Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0700/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0269

Vastuvõetud tekstid
PDF 241kWORD 75k
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg
Olukord Venezuelas
P8_TA(2016)0269RC-B8-0700/2016

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma paljusid varasemaid ja hiljutisi resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2) ja 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3),

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Venezuela on ühinenud,

–  võttes arvesse 11. septembril 2001. aastal vastu võetud Ameerika riikide demokraatiahartat,

–  võttes arvesse Venezuela põhiseadust, eriti selle artikleid 72 ja 233,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute kinnipidamise kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. detsembri 2015. aasta avaldusi Venezuela valimiste kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 5. jaanuaril 2016. aastal Venezuela rahvusassamblee uue koosseisu ametisseasumise puhul tehtud avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti pressiesindaja Ravina Shamdasani 12. aprilli 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 10. mai 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Human Rights Watchi 16. mai 2016. aasta kirja Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile Luis Almagrole Venezuela kohta(4),

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni alalise nõukogu 18. mai 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Lõuna-Ameerika Riikide Liidu (UNASUR) peasekretäri 23. mai(5) ja 28. mai(6) 2016. aasta ametlikke teateid ettevalmistavate kohtumiste kohta, et alustada rahvuslikku dialoogi Venezuela valitsuse ja opositsioonikoalitsiooni MUD esindajate vahel,

–  võttes arvesse 26.–27. mail 2016 Ise-Shimas toimunud G7 tippkohtumisel esitatud juhtide deklaratsiooni(7),

–  võttes arvesse USA riigisekretäri John Kerry 27. mai 2016. aasta avaldust seoses tema kõnega endisele Hispaania peaministrile Jose Luis Rodriguez Zapaterole(8),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Venezuela opositsioonikoalitsioon (MUD) sai ühekojalises rahvusassamblees 167 kohast 112, mis tähendab kahekolmandikulist enamust PSUV 55 koha vastu; arvestades, et ülemkohus keelas seejärel neljal äsja valitud rahvusassamblee liikmel (neist kolm MUD liiget) ametisse asuda, mis jättis opositsiooni kahekolmandikulisest enamusest ilma;

B.  arvestades, et selle viie kuu jooksul, mil uus rahvusassamblee on olnud seadusandluses tegev ja demokraatlikul opositsioonil on olnud seal enamus, on ülemkohus teinud täitevvõimu kasuks 13 poliitiliselt motiveeritud otsust, mis kõik ohustavad õigusriigi eelduseks olevat võimude tasakaalu;

C.  arvestades, et sellised otsused nagu erakorralise olukorra ja majandusliku hädaolukorra dekreedi avaldamine ja kinnitamine, rahvusassambleelt poliitika järelevalve volituste võtmine, ülemkohtu kohtunike nimetamise tühistamise õiguse kui põhiseadusega rahvusassambleele antud õiguse mittetunnustamine, Venezuela keskpanga reformimise seaduse kuulutamine põhiseadusega vastuolus olevaks ning rahvusassamblee sisearutelude eeskirjade sätete peatamine tehti muu hulgas rahvusassamblee seadusandlike volituste vastaselt ja austamata õigusriigi põhimõtet järgiva riigi jaoks väga olulist võimude tasakaalu;

D.  arvestades, et ligikaudu 2000 inimest on poliitilistel põhjustel vanglas, koduarestis või katseajal, teiste seas sellised poliitilised liidrid nagu Leopoldo López, Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos; arvestades, et 30. märtsil 2016 võttis Venezuela rahvusassamblee vastu seaduse, millega antakse eespool nimetatud vangidele armu ning mis sillutab teed dialoogi pidamiseks rahvusliku leppimise eesmärgil; arvestades, et seadus on kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 29, hoolimata sellest, et ülemkohus kuulutas selle põhiseadusega vastuolus olevaks; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Al Hussein teatas avalikult, et armuandmise ja rahvusliku leppimise seadus on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, ning väljendas pettumust selle tagasilükkamise üle;

E.  arvestades, et Venezuelas ei austata nõuetekohaselt õigusriigi põhimõtet ja võimude lahususe põhimõtet; arvestades, et praegused faktid osutavad valitsuse mõjule ja kontrollile kohtuvõimu ja riikliku valimisnõukogu üle ning et sellel on kahjulik mõju seadusandja ja opositsiooni volitustele, mis on iga demokraatliku süsteemi alussambaks, ja see on selges vastuolus demokraatlikele õigusriikidele omase võimude sõltumatuse ja lahususe põhimõttega;

F.  arvestades, et demokraatlik opositsioon on alustanud põhiseaduslikku protsessi, mis võimaldab riigiametnikke pärast 50 % ametiaja täitumist vastava rahvahääletuse abil ametist vabastada; arvestades, et riiklik valimisnõukogu on saanud MUD-lt selle protsessi toetuseks 1,8 miljoni Venezuela kodaniku allkirjad, mida on palju enam kui 198 000, mida oli algselt vaja selleks, et protsess oleks seaduslik ja põhiseaduse alusel tunnustatud;

G.  arvestades, et Venezuela seisab silmitsi toidu ja ravimite nappusest tingitud raske humanitaarkriisiga; arvestades, et rahvusassamblee kuulutas seoses ravimite, meditsiiniseadmete ja -varustuse üldise nappusega välja tervishoiu- ja toidualase humanitaarkriisi ning palus Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO) humanitaarabi ja tehnilist külastust eespool kirjeldatud tingimuste kontrollimiseks;

H.  arvestades, et kuigi ametlikud andmed puuduvad, on vaesuse määr Venezuelas ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) andmetel kahekordistunud (2013. aastal 30 % ja 2016. aastal 60 %); arvestades, et 75 % WHO poolt oluliseks peetavatest ravimitest ei ole Venezuelas kättesaadavad;

I.  arvestades, et valitsus takistab humanitaarabi pääsu riiki ning boikoteerib mitmeid rahvusvahelisi algatusi kodanikuühiskonna abistamiseks, nagu on juhtunud Caritase ja muude vabaühenduste puhul;

J.  arvestades, et Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul väheneb Venezuela majandus 2016. aastal 8 %, olles 2015. aastal vähenenud 5,7 %; arvestades, et kuigi alampalka on 30 % tõstetud, ei võimalda 180,9 %-line inflatsioonimäär Venezuela elanikel endale esmatarbekaupu lubada; arvestades, et IMF prognoosib, et inflatsioonimäär on 2016. aasta lõpuks 700 % ja 2017. aastal 2200 %;

K.  arvestades, et põhitaristu visiooni puudumine ja ebatõhus valitsemine on viinud suure majandus- ja sotsiaalkriisini, mis ilmneb pikaajalise ressursside, toormaterjalide, sisendite, põhitoiduainete ja oluliste ravimite nappuses ning tootmistegevuse puudumises, ning arvestades, et riik on suurte ühiskondlike rahutuste ja ettearvamatute tagajärgedega humanitaarkriisi lävel;

L.  arvestades, et Venezuela väga suur kuritegevuse määr ja täielik karistamatus on muutnud selle riigi üheks kõige ohtlikumaks kogu maailmas ning Caracases on maailma kõrgeim vägivallakuritegude määr – 119,87 mõrva 100 000 inimese kohta;

M.  arvestades, et võitlus ebaseaduslike kaevanduste üle kontrolli saavutamiseks on Guyana ja Brasiilia piiri ääres asuvas maavaraderikkas piirkonnas tavaline; arvestades, et 4. märtsil 2016 toimus Bolívari Vabariigis Tumeremos veresaun, milles algul kadus ja seejärel mõrvati 28 kaevurit; arvestades, et ametivõimud ei ole veel andnud rahuldavat vastust, ning arvestades, et ajakirjanik Lucía Suárez, kes hiljuti seda juhtumit uuris, lasti 28. aprillil 2016 oma kodus Tumeremos maha;

N.  arvestades, et G7 riigid tegid 27. mail 2016. aastal avalduse, milles nõudsid, et Venezuela looks tingimused dialoogiks valitsuse ja kodanike vahel, et leida lahendus üha raskemale majanduslikule ja poliitilisele kriisile, ning arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsiooni alaline nõukogu tegi 1. juunil 2016 avalduse olukorra kohta Venezuelas;

O.  arvestades, et UNASURi raames on viimastel päevadel Dominikaani Vabariigis korraldatud ettevalmistavaid kohtumisi, mida juhtisid Hispaania endine peaminister José Luis Rodríguez Zapatero, Dominikaani Vabariigi endine president Leonel Fernández ja Panama endine president Martín Torrijos, et algatada rahvuslik dialoog Venezuela Bolívari Vabariigi valitsuse ja opositsioonierakondade (mida esindab MUD) esindajate vahel;

P.  arvestades, et kriisile saab lahenduse leida ainult valitsuse, demokraatliku opositsiooni ja ühiskonna kõiki tasandeid hõlmava dialoogi abil;

1.  väljendab sügavat muret Venezuela tõsiselt halveneva demokraatia, inimõiguste ja sotsiaal-majandusliku olukorra pärast ning üha suurema poliitilise ja sotsiaalse ebastabiilsuse pärast;

2.  väljendab samuti muret praeguse institutsioonilise ummikseisu ning selle pärast, et valitsus kasutab oma võimu, et kontrollida ülemkohut ja riiklikku valimisnõukogu eesmärgiga takistada rahvusassamblee poolt vastu võetud seaduste ja algatuste kohaldamist; palub Venezuela valitsusel austada õigusriigi põhimõtet ja võimude lahususe põhimõtet; tuletab meelde, et võrdselt seaduslike võimude lahusus ja üksteise asjadesse mittesekkumine on demokraatlike õigusriikide juhtpõhimõte;

3.  palub Venezuela valitsusel olla konstruktiivne, et leida Venezuela praegusele väga raskele olukorrale dialoogil põhinev põhiseaduslik, rahumeelne ja demokraatlik lahendus;

4.  peab tervitatavaks UNASURi kutsel algatatud vahendamispüüdlusi, et alustada valitsuse ja MUD esindatava enamust omava opositsiooni vahel rahvuslikku dialoogi;

5.  võtab teadmiseks G7 juhtide deklaratsiooni Venezuela kohta; palub juunis kohtuval Euroopa Ülemkogul esitada poliitiline avaldus Venezuela olukorra kohta ja toetada hiljuti algatatud vahenduspüüdlusi, et Venezuela jaoks lepitaks kokku demokraatlikud ja poliitilised lahendused;

6.  nõuab, et Venezuela valitsus vabastaks viivitamata kõik poliitvangid; tuletab meelde, et poliitvangide vabastamine on opositsiooni seatud läbirääkimiste alustamise eeltingimus, ning palub mõlemal poolel leppida kokku kompromisslahenduses, mille eesmärk on toetada praeguseid vahenduspüüdlusi; nõuab, et EL ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nõuaksid poliitvangide ja meelevaldselt kinni peetud isikute vabastamist vastavalt mitmete ÜRO organite ja rahvusvaheliste organisatsioonide nõudmisele ning armuandmise ja rahvusliku leppimise seadusele;

7.  nõuab, et ametivõimud austaksid põhiseaduslikku õigust pidada rahumeelseid meeleavaldusi ja tagaksid selle õiguse; palub ka opositsioonijuhtidel kasutada oma volitusi vastutustundlikult; palub, et Venezuela ametivõimud tagaksid julgeoleku ja õiguste vaba kasutamise kõigile kodanikele, eelkõige inimõiguste kaitsjatele, ajakirjanikele, poliitilistele aktivistidele ja sõltumatute vabaühenduste liikmetele;

8.  palub president Nicolas Madurol ja tema valitsusel viia koostöös rahvusassambleega ellu pakilised majandusreformid, et leida konstruktiivne lahendus majandus- ja energiakriisile ning eelkõige toiduainete ja ravimite nappusele;

9.  väljendab tõsist muret järjest suureneva sotsiaalse pinge pärast, mida põhjustab esmatarbekaupade, nt toidu ja ravimite nappus; palub, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks ettepaneku Venezuela abikava kohta ning nõuaks Venezuela ametivõimudelt, et nad lubaksid riiki humanitaarabi ning rahvusvahelised organisatsioonid, kes soovivad aidata kõige enam kannatanud ühiskonnagruppe, et rahuldada elanikkonna kõige pakilisemad ja põhilised vajadused;

10.  nõuab, et Venezuela valitsus ja avaliku sektori asutused austaksid põhiseadust, sealhulgas seaduslikke ja tunnustatud mehhanisme ja menetlusi Venezuela põhiseaduses sätestatud protsessi käivitamiseks, millega saaks presidendi enne 2016. aasta lõppu ametist tagandada;

11.  nõuab, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks Ladina-Ameerika riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd selleks, et Venezuelas rakendataks dialoogi, rahvusliku leppimise ja vahendamise mehhanisme, millega toetataks Venezuela praeguse kriisi rahumeelset, demokraatlikku ja põhiseaduslikku lahendust;

12.  leiab, et kõige tähtsam on vähendada vägivalda ja ebakindlust suurendavat ning toitvat karistamatuse kõrget taset riigis ning tagada austus kehtiva õigussüsteemi vastu, mis eeldab õigluse tagamist inimröövide, mõrvade ja muude igapäevaselt toime pandavate kuritegude ohvritele ja nende peredele;

13.  palub Venezuela ametiasutustel uurida Tumeremo veresauna (milles mõrvati 28 kaevurit), et tuua kohtu ette selle teo toimepanijad ja õhutajad, sh need, kes seisavad ajakirjaniku Lucía Suárezi hiljutise mõrva taga, mis pandi toime samas kohas ja mille suhtes kahtlustatakse seotust eelnevalt mainitud mõrvadega;

14.  kordab oma nõudmist, et Venezuelasse saadetaks Euroopa Parlamendi delegatsioon ja alustataks võimalikult kiiresti dialoogi kõikide konfliktis osalevate sektoritega;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0176.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0106.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0080.
(4) https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela
(5) http://www.unasursg.org/es/node/719
(6) http://www.unasursg.org/es/node/779
(7) http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf
(8) http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm

Õigusteave - Privaatsuspoliitika