Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0011(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0189/2016

Внесени текстове :

A8-0189/2016

Разисквания :

PV 07/06/2016 - 2
CRE 07/06/2016 - 2

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0265

Приети текстове
PDF 914kWORD 82k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
Правила срещу определени практики за избягване на данъци *
P8_TA(2016)0265A8-0189/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0026),

—  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0031/2016),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Република Малта и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0189/2016),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Настоящите стратегически приоритети в сферата на международното данъчно облагане открояват необходимостта да се гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбата и стойността. Следователно е наложително да бъде върнато доверието в справедливостта на данъчните системи и да се даде възможност на правителствата ефективно да упражняват своя данъчен суверенитет. Тези нови стратегически цели бяха трансформирани в препоръки за конкретни действия в рамките на инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В отговор на необходимостта от по-справедливо данъчно облагане Комисията в своето съобщение от 17 юни 2015 г. представи План за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз (Планът за действие).
(1)  Настоящите стратегически приоритети в сферата на международното данъчно облагане открояват необходимостта да се гарантира, че данъците се плащат там, където се генерира печалбата и се създава стойността. Следователно е наложително да бъде върнато доверието в справедливостта на данъчните системи и да се даде възможност на правителствата ефективно да упражняват своя данъчен суверенитет. Тези нови политически цели бяха трансформирани в препоръки за конкретни действия в рамките на инициативата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В отговор на необходимостта от по-справедливо данъчно облагане Комисията в своето съобщение от 17 юни 2015 г. представи План за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз3 (Планът за действие), в който отчита факта, че пълноценна обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), с подходяща и справедлива формула за разпределение, би могла наистина да промени правилата на играта в борбата срещу стратегиите за изкуствено прилагане на BEPS. В светлината на това Комисията следва да публикува амбициозно предложение за ОКООКД във възможно най-кратки срокове, а законодателният орган следва да приключи преговорите по това предложение с ключово значение във възможно най-кратки срокове. Следва да се обърне надлежно внимание на позицията на Европейския парламент от 19 април 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД).
__________________
__________________
Съобщение от Комисията до Европейския парламент и Съвета „Справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: пет ключови области за действие“ COM(2015)0302 окончателен от 17 юни 2015 г.
Съобщение от Комисията до Европейския парламент и Съвета „Справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно облагане в Европейския съюз: пет ключови области за действие“ COM(2015)0302 окончателен от 17 юни 2015 г.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)   Съюзът счита, че борбата с измамите, с укриването на данъци и с избягването на данъци е първостепенен политически приоритет, тъй като практиките на агресивно данъчно планиране са недопустими от гледна точка на целостта на вътрешния пазар и социалната справедливост.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Повечето държави членки, като държави — членки на ОИСР, се ангажираха да изпълнят 15-те действия срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, обявени официално на 5 октомври 2015 г. Поради това с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар е от съществена важност държавите членки като минимум да изпълнят ангажиментите си по BEPS и в по-общ план по достатъчно съгласуван и координиран начин да предприемат действия срещу практиките за избягване на данъци и да гарантират справедливо и ефикасно данъчно облагане в Съюза. Пазарът на силно интегрирани икономики води до необходимост от общи стратегически подходи и координирани действия за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и максимално увеличаване на положителния ефект на инициативата срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Освен това фрагментираността на пазара може да бъде избегната само чрез обща рамка, която да сложи край на съществуващите понастоящем несъответствия и изкривявания на пазара. И на последно място, националните мерки за изпълнение, които следват една обща насока в рамките на целия Съюз, ще дадат на данъкоплатците правната сигурност, че тези мерки са съвместими с правото на Съюза.
(2)  Повечето държави членки, като държави — членки на ОИСР, се ангажираха да изпълнят 15-те действия срещу реалното свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби, обявени официално на 5 октомври 2015 г. Поради това с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар е от съществена важност държавите членки като минимум да изпълнят ангажиментите си по BEPS и в по-общ план по достатъчно съгласуван и координиран начин да предприемат действия срещу практиките за избягване на данъци и да гарантират справедливо и ефикасно данъчно облагане в Съюза. Пазарът на силно интегрирани икономики води до необходимост от общи стратегически подходи и координирани действия за подобряване на функционирането на вътрешния пазар и максимално увеличаване на положителния ефект на инициативата срещу реалните стратегии за BEPS, като същевременно се полагат подходящи грижи във връзка с конкурентоспособността на дружествата, реализиращи дейност в рамките на вътрешния пазар. Освен това фрагментираността на пазара може да бъде избегната само чрез обща рамка, която да сложи край на съществуващите понастоящем несъответствия и изкривявания на пазара. И на последно място, националните мерки за изпълнение, които следват една обща насока в рамките на целия Съюз, ще дадат на данъчно задължените лица правната сигурност, че тези мерки са съвместими с правото на Съюза. В един Съюз, характеризиращ се с твърде различаващи се национални пазари, всеобхватната оценка на въздействието на всички предвиждани мерки продължава да бъде от ключово значение за осигуряването на широка подкрепа за тази обща насока от страна на държавите членки.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)   Като се има предвид, че данъчните убежища могат да бъдат класифицирани като прозрачни от ОИСР, следва да бъдат представени предложения за увеличаване на прозрачността на доверителните фондове и фондациите.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4a)   От съществено значение е на данъчните администрации да бъдат предоставени подходящи средства за ефективна борба с BEPS и по този начин за увеличаване на прозрачността по отношение на дейностите на големите многонационални дружества, по-специално що се отнася до печалбите, платените данъци върху печалбите, получените субсидии, данъчните облекчения, броя на служителите и притежаваните активи.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   За да се осигури съгласуваност по отношение на третирането на мястото на стопанска дейност, е от съществено значение държавите членки да прилагат, както в съответното законодателство, така и в двустранните данъчни спогодби, общо определение за място на стопанска дейност в съответствие с член 5 от Модела на данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4 в (ново)
(4в)   За да се избегне непоследователното разпределяне на печалбата по местата на стопанска дейност, държавите членки следва да прилагат правила за печалбата, относима към мястото на стопанска дейност, които са в съответствие с член 7 от Модела на данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и следва да хармонизират приложимото си законодателство и двустранните си спогодби с тези правила, в случай че последните бъдат преразгледани.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Необходимо е да бъдат определени правила срещу свиването на данъчната основа в рамките на вътрешния пазар и срещу прехвърлянето на печалби извън вътрешния пазар. С оглед осигуряване на принос за изпълнението на тази цел са необходими правила в следните области: ограничения по отношение на приспадането на лихвите, данъчно облагане при напускане, клауза за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, общо правило за борба със злоупотребите, правила за контролираните чуждестранни дружества и рамка, чрез която да се уреждат несъответствията при хибридни субекти и инструменти. Когато прилагането на тези правила води до двойно данъчно облагане, данъкоплатците следва да получават данъчно облекчение посредством приспадането на данъка, платен в друга държава членка или, съответно, трета държава. Следователно целта на правилата следва да бъде не само противопоставяне на избягването на данъци, но и недопускане създаването на други пречки на пазара, като двойното данъчно облагане.
(5)  Необходимо е да бъдат определени правила срещу свиването на данъчната основа в рамките на вътрешния пазар и срещу прехвърлянето на печалби извън вътрешния пазар. С оглед осигуряване на принос за изпълнението на тази цел са необходими правила в следните области: ограничения по отношение на приспадането на лихвите, основни защитни мерки срещу използването на юрисдикции, практикуващи строга поверителност, или юрисдикции с ниско данъчно облагане за BEPS, данъчно облагане при напускане, ясно определение за място на стопанска дейност, точни правила относно трансферното ценообразуване, рамка за системите на патентни кутии, клауза за преминаване от освобождаване към данъчен кредит при липса на стабилна данъчна спогодба със сходни последици с трета държава, общо правило за борба със злоупотребите, правила за контролираните чуждестранни дружества и рамка, чрез която да се уреждат несъответствията при хибридни субекти и инструменти. Когато прилагането на тези правила води до двойно данъчно облагане, данъчно задължените лица следва да получават данъчно облекчение посредством приспадането на данъка, платен в друга държава членка или, съответно, трета държава. Следователно целта на правилата следва да бъде не само противопоставяне на избягването на данъци, но и недопускане създаването на други пречки на пазара, като двойното данъчно облагане. За да прилагат правилно тези правила, данъчните органи в държавите членки трябва да бъдат адекватно обезпечени с ресурси. Необходимо е обаче спешно да се установи единен набор от правила за изчисляване на облагаемата печалба на трансграничните дружества в Съюза, като корпоративните групи се третират като един субект за целите на данъчното облагане, така че да се укрепи вътрешният пазар и да се премахнат много от слабостите в настоящата рамка за корпоративно данъчно облагане, които дават възможност за агресивно данъчно планиране.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Като част от усилията си да намалят в световен мащаб данъчните си задължения трансграничните групи от дружества във все по-голяма степен прехвърлят печалби – често чрез завишени лихвени плащания – от данъчни юрисдикции с високи ставки към държави с данъчни режими с по-ниски ставки. Правилото за ограничаване на лихвите е необходимо, за да обезсърчава подобни практики, като ограничава възможността за приспадане на нетните финансови разходи на данъкоплатеца (т.е. сумата, с която финансовите разходи превишават финансовите приходи). Поради това е необходимо да бъде определено съотношение за приспадането, което да е обвързано с печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA). Освободените от данъчно облагане финансови приходи следва да не бъдат приспадани от финансовите разходи. Причината за това е принципът само облагаемият доход да бъде вземан под внимание при определянето каква част от лихвените плащания може да бъде приспадната. За да бъдат улеснени данъкоплатците, при които рискът от свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби е малък, нетните лихви следва винаги да подлежат на приспадане до фиксиран максимален размер, до който се прибягва, ако така се стига до по-голямо приспадане, отколкото ако се използва съотношението въз основа на EBITDA. Когато данъкоплатецът е част от група, която представя консолидирани счетоводни отчети, задлъжнялостта на групата като цяло следва да се има предвид за целите на предоставянето на данъкоплатците на право да приспадат по-големи размери от своите нетни финансови разходи. Правилото за ограничаване на лихвите следва да се прилага по отношение на нетните финансови разходи на данъкоплатеца, без да се прави разлика дали разходите произтичат от кредитни задължения, поети на национално равнище, трансгранично равнище в рамките на Съюза или в трета държава. Въпреки че по правило се приема, че финансовите предприятия, т.е. финансовите институции и застрахователните предприятия, също следва да бъдат обект на ограничаването на приспадането на лихвите, се признава, че тези два сектора имат специфични характеристики, които налагат към тях да се прилага по-индивидуализиран подход. Тъй като обсъжданията в тази област все още не са достигнали етап, на който могат да бъдат формулирани заключения, в международен мащаб и в рамките на Съюза, все още не е възможно да се предвидят специални разпоредби във финансовия и застрахователния сектор.
(6)  Като част от усилията си да намалят в световен мащаб данъчните си задължения трансграничните групи от дружества във все по-голяма степен прехвърлят печалби – често чрез завишени лихвени плащания – от данъчни юрисдикции с високи ставки към държави с данъчни режими с по-ниски ставки. Правилото за ограничаване на лихвите е необходимо, за да обезсърчава подобни практики на действително прилагане на BEPS, като ограничава възможността за приспадане на нетните финансови разходи на данъчно задълженото лице (т.е. сумата, с която финансовите разходи превишават финансовите приходи). Поради това, във връзка с разходите за лихви, е необходимо да бъде определено съотношение за приспадането, което да е обвързано с печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA). Освободените от данъчно облагане финансови приходи следва да не бъдат приспадани от финансовите разходи. Причината за това е принципът само облагаемият доход да бъде вземан под внимание при определянето каква част от лихвените плащания може да бъде приспадната. За да бъдат улеснени данъчно задължените лица, при които рискът от свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби е малък, нетните лихви следва винаги да подлежат на приспадане до фиксиран максимален размер, до който се прибягва, ако така се стига до по-голямо приспадане, отколкото ако се използва съотношението въз основа на EBITDA. Когато данъчно задълженото лице е част от група, която представя консолидирани счетоводни отчети, задлъжнялостта на групата като цяло следва да се има предвид за целите на предоставянето на данъчно задължените лица на право да приспадат по-големи размери от своите нетни финансови разходи. Правилото за ограничаване на лихвите следва да се прилага по отношение на нетните финансови разходи на данъчно задълженото лице, без да се прави разлика дали разходите произтичат от кредитни задължения, поети на национално равнище, трансгранично равнище в рамките на Съюза или в трета държава. По правило се приема, че финансовите предприятия, т.е. финансовите институции и застрахователните предприятия, също следва да бъдат обект на ограничаването на приспадането на лихвите, евентуално при прилагане на по-индивидуализиран подход.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)   В случай на финансиране на дългосрочни инфраструктурни проекти, които са от обществен интерес, чрез кредитни задължения към трета страна, когато кредитните задължения са по-високи от прага за освобождаване, установен от настоящата директива, държавите членки следва да могат да предоставят при определени условия освобождаване за заемите към трети страни, с които се финансират публични инфраструктурни проекти, тъй като прилагането на предложените разпоредби за ограничаване на лихвите в такива случаи би било контрапродуктивно.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 6 б (ново)
(6б)   Прехвърлянето на печалби в юрисдикции, практикуващи строга поверителност, или юрисдикции с ниски данъчни ставки представлява особен риск за данъчните постъпления за държавите членки и за справедливото и равно третиране на дружествата, които избягват данъци, и тези, които са изрядни в това отношение, както малки, така и големи. В допълнение към общоприложимите мерки, предложени в настоящата директива за всички юрисдикции, е от съществено значение юрисдикциите, практикуващи строга поверителност, и юрисдикциите с ниски данъчни ставки да бъдат възпрепятствани да използват за основа на своята корпоративна данъчна и правна среда осигуряването на убежище за печалби в резултат от избягване на данъци, като същевременно не прилагат по подходящ начин световните стандарти по отношение на доброто управление в областта на данъчното облагане, като например автоматичния обмен на данъчна информация, или негласно не спазват правилата, прилагайки неправилно данъчното законодателство и международните споразумения, въпреки политическите ангажименти за тяхното изпълнение. Поради това са предложени специални мерки за използване на настоящата директива като инструмент, който да гарантира, че съществуващите юрисдикции, практикуващи строга поверителност, или юрисдикции с ниски данъчни ставки спазват международните усилия за данъчна прозрачност и справедливост.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
(7a)   Многонационалните дружества твърде често организират прехвърляне на своите печалби към данъчни убежища, без да са платили никакъв данък или плащайки много нисък данък. Концепцията за място на стопанската дейност дава възможност за точно и обвързващо определяне на критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да докаже дадено многонационално дружество, че е наистина установено в определена държава. Това ще задължи многонационалните дружества да плащат данъците си при справедливи условия.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)
(7б)   Терминът „трансферно ценообразуване“ се отнася до условията и правилата, обхващащи сделките, осъществени в рамките на дадено многонационално дружество, включително дъщерни дружества и дружества паравани, чиито печалби се предават на многонационално дружество майка. Той обозначава цените между свързани предприятия, установени в различни държави, за техните вътрешногрупови сделки като прехвърляне на стоки и услуги. Тъй като цените се определят от свързани предприятия, които не са независими, в рамките на едно и също многонационално предприятие, те може да не отразяват обективната пазарна цена. Съюзът трябва да гарантира, че облагаемите печалби, генерирани от многонационалните предприятия, не се прехвърлят извън юрисдикцията на засегнатата държава членка и че данъчните основи, обявени от многонационалните предприятия в тяхната държава, отразяват стопанската дейност, предприета там. В интерес на данъчно задължените лица е от съществено значение да се ограничат рисковете от двойно данъчно необлагане, които могат да възникнат в резултат на разногласие между две държави във връзка с определянето на начислената сума на принципа на сделки между несвързани лица при справедливи пазарни условия за международните им сделки със свързани предприятия. Тази система не позволява да се предотврати поредица от изкуствени действия, по-специално за продукти, за които не съществува пазарна цена (например правото на освобождаване или услуги за предприятията).
Изменение 101/rev
Предложение за директива
Съображение 7 в (ново)
(7в)  Схеми, свързани с интелектуалната собственост, патентите и научноизследователската и развойната дейност (НИРД), се използват широко в целия Съюз. Различни проучвания на Комисията показаха обаче ясно, че връзката между патентните кутии и НИРД в повечето случаи е произволна. ОИСР разработи изменения подход към връзката между разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и получените печалби с цел регулиране на системата на патентни кутии. Този метод гарантира, че в рамките на системата на патентни кутии с привилегировано данъчно облагане се ползват единствено приходите, които са пряко свързани с разходи за научноизследователска и развойна дейност. При все това вече сме свидетели на затруднението на държавите членки при прилагането на концепциите за връзка между НИРД и получените печалби и за икономическа същност спрямо техните патентни кутии. Ако до януари 2017 г. държавите членки все още не са приложили изцяло и по еднакъв начин изменения подход към връзката между разходите за НИРД и получените печалби с цел премахване на съществуващите вредни режими на патентни кутии, Комисията следва да представи ново обвързващо законодателно предложение съгласно член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел по-ранна дата на премахване – 30 юни 2017 г. – на старите вредни режими, като се скъси срокът, през който се прилага правилото за запазването на придобитите права. ОКООКД следва да отстрани проблема с прехвърлянето на печалби чрез данъчно планиране по отношение на интелектуалната собственост.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 7 г (ново)
(7г)   Данък при напускане на активите не следва да се начислява, когато прехвърляните активи са материални и генерират активни доходи. Прехвърлянето на такива активи е неизбежна част от ефективното разпределение на ресурсите от дадено предприятие и основната му цел не е оптимизирането и избягването на данъци, поради което следва да бъде освободено от прилагането на такива разпоредби.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Поради неизбежните трудности при предоставянето на данъчен кредит за платени в чужбина данъци, държавите са във все по-голяма степен склонни да освобождават от данъчно облагане доходите от чужбина в държавата, в която стопанският субект е местно лице. Отрицателният ефект, който възниква спонтанно от прилагането на този подход, е че се насърчават случаите, при които необложен или обложен при ниска ставка доход се влива във вътрешния пазар и впоследствие се движи – в много случаи без да бъде обложен с данъци – в рамките на Съюза, като по отношение на него се използват наличните в рамките на правото на Съюза инструменти. Обикновено за борба с тези практики се използват клаузи за преминаване от освобождаване към данъчен кредит. Поради това е необходимо да бъде предвидена клауза за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, насочена срещу някои видове доходи от чужбина, например разпределена печалба, средства от продажба на дялове и акции и печалба на места на стопанска дейност, които са освободени от данъчно облагане в Съюза и произхождат от трети държави. Този доход следва да бъде облаган с данъци в Съюза, ако облагането му в третата държава е било под определено равнище. Като се има предвид, че в клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит не се изисква контрол на субекта, обложен с данък при ниска ставка, и поради това достъпът до сметките му може да не е възможен, изчисляването на ефективната данъчна ставка може да бъде изключително сложно. Поради това държавите членки следва при прилагането на клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит да използват законоустановената данъчна ставка. Държавите членки, които прилагат клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, следва да дават данъчен кредит за вече платения в чужбина данък, за да избегнат двойното данъчно облагане.
(8)  Поради неизбежните трудности при предоставянето на данъчен кредит за платени в чужбина данъци, държавите са във все по-голяма степен склонни да освобождават от данъчно облагане доходите от чужбина в държавата, в която стопанският субект е местно лице. Отрицателният ефект, който възниква спонтанно от прилагането на този подход, е че се насърчават случаите, при които необложен или обложен при ниска ставка доход се влива във вътрешния пазар и впоследствие се движи – в много случаи без да бъде обложен с данъци – в рамките на Съюза, като по отношение на него се използват наличните в рамките на правото на Съюза инструменти. Обикновено за борба с тези практики се използват клаузи за преминаване от освобождаване към данъчен кредит. Поради това е необходимо да бъде предвидена клауза за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, насочена срещу някои видове доходи от чужбина, например разпределена печалба, средства от продажба на дялове и акции и печалба на места на стопанска дейност, които са освободени от данъчно облагане в Съюза. Този доход следва да бъде облаган с данъци в Съюза, ако облагането му в държава по произход е било под определено равнище и при липса на стабилна данъчна спогодба със сходни последици с тази държава. Държавите членки, които прилагат клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, следва да дават данъчен кредит за вече платения в чужбина данък, за да избегнат двойното данъчно облагане.
Изменение 96
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Общите правила за борба със злоупотребите (ОПБЗ) се включват в данъчните системи с цел противопоставяне на практиките за данъчни злоупотреби, които още не са обхванати в специално насочени към тях разпоредби. Поради това предназначението на ОПБЗ е да запълва празнотите, така че те да не се отразяват на приложимостта на специалните правила за борба със злоупотребите. В рамките на Съюза прилагането на ОПБЗ следва да бъде ограничено до договорености, които са „изцяло изкуствени“ (привидни); в останалите случаи данъкоплатецът следва да може да избира най-ефикасната по отношение на данъчното облагане структура за целите на своята стопанска дейност. Важно е да се гарантира също така, че ОПБЗ се прилагат еднообразно в национален контекст, в рамките на Съюза и по отношение на трети държави, така че тяхното приложно поле и резултатът от тяхното прилагане в национален мащаб и при трансгранични случаи да не се различават.
(9)  Общите правила за борба със злоупотребите (ОПБЗ) се включват в данъчните системи с цел противопоставяне на практиките за данъчни злоупотреби, които още не са обхванати в специално насочени към тях разпоредби. Поради това предназначението на ОПБЗ е да запълва празнотите, така че те да не се отразяват на приложимостта на специалните правила за борба със злоупотребите. В рамките на Съюза ОПБЗ следва да се прилагат за установени договорености, главната цел или една от главните цели на които е да бъде получено данъчно предимство, което не отговаря на предназначението или целта на приложимите в останалите случаи данъчни разпоредби, без да се възпрепятства данъчно задълженото лице да избира най-ефикасната по отношение на данъчното облагане структура за целите на своята стопанска дейност. Важно е да се гарантира също така, че ОПБЗ се прилагат еднообразно в национален контекст, в рамките на Съюза и по отношение на трети държави, така че тяхното приложно поле и резултатът от тяхното прилагане в национален мащаб и при трансгранични случаи да не се различават.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Договореност или поредица от договорености може да се разглежда като привидна, ако води до различно данъчно облагане на определени видове доходи, като например генерираните от патенти.
Изменение 97
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)  Държавите членки следва да приложат подробни разпоредби, в които да се пояснява какво означава привидни договорености и други действия в областта на данъчното облагане, които подлежат на санкции. Санкциите следва да бъдат определени по ясен начин, за да не се създава правна несигурност и да се предостави силен стимул за пълно спазване на данъчното законодателство.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)   Държавите членки следва да въведат система от санкции, предвидени в националното право, и да информират Комисията за това.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 9 г (ново)
(9г)   С цел да се избегне създаването на структури със специални цели като дружества „пощенски кутии“ или дружества паравани, които се ползват от по-ниско данъчно облагане, предприятията следва да отговарят на определенията за място на стопанска дейност и за минимална икономическа същност, посочени в член 2.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 9 д (ново)
(9д)   Използването на дружества „пощенски кутии“ от данъчно задължени лица, осъществяващи дейност на територията на Съюза, следва да бъде забранено. Като част от задължението си за ежегодно отчитане по държави данъчно задължените лица следва да предоставят на данъчните органи доказателства, показващи икономическата същност на всеки от съответните субекти в тяхната група.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 9 e (ново)
(9е)   За да се подобрят настоящите механизми за разрешаване на трансграничните данъчни спорове в Съюза, като вниманието се съсредоточи не само върху случаите на двойно данъчно облагане, но и върху двойното данъчно необлагане, следва да се въведе до януари 2017 г. механизъм за решаване на спорове с по-ясни правила и по-строги срокове.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 9 ж (ново)
(9ж)   Правилното идентифициране на данъчно задължените лица е от съществено значение за ефективния обмен на информация между данъчните администрации. Създаването на хармонизиран общ европейски данъчен идентификационен номер (ДИН) би осигурило най-доброто средство за това идентифициране. То би позволило на всяка трета страна бързо, лесно и правилно да идентифицира и вписва ДИН при трансгранични отношения и би послужило като основа за ефективен автоматичен обмен на информация между данъчните администрации на държавите членки. Комисията също така следва да работи активно за създаването на подобен идентификационен номер на световно равнище, като например идентификационния код на правния субект (ИКПС) на Регулаторния надзорен комитет.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Като следствие от правилата за контролираните чуждестранни дружества (КЧД) доходът на контролираното дъщерно предприятие, което е обект на данъчно облагане с ниска ставка, се причислява обратно към дружеството майка. След това дружеството майка подлежи на данъчно облагане по отношение на причисления доход в държавата, където е местно лице за данъчни цели. В зависимост от стратегическите приоритети на съответната държава правилата за КЧД могат да бъдат насочени към дъщерното предприятие обект на данъчно облагане с ниска ставка като цяло или да се ограничават до дохода, който по изкуствен начин е бил отклонен към дъщерното предприятие. Желателно е да бъдат обхванати случаите и в трети държави, и в Съюза. За да бъдат изпълнени изискванията на основните свободи, въздействието на правилата в Съюза следва да се ограничава до договорености, които водят до изкуствено прехвърляне на печалба извън държавата членка на дружеството майка към КЧД. В такъв случай размерът на дохода, причисляван към дружеството майка, следва да бъде коригиран съгласно принципа на сделката между несвързани лица, така че държавата на дружеството майка да обложи дохода на КЧД само дотолкова, доколкото той не отговаря на този принцип. Правилата за КЧД следва да изключват от приложното си поле финансовите предприятия, когато те са местни лица за данъчни цели на Съюза, включително местата на стопанска дейност на тези предприятия, намиращи се в Съюза. Причината за това е съображението, че приложното поле за законосъобразно прилагане на правилата за КЧД в Съюза следва да се ограничава до изкуствено създадени ситуации без икономическа мотивация, което предполага, че е малко вероятно силно регулираните финансов и застрахователен сектор да бъдат обхванати от тези правила.
(10)  Като следствие от правилата за контролираните чуждестранни дружества (КЧД) доходът на контролираното дъщерно предприятие, което е обект на данъчно облагане с ниска ставка, се причислява обратно към дружеството майка. След това дружеството майка подлежи на данъчно облагане по отношение на причисления доход в държавата, където е местно лице за данъчни цели. В зависимост от стратегическите приоритети на съответната държава правилата за КЧД могат да бъдат насочени към дъщерното предприятие обект на данъчно облагане с ниска ставка като цяло или да се ограничават до дохода, който по изкуствен начин е бил отклонен към дъщерното предприятие. Желателно е да бъдат обхванати случаите и в трети държави, и в Съюза. Въздействието на правилата в Съюза следва да обхваща всички договорености, на които една от основните цели е изкуственото прехвърляне на печалба извън държавата членка на дружеството майка към КЧД. В такъв случай размерът на дохода, причисляван към дружеството майка, следва да бъде коригиран съгласно принципа на сделката между несвързани лица, така че държавата на дружеството майка да обложи дохода на КЧД само дотолкова, доколкото той не отговаря на този принцип. Следва да се избягва припокриване на правилата относно КЧД и клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Несъответствията при хибридни субекти и инструменти са следствие от разликите в правната квалификация на плащанията (финансови инструменти) или субектите, като тези разлики проличават при взаимодействието на правните системи на две юрисдикции. Резултатът от тези несъответствия често пъти е двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да има включване в данъчната основа в другата. За да не се допусне такъв резултат, е необходимо да бъдат определени правила, чрез които една от двете юрисдикции, между които се проявяват несъответствията, да даде правна квалификация на хибридния инструмент или хибридния субект, а другата да следва да я приеме. Въпреки че в рамките на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) държавите членки са се договорили за насоки относно данъчното третиране на хибридните субекти и на хибридните места на стопанска дейност в рамките на Съюза, както и относно данъчното третиране на хибридните субекти при отношенията им с трети държави, продължава да съществува необходимост от въвеждането на задължителни правила. И на последно място, необходимо е приложното поле на тези правила да бъде ограничено до несъответствията при хибридни субекти и инструменти между държавите членки. Несъответствията при хибридни субекти и инструменти между държави членки и трети държави трябва да бъдат допълнително проучени.
(11)  Несъответствията при хибридни субекти и инструменти са следствие от разликите в правната квалификация на плащанията (финансови инструменти) или субектите, като тези разлики проличават при взаимодействието на правните системи на две юрисдикции. Резултатът от тези несъответствия често пъти е двойно приспадане (т.е. приспадане и в двете държави) или приспадане на дохода в едната държава, без да има включване в данъчната основа в другата. За да не се допусне такъв резултат, е необходимо да бъдат определени правила, чрез които една от двете юрисдикции, между които се проявяват несъответствията, да даде правна квалификация на хибридния инструмент или хибридния субект, а другата да следва да я приеме. Когато между държава членка и трета държава възникне такова несъответствие, държавата членка трябва да осигури правилното данъчно облагане на тази операция. Въпреки че в рамките на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) държавите членки са се договорили за насоки относно данъчното третиране на хибридните субекти и на хибридните места на стопанска дейност в рамките на Съюза, както и относно данъчното третиране на хибридните субекти при отношенията им с трети държави, продължава да съществува необходимост от въвеждането на задължителни правила.
__________________
__________________
4 Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия) — Доклад до Съвета, 16553/14, FISC 225, 11.6.2015 г.
4 Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия) — Доклад до Съвета, 16553/14, FISC 225, 11.6.2015 г.
5 Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия) — Доклад до Съвета, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015 г.
5 Кодекс за поведение (Данъчно облагане на предприятия) — Доклад до Съвета, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015 г.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)
11а.   Следва да се изготви общо за Съюза определение и изчерпателен „черен списък“ на данъчните убежища и държавите, нарушаващи конкуренцията посредством благоприятни данъчни режими, включително тези, намиращи се в Съюза. Черният списък следва да бъде допълнен със списък на санкциите за юрисдикции, отказващи сътрудничество, и за финансовите институции, извършващи дейност в данъчни убежища.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
12а.   Един от основните проблеми, пред които са изправени данъчните органи, е невъзможността за получаване на своевременен достъп до изчерпателна и пълна информация относно стратегиите за данъчно планиране на многонационалните дружества. Тази информация следва да е достъпна, за да се даде възможност на данъчните органи да реагират бързо на данъчни рискове, като оценяват тези рискове по-ефективно, насочват по-добре дейностите по контрол и подчертават необходимите промени в действащото законодателство.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  С оглед на това, че една от основните цели на настоящата директива е да се повиши устойчивостта на вътрешния пазар като цяло по отношение на трансграничните практики за избягване на данъци, тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, когато те действат самостоятелно. Националните системи за корпоративно данъчно облагане се различават значително и независимите действия от страна на държавите членки единствено възпроизвеждат съществуващата фрагментираност на вътрешния пазар при прякото данъчно облагане. Така те дават възможност неефективността и изкривяванията да продължат да съществуват при взаимодействието на отделните национални мерки. Вследствие на това се стига до липса на координация. Вместо това – с оглед на факта, че голяма част от неефективността на вътрешния пазар води предимно до проблеми от трансгранично естество – следва да бъдат предприети корективни мерки на равнището на Съюза. Поради това е от изключително значение да бъдат възприети решения, които работят за вътрешния пазар като цяло, което може да се постигне по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Като определя минимално ниво на защита на вътрешния пазар, настоящата директива има за цел единствено да постигне съществената минимална степен на координация в рамките на Съюза с оглед изпълнението на своите цели.
(14)  С оглед на това, че една от основните цели на настоящата директива е да се повиши устойчивостта на вътрешния пазар като цяло по отношение на трансграничните практики за избягване на данъци, тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, когато те действат самостоятелно. Националните системи за корпоративно данъчно облагане се различават значително и независимите действия от страна на държавите членки единствено възпроизвеждат съществуващата фрагментираност на вътрешния пазар при прякото данъчно облагане. Така те дават възможност неефективността и изкривяванията да продължат да съществуват при взаимодействието на отделните национални мерки. Вследствие на това се стига до липса на координация. Вместо това – с оглед на факта, че голяма част от неефективността на вътрешния пазар води предимно до проблеми от трансгранично естество – следва да бъдат предприети корективни мерки на равнището на Съюза. Поради това е от изключително значение да бъдат възприети решения, които работят за вътрешния пазар като цяло, което може да се постигне по-добре на равнището на Съюза. Следователно Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел. Като определя минимално ниво на защита на вътрешния пазар, настоящата директива има за цел единствено да постигне съществената минимална степен на координация в рамките на Съюза с оглед изпълнението на своите цели. Независимо от това преразглеждането на правната рамка в областта на данъчното облагане с цел справяне с практиките на свиване на данъчната основа чрез регламент би позволило постигане на по-добър резултат по отношение на гарантирането на равни условия в рамките на вътрешния пазар.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
14а.   Европейската комисия следва да извърши анализ на връзката между разходите и ползите и оценка на възможното въздействие на високи данъчни ставки, налагани при репатрирането на капитали от трети държави с ниско данъчно облагане.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
14б.   Всички търговски споразумения и споразумения за икономическо партньорство, по които Съюзът е страна, следва да включват разпоредби за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане, с цел увеличаване на прозрачността и борба срещу вредните данъчни практики.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад за това на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка,
(15)  Комисията следва да създаде конкретен механизъм за мониторинг, за да гарантира правилното прилагане на настоящата директива и еднаквото тълкуване на нейните мерки от страна на държавите членки. Тя следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Европейския парламент и на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка,
Изменение 34
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
(1a)   „данъчно задължено лице“ означава корпоративен субект , попадащ в приложното поле на настоящата директива;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
(4a)   „разходи за лицензионни възнаграждения“ означава разходите, произтичащи от всякакви плащания за използването или правото на използване на всякакви авторски права за литературни, творчески или научни произведения, в това число кинематографични кинофилми и софтуер, всеки патент, търговска марка, дизайн или модел, скица план, тайна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит или всеки друг нематериален актив; плащанията за използването или правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване се счита за разходи за лицензионни възнаграждения;
Изменение 36
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
(4б)   „юрисдикция, практикуваща строга поверителност, или юрисдикция с ниско данъчно облагане“ означава всяка юрисдикция, която считано от 31 декември 2016 г. отговаря на следните критерии:
a)   отсъствие на автоматичен обмен на информация с всички страни, подписали многостранното споразумение между компетентните органи, в съответствие със стандартите на ОИСР, публикувани на 21 юли 2014 г. и озаглавени „Стандарти за автоматичен обмен на финансова счетоводна информация по данъчни въпроси Financial Account Information in Tax Matters“;
б)   отсъствие на регистър на крайните действителни собственици на корпорации, тръстове и равностойни правни структури, поне в съответствие с минималните стандарти, определени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета1a;
в)   правни или административни разпоредби или практики, които предоставят благоприятно данъчно третиране на предприятията, независимо от това дали те извършват реална стопанска дейност или имат значително икономическо присъствие във въпросната държава.
__________________
1a Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73)
Изменение 37
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
(7a)   „място на стопанска дейност“ означава фиксирано място на дейност в държава членка, посредством което стопанската дейност на дружество от друга държава членка се извършва изцяло или частично; това определение обхваща случаите, при които дружества, извършващи изцяло дематериализирани цифрови дейности, се считат за дружества с място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако поддържат значително цифрово присъствие в икономиката на тази държава членка;
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
(7б)   „данъчно убежище“ означава юрисдикция, която се характеризира с един или няколко от следните критерии:
a)   никакво или само номинално облагане за непостоянно пребиваващи лица;
б)   закони или административни практики, които пречат на ефективния обмен на данъчна информация с други юрисдикции;
в)   закони или административни разпоредби, предотвратяващи наличието на данъчна прозрачност или липса на изискване за съществена стопанска дейност, която да бъде извършвана.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
(7в)   „минимална икономическа същност“ означава фактически критерии, включително във връзка с цифровата икономика, които могат да се използват за определянето на предприятието, като наличието на човешки и материални ресурси, които са специфични за субекта, автономията на неговото управление, неговата правна реалност и когато е целесъобразно, естеството на неговите активи;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 г (нова)
(7г)   „европейски данъчен идентификационен номер „или „ДИН“ означава номер съгласно определението в съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци. ;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 д (нова)
(7д)   „трансферно ценообразуване“ означава ценообразуването, по което дадено предприятие прехвърля материални активи или нематериални активи или предоставя услуги на свързани предприятия;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 e (нова)
(7е)   „патентна кутия“ означава система, използвана за изчисляване на доходите от интелектуална собственост (ИС), които са допустими за данъчни облекчения чрез установяването на връзка между допустимите разходи, извършени при създаването на активите на интелектуалната собственост (изразява се като пропорция от общите разходи, свързани със създаването на активите на ИС) и приходите от такива активи на ИС; тази система ограничава активите на ИС до патентите или нематериални активи с равностойни функции и допринася за определянето на „допустимите разходи“, „общите разходи“ и „приходите от активите на ИС“;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 ж (нова)
(7ж)   „дружества „пощенски кутии““ означава всякакъв вид юридическото лице, което няма икономическа същност и което е създадено единствено за целите на данъчното облагане.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 з (нова)
(7з)   „лице или предприятие, свързано с данъчно задължено лице“ означава ситуация, при която първото лице има дялово участие от над 25% във второто или трето лице има дялово участие от над 25% и в двете.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 и (нова)
(7и)   „несъответствия при хибридни субекти и инструменти “ означава ситуация между данъчно задължено лице в една държава членка и свързано предприятие, както е определено в приложимата система за корпоративно данъчно облагане, в друга държава членка или трета държава, когато следните резултати се дължат на различия в правната квалификация на даден финансов инструмент или субект:
a)   приспадане на едно и също плащане, разход или загуба както в държавата членка, от която произлиза плащането, където е направен разходът или е натрупана загубата, така и в друга държава членка или в трета държава („двойно приспадане“); или
б)   приспадане на плащане в държавата членка или третата държава, в която е източникът на плащания без съответното включване на същото плащане в другата държава членка или трета държава („приспадане без включване“).
Изменение 46
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане за данъчната година, през която разходите са направени, но само до 30 % от печалбата на данъкоплатеца преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) или до сума в размер на 1 000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности. EBITDA се изчислява, като към облагаемия доход се добавят обратно коригираните за данъци суми за нетни разходи за лихви и други разходи, еквивалентни на лихви, както и коригираните за данъци суми за амортизациите.
2.  Превишението на разходите по заеми подлежи на приспадане за данъчната година, през която разходите са направени, но само до 20% от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) или до сума в размер на 2  000 000 EUR, като се взема по-голямата от двете стойности. EBITDA се изчислява, като към облагаемия доход се добавят обратно коригираните за данъци суми за нетни разходи за лихви и други разходи, еквивалентни на лихви, както и коригираните за данъци суми за амортизациите.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 4 – параграф 19 а (нов)
2a.   Държавите членки могат да изключат от приложното поле на параграф 2 прекомерно високите разходи по заеми, които са направени по отношение на заеми на трети страни, използвани за финансиране на проект за обществена инфраструктура с продължителност най-малко 10 години, за който се счита от държава членка или от Съюза, че представлява широк обществен интерес.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
4.  EBITDA за дадена данъчна година, която не е изцяло неутрализирана от разходите по заеми, направени от данъкоплатеца през същата или през предишни данъчни години, може да се пренесе за следващи данъчни години.
4.  EBITDA за дадена данъчна година, която не е изцяло неутрализирана от разходите по заеми, направени от данъчно задълженото лице през същата или през предишни данъчни години, може да се пренесе за следващи данъчни години в продължение на пет години.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 4 – параграф 5
5.  Разходите по заеми, които не могат да бъдат приспаднати през текущата данъчна година съгласно параграф 2, подлежат на приспадане до 30% от EBITDA през следващите данъчни години по същия начин като разходите по заеми за съответните години.
5.  Разходите по заеми, които не могат да бъдат приспаднати през текущата данъчна година съгласно параграф 2, подлежат на приспадане до 20% от EBITDA през следващите пет данъчни години по същия начин като разходите по заеми за съответните години.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 4 – параграф 6
6.  Параграфи 2 — 5 не се прилагат за финансови предприятия.
6.  Параграфи 2—5 не се прилагат за финансови предприятия. Комисията трябва да преразгледа приложното поле на настоящия член, ако и когато бъде постигнато споразумение на равнище ОИСР и когато Комисията реши, че споразумението на ОИСР може да се прилага на равнището на Съюза.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 4 а (нов)
Член 4a
Място на стопанска дейност
1.   Установено място на дейност, което се използва или поддържа от данъчно задължено лице, се счита за място на стопанска дейност, ако същото данъчно задължено лице или тясно свързано лице извършва търговска дейност на същото място или на друго място в същата държава и ако:
a)   това място или другото място представлява място на стопанска дейност за данъчно задълженото лице или тясно свързаното лице, по силата на настоящия член, или ако
б)   общата дейност в резултат на комбинирането на дейностите, извършвани от данъчно задълженото лице и тясно свързаното лице на същото място, или от същото данъчно задължено лице или тясно свързани лица на двете места, няма подготвителен или спомагателен характер, при условие че търговските дейности, извършвани от данъчно задълженото лице и тясно свързаното лице на същото място или от същото данъчно задължено лице или тясно свързани лица на двете места, представляват допълнителни функции, които са част от последователна търговска операция.
2.   Когато дадено лице действа в определена държава от името на данъчно задължено лице и при тези действия е обичайно да сключва договори или да изпълнява основна роля, водеща до сключване на договори, системно сключвани без съществено изменение от страна на данъчно задълженото лице, и когато тези договори са:
a)   от името на данъчно задълженото лице;
б)   предназначени за продажбата на имущество, което е собственост на това данъчно задължено лице или което данъчно задълженото лице има право да използва, или което е предназначено за предоставянето на право на използване на такова имущество; или
в)   предназначени за предоставянето на услуги от данъчно задълженото лице, това лице се счита, че има място на стопанска дейност в посочената държава по отношение всички дейности, които лицето предприема за данъчно задълженото лице, освен ако дейностите на това лице имат спомагателен или подготвителен характер, така че, ако бъдат упражнявани посредством установено място на дейност, те не го превръщат в място на стопанска дейност съгласно разпоредбите на настоящия параграф.
3.   Държавите членки съгласуват своето приложимо законодателство и всички двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с настоящия член.
4.   Комисията е оправомощена да приема делегирани актове относно понятията за подготвителен или спомагателен характер.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 4 б (нов)
Член 4б
Печалбата, относима към мястото на стопанска дейност
1.   Печалбите в държава членка, които могат да бъдат отнесени към мястото на стопанска дейност, посочено в член 4а, са също печалбите, които би могло да се очаква да бъдат реализирани, по-специално в неговите отношения с други части на предприятието, ако те представляваха отделни и независими предприятия, които извършват същата дейност при подобни условия, като се вземат предвид активите и рисковете на участващите места на стопанска дейност.
2.   Ако държава членка коригира посочената в параграф 1 печалба, относима към мястото на стопанска дейност, и съответно я облага, печалбата и данъците в други държави членки следва да бъдат съответно коригирани, за да се избегне двойното данъчно облагане.
3.   Като част от действие 7 на ОИСР относно BEPS ОИСР понастоящем преразглежда правилата, определени в член 7 от Модела на данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала във връзка с печалбата, относима към мястото на стопанска дейност, и след като тези правила бъдат актуализирани, държавите членки трябва да приведат своето законодателство в съответствие с това.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 4 в (нов)
Член 4в
Юрисдикции, практикуващи строга поверителност, или юрисдикции с ниско данъчно облагане
1.   Дадена държава членка може да налага данък при източника върху плащания от предприятие в тази държава членка, предназначени за субект, практикуващ строго поверителност, или юрискдикция с ниско данъчно облагане.
2.   Плащания, които не са пряко извършени към субект в юрисдикция, практикуваща строго поверителност, или юрискдикция с ниско данъчно облагане, но за които може разумно да се приеме, че са извършени косвено към субект в юрисдикция, практикуваща строго поверителност, или юрискдикция с ниско данъчно облагане, напр. чрез определени посредници в други юрисдикции, са също обхванати от параграф 1.
3.   Държавите членки актуализират своевременно всички споразумения за избягване на двойното данъчно облагане, които понастоящем изключват такова равнище на облагане с данък при източника, с цел да се премахнат всички пречки от правно естество пред тази мярка за колективна защита.
Изменение 54
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Данъкоплатецът подлежи на данъчно облагане върху сума, равна на пазарната стойност на прехвърлените активи към момента на напускане на активите минус стойността им за данъчни цели, при всеки от следните случаи:
1.  Данъчно задълженото лице подлежи на данъчно облагане върху сума, равна на пазарната стойност на прехвърлените активи към момента на напускане на активите, минус стойността им за данъчни цели, при всеки от следните случаи:
Изменение 55
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а
(a)  данъкоплатецът прехвърля активи от главното си управление към място на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава;
a)  данъчно задълженото лице прехвърля активи от главното си управление към място на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава, доколкото държавата членка, в която е главното управление, вече няма право да облага прехвърлените активи в резултат на прехвърлянето;
Изменение 56
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б
б)  данъкоплатецът прехвърля активи от място на стопанска дейност в държава членка към главното си управление или към друго място на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава;
б)  данъчно задълженото лице прехвърля активи от място на стопанска дейност в държава членка към главното си управление или към друго място на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава, доколкото държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага прехвърлените активи в резултат на прехвърлянето;
Изменение 57
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква г
г)  данъкоплатецът прехвърля своето място на стопанска дейност извън държавата членка.
г)  данъчно задълженото лице прехвърля своето място на стопанска дейност в друга държава членка или в трета държава, доколкото държавата членка на мястото на стопанска дейност вече няма право да облага прехвърлените активи в резултат на прехвърлянето.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 5 – параграф 7
7.  Настоящият член не се прилага при прехвърляне на активи, което е от временно естество и при което активите се връщат обратно в държавата членка на прехвърлителя.
7.  Настоящият член не се прилага при прехвърляне на активи, което е от временно естество и при което активите се връщат обратно в държавата членка на прехвърлителя, нито за прехвърляне на материални активи, прехвърлени с цел да се генерират приходи от активна стопанска дейност. С цел да може да се възползва от освобождаване от данък, данъчно задълженото лице ще трябва да докаже пред данъчните органи, че чуждестранният доход произтича от активна стопанска дейност, например чрез удостоверение от чуждестранните данъчни органи.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 5 а (нов)
Член 5a
Трансферно ценообразуване
1.   В съответствие с насоките на ОИСР, публикувани на 18 август 2010 г. и озаглавени „Насоки за трансферното ценообразуване за многонационалните предприятия и данъчните администрации“, печалбите, които биха могли да бъдат реализирани от дадено предприятие, но които не са били реализирани в резултат на следните условия, могат да бъдат включени в печалбите на това предприятие и съответно обложени с данък:
a)   предприятие от дадена държава участва пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на предприятие от друга държава; или
б)   същите лица участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на предприятие от една държава и на предприятие от друга държава; както и
в)   и в двата случая двете предприятия са свързани в търговските или финансовите си отношения с договорени или наложени условия, които се различават от условията, които биха били договорени между независими предприятия,
2.   Когато една държава включва в печалбите на предприятие от тази държава – и съответно облага – печалбите на предприятие от другата държава, обложени с данък в тази друга държава, и включените по този начин печалби са печалби, които предприятието от първата спомената държава е щяло да реализира, ако условията между двете предприятия са били тези, които биха съществували между независими предприятия, то тази друга държава извършва подходяща корекция на сумата на данъка, начислен върху тази печалба. При определянето на такива корекции надлежно се вземат предвид другите разпоредби на настоящата директива, а данъчните органи на държавите, ако е необходимо, се консултират помежду си.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
1.  Държавите членки нямат право да освобождават данъкоплатец от данъци върху доходите от чужбина, които данъкоплатецът е получил като разпределена печалба от субект в трета държава или като приходи от продажбата на акции или дялове в субект в трета държава или като доход от място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава, в която субектът или мястото на стопанска дейност подлежи — в държавата, на която субектът е местно лице за данъчни цели, или в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност — на облагане с данък върху печалбата при законоустановена ставка на корпоративния данък, по-малка от 40 % от законоустановената данъчна ставка, която би била наложена съгласно приложимата система на корпоративно данъчно облагане в държавата членка на данъкоплатеца. При тези обстоятелства данъкоплатецът подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и относима към дохода, който може да подлежи на данъчно облагане.
1.  Държавите членки нямат право да освобождават данъчно задължено лице от данъци върху доходите от чужбина, непроизлизащи от активна стопанска дейност, които данъчно задълженото лице е получило като разпределена печалба от субект в трета държава или като приходи от продажбата на акции или дялове в субект в трета държава или като доход от място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава, в която субектът или мястото на стопанска дейност подлежи — в държавата, на която субектът е местно лице за данъчни цели, или в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност — на облагане с данък върху печалбата при законоустановена ставка на корпоративния данък, по-ниска от 15%. При тези обстоятелства данъчно задълженото лице подлежи на облагане с данък върху дохода от чужбина с приспадане на данъка, платен в третата държава, от данъчното му задължение в държавата, на която той е местно лице за данъчни цели. Приспадането не може да надвишава сумата на данъка, изчислена преди приспадането и относима към дохода, който може да подлежи на данъчно облагане. С цел да може да се възползва от освобождаване от данък, данъчно задълженото лице трябва да докаже пред данъчните органи, че чуждестранният доход произтича от активна стопанска дейност, подкрепена от съответния персонал, оборудване, активи и помещения, които обосновават приходите, отнесени към нея.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
1.  Привидните договорености или поредици от привидни договорености, сключени с основната цел да бъде получено данъчно предимство, което не отговаря на предназначението или целта на приложимите данъчни разпоредби, не се вземат под внимание за целите на изчисляването на дължимия корпоративен данък. Една договореност може да включва няколко етапа или части.
1.  Привидните договорености или поредици от привидни договорености, които, установени с основната цел или с една от основните цели да бъде получено данъчно предимство, което не отговаря на предназначението или целта на приложимите данъчни разпоредби, не са реални, предвид всички съответни факти и обстоятелства, не се вземат под внимание за целите на изчисляването на дължимия корпоративен данък. Една договореност може да включва няколко етапа или части.
Изменение 103
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3
3.  Когато договорености или поредица от договорености не се вземат предвид в съответствие с параграф 1, данъчното задължение се изчислява с оглед на икономическата същност в съответствие с националното законодателство.
3.  Когато договорености или поредица от договорености не се вземат предвид в съответствие с параграф 1, данъчното задължение се изчислява с оглед на икономическата същност, определена в член 2, в съответствие с националното законодателство.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3a.   Държавите членки предоставят достатъчни средства, служители, експертен опит и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации, по-специално на служителите, извършващи данъчен одит, както и средства за обучение на служителите на данъчната администрация, като вниманието се насочва към трансграничното сътрудничество относно данъчните измами и избягването на данъци и към автоматичния обмен на информация, с оглед да се осигури пълното прилагане на настоящата директива.
Изменение 98
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 б (нов)
3б.   Комисията създава отдел за контрол и мониторинг на BEPS в рамките на своята структура като мощен инструмент за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, който ще оценява и предоставя становища относно изпълнението на настоящата директива и други предстоящи законодателни актове по въпроса за свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, в тясно сътрудничество с държавите членки. Отделът за контрол и мониторинг на BEPS ще докладва на Европейския парламент.
Изменение 104
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б
б)  съгласно общия режим в държавата на субекта печалбата се облага с ефективна ставка на корпоративен данък, по-ниска от 40% от ефективната данъчна ставка, която би била наложена съгласно приложимата система за корпоративно данъчно облагане в държавата членка на данъкоплатеца;
б)  съгласно общия режим в държавата на субекта печалбата се облага с ефективна ставка на корпоративен данък, по-ниска от 15%; тази ставка се преразглежда всяка година в зависимост от икономическото развитие на световната търговия;
Изменение 73
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в – уводна част
(в)  над 50 % от дохода, който се начислява на субекта, попадат в една от следните категории:
в)  над 25 % от дохода, който се начислява на субекта, попадат в една от следните категории:
Изменение 74
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в – точка vii a (нова)
viiа) приходи от стоки, търгувани с данъчно задълженото лице или с неговите свързани предприятия, с изключение на стандартизираните стоки, които се търгуват редовно между независими страни и за които съществуват цени, които са публично проследими.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
2.  Държавите членки не прилагат параграф 1, когато даден субект е местно лице за данъчни цели на една държава членка или трета държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, нито по отношение на място на стопанска дейност на субект от трета държава, което се намира в държава членка, освен ако мястото на стопанска дейност на субекта е изцяло изкуствено или дотолкова, доколкото субектът встъпва, в хода на своята дейност, в привидни договорености, създадени с основната цел да бъде получено данъчно предимство.
2.  Държавите членки не прилагат параграф 1, когато даден субект е местно лице за данъчни цели на една държава членка или трета държава, която е страна по Споразумението за ЕИП, нито по отношение на място на стопанска дейност на субект от трета държава, което се намира в държава членка, освен ако данъчно задълженото лице може да докаже, че контролираното чуждестранно дружество е създадено поради валидни търговски съображения и извършва икономическа дейност, подкрепена от съответния персонал, оборудване, активи и помещения, които обосновават приходите, отнесени към нея. В конкретния случай на застрахователни дружества фактът, че дадено дружество майка презастрахова рисковете си чрез собствените си дъщерни дружества, се счита за привидност.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 10 – заглавие
Несъответствия при хибридни субекти и инструменти
Несъответствия при хибридни субекти и инструменти между държавите членки
Изменение 80
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2 а (нов)
Държавите членки актуализират своите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с трети държави или договарят колективно равностойни споразумения, за да направят разпоредбите на настоящия член приложими при трансгранични отношения между държавите членки и трети държави.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 10 а (нов)
Член 10 а
Несъответствия при хибридни субекти и инструменти, свързани с трети държави
Когато несъответствие при хибридни субекти и инструменти между държава членка и трета държава води до двойно приспадане, държавата членка отказва приспадането на такова плащане, освен ако това вече не е направено от третата държава.
Когато несъответствие при хибридни субекти и инструменти между държава членка и трета държава води до приспадане без включване, държавата членка отказва приспадането или невключването на такова плащане, освен ако това вече не е направено от третата държава.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 10 б (нов)
Член 10 б
Ефективна данъчна ставка
Комисията разработва общ метод за изчисляване на ефективната данъчна ставка във всяка държава членка, за да даде възможност за изготвяне на сравнителна таблица на ефективните данъчни ставки в различните държави членки.
Изменение 83
Предложение за директива
Член 10 в (нов)
Член 10 в
Мерки срещу злоупотребите с данъчните спогодби
1.   Държавите членки следва да променят своите двустранни данъчни спогодби, за да се включат следните разпоредби:
a)   клауза, гарантираща, че и двете страни по спогодбите се ангажират, че данъците ще се плащат там, където се осъществява стопанска дейност и се създава стойност,
б)   допълнение за поясняване, че целта на двустранните договори, освен да се избегне двойното данъчно облагане, е да се провежда борба с укриването на данъци и избягването на данъци,
в)   клауза за общо правило за борба с избягването на данъци въз основа на анализ на основната цел, съгласно определението в Препоръка на Комисията (ЕС) 2016/136 от 28 януари 2016 г. относно изпълнението на мерки срещу злоупотребата с данъчните спогодби 1a,
г)   определение за място на стопанска дейност, съгласно определението в член 5 от Модела на данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала.
2.   Комисията представя предложение до 31 декември 2017 г. за „Европейски подход към данъчните спогодби“, с цел да се създаде европейски модел на данъчна спогодба, който в крайна сметка би могъл да замени хилядите двустранни спогодби, сключени от всяка държава членка.
3.   държавите членки трябва да денонсират или да се въздържат от подписване на двустранни спогодби с юрисдикции, които не спазват минималните стандарти на договорените на равнището на Съюза принципи на добро управление в областта на данъчното облагане.
1a ОВ L 25, 2.2.2016 г., стр. 67.
Изменение 84
Предложение за директива
Член 10 г (нов)
Член 10г
Добро управление в областта на данъчното облагане
Комисията включва разпоредби относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане, с цел увеличаване на прозрачността и провеждане на борба срещу вредните данъчни практики, в международните търговски споразумения и споразуменията за икономическо партньорство, по които Съюзът е страна.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 10 д (нов)
Член 10 д
Санкции
Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки за гарантиране на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за тези правила и мерки, както и за всяко последващо изменение, което ги засяга. .
Изменение 86
Предложение за директива
Член 11 – заглавие
Преразглеждане
Преразглеждане и мониторинг
Изменение 87
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на прилагането на настоящата директива три години след влизането ѝ в сила и представя доклад за това на Съвета.
1.  Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящата директива три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад за това на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 88
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
2.  Държавите членки съобщават на Комисията цялата информация, необходима за оценката на изпълнението на настоящата директива.
2.  Държавите членки съобщават на Европейския парламент и на Комисията цялата информация, необходима за оценката на изпълнението на настоящата директива.
Изменение 89
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията въвежда специален механизъм за мониторинг, за да се гарантира пълното и правилно транспониране на настоящата директива и правилното тълкуване на всички дадени определения и на всички действия, изисквани от държавите членки, за да има съгласуван европейски подход за борба с BEPS.
Изменение 90
Предложение за директива
Член 11 а (нов)
Член 11 а (нов)
Европейски данъчен идентификационен номер
Комисията представя законодателно предложение за хармонизиран, общ европейски данъчен идентификационен номер до 31 декември 2016 г., за да направи автоматичния обмен на данъчна информация по-ефективен и надежден в рамките на Съюза.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 11 б (нов)
Член 11 б
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
С цел да се гарантира пълна прозрачност и правилно прилагане на разпоредбите на настоящата директива, обменът на информация по данъчни въпроси е автоматичен и задължителен, установени с разпоредбите на Директива2011/16/EС на Съвета 1a.
___
1a Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).
Правна информация - Политика за поверителност