Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2731(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0739/2016

Teksty złożone :

B8-0739/2016

Debaty :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0268

Teksty przyjęte
PDF 434kWORD 111k
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg
Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego
P8_TA(2016)0268B8-0739/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozwoju rynku kosmicznego (2016/2731(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Tytuł XIX art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 lutego 2013 r. zatytułowany „Kosmiczna polityka przemysłowa UE” (COM(2013)0108),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. zatytułowany „Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli” (COM(2011)0152),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zatytułowany „Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze – budowanie w Europie konkurencyjnej gospodarki opartej na danych i wiedzy” (COM(2016)0178),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. dotyczący planu działania w sprawie zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) (COM(2010)0308),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 512/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 912/2010 ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010(2),

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 912/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008(4),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE(5),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego(6),

–  uwzględniając odpowiednie konkluzje Rady i ministerialną Deklarację amsterdamską z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie współpracy w obszarze systemów automatycznego kierowania połączonym pojazdem,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej(7),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie kosmicznej polityki przemysłowej EU – uwolnienie potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli(9),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zastosowań w transporcie globalnych systemów nawigacji satelitarnej – krótko- i średnioterminowej polityki UE(10),

–  uwzględniając analizę ze stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzania na rynek w Europie produktów przemysłu kosmicznego(11),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że działalność kosmiczna UE ma istotne znaczenie dla postępu naukowego i technicznego, innowacji, wzrostu gospodarczego, konkurencyjności przemysłu, spójności społecznej, tworzenia wymagających kwalifikacji miejsc pracy oraz przedsiębiorstw, a także oznaczają nowe możliwości zarówno na rynku wyższego, jak i niższego szczebla;

B.  mając na uwadze, że usługi w zakresie nawigacji satelitarnej, obserwacji Ziemi i komunikacji satelitarnej mogą zasadniczo przyczynić się do wdrażania szerokiego wachlarza unijnych strategii politycznych; mając na uwadze, że usługi w zakresie nawigacji satelitarnej i obserwacji Ziemi mogłyby przynieść znaczne korzyści obywatelom europejskim;

C.  mając na uwadze, że wdrażanie flagowych programów kosmicznych pokazuje wartość dodaną współpracy na szczeblu UE; mając na uwadze, że w UE wciąż brakuje zintegrowanej i spójnej polityki kosmicznej;

D.  mając na uwadze, że niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej ma strategiczne znaczenie dla UE; mając na uwadze, że bardzo dokładne i wiarygodne informacje o położeniu i czasie oraz dane z zakresu obserwacji Ziemi mają podstawowe znaczenie dla wzmacniania niezależności Europy, a także mając na uwadze, że europejski GNSS i program Copernicus oferują jedyne w swoim rodzaju innowacyjne podejście do wdrażania technologii; mając na uwadze, że Unia zainwestuje ponad 11 mld EUR w infrastrukturę w okresie do 2020 r.;

E.  mając na uwadze, że europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), który zwiększa sygnał GPS, już jest operacyjny, a Galileo uruchomi wkrótce swoje pierwsze usługi; mając na uwadze, że program Copernicus jest operacyjny, jego podstawowe usługi są już dostępne dla użytkowników a dane są dostępne nieodpłatnie na całym świecie;

F.  mając na uwadze, że technologie rozwijane w ramach badań kosmicznych wywierają wzbogacające skutki i efekt mnożnikowy na inne obszary polityki;

G.  mając na uwadze, że połączenie istniejącej infrastruktury w dziedzinie przechowywania danych, tworzenia sieci i wysokowydajnych technologii obliczeniowych w Europie jest niezbędna dla rozwijania zdolności do przetwarzania i przechowywania dużej ilości danych satelitarnych i w związku z tym jest ważne dla sprzyjania silnemu i konkurencyjnemu europejskiemu przemysłowi niższego szczebla w zakresie obserwacji Ziemi;

H.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż w następnych dwóch dziesięcioleciach korzyści ekonomiczne i społeczne generowane przez europejski GNSS wyniosą ok 60–90 mld EUR; mając na uwadze, że potencjał w zakresie obrotu rocznego w związku z obserwacją Ziemi na rynku usług niższego szczebla szacuje się na ok. 2,8 mld EUR do 2030 r., z czego ponad 90% w ramach programu Copernicus;

I.  mając na uwadze, że poziom rozwoju zastosowań i usług pochodnych opartych na danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej pozostaje dotychczas poniżej oczekiwań; mając na uwadze, że w celu pełnego wykorzystania potencjału rynku danych pozyskiwanych w przestrzeni kosmicznej należy stymulować zarówno popyt publiczny, jak i prywatny, oraz konieczne jest wyeliminowanie fragmentacji rynku i wszelkich technicznych, prawnych i innych przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w obszarze produktów i usług związanych z przestrzenią kosmiczną;

J.  mając na uwadze, że Komisja Europejska zapowiedziała w programie prac Komisji na 2016 r. zamiar przedstawienia „Strategii kosmicznej dla Europy” oraz rozpoczęła konsultacje publiczne w kwietniu 2016 r.; mając na uwadze, że niniejsza rezolucja będzie przyczynkiem do tej strategii;

Strategia kosmiczna i rozwijanie rynku kosmicznego

1.  zachęca Komisję do przedstawienia kompleksowej, ambitnej i dalekowzrocznej strategii, która zapewni w krótko-, średnio- i długoterminowej perspektywie wiodącą pozycję w technologiach i usługach kosmicznych na światowych rynkach, co zagwarantuje niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej dla Europy i równe warunki działania dla europejskiego przemysłu kosmicznego;

2.  uważa, że jednym z głównych elementów strategii powinno być wykorzystywanie przez rynek danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej, usług z ich wykorzystaniem i szerokiego wachlarza ich zastosowań w celu zmaksymalizowania korzyści społeczno-gospodarczych płynących z unijnych programów kosmicznych;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego jasnej europejskiej kosmicznej polityki przemysłowej, jako części przyszłej strategii;

4.  podkreśla fakt, że przyszły rozwój unijnych programów kosmicznych powinien być ukierunkowany na użytkownika i uwzględniać potrzeby użytkowników publicznych, prywatnych, jak i użytkowników ze środowisk naukowych;

5.  odnotowuje szeroki krąg zainteresowanych stron zaangażowanych we wdrażanie unijnej polityki kosmicznej, w szczególności Komisję, Agencję Europejskiego GNSS (GSA), Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), usługodawców programu Copernicus (EUMETSAT, Europejską Agencję Środowiska, Frontex, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, Wspólne Centrum Badawcze, Mercator Ocean), państwa członkowskie i przemysł; zachęca strony do dalszego wspierania współpracy, zwłaszcza pomiędzy UE a ESA; wzywa Komisję do odegrania znaczącej roli w rozwoju możliwości europejskiego przemysłu w celu poprawy sytuacji w zakresie dostępu do danych, wykorzystywania przez rynek oraz konkurencyjności na rynku światowym;

6.  podkreśla potrzebę uproszczenia mechanizmów instytucjonalnych w obszarze działalności kosmicznej UE w celu ułatwienia wykorzystywania tych działań przez użytkowników zarówno publicznych, jak i prywatnych; zwraca się do Komisji o uwzględnienie tego postulatu w swojej strategii i zaproponowania jasnych definicji ról poszczególnych zainteresowanych stron;

7.  podkreśla znaczenie wymiaru regionalnego; popiera większe zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych w zapewnienie powodzenia unijnej polityki kosmicznej; podkreśla potrzebę koordynacji lokalnych inicjatyw na szczeblu krajowym w celu uniknięcia powielania działań między Komisją i państwami członkowskimi;

Ograniczenia techniczne

8.  z zadowoleniem przyjmuje postępy zrealizowane w obu przewodnich programach dotyczących przestrzeni kosmicznej, tj. Galileo i Copernicus; uważa, że należy uznać je za programy uzupełniające się i zachęcać do budowania dalszych synergii między nimi; wzywa Komisję do wywiązania się z harmonogramu i zapewnienia sprawnego i pełnego funkcjonowania infrastruktury kosmicznej i naziemnej oraz usług kosmicznych i naziemnych przewidzianych w obu programach przewodnich; uważa, że kluczem do utrzymania zaufania sektora prywatnego jest unikanie dalszych opóźnień; ponownie zwraca uwagę na możliwości rynkowe na rynku światowym europejskiego GNSS w związku z rozszerzeniem zasięgu EGNOS na Europę Południowo-Wschodnią i Wschodnią, Afrykę i Bliski Wschód;

9.  popiera rozwój zintegrowanych zastosowań wykorzystujących zarówno systemy EGNOS/Galileo oraz Copernicus;

10.  uważa, że rozpowszechnianie danych programu Copernicus jest zbyt fragmentaryczne i podstawowe znaczenie ma podejście UE, które umożliwiłoby europejskiemu przemysłowi wykorzystanie tego programu; podkreśla, że poprawa dostępu do danych programu Copernicus dotyczących obserwacji Ziemi jest warunkiem wstępnym rozwoju silnego sektora usług pobocznych; w szczególności zwraca uwagę na potrzebę szybszego dostępu do dużych zbiorów danych z obserwacji Ziemi, takich jak szeregi czasowe;

11.  wzywa Komisję do zapewnienia dostępu niezależnych platform ICT do danych programu Copernicus, co pozwoliłoby w przypadku dużych zbiorów danych na ich przechowywanie, zarządzanie nimi, przetwarzanie ich oraz na łatwy dostęp do tych danych, a także ułatwiłoby zintegrowanie zbiorów danych z możliwie jak największej liczby źródeł i udostępnienie ich użytkownikom; uważa, że takie platformy powinny:

   łączyć popyt, pomagając przezwyciężyć obecną fragmentację i stworzyć wewnętrzny rynek danych z obserwacji Ziemi bez potrzeby przyjmowania środków regulacyjnych;
   gwarantować użytkownikom nieograniczony i niedyskryminacyjny dostęp;
   umożliwić przemysłowi świadczenie za pośrednictwem platform jakichkolwiek usług, jakie uznają za stosowne;
   uzupełniać inne działania państw członkowskich, ESA, przemysłu oraz europejskiej chmury dla otwartej nauki;

12.  zaleca również, aby Komisja ściśle współpracowała z państwami członkowskimi i ESA przy tworzeniu odpowiednio zintegrowanego systemu infrastruktury, dysponującego odpowiednimi poziomami bezpieczeństwa danych;

13.  podkreśla fakt, że bez chipsetów i odbiorników działających w systemie Galileo wykorzystanie na rynku produktów Galileo byłoby znacznie utrudnione; z zadowoleniem przyjmuje zatem kwotę przeznaczoną w ramach budżetu europejskiego GNSS na zarządzany przez GSA program finansowania „Podstawowych elementów”, w celu ich rozwoju; wzywa Komisję, aby podczas przeglądu śródokresowego zastanowiła się nad ewentualnym zwiększeniem tej kwoty;

14.  wzywa GSA do dalszej współpracy z producentami chipsetów i odbiorników w celu zrozumienia ich potrzeb i zapewnienia im wymaganych informacji i specyfikacji technicznych, tak aby jak najwięcej urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników było kompatybilnych z Galileo; uważa, że potrzeby przemysłu należy uwzględnić w procesie rozwoju programu, tak aby system nadal spełniał wymogi rynkowe; zwraca się do Komisji o zapewnienie, że Galileo będzie wykorzystywany przez przemysł jako jedna z konstelacji referencyjnych dla odbiorników multikonstelacyjnych;

15.  przypomina, że Galileo będzie posiadał „czynniki wyróżniające”, tj. zapewniał pewne korzyści, których inne konstelacje GNSS nie zapewniają, takie jak otwarty system autoryzujący oraz bardzo wysoka precyzja i wiarygodność usług komercyjnych; podkreśla, że konieczne jest jak najszybsze udostępnienie tych czynników wyróżniających, aby Galileo stał się konstelacją referencyjną oraz aby wspierać jego przewagę nad konkurentami;

16.  podkreśla, jak ważne jest dopilnowanie wdrożenia koniecznych standardów technicznych, które pozwolą na wykorzystanie danych i usług kosmicznych; wzywa Komisję do ustanowienia tematycznych grup roboczych we współpracy z ekspertami z państw członkowskich w celu określenia tych standardów;

Przeszkody rynkowe

17.  uważa, że działania w sektorze publicznym, w tym działalność wyspecjalizowanych agencji europejskich, powinny być przewidywalne, tak aby wspierać inwestycje sektora prywatnego; popiera zasadę mówiącą, że przyszłe usługi kosmiczne powinny być głównie dostarczane przez przedsiębiorstwa komercyjne oraz u nich zamawiane, chyba że istnieją powody, by tak nie postępować, np. z powodu realnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem; sugeruje wykorzystanie średniookresowej oceny rozporządzeń dotyczących programów Copernicus i Galileo do zwiększenia zaangażowania sektora prywatnego w świadczenie usług;

18.  wzywa Komisję, aby w odniesieniu do danych programu Copernicus jak najszybciej jasno zdefiniowała rolę podstawowych usług publicznych (jakie produkty są dostarczane w ramach polityki otwartego i nieograniczonego dostępu, procedury dodawania nowych produktów) i co należy pozostawić w gestii sektora usług pochodnych; zwraca się do Komisji o ocenę zapotrzebowania na dane z obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielności do wewnętrznych celów operacyjnych UE; uważa, że takie dane należy zamawiać u europejskich dostawców komercyjnych, tak aby wzmocnić pozycję europejskiego przemysłu i umożliwić mu sprzedawanie usług na komercyjnych rynkach światowych; wzywa również Komisję do podjęcia środków mających usprawnić składanie przez organy publiczne zamówień na usługi związane z przestrzenią kosmiczną, w tym przez zachęcanie do przedkomercyjnych zamówień publicznych, w szczególności celem wsparcia innowacyjnych MŚP;

19.  wzywa do zwiększenia wysiłków w celu szerzenia wiedzy na temat potencjału europejskich programów kosmicznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz wśród użytkowników końcowych, a także do zachęcania do wykorzystywania danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej w sektorze publicznym i w środowisku biznesu; jest zdania, że ukierunkowane na użytkownika i rozwiązywanie problemów podejście, w którym potrzeby polityczne łączy się z odpowiednimi operacyjnymi usługami satelitarnymi, może przynieść skutki; zaleca, by Komisja zachęcała do wymiany najlepszych praktyk, takich jak brytyjski program ds. wykorzystania technologii kosmicznej w administracji (Space for Smarter Government Programme); uważa, że Komisja może odegrać istotną rolę w określeniu potrzeb sektora publicznego oraz pomóc wykreować zapotrzebowanie użytkowników;

20.  docenia różne inicjatywy służące szerzeniu wiedzy, podejmowane przez Komisję, GSA, ESA, usługodawców w ramach programu Copernicus, krajowe agencje kosmiczne i inne podmioty; wskazuje na udane przykłady najlepszych praktyk, takie jak coroczne konferencje na temat europejskiej polityki kosmicznej, konferencje na temat europejskich rozwiązań dla przestrzeni kosmicznej, dni przestrzeni kosmicznej, europejska wystawa na temat przestrzeni kosmicznej, konkurs rysunkowy Galileo, europejski konkurs na temat nawigacji satelitarnej oraz programy magisterskie Copernicus;

21.  jest zdania, że należy zwiększyć wysiłki na rzecz promowania i wdrażania programu Copernicus;

22.  zachęca GSA do kontynuowania wysiłków w dziedzinie promowania i wdrażania systemów Galileo i EGNOS oraz upowszechniania informacji na temat potrzeb użytkowników i najnowszych osiągnięć na rynku nawigacji satelitarnej;

23.  jest zdania, że Komisja powinna wykorzystać sieć regionalnych centrów Europe Direct w państwach członkowskich do szerzenia wiedzy na temat zalet danych pozyskanych w przestrzeni kosmicznej w ramach programów Copernicus i Galileo, a także wspierać organy publiczne w określaniu ich potrzeb;

Przestrzeń kosmiczna w polityce UE

24.  zaleca Komisji i państwom członkowskim, aby zadbały o wykorzystanie infrastruktury europejskich programów kosmicznych i związanych z nimi usług w odnośnych strategiach politycznych i programach; uważa, że Komisja powinna wzmocnić powiązania między unijnymi zasobami kosmicznymi a działaniami w takich dziedzinach polityki, jak rynek wewnętrzny, baza przemysłowa, miejsca pracy, wzrost gospodarczy, inwestycje, energia, klimat, środowisko, ochrona zdrowia, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, transport, turystyka, jednolity rynek cyfrowy, polityka regionalna i zagospodarowanie przestrzenne; jest zdania, że w podejmowaniu takich wyzwań, jak migracja, zarządzanie granicami i zrównoważony rozwój, tkwi ogromny potencjał;

25.  w związku z tym nalega na Komisję, by dokonała przeglądu wszystkich bieżących i przyszłych inicjatyw politycznych pod kątem użyteczności dla sektora kosmicznego w celu dopilnowania, by unijne zasoby kosmiczne były jak najlepiej wykorzystywane; wzywa Komisję do przeglądu obowiązującego prawodawstwa UE, aby ocenić, czy konieczne są zmiany w celu upowszechnienia korzystania z danych i usług satelitarnych (GNSS, dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacja), zapewnienia korzyści społeczno-gospodarczych i korzyści innego rodzaju oraz do zbadania wszystkich nowych przepisów pod kątem użyteczności dla sektora kosmicznego;

26.  zachęca Komisję do zbadania możliwości uwzględnienia systemów Europejskiego GNSS i Copernicus w unijnej polityce sąsiedztwa i rozwoju oraz w negocjacjach dotyczących współpracy z krajami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi;

27.  podkreśla kluczowe znaczenie danych Europejskiego GNSS dla zwiększenia bezpieczeństwa i skutecznego korzystania z inteligentnych systemów transportowych i systemów zarządzania ruchem; zwraca uwagę na rozporządzenie w sprawie systemu eCall i rozporządzenie w sprawie tachografów cyfrowych, które przyczynią się do promowania przyjęcia systemów Galileo i EGNOS; zachęca Komisję do zajęcia się innymi istotnymi obszarami zastosowań, zwiększającymi bezpieczeństwo obywateli UE, jak np. lokalizacja połączeń lub wiadomości alarmowych; zachęca Komisję do podjęcia działań legislacyjnych w tym obszarze w celu zapewnienia kompatybilności układów scalonych GNSS z Galileo/EGNOS, zwłaszcza w dziedzinie lotnictwa cywilnego i infrastruktury krytycznej;

28.  podkreśla fakt, że dane pozyskane w przestrzeni kosmicznej oraz usługi kosmiczne mogą odegrać istotną rolę w umożliwieniu Europie objęcia wiodącej roli, jeśli chodzi o główne tendencje technologiczne, takie jak internet rzeczy, inteligentne miasta, duże zbiory danych i pojazdy zintegrowane z siecią/autonomiczne; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje „deklarację amsterdamską”, podkreślającą rolę systemów Galileo i EGNOS;

Dostęp do finansowania i wiedzy eksperckiej

29.  podkreśla konieczność zwiększenia finansowania rozwoju zastosowań i usług pochodnych oraz rynku niższego szczebla w ogóle; zachęca Komisję, aby w następnych wieloletnich ramach finansowych zbadała zasadność przeznaczenia na ten cel większej części unijnego budżetu w dziedzinie przestrzeni kosmicznej;

30.  podkreśla, że UE dysponuje szeroką gamą możliwości dostępu i finansowania, aby wesprzeć sektor niższego szczebla w dziedzinie przestrzeni kosmicznej („Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, COSME, EFIS itp.); wzywa Komisję do korzystania z tych instrumentów w skoordynowany i ukierunkowany sposób, w tym również poprzez ułatwianie świadczenia usług doradczych i pomocniczych; ponadto zachęca Komisję do wprowadzenia innowacyjnych i elastycznych mechanizmów finansowania oraz do zajęcia się kwestią niedostatecznej dostępności kapitału wysokiego ryzyka; podkreśla potrzebę zwracania szczególnej uwagi na uproszczony dostęp do finansowania dla europejskich przedsiębiorstw typu start-up, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza z myślą o ułatwieniu im osiągnięcia sukcesu na wczesnych etapach wchodzenia na rynek;

31.  wzywa Komisję do wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw z branży kosmicznej, w tym MŚP, za pomocą lepszego dostępu do finansowania i odpowiedniego wspierania konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego, a także za pomocą konkretnych działań UE zmierzających do zapewnienia Europie niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej;

32.  zaleca do lepszego powiązania działalności badawczo-rozwojowej ze wspieraniem programów rozwoju biznesu; uważa w szczególności, że należy lepiej wykorzystać potencjał innowacyjny programu „Horyzont 2020” na potrzeby sektora kosmicznego; wzywa do ustanowienia odpowiedniej strategii upowszechniania wyników badań związanych z przestrzenią kosmiczną prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020” w środowisku biznesu i uważa, że konieczne jest wspieranie ściślejszej współpracy między uniwersytetami i prywatnymi przedsiębiorstwami w celu rozwoju zastosowań i usług;

33.  jest przekonany, że klastry przemysłu kosmicznego, inkubatory i podobne inicjatywy wspierają wprowadzanie na rynek, pobudzanie innowacji i promowanie synergii między sektorem kosmicznym, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i innymi sektorami gospodarki; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych państw członkowskich w tym obszarze oraz inkubatory przedsiębiorczości ESA; jest zdania, że w oparciu o te działania Komisja powinna opracować spójną strategię UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości w przemyśle kosmicznym oraz znaleźć sposoby powiązania ich z innymi sektorami gospodarki; wzywa Komisję, by pomogła przezwyciężyć nierównowagę geograficzną takich działań, w przypadku których państwa Europy Środkowo-Wschodniej pozostają w tyle; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk, a także wspólnego korzystania z możliwości infrastrukturalnych;

34.  jest zdania, że UE i państwa członkowskie powinny – we współpracy z sektorem prywatnym – zintensyfikować wysiłki w celu pobudzenia umiejętności i przedsiębiorczości, a także przyciągnięcia do sektora kosmicznego studentów uniwersytetów technicznych, młodych naukowców i przedsiębiorców; uważa, że pomoże to utrzymać wiodącą pozycję w dziedzinie nauki o przestrzeni kosmicznej oraz zapobiec odpływowi dobrze wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów do innych części świata;

o
o   o

35.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 72.
(2)Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44.
(3)Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
(4)Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1.
(5)Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 77.
(6)Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1.
(7) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0267.
(8)Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0534.
(9)Dz.U. C 227E z 6.8.2013, s. 16.
(10)Dz.U. C 380E z 11.12.2012, s. 1.
(11)Wprowadzanie na rynek w Europie produktów przemysłu kosmicznego, analiza dla komisji ITRE, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Departament Tematyczny A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności