Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0732/2016

Esitatud tekstid :

B8-0732/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0271

Vastuvõetud tekstid
PDF 257kWORD 70k
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg
Geneetiliselt muundatud maisi sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Euroopa Parlamendi 8. juuni 2016. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid ning millega tunnistataks kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta(1), eriti selle artikli 7 lõiget 3, artikli 9 lõiget 2, artikli 19 lõiget 3 ja artikli 21 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse asjaolu, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee otsustas 25. aprillil 2016. aastal hääletuse teel, et arvamust ei esitata,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 7. detsembri 2015. aasta arvamust(3),

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003(4),

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003(5),

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003(6),

–  võttes arvesse oma 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni komisjoni 4. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2279 kohta, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted(7),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et 9. veebruaril 2009 esitas äriühing Syngenta France SAS Saksamaa pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja loomasööda turule laskmiseks;

B.  arvestades, et nimetatud taotlus hõlmab ka geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 turule laskmist seda sisaldavates või sellest koosnevates toodetes, mis on ette nähtud peale toiduks ja söödaks kasutamise ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks nagu mis tahes muu mais, välja arvatud viljelemiseks;

C.  arvestades, et 5. juulil 2013 laiendas Syngenta taotluse kohaldamisala ka kõigile maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 geneetiliste komponentide alamkombinatsioonidele (edaspidi „alamkombinatsioonid“), nagu näiteks maisid Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 ja Bt11 × MIR604 × GA21, mille jaoks on luba juba antud vastavalt komisjoni otsustega 2010/426/EL(8), 2011/892/EL(9), 2011/893/EL(10) ja 2011/894/EL(11);

D.  arvestades, et taotluses kirjeldatud maisis SYN-BTØ11-1 tekib valk Cry1Ab, mis kaitseb seda maisi teatavate kahjurliblikaliste eest, ja valk PAT, mis annab vastupidavuse glüfosinaatammooniumherbitsiidide suhtes;

E.  arvestades, et taotluses kirjeldatud maisis SYN-IR162-4 tekib valk Vip3Aa20, mis kaitseb seda maisi teatavate kahjurliblikaliste eest, ja valk PMI, mida kasutati valitava markerina;

F.  arvestades, et taotluses kirjeldatud maisis SYN-IR6Ø4-5 tekib valk Cry3A, mis kaitseb seda maisi teatavate kahjurmardikaliste eest, ja valk PMI, mida kasutati valitava markerina;

G.  arvestades, et taotluses kirjeldatud maisis MON-ØØØ21-9 tekib valk Cry1Ab, mis kaitseb seda maisi teatavate kahjurliblikaliste eest, ja valk mEPSPS, mis annab vastupidavuse glüfosaadil põhinevate herbitsiidide suhtes;

H.  arvestades, et Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (Maailma Terviseorganisatsiooni vähiuuringutele spetsialiseerunud agentuur) liigitas 20. märtsil 2015 glüfosaadi tõenäoliselt inimestele kantserogeenseks aineks(12);

I.  arvestades, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu hääletus toimus alalises komitees 25. aprillil 2016 ja et arvamust ei esitatud;

J.  arvestades, et 22. aprillil 2015 taunis komisjon oma seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003) seletuskirjas asjaolu, et alates määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on loa andmise otsused vastu võtnud komisjon kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kuid ilma liikmesriikide komiteede toetava arvamuseta, ja et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis oli varem kogu menetluse puhul väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toiduainete ja loomasööda lubamist käsitlevate otsuste langetamisel muutunud tavapäraseks;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1829/2003 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.
(2) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
(3) EFSA GMO Panel (Euroopa Toiduohutusameti geneetiliselt muundatud organismide komisjon), 2015.Teaduslik arvamus Syngenta taotluse (EFSA-GMO-DE-2009-66) kohta saada luba herbitsiidide ja putukkahjurite suhtes vastupidava maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja neist komponentidest, päritolust sõltumata, kahe või kolme kombinatsioonina esineva maisi toidu ja loomasöödana kasutamise eesmärgil turule laskmiseks, importimiseks ja töötlemiseks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1829/2003. EFSA Teataja 2015; 13(12):4297. (34 lk doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0040.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0039.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0038.
(7) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0456.
(8) Komisjoni 28. juuli 2010. aasta otsus 2010/426/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (ELT L 199, 31.7.2010, lk 36).
(9) Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/892/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 55).
(10) Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/893/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 59).
(11) Komisjoni 22. detsembri 2011. aasta otsus 2011/894/EL, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid (ELT L 344, 28.12.2011, lk 64).
(12) Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse monograafiad, köide 112. Viie fosfaatorgaanilise insektitsiidi ja herbitsiidi hindamine (Evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides). 20. märts 2015. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Õigusteave - Privaatsuspoliitika