Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0733/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0270

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 71k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2016 om hormonforstyrrende stoffer: status efter Den Europæiske Unions Rets dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter(1),

–  der henviser til Kommissionens køreplan "Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation" (Fastlæggelse af kriterierne for bestemmelse af hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler og forordningen om biocidholdige produkter)(2),

–  der henviser til Den Europæiske Unions Rets dom af 16. december 2015 i sag T-521/14 (sag anlagt af Sverige mod Kommissionen, hvor Sverige fik støtte fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Danmark, Finland, Frankrig og Nederlandene)(3),

–  der henviser til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 265 og 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til skrivelse af 22. marts 2016 fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til formanden for Europa-Parlamentet ((2016)1416502),

–  der henviser til UNEP/WHO's rapport med titlen "State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012"(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at det ifølge artikel 5 i forordning (EU) nr. 528/2012 ikke er tilladt at godkende aktivstoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger hos mennesker – det være sig på grundlag af videnskabelige kriterier, der skal fastsættes, eller indtil vedtagelsen af sådanne kriterier på grundlag af midlertidige kriterier – medmindre en af undtagelserne i artikel 5, stk. 2, finder anvendelse;

B.  der henviser til, at det i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 fastsættes, at Kommissionen senest den 13. december 2013 skal vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige stoffers hormonforstyrrende egenskaber;

C.  der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har vedtaget delegerede retsakter om specifikke videnskabelige kriterier, som nu er mere end to og et halvt år forsinkede;

D.  der henviser til, at UNEP/WHO i deres rapport kaldte hormonforstyrrende stoffer for en global trussel og bl.a. henviste til den høje forekomst af og den stigende tendens til mange hormonrelaterede forstyrrelser hos mennesker og samtidig bemærkede, at der var konstateret hormonrelaterede virkninger på bestande af vilde dyr; der henviser til, at der er tegn på negative virkninger for forplantningsevnen (barnløshed, kræft, misdannelser), der stammer fra eksponering for hormonforstyrrende stoffer, og at der også er stigende dokumentation for virkningen af disse kemikalier på skjoldbruskkirtlens funktion, hjernens funktion, fedme og metabolisme samt insulin- og glukosehomeostase;

E.  der henviser til, at Retten i sin dom af 16. december 2015 i sag T-521/14 erklærede, at Kommissionen har overtrådt EU-lovgivningen ved ikke at have vedtaget delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber;

F.  der henviser til, at Retten i sin dom fastslog, at Kommissionen havde en klar, præcis og ubetinget pligt til at vedtage delegerede retsakter til fastsættelse af ovennævnte videnskabelige kriterier senest den 13. december 2013;

G.  der henviser til, at ekspertrådgivergruppen for hormonforstyrrende stoffer, som Kommissionen har nedsat, og som koordineres af Det Fælles Forskningscenter (JRC), den 28. marts 2013 vedtog en rapport om centrale videnskabelige spørgsmål, der er relevante for identificering og karakterisering af hormonforstyrrende stoffer; der henviser til, at et fuldt specificeret forslag til videnskabelige kriterier lå klar, efter at tjenestegrenene havde arbejdet på det i tre år;

H.  der henviser til, at Retten endvidere fastslog, at ingen bestemmelse i forordning (EU) nr. 528/2012 krævede en konsekvensanalyse af videnskabelige farebaserede kriterier, og at det – selv om Kommissionen fandt, at en sådan vurdering var påkrævet – ikke ville fritage Kommissionen fra at respektere den frist, der er fastsat i forordningen (dommens præmis 74);

I.  der henviser til, at Retten desuden har fastslået, at angivelse af videnskabelige kriterier kun kan ske på en objektiv måde på grundlag af videnskabelige data i relation til hormonsystemet, uafhængigt af andre hensyn navnlig på det økonomiske område (dommens præmis 71); der henviser til, at Retten derved præciserede, at en socioøkonomisk konsekvensanalyse ikke er egnet til at træffe afgørelse om videnskabelige spørgsmål;

J.  der henviser til, at Retten desuden fastslog, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af de beføjelser, den har fået delegeret af lovgiveren, ikke kan rejse tvivl om den lovgivningsmæssige balance, som lovgiveren har fastsat mellem hensynet til forbedring af det indre marked og beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet (dommens præmis 72); der henviser til, at Retten derved præciserede, at det er upassende, at Kommissionen som del af konsekvensanalysen, der vedrører vedtagelsen af en delegeret retsakt, foretager en vurdering af ændringer af den sektorspecifikke lovgivning;

K.  der henviser til, at Retten fandt, at de midlertidige kriterier, jf. forordning (EU) nr. 528/2012, ikke kan anses for at yde et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau (dommens præmis 77);

L.  der henviser til, at den institution eller det organ, kontor eller agentur, hvis undladelse er erklæret at være i strid mod traktaterne, i henhold til artikel 266 i TEUF har pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger;

M.  der henviser til, at Vytenis Andriukaitis, Kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, på Parlamentets plenarmøde i februar 2016 bebudede, at Kommissionen uanset dette ville fortsætte med at foretage denne konsekvensanalyse, idet den mener, at det er et "hensigtsmæssigt og endda afgørende redskab til at vejlede den fremtidige afgørelse om kriterierne";

N.  der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at foretage konsekvensanalyser i tilknytning til lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer, der forventes at få betydelige økonomiske, miljømæssige eller sociale indvirkninger, for at kortlægge alternative løsninger, hvilket betyder, at konsekvensanalyser er værdifulde værktøjer til at vurdere politiske valgmuligheder, men ikke til at fastsætte videnskabelige spørgsmål;

O.  der henviser til, at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin skrivelse af 22. marts 2016 til Parlamentets formand, Martin Schulz, bekræftede Kommissionens hensigt om først at anmode Udvalget for Forskriftskontrol om en udtalelse om konsekvensanalysen, før den træffer afgørelse om de videnskabelige kriterier, og derefter at vedtage videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber inden udgangen af juni 2016;

P.  der henviser til, at der derfor ikke er nogen tvivl om, at Kommissionen endnu ikke har truffet foranstaltninger til at efterkomme Domstolens dom, men holder fast ved sin tilsidesættelse af EU-retten som angivet af Domstolen, og dermed nu også overtræder artikel 266 i TEUF;

Q.  der henviser til, at det er fuldstændig uacceptabelt, at Kommissionen som traktaternes vogter ikke handler i overensstemmelse med traktaterne;

1.  fordømmer Kommissionen for ikke alene at undlade at opfylde sin forpligtelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 528/2012, men også for ikke at opfylde sine institutionelle forpligtelser, der er fastsat i selve traktaterne, navnlig i artikel 266 i TEUF;

2.  noterer sig Kommissionens politiske vilje til at foreslå videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber inden sommer;

3.  understreger, at Retten fastslog, at angivelse af videnskabelige kriterier kun kan ske på en objektiv måde på grundlag af videnskabelige data i relation til hormonsystemet – uafhængigt af andre hensyn, navnlig på det økonomiske område – og at Kommissionen ikke har ret til at ændre den lovgivningsmæssige balance, der er fastsat i en basisretsakt, ved anvendelsen af de beføjelser, der er uddelegeret til den i henhold til artikel 290 i TEUF, hvilket imidlertid er noget, som Kommissionen vurderer som værende en del af sin konsekvensanalyse;

4.  opfordrer Kommissionen til straks at efterkomme sine forpligtelser i henhold til artikel 266 i TEUF og til straks at vedtage farebaserede videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Rådet og formanden for Kommissionen og meddele dem resultatet af afstemningen i plenum om dette forslag.

(1) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik