Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2726(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0745/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0745/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0253

Pieņemtie teksti
PDF 405kWORD 87k
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Izmeklēšanas komitejas izveide, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šīs komitejas kompetence, skaitlisko sastāvs un pilnvaru termņš
P8_TA(2016)0253B8-0745/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. jūnija lēmums par Izmeklēšanas komitejas izveidi, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šīs komitejas kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2016/2726(RSO))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 337 deputātu iesniegto pieprasījumu izveidot izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 226. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1995. gada 19. aprīļa Lēmumu 95/167/EK, Euratom, EOTK par sīki izstrādātiem Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesību izmantošanas noteikumiem(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK(4),

–  ņemot vērā Padomes 2011. gada 15. februāra Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK(5),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīvu 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā(6),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/91/ES, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politikas nostādnēm un sankcijām(7),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 19. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību(9),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)(10),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK(11),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK(12),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/56/ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas(13),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK(14),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija Direktīvu 2012/17/ES, ar ko Padomes Direktīvu 89/666/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/56/EK un 2009/101/EK groza attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību(15),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 6. decembra Ieteikumu 2012/771/ES par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu lietās(16) un Komisijas 2012. gada 6. decembra Ieteikumu 2012/772/ES par agresīvu nodokļu plānošanu(17),

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 28. janvāra paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par ārējo stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai (COM(2016)0024),

–  ņemot vērā Reglamenta 198. pantu,

1.  nolemj izveidot izmeklēšanas komiteju, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

2.  nolemj izmeklēšanas komitejai uzticēt šādus uzdevumus:

   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav ieviesušas un efektīvi īstenojušas Direktīvu 2005/60/EK, ņemot vērā pienākumu savlaicīgi un efektīvi īstenot Direktīvu (ES) 2015/849;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka dalībvalstu iestādes nav piemērojušas administratīvus sodus un citus administratīvus pasākumus iestādēm, par kurām ir konstatēts, ka tās ir atbildīgas par nopietnu tādu valsts noteikumu pārkāpumu, kas pieņemti atbilstīgi Direktīvai 2005/60/EK, kā to prasa Direktīva 2013/36/ES;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstu iestādes nav efektīvi piemērojušas Direktīvu 2011/16/ES, jo īpaši tās 9. panta 1. punktu par nodokļu informācijas spontānu paziņošanu citai dalībvalstij gadījumos, ja ir pamats uzskatīt, ka varētu rasties nodokļu zudums, ņemot vērā pienākumu savlaicīgi un efektīvi īstenot un ieviest Direktīvu 2014/107/ES; šim nolūkam un lai veiktu izmeklēšanu par citiem juridiskajiem pamatiem saistībā ar apgalvojumiem par minētajiem pārkāpumiem vai administratīvajām kļūmēm, izmantot piekļuvi visiem attiecīgajiem dokumentiem, tostarp visiem attiecīgajiem Rīcības kodeksa jautājumu grupas dokumentiem, kurus saņēmušas TAXE 1 un TAXE 2 īpašās komitejas;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka dalībvalstis nav īstenojušas Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, ciktāl tie attiecas uz šajā lēmumā paredzēto izmeklēšanas jomu;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav piemērojušas un īstenojušas Direktīvu 2014/91/ES;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav piemērojušas un īstenojušas Direktīvu 2011/61/ES un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav piemērojušas un īstenojušas Direktīvu 2009/138/EK;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav piemērojušas un īstenojušas Direktīvu 2006/43/EK, ņemot vērā pienākumu savlaicīgi un efektīvi īstenot Regulu (ES) Nr. 537/2014 un Direktīvu 2014/56/ES;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka dalībvalstis nav transponējušas Direktīvu 2013/34/ES;
   izmeklēt apgalvojumus par to, ka Komisija nav īstenojusi un dalībvalstis nav piemērojušas un efektīvi īstenojušas Direktīvu 2012/17/ES;
   izmeklēt Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā paredzētā lojālas sadarbības principa iespējamos pārkāpumus, ko pieļāvusi jebkura dalībvalsts un ar tām saistītās un atkarīgās teritorijas, ciktāl tas attiecas uz šajā lēmumā paredzētās izmeklēšanas jomu; šajā nolūkā īpaši izvērtēt, vai šāds pārkāpums var rasties no tā, ka, iespējams, nav veikti attiecīgi pasākumi, lai novērstu gan tādu instrumentu izmantošanu, kas to galīgajiem īpašniekiem un labuma guvējiem ļauj slēpties no finanšu iestādēm, gan arī tādu citu starpnieku, juristu, trasta un uzņēmumu pakalpojumu sniedzēju darbību vai jebkādu citu instrumentu un starpnieku izmantošanu, kas ļauj atvieglot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī izvairīties no nodokļu maksāšanas un apiet nodokļus citās dalībvalstīs (tajā skaitā izpētīt arī trasta uzņēmumu, viena īpašnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību un virtuālo valūtu lomu), vienlaikus ņemot vērā arī pašlaik dalībvalstu līmenī īstenojamās darba programmas, kuru mērķis ir risināt šos jautājumus un mazināt to ietekmi;
   sniegt jebkādus ieteikumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem šajā jautājumā, tostarp par to, kā dalībvalstīs tiek īstenoti minētie Komisijas 2012. gada 6. decembra ieteikumi par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu lietās un par agresīvu nodokļu plānošanu, kā arī novērtēt gan jaunākās tendences attiecībā uz Komisijas ārējo stratēģiju faktiskai nodokļu uzlikšanai, gan saikni starp Savienības un dalībvalstu tiesisko regulējumu un trešo valstu nodokļu sistēmām (piemēram, nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas nolīgumi un informācijas apmaiņas nolīgumi, brīvās tirdzniecības nolīgumi), gan arī centienus starptautiskā līmenī (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, G20, Finanšu darījumu darba grupa un Apvienoto Nāciju Organizācija) veicināt faktisko īpašumtiesību pārredzamību;

3.  nolemj, ka izmeklēšanas komiteja 12 mēnešu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas iesniedz galīgo ziņojumu;

4.  nolemj, ka izmeklēšanas komitejai savā darbā būtu jāņem vērā visas svarīgākās norises tās kompetences jomā, kas radīsies komitejas darbības laikā;

5.  nolemj, ka visi Izmeklēšanas komitejas un TAXE 2 īpašās komitejas izstrādātie ieteikumi būtu jāizskata attiecīgajās pastāvīgajās komitejās;

6.  nolemj, ka izmeklēšanas komitejā būs 65 locekļi;

7.  uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(1) OV L 113, 19.5.1995., 1. lpp.
(2) OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.
(3) OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.
(4) OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.
(5) OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.
(6) OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.
(7) OV L 257, 28.8.2014., 186. lpp.
(8) OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.
(9) OV L 83, 22.3.2013., 1. lpp.
(10) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.
(11) OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.
(12) OV L 158, 27.5.2014., 77. lpp.
(13) OV L 158, 27.5.2014., 196. lpp.
(14) OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.
(15) OV L 156, 16.6.2012., 1. lpp.
(16) OV L 338, 12.12.2012., 37. lpp.
(17) OV L 338, 12.12.2012., 41. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika