Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2726(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0745/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0745/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0253

Hyväksytyt tekstit
PDF 164kWORD 73k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta tai unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

Euroopan parlamentin päätös 8. kesäkuuta 2016 tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2016/2726(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 337 jäsenen esittämän pyynnön tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista,

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY(2),

–  ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20. toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849(3),

–  ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(4),

–  ottaa huomioon hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15. helmikuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU(5),

–  ottaa huomioon direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla 9. joulukuuta 2014 annetun neuvoston direktiivin 2014/107/EU(6),

–  ottaa huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/91/EU(7),

–  ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(8),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta 19. joulukuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013(9),

–  ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II)(10),

–  ottaa huomioon tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17. toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY(11),

–  ottaa huomioon yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 537/2014(12),

–  ottaa huomioon tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/56/EU(13),

–  ottaa huomioon tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(14),

–  ottaa huomioon neuvoston direktiivin 89/666/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2005/56/EY ja 2009/101/EY muuttamisesta keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisen osalta 13. kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/17/EU(15),

–  ottaa huomioon toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla, 6. joulukuuta 2012 annetun komission suosituksen 2012/771/EU(16) ja aggressiivisesta verosuunnittelusta 6. joulukuuta 2012 annetun komission suosituksen 2012/772/EU(17),

–  ottaa huomioon 28. tammikuuta 2016 annetun komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle tehokasta verotusta koskevasta ulkoisesta strategiasta (COM(2016)0024),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 198 artiklan,

1.  päättää asettaa tutkintavaliokunnan tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista;

2.  päättää, että tutkintavaliokunnan tehtävänä on

   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2005/60/EY ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet tehokkaasti sen täytäntöönpanoa, ottaen huomioon velvoite panna direktiivi (EU) 2015/849 oikea‑aikaisesti ja tehokkaasti täytäntöön;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole soveltaneet hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä laitoksiin, joiden on todettu rikkoneen vakavalla tavalla direktiivin 2005/60/EY nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, kuten direktiivissä 2013/36/EU edellytetään;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ei ole pannut täytäntöön ja jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole panneet tehokkaasti täytäntöön direktiiviä 2011/16/EU ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohtaa verotietojen toimittamisesta oma-aloitteisesti toiseen jäsenvaltioon tapauksissa, joissa on syytä otaksua, että toisessa jäsenvaltiossa ehkä menetetään verotuloja, ottaen huomioon velvoite panna direktiivi 2014/107/EU oikea-aikaisesti ja tehokkaasti täytäntöön; käyttää tähän tarkoitukseen sekä tutkimuksissa, jotka koskevat mainittuja epäilyjä muihin oikeusperustoihin kohdistuvasta rikkomisesta tai hallinnollisesta epäkohdasta, mahdollisuutta saada tutustua kaikkiin asiaa koskeviin asiakirjoihin, mukaan lukien kaikki TAXE 1- ja TAXE 2 -erityisvaliokuntien haltuunsa saamat käytännesääntötyöryhmän asiaa koskevat asiakirjat;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklaa, jotka ovat merkityksellisiä tässä päätöksessä tarkoitetun tutkinnan kohteen kannalta;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2014/91/EU ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet sen täytäntöönpanoa;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2011/61/EU ja komission delegoitua asetusta (EU) N:o 231/2013 ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet niiden täytäntöönpanoa;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2009/138/EY ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet sen täytäntöönpanoa;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2006/43/EY ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet tehokkaasti sen täytäntöönpanoa, ottaen huomioon velvoite panna asetus (EU) N:o 537/2014 ja direktiivi 2014/56/EU oikea-aikaisesti ja tehokkaasti täytäntöön;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan jäsenvaltiot eivät ole saattaneet direktiiviä 2013/34/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään;
   tutkia epäilyt, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön direktiiviä 2012/17/EU ja jäsenvaltiot eivät ole valvoneet tehokkaasti sen täytäntöönpanoa;
   tutkia jäsenvaltioiden ja niihin assosioituneiden ja niistä riippuvaisten alueiden mahdollista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohtaan kirjatun vilpitöntä yhteistyötä koskevan velvoitteen rikkomista, siltä osin kuin sillä on merkitystä tässä päätöksessä määrätyn tutkinnan kannalta; arvioida tätä tarkoitusta varten erityisesti, voiko tällainen rikkominen johtua epäillystä laiminlyönnistä toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, joilla ehkäistään sellaisten instrumenttien käyttö, jotka mahdollistavat niiden todellisten omistajien ja edunsaajien piilottamisen rahoituslaitoksilta ja muilta välittäjiltä, asianajajilta sekä huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajilta, tai muiden instrumenttien tai välittäjien käyttö, joiden avulla voidaan helpottaa rahanpesua sekä veropetoksia ja veronkiertoa muissa jäsenvaltioissa (mukaan lukien trustien, yhdenmiehen rajavastuuyhtiöiden ja virtuaalivaluuttojen roolin tarkastelu), ottaen samalla huomioon myös käynnissä olevat jäsenvaltioiden tasolla toteutettavat työohjelmat, joilla pyritään puuttumaan näihin ongelmiin ja lieventämään niiden vaikutuksia;
   laatia tässä asiassa tarpeellisiksi katsomiaan suosituksia muun muassa edellä mainittujen, toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla, ja aggressiivisesta verosuunnittelusta 6. joulukuuta 2012 annettujen komission suositusten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa sekä arvioida komission tehokasta verotusta koskevan ulkoisen strategian viimeaikaista kehitystä ja arvioida unionin ja jäsenvaltioiden oikeudellisen kehyksen ja kolmansien maiden verojärjestelmien yhteyksiä (esimerkiksi kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset ja tietojen vaihtoa koskevat sopimukset sekä vapaakauppasopimukset) sekä pyrkimyksiä edistää kansainvälisellä tasolla (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, G20-ryhmä, rahanpesunvastainen toimintaryhmä ja Yhdistyneet kansakunnat) todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen avoimuutta;

3.  päättää, että tutkintavaliokunta antaa lopullisen kertomuksensa 12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymisestä;

4.  päättää, että tutkintavaliokunnan olisi otettava työssään huomioon kaikki valiokunnan toimialaan kuuluva ja sen toimikaudella tapahtuva asiaan liittyvä kehitys;

5.  päättää, että kaikki tutkintavaliokunnan ja TAXE 2 -erityisvaliokunnan laatimat suositukset olisi käsiteltävä asianomaisissa pysyvissä valiokunnissa;

6.  päättää, että tutkintavaliokuntaan kuuluu 65 jäsentä;

7.  kehottaa puhemiestä huolehtimaan tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(1)EYVL L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2)EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
(3)EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.
(4)EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
(5)EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1.
(6)EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1.
(7)EUVL L 257, 28.8.2014, s. 186.
(8)EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.
(9)EUVL L 83, 22.3.2013, s. 1.
(10)EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.
(11)EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.
(12)EUVL L 158, 27.5.2014, s. 77.
(13)EUVL L 158, 27.5.2014, s. 196.
(14)EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19.
(15)EUVL L 156, 16.6.2012, s. 1.
(16)EUVL L 338, 12.12.2012, s. 37.
(17)EUVL L 338, 12.12.2012, s. 41.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö