Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0732/2016

Predkladané texty :

B8-0732/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0271

Prijaté texty
PDF 272kWORD 79k
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Výrobky obsahujúce, zložené alebo vyrobené z geneticky modifikovanej kukurice
P8_TA(2016)0271B8-0732/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2010/426/EÚ, 2011/893/EÚ, 2011/892/EÚ a 2011/894/EÚ (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2010/426/EÚ, 2011/893/EÚ, 2011/892/EÚ a 2011/894/EÚ (D044931/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3, článok 9 ods. 2, článok 19 ods. 3 a článok 21 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 25. apríla 2016 rozhodol, že nevydá stanovisko,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) zo 7. decembra 2015(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 9. februára 2009 predložila spoločnosť Syngenta France SAS v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému orgánu Nemecka žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh;

B.  keďže žiadosť sa týka aj umiestnenia geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 na trh vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitia než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

C.  keďže 5. júla 2013 spoločnosť Syngenta rozšírila žiadosť o všetky čiastkové kombinácie jednotlivých genetických modifikácií tvoriacich kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (ďalej len „čiastkové kombinácie“) vrátane Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 a Bt11 × MIR604 × GA21, ktoré už sú povolené rozhodnutiami Komisie 2010/426/EÚ(8), 2011/892/EÚ(9), 2011/893/EÚ(10) a 2011/894/EÚ(11);

D.  keďže v kukurici SYN-BTØ11-1 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry1Ab, ktorý poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera, a proteínu PAT, ktorý jej dáva schopnosť tolerancie voči herbicídom na báze glufosinátu ammónneho;

E.  keďže v kukurici SYN-IR162-4 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Vip3Aa20, ktorý poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera, a proteínu PMI použitého ako zvoliteľný marker;

F.  keďže v kukurici SYN-IR6Ø4-5 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry3A, ktorý poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Coleoptera, a proteínu PMI použitého ako zvoliteľný marker;

G.  keďže v kukurici MON-ØØØ21-9 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry1Ab, ktorý poskytuje ochranu proti určitým škodcom z radu Lepidoptera, a proteínu mEPSPS, ktorý jej dáva schopnosť tolerancie voči herbicídom na báze glyfozátu;

H.  keďže Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny – špecializovaná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny – 20. marca 2015 zaradila glyfozát medzi látky s pravdepodobným rakovinotvorným účinkom na ľudí(12);

I.  keďže stály výbor hlasoval o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie 25. apríla 2016, no nevydal k nemu žiadne stanovisko;

J.  keďže 22. apríla 2015 Komisia v dôvodovej správe k svojmu legislatívnemu návrhu na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003 vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala rozhodnutia o povolení v súlade s platnými právnymi predpismi, ale bez podpory stanovísk výborov členských štátov, a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré bolo veľmi výnimočné pre tento postup ako celok, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Vedecká skupina EFSA pre GMO (Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2015.Vedecké stanovisko k žiadosti spoločnosti Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) o uvedenie na trh kukurice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 tolerujúcej herbicídy a odolnej proti hmyzu a čiastkových kombinácií nezávisle od ich pôvodu na použitie v potravinách a krmivách, na dovoz a spracovanie v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2015; 13(12):4297 (34 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297).
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0040.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2016)0039.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2016)0038.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2015)0456.
(8) Rozhodnutie Komisie 2010/426/EÚ z 28. júla 2010, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2010, s. 36).
(9) Rozhodnutie Komisie 2011/892/EÚ z 22. decembra 2011, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 55).
(10) Rozhodnutie Komisie 2011/893/EÚ z 22. decembra 2011, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 59).
(11) Rozhodnutie Komisie 2011/894/EÚ z 22. decembra 2011, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2011, s. 64).
(12) Monografie IARC, zväzok 112: hodnotenie piatich organofosfátových insekticídov a herbicídov, 20. marca 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia