Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2726(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0745/2016

Pateikti tekstai :

B8-0745/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0253

Priimti tekstai
PDF 335kWORD 85k
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras
Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymo. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (2016/2726(RSO))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 337 Parlamento narių pateiktą prašymą sudaryti tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB(4),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010(8),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros(9),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)(10),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos direktyvą 84/253/EEB(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB(12),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB(14),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/17/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/666/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2005/56/EB ir 2009/101/EB nuostatos dėl centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos(15),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendaciją 2012/771/ES dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų(16) ir 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendaciją 2012/772/ES dėl agresyvaus mokesčių planavimo(17),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Veiksmingo apmokestinimo išorės strategija“ (COM(2016)0024),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį,

1.  nusprendžia sudaryti tyrimo komitetą įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti;

2.  nusprendžia, kad tyrimo komitetas turi:

   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo, o valstybės narės šios direktyvos neįgyvendino ir veiksmingai jos neįvykdė, atsižvelgiant į pareigą laiku ir veiksmingai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2015/849;
   tirti įtarimus, kad valstybių narių valdžios institucijos netaikė administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių institucijoms, kurios pripažintos padariusios sunkų nacionalinių nuostatų, priimtų pagal Direktyvą 2005/60/EB, kaip reikalaujama pagal Direktyvą 2013/36/ES, pažeidimą;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2011/16/ES, ypač jos 9 straipsnio 1 dalies, pagal kurią reikalaujama spontaniškai perduoti informaciją apie mokesčius kitai valstybei narei, jeigu yra pagrindo įtarti, jog gali būti prarandamos mokestinės pajamos, atsižvelgiant į pareigą laiku ir veiksmingai įgyvendinti Direktyvą 2014/107/ES, įgyvendinimo, o valstybių narių institucijos neįgyvendino šios direktyvos ir veiksmingai jos nevykdė; šiuo tikslu ir siekiant ištirti kitus teisinius pagrindus, susijusius su kaltinimais dėl minėtųjų pažeidimų arba netinkamo administravimo, naudotis prieiga prie visų susijusių dokumentų, įskaitant visus susijusius Elgesio kodekso grupės dokumentus, kuriuos gavo specialieji komitetai TAXE 1 ir TAXE 2;
   tirti įtarimus, kad valstybės narės neužtikrino Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių įgyvendinimo, šiame sprendime nustatytoje tyrimo srityje;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2014/91/ES įgyvendinimo, o valstybės narės neįgyvendino šios direktyvos ir veiksmingai jos nevykdė;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2011/61/ES ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 įgyvendinimo, o valstybės narės jų neįgyvendino ir veiksmingai nevykdė;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2009/138/EB įgyvendinimo, o valstybės narės neįgyvendino šios direktyvos ir veiksmingai jos nevykdė;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2006/43/EB įgyvendinimo, o valstybės narės jos neįgyvendino ir veiksmingai nevykdė, atsižvelgiant į pareigą laiku ir veiksmingai įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 537/2014 ir Direktyvą 2014/56/ES;
   tirti įtarimus, kad valstybės narės neperkėlė Direktyvos 2013/34/ES;
   tirti įtarimus, kad Komisija neužtikrino Direktyvos 2012/17/ES įgyvendinimo, o valstybės narės neįgyvendino šios direktyvos ir veiksmingai jos nevykdė;
   tirti įtarimus dėl galimų Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatyto lojalaus bendradarbiavimo pareigos pažeidimų, kuriuos padarė valstybė narės ir asocijuotos bei valstybėms narėms priklausančios teritorijos, šiame sprendime numatytoje tyrimo srityje; šiuo tikslu visų pirma įvertinti, ar tokie pažeidimai gali būti padaryti dėl to, kad kaip įtariama nebuvo imtasi atitinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią galimybei naudotis priemonėmis, sudarančiomis galimybes jų naudos gavėjams pasislėpti nuo finansinių institucijų ir kitų tarpininkų, teisininkų, kredito ir bendrovių paslaugų teikėjų, taip pat naudotis bet kokiomis kitomis priemonėmis ir bendrovių paslaugų teikėjais, sudarančiais pinigų plovimo ir mokesčių vengimo galimybes kitose valstybėse narėse (taip pat ištirti kredito įstaigų, individualių įmonių ir virtualios valiutos vaidmenį), kartu atsižvelgiant į šiuo metu valstybių narių lygmeniu vykdomas darbo programas, pagal kurias siekiama spręsti šias problemas ir sušvelninti jų poveikį;
   teikti visas, jo manymu, būtinas rekomendacijas šiuo klausimu, įskaitant dėl to, kaip valstybės narės įgyvendina minėtąsias 2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos rekomendacijas dėl priemonių, kuriomis trečiosios šalys skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų, ir dėl agresyvaus mokesčių planavimo, taip pat vertina Komisijos veiksmingo apmokestinimo išorės strategijos vėliausius pokyčius ir Sąjungos bei valstybių narių ir trečiųjų šalių teisines ir mokesčių sistemas (pvz.: susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo, susitarimus dėl keitimosi informacija, laisvosios prekybos susitarimus) ir pastangas, kuriomis siekiama tarptautiniu lygmeniu (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, G20, Finansinių veiksmų darbo grupė ir Jungtinės Tautos) skatinti su nuosavybe susijusio informacijos skaidrumą;

3.  nusprendžia, kad tyrimo komitetas pateiks savo galutinę ataskaitą per 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo datos;

4.  nusprendžia, kad tyrimo komitetas, vykdydamas savo veiklą, turėtų atsižvelgti į visus su jo kompetencijos sritimi susijusius per jo įgaliojimų laikotarpį įvykusius pokyčius;

5.  nusprendžia, kad tyrimo komiteto ir specialiojo komiteto TAXE 2 parengtas rekomendacijas turėtų nagrinėti susiję nuolatiniai komitetai;

6.  nusprendžia, kad tyrimo komitetą sudaro 65 Parlamento nariai;

7.  paveda Pirmininkui užtikrinti, kad šis sprendimas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(1) OL L 113, 1995 5 19, p. 1.
(2) OL L 309, 2005 11 25, p. 15.
(3) OL L 141, 2015 6 5, p. 73.
(4) OL L 176, 2013 6 27, p. 338.
(5) OL L 64, 2011 3 11, p. 1.
(6) OL L 359, 2014 12 16, p. 1.
(7) OL L 257, 2014 8 28, p. 186.
(8) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.
(9) OL L 83, 2013 3 22, p. 1.
(10) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(11) OL L 157, 2006 6 9, p. 87.
(12) OL L 158, 2014 5 27, p. 77.
(13) OL L 158, 2014 5 27, p. 196.
(14) OL L 182, 2013 6 29, p. 19.
(15) OL L 156, 2012 6 16, p. 1.
(16) OL L 338, 2012 12 12, p. 37.
(17) OL L 338, 2012 12 12, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika