investimenti f'agrikoltura innovattiva, filwaqt li jipprovdi l-istrumenti finanzjarji biex jitrawwem it-teħid tal-investimenti fl-agrikoltura u jinkludi proposta mill-Kummissjoni intiża biex tappoġġja u tespandi l-għodod finanzjarji fis-settur tal-biedja bil-għan li jiġu miġġielda l-fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet;

O.  billi s-settur agrikolu kien soġġett għal ċikli frekwenti ta' bidla bil-ħsieb li tittejjeb il-produttività; billi dawn iċ-ċikli kkontribwew b'mod sinifikanti għall-iżvilupp ekonomiku tal-agrikoltura sal-livell attwali tiegħu; billi l-inkorporazzjoni tat-teknoloġiji l-aktar riċenti u l-adattament u l-invenzjoni mill-ġdid ta' dawk eżistenti inklużi l-approċċi organiċi u agroekoloġiċi fil-prattiki tal-biedja se jġibu magħhom benefiċċji sinifikanti għal kull daqs ta' azjendi agrikoli; billi l-akkwakultura għandha potenzjal li mhuwiex esplorat biżżejjed għall-introduzzjoni tal-innovazzjoni fil-prattiki agrikoli tradizzjonali permezz tal-isfruttament tar-riżorsi naturali tal-baħar u tal-oċeani b'mod sostenibbli;

P.  billi f'xi Stati Membri, għal diversi raġunijiet strutturali, żoni kbar ta' art agrikola abbandunata jibqgħu jkunu mhux użati;

1.  Jinnota li l-agrikoltura dejjem żviluppat prattiki, tekniki u metodi ta' produzzjoni ġodda li żiedu l-produzzjoni, tejbu l-adattabilità tal-prattiki tal-biedja għal ċirkostanzi ġodda u li jinbidlu u naqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni; jinnota wkoll li l-agrikoltura u l-forestrija huma partijiet essenzjali mid-dinja naturali tagħna li jipprovdu oġġetti u servizzi li jmorru lil hinn mill-produzzjoni tal-ikel u jistgħu jissaħħu permezz tat-trawwim ta' żviluppi ġodda; jinsab konvint li l-innovazzjoni hija prerekwiżit biex jibqa' jsir dan il-progress;

2.  Jinsab konvint bis-saħħa li l-iżvilupp ekonomiku u l-produzzjoni sostenibbli mhumiex reċiprokament esklussivi u jistgħu jintlaħqu prinċipalment permezz tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, mudelli ġodda ta' governanza u negozju u agronomija mtejba; jenfasizza l-ħtieġa li jingħata appoġġ lill-innovazzjoni fit-teknoloġija u l-governanza billi tiġi pprovduta regolamentazzjoni koerenti u ċara b'lok għall-intraprenditorija; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe PAK futura tirrifletti dan u li l-innovazzjoni tiġi espliċitament ikkunsidrata fir-rieżamijiet u r-riformi futuri li jmiss dalwaqt tal-leġiżlazzjoni rilevanti li tagħti aktar rikonoxximent lill-bdiewa ġodda u żgħażagħ b'ideat ġodda u b'mudelli ta' negozju ġodda; jenfasizza l-fatt li l-agrikoltura Ewropea qed tilħaq l-għanijiet tagħha fil-produzzjoni ta' prodotti ta' kwalità għolja u b'valur miżjud għoli, permezz ta' soluzzjonijiet li jġibu profitt u li huma bbażati fuq l-għarfien kif appoġġjat mill-istrateġija Ewropa 2020; jilqa' f'dan ir-rigward il-valutazzjoni li l-Kummissjoni qed tressaq tal-kontribut tal-Istrateġija dwar il-Bijoekonomija tal-2012 għall-ekonomija ċirkolari, peress li l-bidla minn fjuwils fossili għal enerġija rinnovabbli tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-enerġija għall-bdiewa u b'hekk tippermetti aktar investimenti fl-innovazzjoni;

3.  Jenfasizza li l-agrikoltura tista' tkun parti mis-soluzzjoni billi tuża r-riżorsi naturali b'mod prudenti u tiżgura l-bijodiversità, fejn l-istimulazzjoni tal-innovazzjoni hija ċentrali għal dan il-għan; iqis li l-prattiki agrikoli huma dipendenti mir-riżorsi naturali u din l-interazzjoni għandha tiġi ottimizzata u s-sistemi ta' produzzjoni għandhom jiġu mifhuma aħjar biex jittejbu s-sistemi ta' ġestjoni; jitlob li l-produttività, il-fertilità u r-reżiljenza intrinsiċi tal-agroekosistemi tagħna fuq perjodu ta' żmien medju u twil tiġi żgurata u li jsir tnaqqis fl-emissjonijiet; jenfasizza kemm hu importanti li jittejbu s-sistemi tal-produzzjoni permezz ta' uċuħ tar-raba' u sistemi ta' newba adattati aħjar, sistemi ta' ġestjoni mtejba u jinnota l-importanza ta' ħamrija ħajja; jenfasizza l-potenzjal għall-ħolqien ta' impjiegi mhux biss fis-settur tal-produzzjoni tal-ikel iżda wkoll fis-settur tat-turiżmu, dak tal-bijoekonomija u dak tal-kimika ekoloġika;

4.  Iqis il-fatt li s-suq tal-UE għall-ikel u l-agrikoltura huwa wieħed mill-aktar swieq integrati fl-Ewropa u jħeġġeġ lill-Kummissjoni toħloq u timplimenta regolamenti li jiżguraw kundizzjonijiet aktar ekwi u kompetizzjoni ġusta sabiex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku fis-settur agrikolu u tal-ikel fl-Istati Membri kollha;

5.  Jirrimarka li l-azjendi agrikoli tal-familja żgħar u ta' daqs medju jifformaw parti integrali mis-settur agrikolu Ewropew u jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' żoni rurali soċjalment u ekonomikament mimlija ħajja li jikkontribwixxu għaż-żamma tal-wirt kulturali u naturali; jirrimarka, barra minn hekk, li dawn l-azjendi agrikoli kultant jesperjenzaw diffikultajiet biex jisfruttaw il-benefiċċji ta' tekniki u prattiki ta' produzzjoni avvanzati li jistgħu jiżguraw dħul ġust għall-bdiewa u jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol tagħhom u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità għolja; jenfasizza li l-innovazzjoni għandha l-potenzjal li żżid il-produttività u d-dħul tal-ħaddiema u billi tnaqqas l-ispejjeż tal-produzzjoni u tagħmel in-negozju aktar effiċjenti; jenfasizza li s-sjieda tar-raba' u l-aċċess għaliha huma kruċjali għall-bdiewa u għall-azjendi agrikoli tal-familja; huwa favur li l-biedja ssir impjieg aktar mixtieq għall-irġiel u n-nisa żgħażagħ, inter alia, permezz tat-titjib tal-aċċess għall-finanzjament, għat-teknoloġija u għall-programmi ta' appoġġ; jitlob li jiġu żviluppati ideat ta' negozju ġodda u jistieden lill-Kummissjoni tgħarraf lill-bdiewa b'mod aktar effikaċi dwar l-opportunitajiet tagħhom f'dan ir-rigward; jirrikonoxxi r-rwol soċjali tal-agrikoltura, il-kontribut tagħha għall-koeżjoni soċjali u l-effett tagħha fuq il-ġlieda kontra d-depopolazzjoni rurali, is-servizzi innovattivi li hija ġġib lill-komunitajiet lokali u r-rwol li hija taqdi fil-preservazzjoni l-għarfien tradizzjonali; jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal servizzi rurali tal-internet ta' broadband veloċi u affidabbli, u ta' kunċetti innovattivi mfassla apposta għar-reġjuni żvantaġġjati kollha, bħalma huma ż-żoni muntanjużi u periferiċi tal-Unjoni u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex dan tagħmlu prijorità;

6.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq soluzzjonijiet biex tiġi stimolata l-adozzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni bbażati fuq l-ICT, monitoraġġ tad-data f'ħin reali, teknoloġija tas-sensuri u l-użu ta' sistemi ta' identifikazzjoni għall-ottimizzazzjoni tas-sistemi ta' produzzjoni jew tal-agrikoltura ta' preċiżjoni, li inter alia jaf ifisser li jkollu jsir adattament għall-kundizzjonijiet dejjem jinbidlu f'dak li jikkonċerna l-produzzjoni u s-suq li jwassal għall-użu aktar effiċjenti u ottimu tar-riżorsi naturali, il-monitoraġġ aħjar ta' għadd ta' stadji tal-produzzjoni, żieda fir-rendiment tal-uċuħ tar-raba', tnaqqis tal-impronta ambjentali, tal-konsum tal-enerġija u tal-gassijiet b'effett ta' serra, fehim aħjar dwar l-imġiba tal-annimali u titjib tas-saħħa u l-benessri tal-annimali; jenfasizza, bl-istess mod, li l-użu aktar estensiv tal-ICT huwa kruċjali biex il-biedja ssir aktar sostenibbli mil-lat ambjentali u s-settur isir aktar kompetittiv; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni ttejjeb l-allinjament tad-diversi politiki kkonċernati sabiex tippromwovi b'mod aktar effettiv is-sistemi tal-ġestjoni tal-ICT;

7.  Ifakkar li s-simplifikazzjoni tal-miżuri u aktar iggwidar dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-PAK ikunu jinkoraġġixxu lill-bdiewa jadottaw prattiki tal-biedja iktar sostenibbli;

8.  Jinsab konvint li l-informazzjoni miġbura mir-robotika, it-teknoloġija tas-sensuri, il-kontroll awtomatiku u innovazzjonijiet teknoloġiċi oħra fil-kuntest tat-teknoloġiji tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) u l-Big Data ser tippermetti l-monitoraġġ f'ħin reali, teħid tad-deċiżjonijiet aħjar, u ġestjoni mtejba tal-operazzjonijiet tul il-katina alimentari kollha kemm hi; jilqa' l-ħolqien tal-Alleanza għall-Innovazzjoni tal-Internet tal-Oġġetti (AIOTI) (il-Grupp ta' Ħidma 06) dwar "il-biedja intelliġenti u s-sikurezza tal-ikel", u f'dan ir-rigward jisħaq fuq l-importanza u r-rilevanza tas-Suq Uniku Diġitali Ewropew għall-agrikoltura f'dawk li huma indirizzar b'mod determinat tal-problemi tal-interoperabilità, standards għal konverġenza aħjar u kwistjonijiet ta' sjieda tad-data personali u mhux personali u l-aċċess u l-użu tagħha;

9.  Jinsab imħasseb dwar il-livell baxx ta' għarfien dwar il-potenzjal tal-Big Data u tal-Internet tal-Oġġetti u l-frammentazzjoni tas-sistemi tat-teknoloġija relatati, li jżidu l-ostakli għall-adozzjoni tagħhom u jnaqqsu r-rata tal-użu tagħhom, u jinsab diżappuntat li l-adozzjoni tat-teknoloġiji tal-GPS miexja bil-mod; jenfasizza l-importanza li dawn it-teknoloġiji jsiru sinifikanti għall-bdiewa; jinnota li fl-UE bħalissa qed jintuża biss 10 % tal-gwida assistita, inqas minn 1 % tal-moviment kinematiku f'ħin reali u inqas minn 1 % tat-tekniki ta' applikazzjoni ta' rata varjabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkwantifika l-benefiċċju ambjentali u tal-produzzjoni u tiżgura trasferimenti tas-sensibilizzazzjoni, tal-għarfien u tat-teknoloġija; jesprimi tħassib li xi Stati Membri qed jirriskjaw li proporzjon tal-ammont tal-pagament dirett fl-2018 minħabba li m'għandhomx reġistru tal-artijiet, u jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli għodod intelliġenti mfassla apposta biex iħaffu l-immappjar tal-artijiet agrikoli;

10.  Iħeġġeġ l-adozzjoni tal-agrikoltura ta' preċiżjoni li tipprovdi approċċi ġodda ta' ġestjoni tal-azjenda agrikola kollha kemm hi, bħalma hu l-makkinarju mmexxi mit-teknoloġiji tal-GPS/GNSS li, użati flimkien ma' Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod (RPAS jew drones (inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord)), jistgħu jaħdmu r-raba' li tinħarat bi preċiżjoni sal-eqreb ċentimentru; jaqbel li dawn it-tekniki jistgħu jnaqqsu b'mod sinifikanti kemm l-użu tal-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti kif ukoll l-użu tal-fertilizzanti u tal-ilma, u jiġġieldu lill-erożjoni tal-ħamrija; jistieden lill-Kummissjoni telimina dawk l-elementi kollha li jxekklu l-adozzjoni tal-biedja ta' preċiżjoni, b'mod partikolari dawk marbuta ma' sistemi tal-ICT kumplessi u frammentati u kwistjonijiet marbuta mal-livelli ta' investiment; jinnota li l-agrikoltura ta' preċiżjoni hija importanti wkoll fit-trobbija tal-annimali bħala mezz ta' sorveljanza tas-saħħa, tan-nutrizzjoni u tar-rendiment tal-annimali; iħeġġeġ lill-Istati Membri jappoġġjaw lil dawn il-prattiki, b'mod partikolari billi jagħmlu użu mill-opportunitajiet ipprovduti mir-regoli l-ġodda dwar l-iżvilupp rurali fir-Regolament (UE) Nru 1305/2013; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, f'reviżjonijiet futuri tal-PAK, l-użu li jsir mill-biedja ta' preċiżjoni min-naħa tal-bdiewa fil-kuntest tal-ekoloġizzazzjoni; jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li l-azjendi agrikoli kollha, inklużi dawk f'reġjuni remoti u ultraperiferiċi u l-azjendi agrikoli ż-żgħar, u l-oħrajn kollha involuti fl-agrikoltura rurali jkollhom aċċess għal teknoloġiji bi skop multiplu, minħabba l-ħtieġa li jinżammu u jiżdiedu l-livelli tal-okkupazzjoni f'dawk iż-żoni l-iktar vulnerabbli;

11.  Jilqa' ż-żieda fl-użu tas-Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod għal skopijiet ta' biedja, peress li dan jista' jwassal għall-iffrankar fl-użu tal-materjali għall-ħarsien tal-uċuħ tar-raba' u fl-użu tal-ilma; jinnota li proposta għal leġiżlazzjoni dalwaqt titressaq fir-reviżjoni tar-regolament bażiku tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), b'tali mod li l-inġenji tal-ajru kollha mingħajr bdot abbord ikunu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li fl-UE kollha jkun hemm standards u regoli ċari u mhux ambigwi għall-użu ċivili tas-Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod u li l-leġiżlazzjoni li se titressaq dalwaqt tqis il-kundizzjonijiet speċifiċi li taħthom joperaw l-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord fl-agrikoltura;

12.  Jenfasizza l-importanza ta' soluzzjonijiet innovattivi u affordabbli ġodda għas-settur agrikolu bil-għan li jiżdied l-użu ta' metodi, oġġetti u riżorsi aktar ekoloġiċi, li jistgħu jinkludu mhux biss metodi ġodda ta' tkabbir u ġestjoni tar-raba' iżda wkoll modi kif jiżdied l-użu tal-enerġija rinnovabbli u modi kif tiġi eliminata gradwalment il-ħtieġa ta' fjuwils ibbażati fuq il-fossili;

13.  Jinkoraġġixxi li fit-trobbija tal-annimali jintużaw soluzzjonijiet innovattivi li jikkontribwixxu għal livell ogħla ta' saħħa u benesseri tal-annimali, li jnaqqsu l-ħtieġa ta' prodotti mediċinali veterinarji, fosthom l-antimikrobiċi; jenfasizza l-possibilitajiet għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-ħmieġ tal-annimali fil-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli u fertilizzanti mtejba; jirrikonoxxi li fil-limiti ta' proċessi naturali, jistgħu jinstabu soluzzjonijiet innovattivi għall-qbid tal-emissjonijiet, id-diffużjoni tat-tniġġis u ż-żieda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-sistemi ta' akkomodazzjoni tal-annimali filwaqt li jiġi indirizzat l-impatt fuq il-prezz tal-kost; jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-metan jista' jinqabad għall-produzzjoni tal-enerġija, ħaġa li tista' tgħin biex jiġi mitigat it-tibdil fil-klima; itenni li l-antimikrobiċi għandhom jiġu applikati b'mod prudenti u responsabbli u li l-katina tal-produzzjoni tista' tittejjeb kollha kemm hi b'għodda dijanjostika iktar effiċjenti u iktar rapida, monitoraġġ f'ħin reali aħjar, miżuri ta' prekawzjoni immirati u modi ġodda ta' ddispensar biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi, filwaqt li jitħalla spazju biżżejjed għal dawk l-Istati Membri li diġà jagħmlu biċċa xogħol aħjar f'dan ir-rigward u jindika l-ħtieġa ta' riċerka dwar mediċini biex dak li jkun ilaħħaq mal-mard li jitfaċċa;

14.  Jappoġġja l-metodi estensivi tat-trobbija tal-annimali u jitlob li jiġu żviluppati teknoloġiji innovattivi għall-valutazzjoni preċiża tal-benefiċċji ambjentali tal-bwar u l-mergħat miżmuma minn dan it-tip ta' biedja u jirrikonoxxi l-benefiċċji tiegħu bħala komplement għall-produzzjoni tal-uċuħ tar-raba';

15.  Jiġbed l-attenzjoni lejn kemm hu importanti li jiġu rkuprati l-proteini tal-annimali fi ħdan iċ-ċiklu tal-produzzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, tfassal miżuri biex jippromwovu r-riċiklaġġ tal-iskart agrikolu billi jiġi inkoraġġit l-irkupru tal-proteini għall-għalf;

16.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi politiki ta' aċċess għall-art għall-azjendi tal-biedja żgħar u medji u tinkoraġġixxi l-produzzjoni tal-annimali bbażata fil-bwar, l-għalf u l-produzzjoni ta' proteini tal-pjanti, u tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward tal-produzzjoni sostenibbli tal-proteini tal-pjanti;

17.  Jenfasizza l-potenzjal mhux sfruttat tat-teknoloġija u l-innovazzjoni għall-iżvilupp ta' oġġetti u prodotti ġodda (relatati mal-ikel u l-għalf, il-makkinarju, il-bijokimika, il-bijokontroll, eċċ.) li jista' jkollhom il-potenzjal li joħolqu impjiegi tul il-katina tal-valur agroalimentari kollha kemm hi; jiġbed l-attenzjoni, madankollu, għall-fatt li l-innovazzjoni u t-teknoloġizzazzjoni jwasslu għat-telf tal-impjiegi fl-okkupazzjonijiet agrikoli tradizzjonali u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu korsijiet ta' taħriġ u ta' taħriġ mill-ġdid għall-ħaddiema fis-setturi agrikoli affettwati; jenfasizza l-ħolqien ta' impjiegi ġodda fis-settur agrikolu, li huwa ta' importanza kruċjali għall-iżvilupp rurali, għar-ripopolament rurali u t-tkabbir ekonomiku rurali, u jqis li bis-saħħa tal-iżvilupp ta' prattiki agrikoli moderni l-agrikoltura ssir aktar attraenti kemm għall-bdiewa żgħażagħ kif ukoll għall-imprendituri żgħażagħ; jistieden lill-Kummissjoni tistudja l-possibilitajiet li tinċentiva lill-bdiewa biex jissensibilizzaw lill-pubbliku dwar kif taħdem il-katina agroalimentari u l-metodi ġodda ta' produzzjoni;

18.  Huwa tal-fehma li t-teknoloġiji tal-informatika l-ġodda jipprovdu ħafna opportunitajiet biex jiġu stabbiliti ktajjen ta' valur ġodda, li jistgħu jinkludu kuntatt aktar dirett bejn il-produtturi u l-konsumaturi, b'attenzjoni akbar fuq prodotti innovattivi, servizzi ġodda u aktar divrenzjar tal-produzzjoni, bil-potenzjal li jipprovdu flussi ta' dħul ġodda għall-bdiewa kif ukoll jistabbilixxu suq aktar trasparenti li jkun ta' benefiċċju għall-bdiewa u jwessa' l-potenzjal tagħhom; jirrimarka li l-innovazzjonijiet fil-katina tal-provvista alimentari tista' tgħin sabiex tiġi żgurata distribuzzjoni tar-riskji aktar bilanċjata;

19.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi indirizzata b'mod determinat il-ħela tal-ikel, b'mod partikolari l-ħela tal-ikel sistemika, peress li kull sena 100 miljun tunnellata ta' ikel fl-Ewropa qed tiġi moħlija jew mormija, li tammonta għal madwar 30 % sa 50 % tal-ikel prodott fl-UE; iqis li tinħtieġ ukoll kooperazzjoni akbar fil-katina tal-ikel biex jitnaqqsu l-livelli attwali tal-iskart; jinnota li l-oqfsa regolatorji li żmienhom għadda m'għandhomx jiffurmaw ostakli għall-modi innovattivi tal-ipproċessar tal-iskart tal-ikel u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u l-prijoritizzazzjoni ta' proġetti innovattivi għandhom jiġu mħeġġa biex jiġu miġġielda l-ħela u t-telfiet tal-ikel inklużi taħt Orizzont 2020;

20.  Jenfasizza li għal kull tunnellata ta' skart tal-ikel li tiġi ffrankata, jistgħu jiġu ffrankati madwar 4,2 tunnellati ta' CO2, u dan ikun iħalli impatt sinfikanti fuq l-ambjent; jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza ta' qafas ġuridiku konsistenti mal-prinċipju ta' ekonomija ċirkolari, fejn jiġu stabbiliti regoli ċari dwar il-prodotti sekondarji, l-użu tal-materja prima jiġi ottimizzat, u l-iskart residwu jitnaqqas kemm jista' jkun;

21.  Jenfasizza li proporzjon konsiderevoli ta' flussi ta' skart bijotiku diġà jintużaw, pereżempju, bħala għalf għall-annimali jew materjal ta' bażi għall-bijokarburanti; iqis, madankollu, li dawn il-materjali għandhom jiġġeneraw rendimenti jerġa' ogħla billi dak li jkun jimmira għall-aktar valur miżjud u permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda bħalma huma l-bijoraffinar, it-trobbija tal-insetti, l-użu mill-ġdid tal-lipidi, l-enżimi u l-proteini tal-annimali mir-residwi fl-industrija tal-ikel, il-fermentazzjoni fl-istat solidu, l-estrazzjoni tal-bijogass u l-estrazzjoni tal-minerali mid-demel, u l-użu tad-demel żejjed bħala għajn ta' enerġija rinnovabbli; jinnota n-nuqqas ta' regoli ċari u s-sottoutilizzazzjoni ta' riżorsi oħra derivati mill-bijomassa bħalma huma l-prodotti sekondarji agrikoli u l-flussi tal-iskart agrikolu, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tappoġġja l-użu mill-ġdid tagħhom fis-settur tal-enerġija u f'postijiet oħra billi jiġu ffaċilitati sistemi ta' rikonoxximent fl-UE kollha u miżuri speċjali taħt il-programm għall-iżvilupp rurali li jistgħu jinvolvu lill-bdiewa u lil partijiet ikkonċernati oħra bħalma huma l-awtoritajiet lokali fi proġetti fuq skala żgħira; jinnota li dawn is-sistemi ta' rikonoxximent u programmi speċjali ta' żvilupp rurali jistgħu wkoll jiffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni transfruntiera u jtejbu s-sinerġija u l-koerenza ma' politiki oħra tal-UE;

22.  Iqis li l-kwalità mnaqqsa tal-ħamrija qed tikkomprometti l-produzzjoni futura, sitwazzjoni li toħloq il-ħtieġa ta' bidla fil-metodi u s-sistemi tal-biedja, peress li t-tneħħija gradwali tat-trobbija tal-annimali kkontribwixxiet għal tnaqqis fil-fertilità tal-ħamrija f'ħafna azjendi tal-biedja minħabba kontenut organiku inadegwat u użu insuffiċjenti ta' fertilizzanti organiċi; jinsab imħasseb li l-UE tiddipendi ħafna mill-importazzjoni tal-minerali għall-produzzjoni tal-fertilizzanti minerali bħalma hu l-fosfat u li l-produzzjoni tal-fertilizzanti minerali għandha impronta tal-karbonju u ekoloġika għolja; jenfasizza l-possibilità li d-demel tal-annimali jiġi pproċessat f'konċentrat ta' minerali li jkun jista' jintuża għall-manifattura ta' "fertilizzanti ekoloġiċi" li jistgħu jnaqqsu u eventwalment jissostitwixxu l-ħtieġa ta' fertilizzanti minerali, peress li l-livell ta' effiċjenza tiegħu huwa komparabbli mal-livell ta' effiċjenza ta' dawn tal-aħħar; jilqa' l-fatt li l-produzzjoni u l-użu ta' konċentrati tal-minerali jagħtu kontribut sinifikanti għall-ekonomija ċirkolari billi jagħlqu ċ-ċirkwit minerali u ser inaqqsu b'mod konsiderevoli l-ispejjeż tal-fertilizzanti tal-azjendi tal-biedja; jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi r-regolament tal-UE dwar il-fertilizzanti u tneħħi l-ostakli leġiżlattivi fid-direttiva dwar in-nitrati sabiex tippermetti u tistimola l-iżvilupp tal-konċentrat tal-minerali mid-demel tal-annimali;

23.  Jinsab imħasseb ukoll dwar id-dipendenza kontinwata tal-UE mill-għalf tal-proteini importat bħalma hu s-soja u jappella għal politika ambizzjuża tal-iżvilupp ta' uċuħ tar-raba' tal-proteini fl-UE;

24.  Jirrakkomanda l-użu ta' sistemi ta' ġestjoni, li jkunu speċifiċi għall-azjendi agrikoli individwali, li jkejlu u jivvalutaw il-bilanċ tan-nutrijenti fil-livell tal-azjendi agrikoli marbuta mal-ktajjen differenti fiċ-ċiklu tal-produzzjoni sabiex ikun jista' jitkejjel l-impatt ambjentali tal-azjendi agrikoli individwali u jiġu kkalkolati l-bilanċi nutrittivi speċifiċi għall-azjendi agrikoli; jinnota li l-użu effiċjenti tal-minerali jwassal għal rendimenti ogħla tal-uċuħ tar-raba' u anqas ħtieġa ta' fertilizzanti, u jikkontribwixxi għal prattiki effiċjenti ta' tmigħ, filwaqt li jippermetti lill-bdiewa jtejbu l-operazzjonijiet tagħhom filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż u jitbiegħdu mill-miżuri ġeneriċi; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja, permezz ta' kofinanzjament minn diversi fondi Ewropej, inkluż Orizzont 2020 u l-FEIS, il-proġetti pilota f'dan il-qasam li huma diġà ppjanati, u tippreżenta studju dwar din il-materja;

25.  Jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni ta' tekniki b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' preċiżjoni għolja għall-ħżin, it-trasport u t-tifrix fir-raba' tad-demel li se twassal għal titjib sinifikanti fl-assorbiment mill-pjanti tan-nutrijenti mid-demel, u b'hekk titnaqqas il-ħtieġa tal-fertilizzanti minerali u jitnaqqas ir-riskju ta' kontaminazzjoni tal-ilma;

26.  Jirrimarka li t-tekniki ta' applikazzjoni aħjar fuq l-art huma wieħed mill-fatturi ewlenin biex titnaqqas l-emissjoni totali tal-ammonijaka u, konsegwentement, kull pajjiż għandu jiżgura li jintużaw tekniki b'emissjonijiet baxxi għall-applikazzjoni tad-demel likwidu b'tixrid f'meded (bl-użu ta' sistema ta' għodda li tinġibed għat-tifrix tad-demel li tmiss biss kemm kemm l-uċuħ tar-raba' jew sistema ta' manka li tinġibed għat-tifrix tad-demel), b'injezzjoni jew b'aċidifikazzjoni;

27.  Jinnota li l-prattiki tal-biedja li huma intelliġenti fil-livell klimatiku jista' jkollhom effett ta' suċċess triplu billi jżidu l-produzzjoni sostenibbli, filwaqt li jiżguraw biedja reżiljenti għat-tibdil fil-klima li tlaħħaq aħjar ma' xejriet tat-temp dejjem jinbidlu u avversi, u jnaqqsu l-emissjonijiet mis-settur agrikolu billi jħeġġu sistemi produttivi, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u ċirkolari; jenfasizza li s-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija huma uniċi f'li attivament jaqbdu s-CO2 permezz tal-pjanti u tal-forestazzjoni, l-użu tal-kopertura u tal-uċuħ tar-raba' leguminużi, li jillimitaw il-ħdim tal-art u l-kopertura permanenti tal-ħamrija, meded ta' lqugħ ta' kenn tal-foresti li huma ta' benefiċċju wkoll għall-protezzjoni tal-uċuħ tar-raba' u għall-kapaċità taż-żamma tal-ilma, u f'li jassorbu l-gassijiet b'effett ta' serra fil-ħamrija (l-assorbiment tal-karbonju f'"bir"); jinnota f'dan ir-rigward il-programm 4/1000 ippreżentat matul il-COP21 u l-possibilità ta' inċentivi finanzjarji; jinkoraġġixxi lill-bdiewa jkomplu u biex jadottaw iżjed minn dawn il-prattiki ġodda u innovattivi;

28.  Jenfasizza r-rwol importanti tal-agroforestrija fis-sistemi agrikoli, speċjalment fit-tnaqqis tal-għargħar u tal-erożjoni tal-ħamrija u fit-titjib tas-saħħa tal-ħamrija; jitlob li ssir aktar integrazzjoni tal-approċċi innovattivi ibbażati fuq is-siġar fl-attivitajiet agrikoli u li jitneħħew il-piżijiet amministrattivi ħalli jiġu ottimizzati l-ippjanar fil-livell tal-baċiri tal-iskular, il-ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar u l-ġestjoni tal-ilma; jenfasizza l-benefiċċji assoċjati mas-siġar għal sostenibilità akbar u għal produttività akbar tal-biedja, għall-preservazzjoni tal-bijodiversità u għall-iżvilupp ekonomiku lokali u reġjunali; jirrikonoxxi li s-sistemi silvopastorali tradizzjonali huma multifunzjonali u l-użu sostenibbli tal-art għandu jkun protett u kkumpensat, filwaqt li l-metodi aktar ġodda tal-inkorporazzjoni tas-siġar fis-sistemi tal-biedja tal-artijiet b'altitudni baxxa bħalma huma t-tkabbir tal-uċuħ bejn ringieli ta' siġar għandhom jiġu kkunsidrati;

29.  Iqis li l-kwalità tal-ħamrija hija ta' importanza ekonomika u ekoloġika peress li t-tnaqqis tal-istat ekoloġiku jkun jirriżulta f'ħamrija anqas produttiva, b'disponibilità ta' nutrijenti aktar baxxa, żidiet fis-suxxettibilità tal-pjanti għall-organiżmi ta' ħsara u għall-mard, tnaqqis fil-kapaċità taż-żamma tal-ilma, u tnaqqis fil-bijodiversità; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-prattiki innovattivi u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bħalma huma s-sistemi tan-newba tal-uċuħ tar-raba', il-kopertura permanenti tal-ħamrija, il-ħdim limitat tal-art u l-iffertilizzar bil-legumi ħodor u l-batterji li jżommu n-nitroġenu sabiex tiġi evitata aktar degradazzjoni tal-ħamrija; jirrimarka li, bil-għan li jiġu miġġielda d-deżertifikazzjoni u l-ewtrofikazzjoni, il-bdiewa jiġu mħeġġa jiżviluppaw sistemi ta' irrigazzjoni, inkluż it-titjib tal-effiċjenza fl-użu tal-ilma u l-applikazzjoni ta' tekniki ta' irrigazzjoni ekonomika; jemmen li l-interazzjoni ta' bejn il-mobilizzazzjoni tal-materja organika u l-ħtiġijiet tal-produzzjoni għandha tkun mifhuma aħjar; jilqa' r-riċerka dwar prattiki innovattivi bħalma hu l-użu ta' interventi mikrobiċi (fertillizzanti batteriċi) u l-istudji tal-interazzjonijiet bejn il-pjanti u l-ħamrija bil-mycorrhiza, bil-batterji tal-PGPR u bil-batterji tal-PGR li jistgħu jnaqqsu l-impatt ambjentali u jnaqqsu l-użu tal-fertilizzanti kimiċi u l-pestiċidi li huma ta' ħsara għas-saħħa tal-bnedmin u tal-annimali u għall-ambjent; jirrikonoxxi l-importanza ta' użu sostenibbli tal-ħamrija li jqis il-bżonnijiet speċifiċi għas-sit;

30.  Jirrikonoxxi li s-sistemi tal-biedja ma jkunux produttivi jekk ikunu mgħargħra bl-ilma jew milquta min-nixfa għall-biċċa l-kbira tas-sena; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-innovazzjoni fil-ġestjoni u l-konservazzjoni tal-ilma, integrata ma' servizzi ta' konsulenza għall-azjendi tal-biedja u servizzi ta' estensjoni, permezz ta' tekniki u teknoloġija innovattivi biex jitnaqqsu l-prattiki ta' irrigazzjoni ħalja u biex jittaffa l-għargħar; jitlob li ssir l-applikazzjoni ta' dawn it-tekniki ġodda mal-karatteristiċi eżistenti u ġodda tal-pajsaġġi bħalma huma l-għadajjar, u ma' skemi mmirati biex tiżdied iż-żamma tal-ilma fil-ħamrija u fil-ħabitats assoċjati mal-agrikoltura bħalma huma l-mergħat imxarrba, jiġu protetti ż-żoni tal-infiltrazzjoni mill-ilma ta' taħt l-art, jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-infiltrazzjoni tal-ilma għal ġol-ħamrija u ż-żamma tal-ilma; jilqa' s-sinerġiji fil-livell tal-pajsaġġ mal-ippjanar tal-ġestjoni tal-baċiri tax-xmajjar; jitlob li jkun hemm adozzjoni inkoraġġanti tat-tekniki tal-"agrikoltura ta' riġenerazzjoni" biex jiżdied il-fond tas-saff tal-ħamrija tal-wiċċ, jiġi inkoraġġit il-ħolqien tal-ħumus, il-ħamriji li jkunu qed imutu jew li ma jkunux b'saħħithom jiġu mlaqqma bil-kompost bil-għan li jinġiebu lura għall-aħjar funzjonalità, eċċ.;

31.  Jitlob li jsiru aktar sforzi biex jiġu żviluppati u implimentati bis-sħiħ sistemi ta' ġestjoni integrata tal-protezzjoni tal-pjanti permezz tal-appoġġ għar-riċerka xjentifika dwar alternattivi mhux kimiċi u miżuri ta' riskju baxx, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni rilevanti, u pestiċidi li huma aktar ekoloġiċi; iwissi kontra l-użu profilattiku ta' materjal għall-protezzjoni tal-pjanti u jenfasizza f'dan ir-rigward li l-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara għandha tagħmel użu iktar intelliġenti tal-interazzjoni ta' bejn miżuri bijoloġiċi u miżuri kimiċi; jenfasizza li l-innovazzjonijiet fis-sustanzi ta' riskju baxx alternattivi, kif iddefinit fil-leġiżlazzjoni rilevanti, u l-interventi fiżiċi jistgħu jkomplu jiġu inkoraġġuti aktar flimkien mal-bijostimulazzjoni u l-bijokontroll fil-livell Ewropew; jinsab imħasseb li l-approċċ attwali għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mhuwiex tajjeb kemm għandu jkun u li l-leġiżlazzjoni biex jiġi inċentivat l-iżvilupp tal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara għadha lura; jistieden lill-Kummissjoni tressaq pjan direzzjonali immirat lejn sistema aktar sostenibbli ta' ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara li tinkludi servizzi ta' konsulenza; jinnota li l-mekkaniżmi ta' kontroll bijoloġiċi relatati mal-organiżmi ta' ħsara u l-mard jistgħu jnaqqsu l-użu tal-pestiċidi u jistgħu jikkontribwixxu għar-reżiljenza mtejba tal-pjanti;

32.  Jitlob għall-iżvilupp kontinwu ta' tekniki innovattivi tat-tnissil, filwaqt li xorta waħda madankollu jibqgħu jinżammu l-banek taż-żrieragħ, li hija ħaġa vitali għall-varjetajiet ġodda u diversi li għandhom rendimenti ogħla, valur nutrittiv akbar, reżistenza aħjar għall-mard mill-organiżmi ta' ħsara u għall-kundizzjonijiet tat-temp avversi, u biex tiġi ffaċilitata bijodiversità akbar; jirrimarka li t-tekniki tat-tnissil jistgħu jipprovdu opportunitajiet biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-agrikoltura konvenzjonali; iwissi kontra kull dipendenza minn kimika intrappolata (lock-in) fuq il-varjetajiet aktar ġodda; ma japprovax mill-piżijiet amministrattivi u regolatorji attwali għan-negozji u jħeġġeġ il-programmi tat-tnissil tal-biedja bbażata fil-komunità; jenfasizza li hija meħtieġa l-attenzjoni dovuta fl-approvazzjoni ta' varjetajiet ġodda; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-adozzjoni ta' tekniki ġodda li jkunu għaddew minn valutazzjoni tar-riskju xierqa fejn tkun meħtieġa u li jkunu konformi bis-sħiħ mal-prinċipju ta' prekawzjoni, u tiżgura l-aċċess għal materjali bijoloġiċi għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fis-settur tat-tnissil, u jistennieha tappoġġja bil-qawwa l-innovazzjoni f'dan ir-rigward; ma japprovax id-deċiżjoni attwali tal-Bord Estiż tal-Appell tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (UEP) tal-25 ta' Marzu 2015 fil-Kawżi G2/12 u G2/13;

33.  Jenfasizza, b'rabta mal-metodi ta' tnissil innovattivi għall-varjetajiet tal-pjanti u tal-annimali, l-arranġamenti għall-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoloġiċi(4), taħt liema arranġamenti l-varjetajiet ġenerali tal-pjanti u tal-annimali u l-proċessi bijoloġiċi essenzjali għall-produzzjoni tal-pjanti u tal-annimali ma jistgħux jingħataw privattiva; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivverifika l-interpretazzjoni u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dik id-deroga, peress li fl-interessi tas-sigurtà tal-ikel, l-aċċess liberu għall-materjal tat-tnissil u l-użu tiegħu għandhom ikomplu jiġu ggarantiti;

34.  Jenfasizza l-possibilità li jintużaw strumenti finanzjarji biex ikun jista' jittejjeb id-dħul tal-biedja fl-Ewropa; jinnota li ħames Stati Membri biss sfruttaw il-possibilitajiet addizzjonali taħt il-Programm għall-Iżvilupp Rurali l-ġdid biex jagħmlu użu mill-istrumenti finanzjarji kompatibbli mas-suq bil-għan li jindirizzaw il-lakuni fis-suq; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-aċċess għall-kreditu, peress li n-nuqqas ta' tali aċċess spiss jikkostitwixxi ostaklu għall-innovazzjoni;

35.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-memorandum ta' qbil bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u r-rieda tiegħu li jappoġġja l-proġetti agrikoli u l-bdiewa żgħażagħ billi jipprovdi opportunitajiet ġodda ta' finanzjament għall-Istati Membri li jistabbilixxu forom ta' appoġġ finanzjarju bħalma huma l-fondi ta' garanzija, fondi li jistgħu jerġgħu jintużaw jew investiment kapitali biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu għall-bdiewa u għar-raggruppamenti ta' bdiewa bħalma huma l-kooperattivi, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi tal-produtturi u s-sħab tagħhom, bil-ħsieb li tingħata għajnuna lill-investiment fil-modernizzazzjoni fl-azjendi tal-biedja filwaqt li jiġu offruti wkoll opportunitajiet ta' finanzjament biex jingħelbu l-ostakli għall-kreditu, li jaffettwaw lin-nisa b'mod sproporzjonat, u opportunitajiet ta' finanzjament għall-bdiewa żgħażagħ biex jespandu n-negozju tagħhom, kif ukoll biex jiġi żgurat l-investiment fir-riċerka tas-settur pubbliku ikkombinat ma' sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak privat sabiex jiġu ttestjati u varati prodotti innovattivi; itenni li l-Parlament jixtieq jara dan l-appoġġ finanzjarju għaddej u li jitneħħa kull ostaklu fl-aċċess għal dan il-finanzjament;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta fid-dettall liema ħiliet ġodda se jkunu meħtieġa fil-ġestjoni futura tal-azjendi agrikoli Ewropej, u tippromwovi t-tixrid tagħhom b'kull mezz disponibbli;

37.  Jagħraf li jeżisti potenzjal kbir għal ġestjoni aħjar tar-riskji u jidhirlu li l-għodod attwali għall-ġestjoni tar-riskji u għall-ġestjoni tas-suq huma sottożviluppati, sitwazzjoni li taf tirriżulta fit-telf tal-produttività fil-futur qrib u fit-telf tal-innovazzjoni fil-futur imbiegħed; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga u tirrapporta dwar il-possibilità li tistimola skemi ta' assigurazzjoni privati li jkopru ġrajjiet klimatiċi avversi, mard tal-annimali jew tal-pjanti, infestazzjonijiet minn organiżmi ta' ħsara jew inċidenti ambjentali, kif imsemmi fl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

38.  Jilqa' l-opportunitajiet tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni AGRI (EIP-AGRI) għar-riċerka applikata fi ħdan is-settur agrikolu u għall-innovazzjoni parteċipattiva li tinvolvi l-komunitajiet tal-prattikanti rurali; jinsab imħasseb dwar il-mod frammentat li bih qed tiġi implimentata l-EIP-AGRI f'livell nazzjonali u, f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-proċeduri l-aktar sempliċi possibbli għall-parteċipazzjoni; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-mekkaniżmi tal-kofinanzjament tal-EIP-AGRI u politiki pubbliċi Ewropej oħra biex tinċentiva aktar riċerka effettiva li tħares aktar lejn il-ħtiġijiet tas-suq u l-ħtieġa li jiġu żviluppati prattiki agronomiċi agroekoloġiċi sostenibbli u li tkun iggwidata mill-ħtiġijiet intraprenditorjali u soċjoekonomiċi, li toħloq gruppi ta' fokus tar-riċerka transfruntiera u possibilitajiet għal parteċipazzjoni akbar tan-negozji; jistieden lill-Kummissjoni tkun involuta b'mod iktar attiv mil-lat li tipprovdi aġenda espliċita tal-innovazzjoni u r-riċerka marbuta mal-programmi ta' Orizzont 2020;

39.  Jenfasizza l-importanza li l-konsumaturi jiġu sensibilizzati u informati; jenfasizza li trasparenza ikbar fil-ktajjen tal-provvista u fil-produzzjoni tista' tgħin lill-konsumaturi jagħmlu għażliet infurmati aktar dwar il-prodotti li qed jixtru; iqis li dan, imbagħad, jista' jgħin lill-bdiewa jaqilgħu introjti ogħla mill-produzzjoni tagħhom;

40.  Iqis li l-iżvilupp ekonomiku u s-sostenibilità ekoloġika jikkomplementaw lil xulxin, dment li jkun għad fadal biżżejjed lok għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija u dment li tittieħed azzjoni biex jiġi pprevenut li jitfaċċaw xi differenzi mhux ġustifikati fl-implimentazzjoni nazzjonali u biex b'mod retrospettiv tali differenzi jitneħħew, bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi ġenwini fl-Unjoni, inter alia, billi jiġu esplorati tekniki ġodda u rilevanti bħalma hu l-ksib ta' immaġnijiet bis-satellita; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kundizzjonijiet ġenwinament ekwi għas-settur agrikolu filwaqt li fl-istess ħin tiżgura li l-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti, bħal ma huma d-Direttiva dwar l-Għasafar u d-Direttiva dwar il-Ħabitats, tiġi rispettata bis-sħiħ fid-diversi Stati Membri u l-implimentazzjoni b'disparità, kontradittorja u subottimali tagħha titwaqqaf milli tkompli;

41.  Jinsab imħasseb li, skont ir-rieżami ta' nofs it-term tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020, ma sar l-ebda progress ġenerali sinifikanti fil-kontribuzzjoni tal-agrikoltura għaż-żamma u t-titjib tal-bijodiversità;

42.  Jisħaq li l-PAK għandha tkun iffokata aktar fuq il-ħtiġijiet tal-bdiewa u l-kundizzjonijiet lokali filwaqt li ma tikkompromettix l-għanijiet tal-politiki; jenfasizza l-ħtieġa ta' qafas leġiżlattiv aktar sempliċi u aktar flessibbli li jkun aktar orjentat lejn il-kundizzjonijiet nazzjonali u lokali u adattat aħjar biex iwettaq sinerġiji ma' setturi oħra billi jtejjeb u jippromwovi l-konverġenza tal-għarfien, l-integrazzjoni tal-użu tar-riżorsi u li jkun allinjat aħjar mal-ekonomija ċirkolari bil-għan li tittejjeb il-viżibilità tas-sistemi eżistenti għal tikkettar promozzjonali speċifiku u jiġu mħeġġa innovazzjonijiet ġodda fil-promozzjoni tad-diversità tal-prodotti agrikoli Ewropej; jenfasizza, barra minn hekk, li PAK kompetittiva u sostenibbli tiżgura li tiżdied l-adozzjoni ta' prattiki innovattivi u tiżgura wkoll il-vijabilità fit-tul tas-settur agrikolu Ewropew permezz tas-simplifikar tal-intervent tal-gvern u l-istimular tal-innovazzjonijiet tas-settur pubbliku u dak privat li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ekonomiku tal-Ewropa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex kull sentejn tirrapporta dwar l-impatt tal-finanzjament tal-Unjoni u miżuri oħra tal-Unjoni fil-qasam tal-innovazzjoni agrikola fuq l-iżvilupp tal-prezzijiet tal-ispejjeż u l-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodotti agrikoli u dwar il-prospettivi finanzjarji u ekonomiċi assoċjati tal-azjendi agrikoli tal-familja fl-Unjoni;

44.  Iqis li l-innovazzjoni hija għodda essenzjali u prijorità politika orizzontali ewlenija għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni u l-ilħuq tal-objettivi tar-riforma tal-PAK 2014-2020; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tipprovdi strateġija globali aktar ambizzjuża b'riżultati li jistgħu jitkejlu sabiex ir-riċerka u l-innovazzjoni jiġu allinjati u ċċentrati skont il-prijoritajiet politiċi; jisħaq li l-PAK għandha tipprovdi aktar flessibilità għall-użu ta' tekniki u prattiki li għadhom kemm ġew żviluppati mingħajr ma sseħħ żieda fil-piż amministrattiv; jemmen li prijorità orizzontali għall-qafas leġiżlattiv Ewropew għandha tkun li tiġi żgurata biżżejjed libertà għall-programmi pilota u għall-ittestjar għat-tekniki innovattivi, filwaqt li jiġi osservat il-prinċipju ta' prekawzjoni;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura wkoll li f'oqsma oħra ta' regolament immirati lejn il-ħolqien ta' suq intern integrat u li jiffunzjona aħjar, ir-regolamenti u l-politiki jirsistu biex itejbu l-kompetizzjoni ġusta;

46.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 58.
(2) ĠU C 193, 30.6.2012, p. 1.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0473.
(4) Id-Direttiva 98/44/KE dwar il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

Avviż legali - Politika tal-privatezza