Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0733/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0270

Přijaté texty
PDF 393kWORD 80k
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk
Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2016 o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1),

–  s ohledem na plán Komise stanovit kritéria pro určování látek narušujících endokrinní činnost v kontextu uplatňování nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a nařízení o biocidních přípravcích(2),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14 (věc, ve které Švédsko žaluje Komisi, přičemž Švédsko podpořil Evropský parlament, Rada Evropské unie, Dánsko, Finsko, Francie a Nizozemsko)(3),

–  s ohledem na čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 265 a 266 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na dopis předsedy Komise Jean-Clauda Junckera ze dne 22. března 2016 zaslaný předsedovi Evropského parlamentu ((2016)1416502),

–  s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Světové zdravotnické organizace (WHO) nazvanou „Situace v oblasti vědeckého zkoumání chemických látek narušujících endokrinní činnost v roce 2012“(4),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 5 nařízení (EU) č. 528/2012 nelze schvalovat účinné látky, které podle všeho vedou k narušování endokrinní činnosti a které mohou mít nežádoucí účinky na lidské zdraví, ať už na základě vědeckých kritérií, která mají být stanovena, nebo na základě předběžných kritérií, nebyla-li vědecká kritéria přijata, s výjimkou případů, kdy platí některá z odchylek uvedených v čl. 5 odst. 2;

B.  vzhledem k tomu, že se v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 uvádí, že Komise je povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanovují vědecká kritéria pro určování vlastností účinných látek a biocidních přípravků narušujících endokrinní činnost;

C.  vzhledem k tomu, že Komise tyto akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanovují vědecká kritéria, dosud nepřijala, a jejich přijetí je tak opožděno o více než dva a půl roku;

D.  vzhledem k tomu, že ve zprávě UNEP a WHO jsou látky narušující endokrinní činnost nazvány celosvětovou hrozbou a poukazuje se v ní mj. na hojný výskyt a zvyšující se tendenci mnohých endokrinních onemocnění u lidí a také na to, že je pozorován výskyt endokrinních účinků na populaci volně žijících zvířat; vzhledem k tomu, že se objevují nové důkazy o tom, že vystavení látkám narušujícím endokrinní činnost vyvolává nepříznivé účinky na reprodukci (neplodnost, rakovina, malformace), a že sílí důkazy o tom, že tyto chemické látky ovlivňují funkci štítné žlázy a mozku, obezitu a metabolismus a také homeostázu inzulínu a glukózy;

E.  vzhledem k tomu, že Tribunál Evropské unie uvedl ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, že Komise tím, že nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, porušila právo EU;

F.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku rozhodl, že Komise měla jasnou, přesnou a bezpodmínečnou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví výše uvedená vědecká kritéria, nejpozději dne 13. prosince 2013;

G.  vzhledem k tomu, že dne 28. března 2013 poradní skupina expertů na látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti vytvořená Evropskou komisí a koordinovaná Společným výzkumným střediskem (JRC) přijala zprávu o klíčových vědeckých otázkách týkajících se identifikace a charakterizace látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti; vzhledem k tomu, že v té době již byl po třech letech práce jednotlivých oddělení Komise připraven plnohodnotný návrh vědeckých kritérií;

H.  vzhledem k tomu, že Tribunál dále rozhodl, že žádné ustanovení nařízení (EU) č. 528/2012 nevyžaduje posouzení dopadu vědeckých kritérií založených na rizicích, a i když Komise považovala toto posouzení dopadů za nezbytné, nezbavovalo ji to povinnosti dodržet lhůtu stanovenou v uvedeném nařízení (bod 74 rozsudku);

I.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku dále rozhodl, že vědecká kritéria lze stanovit objektivně pouze na základě vědeckých poznatků týkajících se endokrinního systému, bez ohledu na jiné úvahy, zejména ty ekonomického charakteru (bod 71 rozsudku); vzhledem k tomu, že Tribunál tím jasně stanovil, že posuzování sociálně-ekonomického dopadu není při rozhodování o vědecké záležitosti vhodným nástrojem;

J.  vzhledem k tomu, že Tribunál dále stanovil, že Komise v souvislosti s uplatňováním pravomocí, jež na ni přenesl normotvůrce, nemůže zpochybňovat normotvůrcem stanovenou regulační rovnováhu mezi zlepšováním vnitřního trhu a ochranou jak zdraví lidí a zvířat, tak životního prostředí (bod 72 rozsudku); vzhledem k tomu, že Tribunál tím jasně stanovil, že není vhodné, aby Komise v rámci posuzování dopadu při schvalování aktu v přenesené pravomoci hodnotila regulační změny odvětvových právních předpisů;

K.  vzhledem k tomu, že Tribunál zjistil, že předběžná kritéria stanovená v nařízení (EU) č. 528/2012 nelze považovat za kritéria, která by zajišťovala dostatečně vysokou míru ochrany (bod 77 rozsudku);

L.  vzhledem k tomu, že podle článku 266 SFEU je orgán, jehož nečinnost byla prohlášena za odporující Smlouvám, povinen přijmout nezbytná opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie;

M.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání Parlamentu konaném v únoru 2016 komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis sdělil, že Komise hodlá přesto pokračovat v provádění posouzení dopadu, neboť je považuje za „užitečný, a dokonce nepostradatelný nástroj pro její budoucí rozhodování o [příslušných] kritériích“;

N.  vzhledem k tomu, že Komise je povinna provádět posouzení dopadu legislativních i nelegislativních iniciativ, u nichž se očekávají významné hospodářské, environmentální nebo sociální dopady, aby tak získala přehled o alternativních řešeních, z čehož vyplývá, že posouzení dopadu jsou cenné nástroje, které regulačním orgánům pomáhají posoudit nabízená politická řešení, avšak nikoliv vyjasnit vědecké otázky;

O.  vzhledem k tomu, že předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém dopise ze dne 22. března 2016 zaslaném předsedovi Parlamentu Martinu Schulzovi potvrdil záměr Komise vyžádat si před přijetím rozhodnutí v otázce vědeckých kritérií nejdříve stanovisko Výboru pro kontrolu regulace k posouzení dopadu a teprve poté přijmout koncem června 2016 vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

P.  vzhledem k tomu, že proto není pochyb o tom, že Komise zatím nepřijala opatření vyplývající z rozsudku Tribunálu, a že naopak pokračuje v porušování právních předpisů EU, jak uvedl Tribunál, a tím nyní porušuje také článek 266 SFEU;

Q.  vzhledem k tomu, že je naprosto nepřijatelné, aby Komise jakožto strážkyně Smluv jednala v rozporu se Smlouvami;

1.  odsuzuje Komisi nejen za to, že neplní svou povinnost přijímat akty v přenesené pravomoci podle nařízení (EU) č. 528/2012, ale také za to, že neplní své institucionální povinnosti stanovené v samotných Smlouvách, zejména v článku 266 SFEU;

2.  bere na vědomí politický závazek Komise navrhnout vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti před začátkem léta;

3.  zdůrazňuje, že Tribunál ve svém rozsudku dále uvedl, že vědecká kritéria lze objektivně stanovovat pouze na základě vědeckých poznatků týkajících se endokrinního systému, bez ohledu na jiné úvahy, zejména ty ekonomického charakteru, a že Komise nemá právo měnit regulační rovnováhu stanovenou v základním aktu na základě uplatňování pravomocí, které na ni byly přeneseny v souladu s článkem 290 SFEU, a přesto se Komise regulační rovnováhou zabývá v rámci svého posouzení dopadu;

4.  vyzývá Komisi, aby okamžitě začala plnit své povinnosti vyplývající z článku 266 SFEU a aby bez odkladu přijala vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti založená na rizicích;

5.  pověřuje svého předsedu, aby zaslal tento návrh předsedovi Rady a předsedovi Komise a oznámil jim výsledek hlasování o tomto návrhu na plenárním zasedání.

(1) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Právní upozornění - Ochrana soukromí