Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2726(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0745/2016

Indgivne tekster :

B8-0745/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0253

Vedtagne tekster
PDF 171kWORD 74k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse samt fastsættelse af dets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

Europa-Parlamentets afgørelse af 8. juni 2016 om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (2016/2726(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodningen fra 337 medlemmer om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag,

–  der henviser til artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse(1),

–  der henviser til artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF(4),

–  der henviser til Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF(5),

–  der henviser til Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/91/EU af 23. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og forordning (EU) nr. 1095/2010(8),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn(9),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)(10),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF(11),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2005/909/EF(12),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber(13),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF(14),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/17/EU af 13. juni 2012 om ændring af Rådets direktiv 89/666/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF og 2009/101/EF for så vidt angår sammenkobling af centrale registre og handels- og selskabsregistre(15),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2012/771/EU af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet(16) og Kommissionens henstilling 2012/772/EU af 6. december 2012 om aggressiv skatteplanlægning(17),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 28. januar 2016 om en ekstern strategi til effektiv beskatning (COM(2016)0024),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 198,

1.  vedtager at nedsætte et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse;

2.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have til opgave at:

   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og effektivt håndhæve direktiv 2005/60/EF under hensyntagen til kravet om rettidig og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849
   undersøge påstanden om, at medlemsstaternes myndigheder har undladt at anvende administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger over for institutioner, der er fundet ansvarlige for en alvorlig overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv 2005/60/EF, som krævet i direktiv 2013/36/EU
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne på effektiv vis at gennemføre direktiv 2011/16/EU, navnlig artikel 9, stk. 1, om spontan udveksling af skatteoplysninger til en anden medlemsstat, når der er grund til at formode, at der kan blive tale om et tab af skatteindtægter, under hensyntagen til kravet om rettidig og effektiv gennemførelse af direktiv 2014/107/EU, samt – med dette for øje og med henblik på at undersøge andre retsgrundlag i forbindelse med de påståede overtrædelser eller fejl og forsømmelser – gøre brug af adgang til alle relevante dokumenter, herunder alle relevante dokumenter fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen, som er tilvejebragt af de to særlige TAXE 1- og TAXE 2-udvalg
   undersøge påstanden om, at medlemsstaterne har undladt at håndhæve artikel 107 og artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der er relevant for anvendelsesområdet for den undersøgelse, som er omhandlet i nærværende afgørelse
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og håndhæve direktiv 2014/91/EU
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og håndhæve direktiv 2011/61/EU og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og håndhæve direktiv 2009/138/EF
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og effektivt håndhæve direktiv 2006/43/EF under hensyntagen til kravet om rettidig og effektiv gennemførelse af forordning (EU) nr. 537/2014 og direktiv 2014/56/EU
   undersøge påstanden om, at medlemsstaterne har undladt at gennemføre direktiv 2013/34/EU
   undersøge påstanden om, at Kommissionen har undladt at håndhæve og medlemsstaterne at gennemføre og effektivt håndhæve direktiv 2012/17/EU
   undersøge den eventuelle tilsidesættelse af den i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsatte forpligtelse for medlemsstaterne og afhængige eller associerede territorier til at overholde princippet om loyalt samarbejde i det omfang, det er relevant for anvendelsesområdet for den undersøgelse, der følger af nærværende afgørelse; med henblik herpå vurdere, hvorvidt en sådan tilsidesættelse kan opstå som følge af den påståede undladelse af at træffe passende foranstaltninger for at forhindre anvendelse af instrumenter, der tillader de ultimativt begunstigede ejere at være skjult for finansielle institutioner og andre formidlere, advokater, udbydere af tjenesteydelser til truster og selskaber eller anvendelse af andre instrumenter og formidlere, som lemper reglerne for hvidvaskning af penge samt skatteunddragelse og skatteundgåelse i andre medlemsstater (herunder undersøge den rolle, som truster, enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar og virtuelle valutaer spiller), samtidig med at der tages hensyn til de aktuelle arbejdsprogrammer, som er i gang på medlemsstatsplan, og som søger at løse disse problemer og begrænse deres virkning
   fremsætte enhver henstilling, som det måtte finde nødvendig i denne sag, herunder om medlemsstaternes gennemførelse af ovennævnte henstillinger fra Kommissionen af 6. december 2012 vedrørende foranstaltninger, der kan tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet og for så vidt angår aggressiv skatteplanlægning, samt vurdere den seneste udvikling i Kommissionens eksterne strategi for effektiv beskatning og sammenhængen mellem Unionens og medlemsstaters retlige ramme og skattesystemerne i tredjelande (f.eks. dobbeltbeskatningsaftaler og aftaler om udveksling af oplysninger samt frihandelsaftaler) samt vurdere de bestræbelser, som er iværksat på internationalt plan (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, G20, Den Finansielle Aktionsgruppe og FN), med henblik på at fremme gennemsigtigheden af oplysninger om reelt ejerskab;

3.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal forelægge sin endelige beretning senest 12 måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse;

4.  vedtager, at undersøgelsesudvalget i forbindelse med sit arbejde bør tage højde for enhver relevant udvikling inden for udvalgets ansvarsområde, som måtte opstå i løbet af dets mandatperiode;

5.  beslutter, at enhver henstilling udarbejdet af undersøgelsesudvalget og af det særlige TAXE 2-udvalg skal behandles af det relevante stående udvalg;

6.  vedtager, at undersøgelsesudvalget skal have 65 medlemmer;

7.  pålægger sin formand at drage omsorg for, at denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(1) EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1.
(2) EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.
(3) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.
(4) EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.
(5) EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1.
(6) EUT L 359 af 16.12.2014, s. 1.
(7) EUT L 257 af 28.8.2014, s. 186.
(8) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.
(9) EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1.
(10) EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.
(11) EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.
(12) EUT L 158 af 27.5.2014, s. 77
(13) EUT L 158 af 27.5.2014, s. 196.
(14) EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.
(15) EUT L 156 af 16.6.2012, s. 1.
(16) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 37.
(17) EUT L 338 af 12.12.2012, s. 41.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik