Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0067(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.5
CRE 08/06/2016 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0257

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 62k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤΑ) ***
P8_TA(2016)0257A8-0186/2016

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (06925/2016 – C8-0141/2016 – 2016/0067(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (06925/2016),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του ΠΟΕ, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (06926/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0141/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0186/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Οργανισμό Διεθνούς Εμπορίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου