Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0733/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0270

Elfogadott szövegek
PDF 271kWORD 82k
2016. június 8., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Az Európai Parlament 2016. június 8-i állásfoglalása a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Unió Törvényszékének 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az Európai Bizottság „Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation” (A növényvédő szerekről és a biocid termékekről szóló rendeletek végrehajtása összefüggésében a hormonháztartást zavaró anyagok azonosítását szolgáló kritériumok meghatározása) című útitervére(2),

–  tekintettel a Törvényszék T-521/14. sz., Svédország kontra Bizottság ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletére (amely ügyben Svédországot támogatta az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, Dánia, Finnország, Franciaország és Hollandia)(3),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 265. és 266. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i, az Európai Parlament elnökének címzett levelére, ((2016)1416502),

–  tekintettel az UNEP/WHO „A hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozó tudományos álláspont 2012-ben” („State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012”) című jelentésére(4),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet 5. cikke szerint a megállapítandó tudományos kritériumok alapján, vagy e kritériumok elfogadásáig ideiglenes kritériumok alapján az endokrin rendszert zavaró tulajdonságokkal rendelkezőnek ítélt, emberekben esetleg nemkívánatos hatásokat kiváltó hatóanyagok nem hagyhatók jóvá, kivéve, ha az 5. cikk (2) bekezdésében említett eltérések egyike alkalmazandó;

B.  mivel az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottság köteles volt legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

C.  mivel a Bizottság még mindig nem fogadott el a tudományos kritériumokat meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, holott a határidő már több mint két és fél éve lejárt;

D.  mivel az UNEP/WHO jelentés globális fenyegetésnek nevezte a hormonháztartást zavaró anyagokat, és utal többek között az emberi hormonháztartás zavarainak nagyszámú előfordulására és növekvő tendenciájára, továbbá felhívja a figyelmet a vadon élő állatok populációiban megfigyelt, a hormonháztartással kapcsolatos hatásokra; mivel új bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy a hormonháztartást zavaró anyagoknak való kitettség reprodukciós zavarokhoz (terméketlenség, rák, születési rendellenességek) vezet, valamint ezen vegyi anyagoknak a pajzsmirigy-funkcióra, az agyműködésre, az elhízásra és az anyagcserére, továbbá az inzulin- és glükóz-homeosztázisra gyakorolt hatásáról;

E.  mivel a Törvényszék a T-521/14 sz. ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletében kijelentette, hogy a Bizottság megszegte az uniós jogot azzal, hogy elmulasztotta elfogadni a hormonháztartást zavaró tulajdonságok tudományos kritériumait meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

F.  mivel a Törvényszék ítéletében úgy határozott, hogy a Bizottságnak egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelessége volt a fent említett tudományos kritériumok meghatározásáról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok legkésőbb 2013. december 13-ig történő elfogadása;

G.  mivel a hormonháztartást zavaró anyagokkal foglalkozó, a Bizottság által létrehozott és a Közös Kutatóközpont (JRC) által koordinált szakértői tanácsadó csoport már 2013. március 28-án jelentést fogadott el a hormonháztartást zavaró anyagok azonosítása és jellemzése tekintetében meghatározó kulcsfontosságú tudományos kérdésekről; mivel a szolgálatok három évnyi munka után elkészültek a tudományos kritériumokra vonatkozó teljes javaslattal;

H.  mivel a Törvényszék szerint az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát, és még ha a Bizottság szükségesnek tartott is egy ilyen hatásvizsgálatot, ez nem mentesítette a rendeletben lefektetett határidő tiszteletben tartása alól (az ítélet 74. pontja);

I.  mivel a Törvényszék a továbbiakban úgy ítélte, hogy a tudományos kritériumok meghatározását objektív módon, az endokrin rendszerre vonatkozó tudományos adatok alapján, minden más megfontolástól, és különösen a gazdasági megfontolásoktól függetlenül kell végezni (az ítélet 71. pontja); mivel a Törvényszék egyértelművé tette, hogy a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat nem alkalmas egy tudományos kérdés eldöntésére;

J.  mivel a Törvényszék úgy ítélte meg továbbá, hogy a Bizottság a jogalkotó által ráruházott hatáskörök alkalmazása összefüggésében nem kérdőjelezheti meg a jogalkotó által a belső piac javítása és az emberi és állati egészség, valamint a környezet védelme tekintetében kialakított szabályozási egyensúlyt (az ítélet 72. pontja); mivel a Törvényszék így egyértelművé tette, hogy nem a Bizottság feladata az ágazati jogszabályok szabályozási módosításainak értékelése egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásához kapcsolódó hatásvizsgálat részeként;

K.  mivel a Törvényszék szerint az 528/2012/EU rendeletben megállapított ideiglenes kritériumok nem tekinthetők kellően magas szintű védelmet biztosítóknak (az ítélet 77. pontja);

L.  mivel az EUMSZ 266. cikke szerint az az intézmény, szerv vagy hivatal, amelynek aktusait az Európai Unió Bírósága a Szerződésekkel ellentétesnek nyilvánította, köteles megtenni az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket;

M.  mivel az Európai Parlament 2016. februári plenáris ülésén Vytenis Andriukaitis, az egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos bejelentette, hogy a Bizottság mégis folytatni fogja a hatásvizsgálatot, mivel azt „a kritériumokról szóló jövőbeli döntés hasznos, sőt elengedhetetlen eszközének” tekinti;

N.  mivel a Bizottság az alternatív megoldások feltérképezése érdekében köteles hatásvizsgálatot készíteni a várhatóan jelentős gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatással járó jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezésekről, tehát a hatásvizsgálatok értékes eszközök, amelyek segítik a szabályalkotókat a szakpolitikai lehetőségek értékelésében, azonban nem tudományos kérdések eldöntésére szolgálnak;

O.  mivel Jean-Claude Juncker bizottsági elnök Martin Schulz parlamenti elnöknek írt 2016. március 22-i levelében megerősítette a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a tudományos kritériumokról való döntés előtt kikéri a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét a hatásvizsgálatról, majd ezt követően dönt a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározásának tudományos kritériumairól 2016. június végéig;

P.  mivel ennélfogva nem kétséges, hogy a Bizottság eddig nem tett lépéseket a Törvényszék ítéletében foglaltak teljesítése érdekében, hanem továbbra is megszegi az uniós jogot, amint azt a Törvényszék is megállapította, ezzel immár megszegve az EUMSZ 266. cikkét is;

Q.  mivel teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a Bizottság a Szerződések őreként ne tegyen eleget a Szerződésekben foglaltaknak;

1.  nem csak azért ítéli el a Bizottságot, mert az elmulasztotta elfogadni az 528/2012/EU rendeletben előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, hanem azért is, mert nem tesz eleget a Szerződésekben, és nevezetesen az EUMSZ 266. cikkében lefektetett intézményi kötelezettségeinek;

2.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság a nyár kezdete előtt javaslatot kíván benyújtani a hormonháztartást zavaró tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására vonatkozóan;

3.  hangsúlyozza, hogy a Törvényszék ítélete szerint a tudományos kritériumok meghatározását kizárólag objektív módon, az endokrin rendszerre vonatkozó tudományos adatok alapján, minden más megfontolástól, és különösen a gazdasági megfontolásoktól függetlenül kell végezni és hogy a Bizottságnak nincs joga az EUMSZ 290. cikke értelmében ráruházott hatáskörök alkalmazása révén megváltoztatni egy alap-jogiaktusban lefektetett szabályozási egyensúlyt, amely szempontot azonban a Bizottság hatásvizsgálatában értékel;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyen eleget az EUMSZ 266. cikke szerinti kötelezettségeinek, és haladéktalanul fogadja el a hormonháztartást zavaró tulajdonságok meghatározására szolgáló, kockázatalapú, tudományos kritériumokat;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanács elnökének és a Bizottság elnökének, továbbá tájékoztassa őket a plenáris ülésen folytatott szavazás eredményéről.

(1) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.
(2) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat