Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0733/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0270

Hyväksytyt tekstit
PDF 225kWORD 70k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Hormonaaliset haitta-aineet: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. kesäkuuta 2016 hormonaalisista haitta-aineista: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(1),

–  ottaa huomioon komission etenemissuunnitelman hormonaalisia haitta-aineita koskevien kriteerien määrittelystä (”Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation”(2)),

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion(3) (Ruotsin komissiota vastaan nostama kanne, jossa Ruotsia tukivat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Tanska, Suomi, Ranska ja Alankomaat),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 265 ja 266 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon UNEP:n/WHO:n raportin ”State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012”(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan mukaisesti tehoaineita, joilla joko täsmennettyjen tieteellisten kriteerien perusteella tai ennen näiden kriteerien hyväksymistä väliaikaisten kriteerien perusteella katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisiin, ei hyväksytä, ellei kyseessä ole jokin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu poikkeus;

B.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio hyväksyy 13. joulukuuta 2013 mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

C.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vieläkään hyväksynyt delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä, ja että ne ovat nyt yli kaksi ja puoli vuotta myöhässä;

D.  toteaa, että UNEP:n/WHO:n raportissa kutsuttiin hormonaalisia haitta-aineita globaaliksi uhaksi ja viitattiin muun muassa monien hormonitoimintaan liittyvien häiriöiden suureen määrään ja yleistymiseen ihmisillä sekä hormonitoimintaan liittyviin vaikutuksiin luonnonvaraisessa eliöstössä; toteaa, että on saatu näyttöä hormonaalisille haitta-aineille altistumisen haitallisista vaikutuksista lisääntymiseen (hedelmättömyys, syövät, epämuodostumat) ja että on myös saatu todisteita näiden kemikaalien vaikutuksista kilpirauhasen toimintaan, aivotoimintaan, liikalihavuuteen ja aineenvaihduntaan sekä insuliini- ja glukoositasapainoon;

E.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antamassaan tuomiossa, että komissio oli rikkonut EU:n lainsäädäntöä, koska se oli jättänyt hyväksymättä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

F.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin totesi tuomiossaan, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite, jonka mukaan delegoidut säädökset edellä mainittujen tieteellisten kriteerien määrittämiseksi oli hyväksyttävä 13. joulukuuta 2013 mennessä;

G.  ottaa huomioon, että komission perustama ja Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoima hormonaalisia haitta-aineita käsittelevä neuvoa-antava asiantuntijaryhmä hyväksyi 28. maaliskuuta 2013 raportin tärkeimmistä tieteellisistä kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi ja kuvaamiseksi; toteaa, että yksiköiden laatima tieteellisiä kriteerejä koskeva täysimittainen ehdotus oli tuolloin valmiina kolmen vuoden työn jälkeen;

H.  ottaa huomioon, että tuomioistuin totesi, että mikään asetuksen (EU) N:o 528/2012 säännös ei edellytä tieteellisiin vaaroihin perustuvien kriteerien vaikutustenarviointia ja että vaikka komissio pitäisi tällaista vaikutustenarviointia välttämättömänä, se ei vapauttaisi komissiota velvollisuudesta noudattaa asetuksessa säädettyä määräaikaa (tuomion 74 kohta);

I.  ottaa huomioon, että tuomioistuin päätti myös, että tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää ainoastaan objektiivisesti sisäeritysjärjestelmää koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja riippumatta kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista (tuomion 71 kohta); toteaa, että tuomioistuin selvensi siten, että sosiaalis-taloudellinen vaikutustenarviointi ei sovellu tieteellisestä kysymyksestä päättämiseen;

J.  ottaa huomioon, että tämän lisäksi tuomioistuin katsoi, että komissio ei voi lainsäätäjän sille siirtämää säädösvaltaa käyttäessään asettaa kyseenalaiseksi lainsäätäjän vahvistamaa sääntelytasapainoa sisämarkkinoiden kehittämisen sekä ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun välillä (tuomion 72 kohta); toteaa, että tuomioistuin selvensi siten, että komission ei pidä arvioida alakohtaisen lainsäädännön sääntelyn muutoksia osana delegoidun säädöksen hyväksymiseen liittyvää vaikutustenarviointia;

K.  toteaa, että tuomioistuimen mukaan asetuksessa (EU) N:o 528/2012 vahvistettujen väliaikaisten kriteerien ei voida katsoa tarjoavan riittävän korkeaa suojelun tasoa (tuomion 77 kohta);

L.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 266 artiklan nojalla toimielimen, jonka laiminlyönti on julistettu perussopimusten vastaiseksi, on toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet;

M.  toteaa, että parlamentin täysistunnossa helmikuussa 2016 terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Andriukaitis ilmoitti, että komissio jatkaa kuitenkin vaikutustenarvioinnin tekemistä ja pitää sitä hyödyllisenä ja jopa ratkaisevan tärkeänä välineenä, joka ohjaa komission tulevaa päätöstä kriteereistä;

N.  ottaa huomioon, että komissio on velvollinen toteuttamaan vaikutustenarviointeja sellaisista lainsäädäntöaloitteista ja muista aloitteista, joilla odotetaan olevan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, jotta voidaan kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja että vaikutustenarvioinnit ovat hyödyllisiä välineitä, joiden avulla sääntelyviranomaiset voivat arvioida toimintavaihtoehtoja, mutta niillä ei voida ratkaista tieteellisiä kysymyksiä;

O.  toteaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vahvisti 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille komission aikomuksen pyytää sääntelyntarkastelulautakunnan kantaa vaikutustenarviointiin ennen tieteellisiä kriteerejä koskevan päätöksen tekemistä ja sitten hyväksyä tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi viimeistään kesäkuun lopussa 2016;

P.  toteaa olevan siis päivänselvää, että komissio ei ole vielä toteuttanut toimenpiteitä noudattaakseen tuomioistuimen tuomiota vaan se edelleen rikkoo EU:n lainsäädäntöä, kuten tuomioistuin on todennut, ja rikkoo siten myös SEUT-sopimuksen 266 artiklaa;

Q.  toteaa, että on täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että komissio perussopimusten valvojana ei noudata perussopimuksia;

1.  arvostelee komissiota paitsi siitä, että se on laiminlyönyt velvoitteensa hyväksyä delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla, myös siitä, että se on laiminlyönyt itse perussopimuksissa, erityisesti SEUT-sopimuksen 266 artiklassa, määrättyjä institutionaalisia velvoitteitaan;

2.  panee merkille komission poliittisen sitoumuksen ehdottaa tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ennen kesää;

3.  korostaa, että yleinen tuomioistuin katsoi, että tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää ainoastaan objektiivisesti sisäeritysjärjestelmää koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja riippumatta kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista, ja että komissiolla ei ole oikeutta muuttaa perussäädöksessä vahvistettua sääntelytasapainoa käyttäessään sille SEUT-sopimuksen 290 artiklan nojalla siirrettyä säädösvaltaa, mutta toteaa, että komission arvion mukaan tämä kysymys on osa sen vaikutustenarviointia;

4.  kehottaa komissiota noudattamaan välittömästi SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja hyväksymään välittömästi vaaroihin perustuvat tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle sekä antamaan heille tiedoksi täysistunnossa toimitetun äänestyksen tuloksen.

(1)EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2)http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
(3)http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4)http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö