Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2682(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0732/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0732/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0271

Pieņemtie teksti
PDF 337kWORD 79k
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra
Produkti, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu, sastāv vai ir ražoti no tās
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. jūnija rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES un 2011/894/ES (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES un 2011/894/ES (D044931/01),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 21. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā to, ka Pastāvīgā pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā, 2016. gada 25. aprīļa balsojumā nolēma nesniegt atzinumu,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2015. gada 7. decembra atzinumu(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām(5),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām(6),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūciju par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastāv vai ir ražoti no tās(7),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2009. gada 9. februārī uzņēmums Syngenta France SAS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza Vācijas kompetentajai iestādei pieteikumu, lai laistu tirgū pārtikas produktus, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastāv vai ir ražoti no tās;

B.  tā kā pieteikums attiecas arī uz ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 laišanu tirgū produktos, kuri no tās sastāv vai to satur un ir paredzēti tiem pašiem lietošanas veidiem kā jebkura cita kukurūza, izņemot lietošanu pārtikā un barībā, bet neattiecas uz lietošanu audzēšanai;

C.  tā kā 2013. gada 5. jūlijā Syngenta paplašināja pieteikumu, lai tas attiektos arī uz visām apakškombinācijām atsevišķos ģenētiskās modifikācijas gadījumos saistībā ar kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (“apakškombinācijas”), tostarp Bt11 × GA21 kukurūzu, MIR604 × GA21 kukurūzu, Bt11 × MIR604 kukurūzu un Bt11 × MIR604 × GA21, kas jau ir atļautas ar Komisijas Lēmumiem 2010/426/ES(8), 2011/892/ES(9), 2011/893/ES(10) un 2011/894/ES(11);

D.  tā kā pieteikumā aprakstītā kukurūza SYN-BTØ11-1 izstrādā proteīnu Cry1Ab, kurš nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un PAT proteīnu, kurš piešķir noturību pret glufozinātamonija herbicīdiem;

E.  tā kā pieteikumā aprakstītā kukurūza SYN-IR162-4 izstrādā proteīnu Vip3Aa20, kurš nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un PMI proteīnu, ko izmanto kā selektīvo marķieri;

F.  tā kā pieteikumā aprakstītā kukurūza SYN-IR6Ø4-5 izstrādā proteīnu Cry3A, kurš nodrošina aizsardzību pret dažiem vaboļu kārtas kaitēkļiem, un PMI proteīnu, ko izmanto kā selektīvo marķieri;

G.  tā kā pieteikumā aprakstītā kukurūza MON-ØØØ21-9 izstrādā proteīnu Cry1Ab, kurš nodrošina aizsardzību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un mEPSPS proteīnu, kurš piešķir noturību pret glifosāta herbicīdiem;

H.  tā kā 2015. gada 20. martā Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra IARC (Pasaules Veselības organizācijas aģentūra, kas specializējas vēža pētniecībā) klasificēja glifosātu kā cilvēkam iespējami kancerogēnu vielu(12);

I.  tā kā Pastāvīgā komiteja 2016. gada 25. aprīlī balsojot nolēma nesniegt atzinumu par Komisijas īstenošanas lēmuma projektu;

J.  tā kā 2015. gada 22. aprīlī Komisija paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots tiesību akta priekšlikumam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, pauda nožēlu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā lēmumus par atļauju piešķiršanu Komisija pieņem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, taču bez dalībvalstu komiteju atzinumos sniegta atbalsta, un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visai procedūrai kopumā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai (ĢM) pārtikai un barībai,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  aicina Komisiju atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.
(3) EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jomā), 2015.Zinātnisks atzinums par pieteikumu (EFSA-GMO-DE-2009-66), ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 iesniedzis uzņēmums Syngenta, lai izmantošanai pārtikā un barībā laistu tirgū, importētu un pārstrādātu pret herbicīdiem un insektiem izturīgu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un to apakškombinācijas neatkarīgi no izcelsmes. EFSA Journal (2015), 13(12):4297 (34 lpp.), DOI: 10.2903/j.efsa.2015.4297.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038.
(7) Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0456.
(8) Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmums 2010/426/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 199, 31.7.2010., 36. lpp.).
(9) Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/892/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 55. lpp.).
(10) Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/893/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 59. lpp.).
(11) Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/894/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 64. lpp.).
(12) IARC monogrāfijas 112. sējums: piecu fosfororganisko insekticīdu un herbicīdu novērtējums, 2015. gada 20. marts, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika