Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0732/2016

Внесени текстове :

B8-0732/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0271

Приети текстове
PDF 495kWORD 84k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС (D044931/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като има предвид факта, че Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, гласува на 25 април 2016 г. да не представя становище,

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 7 декември 2015 г.(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(7),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 9 февруари 2009 г., в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, Syngenta France SAS подаде до компетентния орган на Германия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

Б.  като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както на всеки други вид царевица, с изключение на отглеждане;

В.  като има предвид, че на 5 юли 2013 г. Syngenta разшири обхвата на заявлението, така че да включи всички вторични комбинации на единични събития на генетична модификация, представляващи царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („вторични комбинации“), включително царевица Bt11 × GA21, царевица MIR604 × GA21, царевица Bt11 × MIR604 и царевица Bt11 × MIR604 × GA21, които вече са разрешени съответно от решения на Комисията 2010/426/EС(8), 2011/892/EС(9), 2011/893/EС(10) и 2011/894/EС(11);

Г.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица SYN-BTØ11-1, както е описана в заявлението, експресира протеина Cry1Ab, който предпазва от някои люспокрили вредители, и протеина PAT, който придава устойчивост на хербициди от амониев глуфозинат;

Д.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица SYN-IR162-4, както е описана в заявлението, експресира протеина Vip3Aa20, който придава устойчивост към някои люспокрили вредители, и протеина PMI, който беше използван като маркерен ген със селективни функции;

Е.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица SYN-IR6Ø4-5, както е описана в заявлението, експресира протеина Cry3A, който придава устойчивост към някои твърдокрили вредители, и протеина PMI, който беше използван като маркерен ген със селективни функции;

Ж.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица MON-ØØØ21-9, както е описана в заявлението, експресира протеина Cry1Ab, който предпазва от някои люспокрили вредители, и протеина mEPSPS, който придава устойчивост на хербициди на глифозатна основа;

З.  като има предвид, че на 20 март 2015 г. Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората(12);

И.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 25 април 2016 г., без да бъде представено становище;

Й.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

1.  Счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  Отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Научно становище относно заявление на Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) за пускане на пазара на устойчива на хербициди и на насекоми царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и вторични комбинации, независимо от техния произход, за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (EО) № 1829/2003. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(12):4297. 34 стр. (doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0040.
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0039.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0038.
(7) Приети текстове, P8_TA(2015)0456.
(8) Решение 2010/426/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 199, 31.7.2010 г., стр. 36).
(9) Решение 2011/892/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 55).
(10) Решение 2011/893/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 59).
(11) Решение 2011/894/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 64).
(12) IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Правна информация - Политика за поверителност