Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0151/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0151/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0267

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 471kWORD 163k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα
P8_TA(2016)0267A8-0151/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τους Τίτλους XVII και XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το από 17ης Νοεμβρίου 2015 αίτημα της Γαλλίας για παροχή βοήθειας και συνδρομής στο πλαίσιο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2015 για την ενίσχυση της αντιμετώπισης από την ποινική δικαιοσύνη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και της 25-26 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 και της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής-21ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πολιτική του διαστήματος,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου, της 7ης Ιουλίου 2014, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΕ/YE) και του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της ανακοίνωσής της για την άμυνα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, της AΕ/YE και της Επιτροπής με τίτλο «Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ στις κρίσεις και τις εξωτερικές συγκρούσεις» (JOIN(2013)0030), καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για στενότερη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στην οποία προέβη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Μαρτίου 2015 ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) κ. Jens Stoltenberg,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ Robert Work, στις 28 Ιανουαρίου 2015 και 10 Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την τρίτη στρατηγική αντιστάθμισης, των ΗΠΑ, και τις επιπτώσεις της για τους εταίρους και συμμάχους τους,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 18ης Νοεμβρίου 2015, της AΕ/YE και της Επιτροπής με τίτλο «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2015)0050),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0151/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας εντός και εκτός της Ένωσης παρουσιάζει διαρκώς περισσότερους κινδύνους και προκλήσεις και χαρακτηρίζεται από τρομοκρατικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες, επηρεάζοντας όλα τα κράτη μέλη, και απέναντι στο οποίο τα κράτη μέλη οφείλουν να απαντήσουν με την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και με συντονισμό της αντίδρασής τους· εκτιμώντας ότι αυτές οι προκλήσεις επιβάλλουν την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και υποστήριξης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, ώστε η πολιτική αυτή να καταστεί ένα αποτελεσματικότερο μέσο και μια πραγματική εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, και μέσω της προώθησης και προστασίας των ευρωπαϊκών προτύπων, συμφερόντων και αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ·

Β.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως εγγυητής της ασφάλειας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στις γειτονικές της χώρες και σε παγκόσμιο επίπεδο· εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την τρομοκρατία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των γενεσιουργών αιτίων της· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος διαχείρισης των συνόρων, ώστε να ασφαλιστούν τα εξωτερικά σύνορα·

Γ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό της με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν οι εγγυητές της ασφάλειας και της σταθερότητας της Ευρώπης, με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την Αφρικανική Ένωση και άλλες γειτονικές χώρες και περιφερειακούς εταίρους·

Δ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες των προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλειά της, των αναταραχών και των ένοπλων συγκρούσεων στις όμορες περιοχές της, της μετανάστευσης, της υποβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, και της διάβρωσης κρατών και περιφερειακών οντοτήτων, μεταξύ άλλων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας, μέσω μίας συνεκτικής και βασιζόμενης σε κανόνες και αξίες προσέγγισης στη διαχείριση κρίσεων τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δορυφορικές δυνατότητες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη αξιολόγηση και τον εντοπισμό της ροής των παράνομων μεταναστών και των μεταναστευτικών οδών και, στην περίπτωση των μεταναστών που έρχονται από τη Βόρειο Αφρική, για τον εντοπισμό των σημείων επιβίβασης σε πλοία, με στόχο την ταχύτερη επαφή μαζί τους και τη διάσωση περισσότερων ζωών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015, που εστιάστηκε στην άμυνα, ζήτησε την προώθηση ευρύτερης και συστηματικότερης αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη με σκοπό την επίτευξη βασικών ικανοτήτων, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, κατά τρόπο συνεκτικό και αποδοτικό, τα κονδύλια και τις υφιστάμενες ικανότητες της ΕΕ·

Ζ.  εκτιμώντας ότι η πολιτική για το διάστημα αποτελεί απαραίτητη διάσταση της στρατηγικής αυτονομίας που πρέπει να αποκτήσει η ΕΕ, προκειμένου να διαφυλάξει τις ευαίσθητες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητές της, καθώς και ανεξάρτητες ικανότητες αξιολόγησης·

Η.  εκτιμώντας ότι οι διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα είναι σημαντικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ζωτικής σημασίας για ένα ολόκληρο φάσμα καταστάσεων, που κυμαίνονται από την καθημερινή χρήση σε περίοδο ειρήνης έως τη διαχείριση κρίσεων και οξύτερων προκλήσεων στο πεδίο της ασφάλειας, περιλαμβανομένων των ανοικτών πολεμικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μελλοντικών δυνατοτήτων πρέπει να προγραμματιστεί ενόσω χρησιμοποιούνται οι σημερινές δυνατότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση των διαστημικών τεχνολογιών και η αυξανόμενη εξάρτηση των κοινωνιών από τους δορυφόρους οδηγούν στην αύξηση του ανταγωνισμού για διαστημικά μέσα (διαδρομές, συχνότητες) και καθιστούν τους δορυφόρους υποδομές ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αντιδορυφορικών τεχνολογιών από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και δυνατοτήτων τοποθέτησης όπλων σε τροχιά, σηματοδοτεί τη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η Ένωση θα μπορούσε να ενεργεί μέσω οργανισμών όπως, μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά διαστημικά μέσα αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία πεντηκονταετία χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των εθνικών οργανισμών διαστήματος και, τελευταία, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, που αποτελεί το βασικό νομικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου του διαστήματος, τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 1967·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη και διατήρηση των διαστημικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα στην Ευρώπη απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαστημικές δυνατότητες της ΕΕ θα πρέπει να είναι συμβατές με τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως ως δίκτυο σε περίπτωση κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών είναι ένας τομέας με υψηλή επενδυτική απόδοση που παράγει υψηλής ποιότητας υποπροϊόντα λογισμικού και υλικού με ποικίλες εμπορικές εφαρμογές·

1.  θεωρεί ότι οι διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας· είναι πεπεισμένο ότι οι σημερινές και μελλοντικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες θα προσφέρουν στα κράτη μέλη και την Ένωση βελτιωμένες επιχειρησιακές της ικανότητες διπλής χρήσης για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και άλλων πολιτικών της ΕΕ σε τομείς όπως η εξωτερική δράση, η διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια στη θάλασσα, η γεωργία, το περιβάλλον, η κλιματική δράση, η ενεργειακή ασφάλεια, η διαχείριση καταστροφών, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι μεταφορές·

2.  φρονεί ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω εφαρμογή της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει πως είναι αναγκαίο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η προβολή και ο αντίκτυπος της ΚΠΑΑ· επαναλαμβάνει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της πολιτικής για το διάστημα σε σχέση με την ΚΠΑΑ· φρονεί ότι ο τομέας του διαστήματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές πολιτικές της Ένωσης (π.χ. στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, των μεταφορών, του διαστήματος, της ενέργειας, της έρευνας) και ότι οι συνέργειες με τον τομέα του διαστήματος θα πρέπει να ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω· υπογραμμίζει ότι η χρήση διαστημικών δυνατοτήτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω της ικανότητας εντοπισμού και παρακολούθησης των στρατοπέδων εκπαίδευσής τους, έχει ζωτική σημασία·

3.  πιστεύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν την πρόσβαση στις δορυφορικές επικοινωνίες, τη διαστημική επιτήρηση, καθώς και τις ικανότητες ακριβούς πλοήγησης και γεωσκόπησης, και να εξασφαλίσει τη μη εξάρτηση της Ευρώπης όσον αφορά τις καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες και την πρόσβαση στο διάστημα· φρονεί ότι ιδίως η διαστημική επιτήρηση θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά ζητήματα· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για τη μη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρειαστούν επαρκείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσουν την αυτονομία της ΕΕ σε επίπεδο διαστημικών δομών, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους για τον σκοπό αυτόν· θεωρεί τον εν λόγω στόχο καίριας σημασίας για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες (στις δυτικές χώρες εκτιμάται ότι το 6% έως 7% του ΑΕγχΠ εξαρτάται από την τεχνολογία εντοπισμού θέσης και πλοήγησης μέσω δορυφόρου), καθώς και για τον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· πιστεύει ότι η συνεργασία θα πρέπει να ξεκινήσει σε διακυβερνητική βάση και μέσω του ΕΟΔ·

4.  υπογραμμίζει τη διάσταση της ασφάλειας του προγράμματος Copernicus και ιδίως των εφαρμογών του που στοχεύουν στην πρόληψη και την αντίδραση σε καταστάσεις κρίσης, στην ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία, στην πρόληψη συγκρούσεων που περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συνθήκες, καθώς και στη θαλάσσια επιτήρηση· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον στόχο των διαστημικών δυνατοτήτων που αφορά την αποφυγή των συγκρούσεων·

5.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ για το διάστημα προωθεί την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ, που περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας· υπογραμμίζει ότι οι τα δύο εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ – τα Galileo και Copernicus – είναι μη στρατιωτικά προγράμματα υπό μη στρατιωτικό έλεγχο και ότι ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των Galileo και Copernicus κατέστησε εφικτά αυτά τα προγράμματα και διασφάλισε την επιτυχία τους· καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα θα αναπτύσσουν μη στρατιωτικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες που έχουν ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές ικανότητες ασφάλειας και άμυνας, μέσω κυρίως της κατανομής επαρκών κονδυλίων στην έρευνα· πιστεύει ότι η δυνατότητα διπλής χρήσης των διαστημικών δυνατοτήτων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων·

6.  τονίζει ότι τα διαστημικά προγράμματα έχουν οφέλη για την ασφάλεια και την άμυνα τα οποία συνδέονται τεχνολογικά με μη στρατιωτικά οφέλη, και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανότητα διπλής χρήσης των προγραμμάτων Galileo και Copernicus· πιστεύει ότι η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί πλήρως στις επόμενες γενεές, επιδιώκοντας, για παράδειγμα, καλύτερη ακρίβεια, επαλήθευση, κρυπτογράφηση, συνέχεια και ακεραιότητα (Galileo)· τονίζει ότι τα πολύ υψηλής ευκρίνειας δεδομένα γεωσκόπησης και τα συστήματα εντοπισμού θέσης είναι χρήσιμα για εφαρμογές στον μη στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας, για παράδειγμα στους τομείς της διαχείρισης καταστροφών, των ανθρωπιστικών δράσεων, της παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες, της παρακολούθησης στη θάλασσα, της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, της ενεργειακής ασφάλειας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων φυσικών καταστροφών, κυρίως των ξηρασιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των δασικών πυρκαγιών· σημειώνει την ανάγκη καλύτερης αλληλεπίδρασης μεταξύ των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων και των δορυφόρων· ζητεί να διατεθούν επαρκή κονδύλια, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, για κάθε μελλοντική ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων·

7.  θεωρεί ότι απαιτείται μια ολιστική, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στον τομέα του διαστήματος σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι ο τομέας του διαστήματος θα πρέπει να αναφέρεται στη νέα παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, συνεκτιμώντας την τρέχουσα ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων διπλής χρήσης της ΕΕ και την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω τα διαστημικά προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για μη στρατιωτικούς σκοπούς ασφάλειας όσο και για σκοπούς άμυνας·

8.  επικροτεί τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ πολυμερή πρωτοβουλία σχετικά με την ανάπτυξη ενός διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο διάστημα, η οποία συνιστά έναν τρόπο θέσπισης προτύπων συμπεριφοράς στον εν λόγω τομέα ώστε να υπάρξει αυξημένη ασφάλεια, σταθερότητα και βιωσιμότητα στο διάστημα, τονίζοντας ότι οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται με υψηλό βαθμό προσοχής, με τη δέουσα επιμέλεια και την κατάλληλη διαφάνεια, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον τομέα του διαστήματος·

9.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει άμεσα τις ανάγκες της ΕΕ όσον αφορά την πιθανή συνεισφορά της πολιτικής για το διάστημα στην ΚΠΑΑ, σε όλες τις βασικές πτυχές της: εκτόξευση, εντοπισμός θέσης, απεικόνιση, επικοινωνία, καιρικά φαινόμενα του διαστήματος, διαστημικά θραύσματα, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, παρεμβολές, παραποίηση δεδομένων και άλλες διεθνείς απειλές, ασφάλεια στο τμήμα εδάφους· θεωρεί ότι τα μελλοντικά διαστημικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συστημάτων θα πρέπει να προσδιοριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΠΑΑ και να καλύπτουν όλες τις συναφείς πτυχές που αναφέρονται ανωτέρω·

10.  ζητεί να προσδιοριστούν οι αναγκαίες απαιτήσεις για τα μελλοντικά ιδιωτικά ή δημόσια συστήματα που συμβάλλουν σε εφαρμογές για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής [π.χ. εντοπισμός, διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ)] όσον αφορά την προστασία από πιθανές επιθέσεις ασφάλειας (παρεμβολές, παραποίηση δεδομένων, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, καιρικά φαινόμενα του διαστήματος και διαστημικά θραύσματα)· πιστεύει ότι οι εν λόγω απαιτήσεις ασφάλειας θα πρέπει να μπορούν να πιστοποιηθούν και να τελούν υπό την εποπτεία ενός ευρωπαϊκού φορέα (όπως ο EASA)·

11.  επισημαίνει εν προκειμένω ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα θα πρέπει να επιδιώκει δύο βασικούς στρατηγικούς στόχους: την ασφάλεια στη Γη μέσω διαστημικών συστημάτων που βρίσκονται σε τροχιά και τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την επιφάνεια της Γης ή να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού ή δορυφορικές επικοινωνίες και ασφάλεια στο διάστημα και για το διάστημα, ήτοι ασφάλεια στην τροχιά και στο διάστημα μέσω των συστημάτων επιτήρησης του διαστήματος που βρίσκονται τόσο στην επιφάνεια της Γης όσο και σε τροχιά·

12.  αναγνωρίζει τους κινδύνους του πολέμου στον κυβερνοχώρο και των υβριδικών απειλών για τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, δεδομένου ότι οι παρεμβολές ή η παραποίηση δεδομένων μπορούν να παρεμποδίσουν στρατιωτικές αποστολές ή να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή πάνω στη Γη· εκτιμά ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια κοινή προσέγγιση από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τις επιχειρήσεις και τους ειδικούς του διαδικτύου· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα διαστημικά προγράμματα στις δραστηριότητές της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

13.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός των διαστημικών συστημάτων, που αναπτύσσονται με κατακερματισμένο τρόπο από τα διάφορα κράτη μέλη για διάφορες εθνικές ανάγκες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη πρόβλεψη της διακοπής διαφόρων εφαρμογών (π.χ. για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας)·

14.  τονίζει ότι η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών· είναι της άποψης ότι η Ένωση, και συγκεκριμένα η ΑΕ/ΥΕ, πρέπει να συντονίζει, να διευκολύνει και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στο διάστημα μέσω ενός ειδικού κέντρου επιχειρησιακού συντονισμού· είναι πεπεισμένο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον ορισμό και την εφαρμογή της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για το διάστημα, η οποία να περιλαμβάνει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Συνεργασίας σχετικά με την Έρευνα για την Ασφάλεια και την Άμυνα στον τομέα του διαστήματος και ζητεί τη διατύπωση συστάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξή του· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιον τρόπο η στρατιωτική και μη στρατιωτική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» έχει συμβάλει στην εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων·

16.  επικροτεί τη θέσπιση του πλαισίου για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου και τον αντίκτυπό του στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει οδικό χάρτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τον ορισμό της προβλεπόμενης αρχιτεκτονικής·

17.  τονίζει τη στρατηγική σημασία που έχει η τόνωση της διαστημικής καινοτομίας και της έρευνας για την ασφάλεια και την άμυνα· αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες των καίριας σημασίας διαστημικών τεχνολογιών όπως το ευρωπαϊκό σύστημα αναμετάδοσης δεδομένων, το οποίο επιτρέπει τη σταθερή γεωσκόπηση σε πραγματικό χρόνο, την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας σχηματισμών νανοδορυφόρων και, τέλος, την ανάπτυξη διαστημικού δυναμικού ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο οι καινοτόμες τεχνολογίες μαζικών δεδομένων να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό των διαστημικών δεδομένων για την ασφάλεια και την άμυνα· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τις τεχνολογίες αυτές στη στρατηγική της Ευρώπης για το διάστημα·

18.  ζητεί την ανάπτυξη των διαφόρων διπλωματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ σε ζητήματα που αφορούν το διάστημα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της θεσμικής ρύθμισης του διαστήματος και στην αύξηση της διαφάνειας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την προώθηση ενός διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να λάβει υπόψη τον παράγοντα του διαστήματος στις διαπραγματεύσεις σε άλλα πεδία·

19.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν κοινά προγράμματα και πρωτοβουλίες, όπως το πολυεθνικό διαστημικό σύστημα απεικόνισης για την παρακολούθηση, την αναγνώριση και την παρατήρηση, το πρόγραμμα για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom) και τα προγράμματα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) και να συγκεντρώνουν και να μοιράζονται τις δυνατότητές τους στο πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας και δηλώνει ότι υποστηρίζει αυτού του είδους προγράμματα και πρωτοβουλίες·

20.  επικροτεί το υπό εξέλιξη πρόγραμμα του ΕΟΑ και του ΕΟΔ για τις κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom), που αναγνωρίστηκε ως ένα από τα εμβληματικά προγράμματα του ΕΟΑ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2013· καλεί εν προκειμένω τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταρτίσουν ένα μόνιμο πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του ΕΟΑ και για τις στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες· επικροτεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου DESIRE I και την έναρξη του έργου επίδειξης DESIRE II για τη μελλοντική λειτουργία τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) σε μη δεσμευμένο εναέριο χώρο από τον ΕΟΑ και τον ΕΟΔ·

21.  θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τις μελλοντικές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας θα αποβεί αμοιβαία επωφελής· θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ είναι περισσότερο αποδοτική και συμβατή όταν και τα δύο μέρη βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο τεχνολογίας και δυνατοτήτων· ζητεί τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τεχνολογικού χάσματος από την Επιτροπή· σημειώνει τις εργασίες που έχουν αναληφθεί για την τρίτη στρατηγική αντιστάθμισης, των ΗΠΑ· καλεί την Ένωση να λάβει υπόψη την εξέλιξη αυτή κατά την προετοιμασία της παγκόσμιας στρατηγικής της για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, και να περιλάβει, στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, διαστημικές δυνατότητες για την ασφάλεια και την άμυνα· πιστεύει ότι οι προϋπάρχουσες διμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να εξετάσει, μαζί με τους υπουργούς άμυνας, τη στρατηγική προσέγγιση που πρέπει να εφαρμοστεί και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο ενόσω θα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση·

22.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την κατάρτιση διεθνούς κώδικα συμπεριφοράς για τις δραστηριότητες στο εξωατμοσφαιρικό διάστημα με στόχο την προστασία των διαστημικών υποδομών και την αποτροπή της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος· θεωρεί ότι η ανάπτυξη του προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) είναι κρίσιμη για τον σκοπό αυτό· καλεί την Ένωση να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου σε συνεργασία με την Επιτροπή του ΟΗΕ για τις ειρηνικές χρήσεις του εξωατμοσφαιρικού διαστήματος και με άλλους αρμόδιους εταίρους·

23.  υπενθυμίζει την αναγκαία στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να καλύπτει την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στις δύο οντότητες και στις γειτονικές χώρες της ΕΕ, καθώς και τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα· θεωρεί ότι η συνεργασία στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών προσφέρει προοπτικές για τη βελτίωση της συμβατότητας μεταξύ των δύο πλαισίων· εκφράζει την πεποίθηση ότι τούτο θα ενισχύσει επίσης τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, καθώς και τη συλλογική άμυνα·

24.  υπενθυμίζει ωστόσο ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για να διασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αυτονομία της στον διαστημικό και τον στρατιωτικό τομέα· τονίζει ότι, μακροπρόθεσμα, η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει τα δικά της μέσα για τη δημιουργία μιας Αμυντικής Ένωσης·

25.  θεωρεί ότι η προστασία των διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών για την ασφάλεια και την άμυνα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, απειλές για το υλικό, θραύσματα και άλλες επιβλαβείς παρεμβολές προσφέρει προοπτικές για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, που θα οδηγούσε στη διαμόρφωση των αναγκαίων τεχνολογικών υποδομών για τη διασφάλιση των διαστημικών μέσων διότι, σε άλλη περίπτωση, θα υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν επενδύσεις στις ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ των φορολογουμένων πολιτών· αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η αυξανόμενη χρήση τους για στρατιωτικούς σκοπούς τις εκθέτει στον κίνδυνο επιθέσεων· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο ενόσω η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα αυτόν βρίσκεται σε εξέλιξη·

26.  θεωρεί ότι τα μη στρατιωτικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος παρέχουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και υπηρεσιών που ενδεχομένως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επόμενων σταδίων εξέλιξης των συστημάτων Galileo και Copernicus· επισημαίνει την ανάγκη να συνεκτιμούνται εξαρχής όλες οι ενδεχόμενες ανησυχίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα· θεωρεί ότι ο έλεγχος του διαστημικού χώρου/τα καιρικά φαινόμενα του διαστήματος, οι δορυφορικές επικοινωνίες, η ηλεκτρονική συλλογή πληροφοριών και η έγκαιρη προειδοποίηση είναι τομείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επιπρόσθετη υποστήριξη σε επίπεδο ΕΕ, συνεχείς επενδύσεις και υποστήριξη των οργανισμών στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας·

27.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της υπό δημόσια ρύθμιση υπηρεσίας (PRS) του Galileo για την πλοήγηση και την καθοδήγηση στρατιωτικών συστημάτων· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της Συνθήκης του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, του 1967, ή να δρομολογήσουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει συντελεστεί από τη δεκαετία του '60 και να στοχεύει στην αποτροπή του ανταγωνισμού των εξοπλισμών στο διάστημα·

28.  επισημαίνει ότι η διαφάνεια και μια ουσιαστική ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις εφαρμογές των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στους χρήστες, όπως είναι οι υπηρεσίες των προγραμμάτων Galileo και Copernicus, είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία των προγραμμάτων αυτών· πιστεύει ότι αυτά τα προγράμματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χάραξης στρατηγικής και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· ενθαρρύνει τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στον τομέα ασφάλειας και άμυνας για τις επόμενες γενεές των συστημάτων Galileo και Copernicus·

29.  επισημαίνει την ύπαρξη της υπό δημόσια ρύθμιση υπηρεσίας (PRS) του Galileo, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο σε χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση και είναι κατάλληλη για ευαίσθητες εφαρμογές όπου πρέπει να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα και πλήρης αξιοπιστία· θεωρεί ότι η ικανότητα της PRS θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στις επόμενες γενεές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απειλές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές, ιδίως σε περίπτωση κρίσης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται και να προωθούνται εφαρμογές βάσει των δυνατοτήτων του Galileo, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαίες για την ΚΠΑΑ, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια της υποδομής του Galileo, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος εδάφους, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

30.  υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα συστήματα GNSS της ΕΕ· τονίζει την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS, ειδικότερα μέσω του Συμβουλίου Διαπίστευσης της Ασφαλείας και των κέντρων παρακολούθησης ασφαλείας του Galileo· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιηθούν και για το πρόγραμμα Copernicus η εμπειρογνωμοσύνη και οι υποδομές ασφαλείας του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS· ζητεί να εξεταστεί το ζήτημα αυτό κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων Galileo και Copernicus·

31.  σημειώνει ειδικότερα την επιχειρησιακή ανάγκη για δεδομένα γεωσκόπησης πολύ υψηλής ευκρίνειας στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ΚΠΑΑ· επισημαίνει εξελίξεις, όπως η παρατήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και η μετάδοση βίντεο συνεχούς ροής από το διάστημα, και συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης των εξελίξεων αυτών, μεταξύ άλλων για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ασφάλεια της υποδομής του Copernicus, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος εδάφους, και η ασφάλεια των δεδομένων, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη· τονίζει, επίσης, ότι είναι σημαντικό να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει η βιομηχανία στη διαχείριση των εργασιών του Copernicus·

32.  επισύρει την προσοχή στην ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας για τη διάδοση των δορυφορικών πληροφοριών στους χρήστες, περιλαμβανομένης της δημιουργίας της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής· επισημαίνει το γεγονός που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι δηλαδή το 60% του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ευρωπαϊκών δορυφόρων εισάγεται από τις ΗΠΑ· ζητεί τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας σχετικά με την προστασία ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αυτό·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που γίνεται προκειμένου να αποκτήσει η ΕΕ αυτόνομη πρόσβαση σε κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GovSatcom) και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα· υπενθυμίζει ότι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ήταν ο προσδιορισμός των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών αναγκών από την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αντίστοιχα, και θεωρεί ότι η πρωτοβουλία θα πρέπει να οδηγεί σε συγκέντρωση της ζήτησης και να είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσδιορισθείσες ανάγκες· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δικαιούχων, εκτίμηση κόστους-οφέλους των διαφορετικών λύσεων:

   παροχή υπηρεσιών από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης·
   δημιουργία συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις σημερινές ικανότητες αλλά θα έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει μελλοντικές ικανότητες· ή
   δημιουργία νέων ικανοτήτων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου συστήματος·

καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της κυριότητας και της ευθύνης· σημειώνει ότι, ανεξάρτητα από την τελική απόφαση, οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι προς το δημόσιο συμφέρον και να ωφελεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία (κατασκευαστές, φορείς εκμετάλλευσης, εκτοξευτές και άλλα τμήματα της βιομηχανίας)· θεωρεί ότι οι GovSatcom θα πρέπει επίσης να θεωρηθούν ευκαιρία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, μέσω της αξιοποίησης της ανάπτυξης διπλών τεχνολογιών, στο άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικό πλαίσιο της αγοράς των δορυφορικών επικοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών εκτός ΕΕ·

34.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) αποτελεί μια καλή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της διαστημικής συνεργασίας και ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ασφάλειας στο διάστημα· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων SST ως προτεραιότητα της Ένωσης για την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και της ασφάλειας των πολιτών και στον τομέα των διαστημικών δυνατοτήτων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα· θεωρεί ότι η SST θα πρέπει να καταστεί πρόγραμμα της ΕΕ με δικό του προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μειωθούν τα κονδύλια για τα εν εξελίξει προγράμματα· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια πιο ολιστική ικανότητα διαστημικής επιτήρησης (SSA), με μεγαλύτερες ικανότητες πρόβλεψης, μεταξύ των οποίων η επιτήρηση του διαστήματος και η ανάλυση και αξιολόγηση ενδεχόμενων απειλών και κινδύνων για τις διαστημικές δραστηριότητες· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιοποιήσει το SST, αναπτύσσοντας μια ευρύτερη έννοια της SSA, η οποία θα αντιμετωπίζει επίσης τις σκόπιμες απειλές για τα διαστημικά συστήματα και, σε συνεργασία με τον ΕΟΔ, να συνυπολογίζει τα καιρικά φαινόμενα του διαστήματος και τα πλησίον της Γης αντικείμενα και την ανάγκη έρευνας τεχνολογικών συστημάτων για την πρόληψη και εξάλειψη των διαστημικών θραυσμάτων· θεωρεί ότι ο ολιστικός συντονισμός των διαστημικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να παρεμποδιστεί η ελευθερία της χρήσης του διαστήματος· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα η δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και διατήρηση του μη ευαίσθητου τμήματος του συστήματος SST, για το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα η διμερής δομή διακυβέρνησης του προγράμματος Galileo·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν πεδία πολιτικής και ερευνητικές ικανότητες, προκειμένου να παρασχεθούν μελλοντικές εφαρμογές και να αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα μπορεί να σημειώσει εμπορική επιτυχία στη βάση ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος· επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία των ιδιωτικών οντοτήτων στην αγορά του διαστήματος· υπογραμμίζει την ανάγκη και τα οφέλη της συμμετοχής ΜΜΕ στη διαδικασία της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής διαστημικών τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες που είναι σημαντικές για την εγγύηση της ασφάλειας· διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μη ρυθμιζόμενες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν επιπτώσεις σε θέματα ασφάλειας και άμυνας· τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ των κινδύνων και των οφελών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τομέα των διαστημικών δραστηριοτήτων, και ως εκ τούτου πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση, ιδίως υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους από την άποψη της κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας· καλεί την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να εφαρμόσουν κατάλληλους μηχανισμούς για τον περιορισμό των εν λόγω κινδύνων·

36.  τονίζει ότι, στον διαστημικό τομέα, και δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του, η μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τις επενδύσεις πρέπει να καταβληθεί από τον δημόσιο τομέα· θεωρεί ότι, λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης διαστημικών προγραμμάτων και υποδομών, ο μοναδικός τρόπος να καταστούν τα έργα αυτά βιώσιμα είναι μέσω της αποφασιστικής προσπάθειας του δημόσιου τομέα να ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία·

37.  επισημαίνει, σε ό,τι αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων, ότι ευκταίο θα ήταν να καθορισθούν οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μορφές σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

38.  επισημαίνει ότι πρέπει να τεθούν τα σωστά πλαίσια ρυθμίσεων και πολιτικής ώστε να δοθούν στη βιομηχανία περαιτέρω ώθηση και κίνητρα για τη συνέχιση της τεχνολογικής ανάπτυξης και έρευνας των διαστημικών ικανοτήτων· ζητεί να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για διαστημική έρευνα στους προαναφερόμενους τομείς· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ όσον αφορά καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το τμήμα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σχετικά με το διάστημα εμπίπτει στην προτεραιότητα «Βιομηχανική υπεροχή» και, ειδικότερα, στο πεδίο του συγκεκριμένου στόχου «Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες»· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της διαστημικής τεχνολογικής βάσης και των διαστημικών βιομηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει επαρκείς διατάξεις σχετικά με τις καίριας σημασίας διαστημικές τεχνολογίες για την ασφάλεια και την άμυνα κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

39.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στις προσπάθειες να καταστούν οι ευρωπαϊκές διαστημικές δυνατότητες και υπηρεσίες πιο εύρωστες, πιο ανθεκτικές και καλύτερα ανταποκρινόμενες στις εξελίξεις· είναι πεπεισμένο ότι, όταν μια κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, η ικανότητα ταχείας αντίδρασης για την αντικατάσταση ή αποκατάσταση κατεστραμμένων ή υποβαθμισμένων διαστημικών μέσων θα πρέπει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά μέσω συνεργασιών μεταξύ πολλών κρατών, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επικροτεί τις προσπάθειες του ΕΟΔ σχετικά με την ανάπτυξη προγράμματος διαστημικής επιτήρησης (SSA) για την ανίχνευση και την πρόβλεψη διαστημικών θραυσμάτων ή συγκρούσεων μεταξύ δορυφόρων· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να μετριαστεί ο κίνδυνος συγκρούσεων εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού δορυφόρων και διαστημικών θραυσμάτων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις εν λόγω ικανότητες μετά το 2016· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST), που θα εξασφαλίσει τη μη εξάρτηση της ΕΕ όσον αφορά τον τομέα του διαστήματος· αμφισβητεί κατά πόσο υφίστανται κατάλληλες δομές διακυβέρνησης για τη διαχείριση της PRS και άλλων κρίσιμων διαστημικών υποδομών σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης ή άλλης σοβαρής κρίσης ασφάλειας·

40.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς στους τομείς του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την κατάρτιση λευκής βίβλου σχετικά με τις απαιτήσεις εκπαίδευσης ως προς τη χρήση διαστημικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών για την ασφάλεια και την άμυνα· είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα πρέπει να κινητοποιήσει κονδύλια για «πιλοτικούς κύκλους μαθημάτων» στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα έχουν εντοπίσει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη·

41.  πιστεύει ότι η παροχή περαιτέρω οικονομικής και πολιτικής στήριξης για την ανάπτυξη και χρήση των εκτοξευτών της ΕΕ και του προγράμματος της Ευρώπης για επαναχρησιμοποιούμενα συστήματα επίδειξης σε τροχιά (Programme for Reusable In-orbit Demonstrator in Europe - PRIDE) έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι πιο αποδοτική από άποψη κόστους και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της πρόσβασης της ΕΕ στο διάστημα, ενώ παράλληλα παρέχει ένα σχέδιο για τη διαχείριση διαστημικών κρίσεων·

42.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξημένο κόστος των προγραμμάτων Copernicus και Galileo, που έχουν υπερβεί σημαντικά τον αρχικό τους προϋπολογισμό· εκφράζει την υποστήριξή του για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαστημικών δυνατοτήτων της ΕΕ, ζητώντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των οικονομικών της πόρων·

43.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν κυρώσει τη Συνθήκη του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος να το πράξουν, δεδομένης της σημασίας του για την τήρηση του νόμου στο διάστημα·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τη διαδικασία και τα σχέδια για την ανάπτυξη των νέων ευρωπαϊκών εκτοξευτών Ariane 6 και VEGA, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη των εκτοξευτών αυτών είναι καίριας σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων που εξυπηρετούν σκοπούς άμυνας και ασφάλειας· υποστηρίζει ότι η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης των ευρωπαϊκών εκτοξευτών πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι ανταγωνιστές οι οποίοι έχουν σημαντική υποστήριξη από ανταγωνιστικά μοντέλα χρηματοδότησης· θεωρεί ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διαρθρωτικές, νομοθετικές και χρηματοδοτικές αλλαγές για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων και ανταγωνιστικών έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ενθαρρύνει, μεταξύ άλλων, την καινοτομία σε θέματα επαναχρησιμοποίησης κατασκευαστικών στοιχείων, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου σε επίπεδο απόδοσης αλλά και σε επίπεδο βιωσιμότητας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επίπτωση ορισμένων έργων, όσον αφορά τη μη εξάρτηση της ΕΕ, όπως η συνεργασία με τη Ρωσία σε ευαίσθητους τομείς, για παράδειγμα η εκτόξευση δορυφόρων με πυραύλους Σογιούζ·

45.  επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της ανεξάρτητης πρόσβασης στο διάστημα και την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ιδιαίτερη δράση σχετικά, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, δεδομένου ότι η ικανότητα αυτή θα επέτρεπε στην Ευρώπη να έχει πρόσβαση στο διάστημα σε περίπτωση κρίσης· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα κράτη μέλη:

   να συντονίσουν, να μοιραστούν και να αναπτύξουν τα προγραμματιζόμενα διαστημικά έργα και τις ευρωπαϊκές αγορές, ώστε να είναι σε θέση η ευρωπαϊκή βιομηχανία να προβλέψει τη ζήτηση (τονώνοντας έτσι την απασχόληση και τη βιομηχανία που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη) καθώς και να δημιουργήσει τη δική της ζήτηση όσον αφορά τη χρησιμοποίηση από τις επιχειρήσεις·
   να στηρίξουν την υποδομή εκτόξευσης· και
   να προαγάγουν την Ε&Α, μεταξύ άλλων μέσω των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ιδίως σε καινοτόμες τεχνολογίες·

θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να καταβληθούν οι προσπάθειες αυτές προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά εκτοξεύσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει ισχυρή διαστημική τεχνολογική βάση και τις απαραίτητες βιομηχανικές ικανότητες προκειμένου να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να δρομολογεί, να λειτουργεί και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα, οι οποίες κυμαίνονται από την τεχνολογική αυτονομία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έως θέματα που αφορούν την πλευρά της παραγωγής·

46.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας και τεχνογνωσίας να στραφούν προς τις διαστημικές ικανότητες και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης που είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την άμυνα και να προάγουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και νέων επιχειρηματικών ιδεών σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα αυτόν· επισημαίνει ότι η συνέχιση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη· είναι πεπεισμένο ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να προσφέρει κίνητρα για τη δημιουργία ειδικευμένων εκκολαπτηρίων, καθώς και κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε το υψηλό κόστος της διαστημικής έρευνας να μην εμποδίζει την ανάδειξη καινοτόμων έργων· ζητεί την εκπόνηση σχεδίου για τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών διπλής χρήσης στον τομέα του διαστήματος, με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα·

47.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτόν, ούτως ώστε να ξεπεραστεί ο μεγάλος βαθμός κατακερματισμού που παρατηρείται κυρίως στο επίπεδο της ζήτησης από τους συναφείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς· είναι πεπεισμένο ότι μόνο μια πιο αποδοτική από την άποψη του κόστους, διαφανής και ενοποιημένη ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), ώστε να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα·

48.  υπενθυμίζει ότι, με γνώμονα τη διατήρηση και την ενίσχυση της ασφάλειας, της άμυνας και της σταθερότητας της Ευρώπης, είναι σημαντικό να αποτρέπεται η εξαγωγή ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας σε χώρες που απειλούν την περιφερειακή ή παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, ασκούν επιθετική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα την τρομοκρατία ή καταπιέζουν τους πολίτες στο εσωτερικό τους· παροτρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο, τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 για τα είδη διπλής χρήσης, όσον αφορά την εξαγωγή ευαίσθητης διαστημικής τεχνολογίας·

49.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των ενωσιακών διαστημικών ικανοτήτων, με την ανάπτυξη των δομών και διαδικασιών συστημάτων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση ενός ανάλογου επιπέδου ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης για κάθε σύστημα που παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια και την άμυνα· θεωρεί ότι, προκειμένου να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, τις ενωσιακές διαστημικές ικανότητες που αφιερώνονται στην ασφάλεια και την άμυνα θα πρέπει τις να διαχειρίζεται ένα ειδικό επιχειρησιακό κέντρο συντονισμού (κέντρο διοίκησης και ελέγχου, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας 2014-2015 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»)· θεωρεί ότι, για λόγους οικονομικής αποδοτικότητας, το κέντρο αυτό θα πρέπει, ει δυνατόν, να ενταχθεί σε ένα από τα υφιστάμενα όργανα της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που ήδη προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί·

50.  θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που θα επιτρέπει έναν σταθερό ρυθμό επενδύσεων, σε επίπεδο ΕΕ, σε δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας, θα μπορούσε να προωθήσει μια ευρύτερη και συστηματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας με σκοπό την απόκτηση βασικών ικανοτήτων· επισημαίνει, συνεπώς, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2015· καλεί το Συμβούλιο, την ΥΕ/ΑΕ και την Επιτροπή να αναπτύξουν το αναγκαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ·

51.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία παρουσιάζει έντονη συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης, καθώς τέσσερις μόνο επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από το 70% των συνολικών εργαζομένων στον τομέα του διαστήματος στην ΕΕ, ενώ το 90% της παραγωγής του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα βρίσκεται σε έξι χώρες· τονίζει ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί το δυναμικό χωρών που υποβάλλουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών υψηλής τεχνολογίας χωρίς ωστόσο να διαθέτουν παράδοση στις διαστημικές δραστηριότητες και ζητεί τη θέσπιση πολιτικών για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των εν λόγω χωρών στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα, μεταξύ άλλων μέσω των εργαλείων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

52.  πιστεύει επίσης ότι η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και υπηρεσιών θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής της ΕΕ·

53.  είναι της άποψης ότι μια λευκή βίβλος για θέματα ασφάλειας και άμυνας σε επίπεδο ΕΕ θα συνιστούσε το κατάλληλο μέσο για την διάρθρωση μελλοντικής δραστηριοποίησης της ΕΕ στις διαστημικές δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να ξεκινήσει διάλογο για να προσδιοριστούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ στους αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς των διαστημικών δυνατοτήτων και της άμυνας και της ασφάλειας· θεωρεί ότι αυτό μπορεί επίσης να επιτρέψει τη συνεκτική ανάπτυξη δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς σε σχέση με τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο μελλοντικό σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας τα σχέδιά της για διαστημικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τον τομέα άμυνας και ασφάλειας· αναγνωρίζει παράλληλα τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλεια στον τομέα του διαστήματος με αξιόπιστους εταίρους της ΕΕ·

54.  υπενθυμίζει ότι τα διαστημικά θραύσματα αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για την ασφάλεια στο διάστημα και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργού απομάκρυνσης θραυσμάτων· ενθαρρύνει την ΕΕ να επενδύσει στην κατάρτιση μιας διεθνούς συμφωνίας που θα προβλέπει έναν νομικό ορισμό για τα διαστημικά θραύσματα, καθώς και κανόνες και κανονισμούς για την απομάκρυνσή τους, και θα αποσαφηνίζει τα ζητήματα ευθύνης· τονίζει την ανάγκη για έναν ενισχυμένο μηχανισμό παγκόσμιας διαστημικής επιτήρησης και ζητεί τη σύνδεση του ευρωπαϊκού συστήματος SSA με συστήματα εταίρων όπως οι ΗΠΑ και την αύξηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες ομόλογες υπηρεσίες·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, στους οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα του διαστήματος, της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44.
(2) EE L 347 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 227.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου