Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2682(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0732/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0732/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0271

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 82k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
Προϊόντα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που πε ριέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ψήφισε στις 25 Απριλίου 2016 να μην εκδώσει γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 7 Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2009 η εταιρεία Syngenta France SAS υπέβαλε στην αρμόδια αρχή της Γερμανίας αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση καλύπτει επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2013 η Syngenta διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να συμπεριλάβει όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν τον αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («επιμέρους συνδυασμοί»), συμπεριλαμβανομένων των αραβοσίτων Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 και Bt11 × MIR604 × GA21, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει έγκριση δυνάμει των οδηγιών της Επιτροπής 2010/426/ΕΕ(8) και 2011/892/ΕΕ(9) αντίστοιχα· 2011/893/ΕΕ(10) και 2011/894/ΕΕ(11)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος της σειράς SYN-BTØ11-1, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Αb, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT που προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση το γλυφοσινικό αμμώνιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος SYN-IR162-4, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Vip3Aa20, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος SYN-IR6Ø4-5, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry3A, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØØ21-9, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Αb, η οποία παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη mEPSPS που προσδίδει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση το glyphosate·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο — η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας — χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015 τη δραστική ουσία glyphosate πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο(12)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής ψηφίστηκε στη Μόνιμη Επιτροπή στις 25 Απριλίου 2016 χωρίς να εκδοθεί γνωμοδότηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Απριλίου 2015, η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της, στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για το γεγονός ότι μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εκδόθηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, χωρίς την υποστήριξη της γνώμης των επιτροπών των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, που συνιστά σε μεγάλο βαθμό εξαίρεση από την όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εγκρίσεις γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και ζωοτροφών·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2015. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση της Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) για τη διάθεση στην αγορά του ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα και στα έντομα αραβοσίτου Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. EFSA Journal 2015·13(12):4297. 34 σσ. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456.
(8) Απόφαση 2010/426/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2010, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 199 της 31.7.2010, σ. 36).
(9) Απόφαση 2011/892/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 55).
(10) Απόφαση 2011/893/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 59).
(11) Απόφαση 2011/894/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2011, σ. 64).
(12) IARC Monographs Volume 112 (Μονογραφίες του IARC Τόμος 112): evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides 20 March 2015 (αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015), http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου